PDA

View Full Version : Các Ngày Lễ ở Nhật 〈日本の祝日を学ぼう〉cobayla
02-07-2014, 12:54 PM
Learn Japanese Holidays - 日本の祝日を学ぼう
 正月
Ngày Tết
               
http://www.youtube.com/watch?v=xdtKfzGnDv0&feature=share&list=PLPSfPyOOcp3Qupv6a8XzwNUu4VTGxRcZ5

<ruby>

元日<rp>(</rp><rt>がんじつ</rt><rp>)</rp></ruby>: tết Nguyên Đán

<ruby>祝<rp>(</rp><rt>いわ</rt><rp>)</rp></ruby>う: chúc mừng

カレンダー(calendar) : lịch

<ruby>祝日<rp>(</rp><rt>しゅくじつ</rt><rp>)</rp></ruby>: ngày lễ

<ruby>実際<rp>(</rp><rt>じっさい</rt><rp>)</rp></ruby>には: trên thực tế

<ruby>三<rp>(</rp><rt>さん</rt><rp>)</rp></ruby>が<ruby>日<rp>(</rp><rt>にち</rt><rp>)</rp></ruby>: ba ngày tết (mồng một, mồng hai, mồng ba)

☆ ~によって: tuỳ vào

<ruby>休業<rp>(</rp><rt>きゅうぎょう</rt><rp>)</rp></ruby>する: nghỉ hoạt động (làm việc/ kinh doanh)

<ruby>独特<rp>(</rp><rt>どくとく</rt><rp>)</rp></ruby>: độc đáo

<ruby>行事<rp>(</rp><rt>ぎょうじ</rt><rp>)</rp></ruby>: lễ hội

<ruby>習慣<rp>(</rp><rt>しゅうかん</rt><rp>)</rp></ruby>: phong tục; tập quán

<ruby>新<rp>(</rp><rt>あら</rt><rp>)</rp></ruby>た: mới

<ruby>「<rp></rp></ruby><ruby>明<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>けましておめでとうございます<ruby>」</ruby>: "Chúc mừng năm mới!”

<ruby>挨拶<rp>(</rp><rt>あいさつ</rt><rp>)</rp></ruby>する: chào; chào hỏi

<ruby>自宅<rp>(</rp><rt>じたく</rt><rp>)</rp></ruby>: nhà mình

<ruby>海辺<rp>(</rp><rt>うみべ</rt><rp>)</rp></ruby>: bãi biển

<ruby>山頂<rp>(</rp><rt>さんちょう</rt><rp>)</rp></ruby>: đỉnh núi

<ruby>初日<rp>(</rp><rt>はつひ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>出<rp>(</rp><rt>で</rt><rp>)</rp></ruby>: mặt trời mọc ngày đầu năm

<ruby>拝<rp>(</rp><rt>おが</rt><rp>)</rp></ruby>む: chiêm ngưỡng; khấn vái

<ruby>朝食<rp>(</rp><rt>ちょうしょく</rt><rp>)</rp></ruby>: điểm tâm

お<ruby>雑煮<rp>(</rp><rt>ぞうに</rt><rp>)</rp></ruby>: món súp zoni

お<ruby>節料理<rp>(</rp><rt>せちりょうり</rt><rp>)</rp></ruby>: món ăn ngày tết

<ruby>餅<rp>(</rp><rt>もち</rt><rp>)</rp></ruby>が<ruby>入<rp>(</rp><rt>はい</rt><rp>)</rp></ruby>った<ruby>汁物<rp>(</rp><rt>しるもの</rt><rp>)</rp></ruby>: món súp có bánh dày (bánh mochi)

<ruby>地方<rp>(</rp><rt>ちほう</rt><rp>)</rp></ruby>: địa phương

<ruby>家庭<rp>(</rp><rt>かてい</rt><rp>)</rp></ruby>: gia đình

<ruby>味付<rp>(</rp><rt>あじつ</rt><rp>)</rp></ruby>け: cách nêm nếm; cách gia vị cho món ăn

☆ ~によって~が違う: tuỳ ~ mà khác nhau

<ruby>伸<rp>(</rp><rt>の</rt><rp>)</rp></ruby>びる: dài ra

<ruby>命<rp>(</rp><rt>いのち</rt><rp>)</rp></ruby>が<ruby>延<rp>(</rp><rt>の</rt><rp>)</rp></ruby>びる: tuổi thọ dài ra

<ruby>☆ ~<rp>(</rp><rt>ほし~</rt><rp>)</rp></ruby>Vますように: cầu cho~

<ruby>長寿<rp>(</rp><rt>ちょうじゅ</rt><rp>)</rp></ruby>: sống lâu; trường thọ

<ruby>願<rp>(</rp><rt>ねが</rt><rp>)</rp></ruby>う: cầu nguyện

<ruby>健康<rp>(</rp><rt>けんこう</rt><rp>)</rp></ruby>: khoẻ mạnh

<ruby>無事<rp>(</rp><rt>ぶじ</rt><rp>)</rp></ruby>: bình an vô sự; an lành

<ruby>一年<rp>(</rp><rt>いちねん</rt><rp>)</rp></ruby>が<ruby>過<rp>(</rp><rt>す</rt><rp>)</rp></ruby>ごせる: có thể trải qua một năm

<ruby>願<rp>(</rp><rt>ねが</rt><rp>)</rp></ruby>いが<ruby>込<rp>(</rp><rt>こ</rt><rp>)</rp></ruby>めたれる: chứa đựng mong ước

<ruby>神様<rp>(</rp><rt>かみさま</rt><rp>)</rp></ruby>: Thần linh; vị Thần

<ruby>加護<rp>(</rp><rt>かご</rt><rp>)</rp></ruby>: gia hộ; phù hộ
<ruby>
晴<rp>(</rp><rt>は</rt><rp>)</rp></ruby>れ<ruby>着<rp>(</rp><rt>ぎ</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>着<rp>(</rp><rt>き</rt><rp>)</rp></ruby>る: mặc trang phục tươi sáng (khi ra ngoài, ở nơi trang trọng, đông người)

<ruby>初詣<rp>(</rp><rt>はつもうで</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>行<rp>(</rp><rt>ゆ</rt><rp>)</rp></ruby>く: đi lễ chùa/ đền thần đầu năm

お<ruby>世話<rp>(</rp><rt>せわ</rt><rp>)</rp></ruby>になった: nhận được sự giúp đỡ

<ruby>友人<rp>(</rp><rt>ゆうじん</rt><rp>)</rp></ruby>: bạn bè

<ruby>知人<rp>(</rp><rt>ちじん</rt><rp>)</rp></ruby>: người quen

<ruby>年賀状<rp>(</rp><rt>ねんがじょう</rt><rp>)</rp></ruby>: thiệp tết; thiệp mừng năm mới

<ruby>抱負<rp>(</rp><rt>ほうふ</rt><rp>)</rp></ruby>: hoài bão

<ruby>干支<rp>(</rp><rt>えと</rt><rp>)</rp></ruby>: can chi

<ruby>近況<rp>(</rp><rt>きんきょう</rt><rp>)</rp></ruby>: tình hình gần đây

<ruby>印刷<rp>(</rp><rt>いんさつ</rt><rp>)</rp></ruby>する: in ấn

<ruby>「</ruby>お<ruby>年始<rp>(</rp><rt>ねんし</rt><rp>)</rp></ruby><ruby>」<rp></rp></ruby>: "Chúc mừng năm mới!”

<ruby>知人宅<rp>(</rp><rt>ちじんたく</rt><rp>)</rp></ruby>: nhà người quen

<ruby>訪<rp>(</rp><rt>たず</rt><rp>)</rp></ruby>ねる: viếng thăm

<ruby>習<rp>(</rp><rt>なら</rt><rp>)</rp></ruby>わし: tập tục

<ruby>次第<rp>(</rp><rt>しだい</rt><rp>)</rp></ruby>に: dần dần

<ruby>簡素化<rp>(</rp><rt>かんそか</rt><rp>)</rp></ruby>する: đơn giản hoá; làm đơn giản

<ruby>祖父母<rp>(</rp><rt>そふぼ</rt><rp>)</rp></ruby>: ông bà

<ruby>親戚<rp>(</rp><rt>しんせき</rt><rp>)</rp></ruby>: bà con họ hàng

<ruby>両親<rp>(</rp><rt>りょうしん</rt><rp>)</rp></ruby>: cha mẹ

お<ruby>年玉<rp>(</rp><rt>としだま</rt><rp>)</rp></ruby>: tiền lì xì

<ruby>正月<rp>(</rp><rt>しょうがつ</rt><rp>)</rp></ruby>: tháng giêng

お<ruby>小遣<rp>(</rp><rt>こづか</rt><rp>)</rp></ruby>い: tiền tiêu vặt

<ruby>楽<rp>(</rp><rt>たの</rt><rp>)</rp></ruby>しみにしている: thích thú chờ đợi

<ruby>紙製<rp>(</rp><rt>かみせい</rt><rp>)</rp></ruby>: làm bằng giấy

お<ruby>年玉袋<rp>(</rp><rt>としだまぶくろ</rt><rp>)</rp></ruby>: bao lì xì

<ruby>渡<rp>(</rp><rt>わた</rt><rp>)</rp></ruby>す: trao

<ruby>金額<rp>(</rp><rt>きんがく</rt><rp>)</rp></ruby>: số tiền

<ruby>相場<rp>(</rp><rt>そうば</rt><rp>)</rp></ruby>: thời giá

<ruby>程度<rp>(</rp><rt>ていど</rt><rp>)</rp></ruby>: khoảng; ở mức

<ruby>前後<rp>(</rp><rt>ぜんご</rt><rp>)</rp></ruby>: xấp xỉ; trên dưới

<ruby>一般的<rp>(</rp><rt>いっぱんてき</rt><rp>)</rp></ruby>に: nhìn chung

お<ruby>参<rp>(</rp><rt>まい</rt><rp>)</rp></ruby>りをする: đi viếng (chùa, đền)

<ruby>日中<rp>(</rp><rt>にっちゅう</rt><rp>)</rp></ruby>: ban ngày

<ruby>大晦日<rp>(</rp><rt>おおみそか</rt><rp>)</rp></ruby>: ngày cuối năm

<ruby>深夜<rp>(</rp><rt>しんや</rt><rp>)</rp></ruby>: đêm tối; tối khuya

<ruby>切<rp>(</rp><rt>き</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>替<rp>(</rp><rt>か</rt><rp>)</rp></ruby>わる: thay đổi

<ruby>時間帯<rp>(</rp><rt>じかんたい</rt><rp>)</rp></ruby>: khoảng thời gian

「二年参り(にねんまいり)」”đi lễ hai năm”

<ruby>地平線<rp>(</rp><rt>ちへいせん</rt><rp>)</rp></ruby>: đường chân trời

<ruby>昇<rp>(</rp><rt>のぼ</rt><rp>)</rp></ruby>る: lên; mọc

☆ ~つつある: đang

<ruby>太陽<rp>(</rp><rt>たいよう</rt><rp>)</rp></ruby>: mặt trời

<ruby>表<rp>(</rp><rt>あらわ</rt><rp>)</rp></ruby>す: biểu thị

cobayla
07-07-2014, 04:30 PM
Learn Japanese Holidays - 日本の祝日を学ぼう
 お盆
 Lễ Vu Lan
               

http://www.youtube.com/watch?v=06T9EwN5NZc&feature=share&list=PLPSfPyOOcp3Qupv6a8XzwNUu4VTGxRcZ5&index=4お<ruby>盆<rp>(</rp><rt>ぼん</rt><rp>)</rp></ruby>: Vu Lan

<ruby>前後<rp>(</rp><rt>ぜんご</rt><rp>)</rp></ruby>: trước và sau

<ruby>集<rp>(</rp><rt>あつ</rt><rp>)</rp></ruby>まる: tụ tập; tập trung

<ruby>先祖<rp>(</rp><rt>せんぞ</rt><rp>)</rp></ruby>: tổ tiên

<ruby>霊<rp>(</rp><rt>れい</rt><rp>)</rp></ruby>: linh hồn; vong linh

<ruby>供養<rp>(</rp><rt>くよう</rt><rp>)</rp></ruby>する: cúng

<ruby>仏教行<rp>(</rp><rt>ぶっきょうぎょう</rt><rp>)</rp></ruby>事: lễ hội đạo Phật

から<ruby>伝<rp>(</rp><rt>つた</rt><rp>)</rp></ruby>わる: được truyền từ

<ruby>盂蘭盆会<rp>(</rp><rt>うらぼんえ</rt><rp>)</rp></ruby>: Lễ Vu Lan

<ruby>略語<rp>(</rp><rt>りゃくご</rt><rp>)</rp></ruby>: từ rút gọn

<ruby>父母<rp>(</rp><rt>ふぼ</rt><rp>)</rp></ruby>: cha mẹ

<ruby>苦<rp>(</rp><rt>くる</rt><rp>)</rp></ruby>しみ: đau khổ

<ruby>救<rp>(</rp><rt>すく</rt><rp>)</rp></ruby>う: cứu

<ruby>祖先崇拝<rp>(</rp><rt>そせんすうはい</rt><rp>)</rp></ruby>: tôn thờ tổ tiên; thờ phụng ông bà

<ruby>風習<rp>(</rp><rt>ふうしゅう</rt><rp>)</rp></ruby>: phong tục

<ruby>合<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>わさる: trùng; hợp

<ruby>世<rp>(</rp><rt>よ</rt><rp>)</rp></ruby>: thế giới

<ruby>行<rp>(</rp><rt>ゆ</rt><rp>)</rp></ruby>き<ruby>来<rp>(</rp><rt>き</rt><rp>)</rp></ruby>: đi lại

もともと: vốn dĩ

<ruby>太陰暦<rp>(</rp><rt>たいいんれき</rt><rp>)</rp></ruby>: âm lịch

<ruby>導入後<rp>(</rp><rt>どうにゅうご</rt><rp>)</rp></ruby>: sau khi đưa...vào

<ruby>地域<rp>(</rp><rt>ちいき</rt><rp>)</rp></ruby>: vùng

☆ ~によって: tuỳ vào

<ruby>様々<rp>(</rp><rt>さまざま</rt><rp>)</rp></ruby>: đa dạng

<ruby>一般的<rp>(</rp><rt>いっぱんてき</rt><rp>)</rp></ruby>: chung; phổ biến

<ruby>提灯<rp>(</rp><rt>ちょうちん</rt><rp>)</rp></ruby>: đèn lồng

<ruby>灯<rp>(</rp><rt>とも</rt><rp>)</rp></ruby>す: thắp (sáng)

<ruby>迎<rp>(</rp><rt>むか</rt><rp>)</rp></ruby>え<ruby>火<rp>(</rp><rt>び</rt><rp>)</rp></ruby>: lửa đón; lửa rước

<ruby>焚<rp>(</rp><rt>た</rt><rp>)</rp></ruby>く: đốt (lửa)

<ruby>戻<rp>(</rp><rt>もど</rt><rp>)</rp></ruby>る: trở về

<ruby>過<rp>(</rp><rt>す</rt><rp>)</rp></ruby>ごす: trải qua; sống

<ruby>仏壇<rp>(</rp><rt>ぶつだん</rt><rp>)</rp></ruby>: bàn thờ Phật

<ruby>供<rp>(</rp><rt>そな</rt><rp>)</rp></ruby>える: dâng

<ruby>灯篭流<rp>(</rp><rt>とうろうなが</rt><rp>)</rp></ruby>し: lễ hội thả đèn lồng

<ruby>送<rp>(</rp><rt>おく</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>出<rp>(</rp><rt>だ</rt><rp>)</rp></ruby>す: tiễn đưa

<ruby>盆踊<rp>(</rp><rt>ぼんおど</rt><rp>)</rp></ruby>り: điệu múa Bon; Bonodori

<ruby>行<rp>(</rp><rt>おこな</rt><rp>)</rp></ruby>う: tổ chức; thực hiện

<ruby>広場<rp>(</rp><rt>ひろば</rt><rp>)</rp></ruby>: quảng trường

やぐらを<ruby>立<rp>(</rp><rt>た</rt><rp>)</rp></ruby>つ: dựng tháp canh

<ruby>太鼓<rp>(</rp><rt>たいこ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>音頭<rp>(</rp><rt>おんど</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>合<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>わせて: hoà cùng tiếng trống

<ruby>周<rp>(</rp><rt>まわ</rt><rp>)</rp></ruby>り: xung quanh

<ruby>回<rp>(</rp><rt>まわ</rt><rp>)</rp></ruby>る: đi quanh

踊る: nhảy múa

<ruby>屋台<rp>(</rp><rt>やたい</rt><rp>)</rp></ruby>: quán hàng rong

お<ruby>祭<rp>(</rp><rt>まつ</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>的<rp>(</rp><rt>てき</rt><rp>)</rp></ruby>: mang tính lễ hội

<ruby>要素<rp>(</rp><rt>ようそ</rt><rp>)</rp></ruby>: yếu tố

阿波踊り: điệu múa Awa; Awaodori

<ruby>異<rp>(</rp><rt>こと</rt><rp>)</rp></ruby>なる: khác nhau

<ruby>指<rp>(</rp><rt>さ</rt><rp>)</rp></ruby>す: chỉ

お<ruby>盆休<rp>(</rp><rt>ぼんやす</rt><rp>)</rp></ruby>み: nghỉ lễ Vu Lan

故郷: quê hương; quê

<ruby>行楽<rp>(</rp><rt>こうらく</rt><rp>)</rp></ruby>: đi chơi

<ruby>祭<rp>(</rp><rt>まつ</rt><rp>)</rp></ruby>る: cúng tế

<ruby>宗教<rp>(</rp><rt>しゅうきょう</rt><rp>)</rp></ruby>: tôn giáo

☆ だけでなく: không chỉ ~ mà còn

<ruby>休暇<rp>(</rp><rt>きゅうか</rt><rp>)</rp></ruby>: nghỉ ngơi

<ruby>意味合<rp>(</rp><rt>いみあ</rt><rp>)</rp></ruby>い: ý nghĩa

<ruby>重<rp>(</rp><rt>かさ</rt><rp>)</rp></ruby>なる: lặp lại; trùng nhau

<ruby>精霊馬<rp>(</rp><rt>しょうりょううま</rt><rp>)</rp></ruby>: ngựa, bò tâm linh (ngựa hoặc bò làm bằng dưa leo hoặc cà tím, có 4 chân bằng cọng cây gai dầu)

<ruby>割<rp>(</rp><rt>わ</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>箸<rp>(</rp><rt>ばし</rt><rp>)</rp></ruby>: đũa tách đôi

<ruby>差<rp>(</rp><rt>さ</rt><rp>)</rp></ruby>す: cắm

<ruby>飾<rp>(</rp><rt>かざ</rt><rp>)</rp></ruby>る: trang trí

<ruby>代<rp>(</rp><rt>か</rt><rp>)</rp></ruby>わり: thay thế

のんびり(と): thong thả

<ruby>込<rp>(</rp><rt>こ</rt><rp>)</rp></ruby>める: chứa đựng; gửi gắm

cobayla
15-07-2014, 01:32 PM
Learn Japanese Holidays - 日本の祝日を学ぼう


 敬老の日
 Ngày Người Cao Tuổi
               


http://youtu.be/8-XrX-LNEZA?list=PLPSfPyOOcp3Qupv6a8XzwNUu4VTGxRcZ5
<ruby>孫<rp>(</rp><rt>まご</rt><rp>)</rp></ruby>: cháu

<ruby>祖父母<rp>(</rp><rt>そふぼ</rt><rp>)</rp></ruby>: ông bà

~から~へ: từ ~ đến

<ruby>両親<rp>(</rp><rt>りょうしん</rt><rp>)</rp></ruby>: cha mẹ

あるいは: hoặc là

<ruby>地域<rp>(</rp><rt>ちいき</rt><rp>)</rp></ruby>: khu vực; vùng miền

お<ruby>年寄<rp>(</rp><rt>としよ</rt><rp>)</rp></ruby>り: người cao tuổi; người già

<ruby>元気<rp>(</rp><rt>げんき</rt><rp>)</rp></ruby>で<ruby>過<rp>(</rp><rt>す</rt><rp>)</rp></ruby>ごす: sống mạnh khoẻ

<ruby>敬老<rp>(</rp><rt>けいろう</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>日<rp>(</rp><rt>ひ</rt><rp>)</rp></ruby>: Ngày Người Cao Tuổi; Ngày Kính Lão

長年: thời gian dài; lâu năm

~にわたり: trải qua suốt~

<ruby>社会<rp>(</rp><rt>しゃかい</rt><rp>)</rp></ruby>: xã hội

<ruby>尽<rp>(</rp><rt>つ</rt><rp>)</rp></ruby>くす: tận lực; làm hết mình

<ruby>老人<rp>(</rp><rt>ろうじん</rt><rp>)</rp></ruby>: người già

<ruby>敬愛<rp>(</rp><rt>けいあい</rt><rp>)</rp></ruby>する: kính yêu

<ruby>長寿<rp>(</rp><rt>ちょうじゅ</rt><rp>)</rp></ruby>: sống lâu; sống thọ; trường thọ

<ruby>祝<rp>(</rp><rt>いわ</rt><rp>)</rp></ruby>う: chúc mừng; chúc

<ruby>趣旨<rp>(</rp><rt>しゅし</rt><rp>)</rp></ruby>: mục đích; lý do

もと: dưới

<ruby>毎年<rp>(</rp><rt>まいとし</rt><rp>)</rp></ruby>9<ruby>月第<rp>(</rp><rt>がつだい</rt><rp>)</rp></ruby>3<ruby>月曜日<rp>(</rp><rt>げつようび</rt><rp>)</rp></ruby>: ngày thứ Hai, tuần thứ ba của tháng 09 hàng năm

<ruby>発祥<rp>(</rp><rt>はっしょう</rt><rp>)</rp></ruby>: khởi nguồn

<ruby>諸説<rp>(</rp><rt>しょせつ</rt><rp>)</rp></ruby>: các quan điểm

<ruby>兵庫県<rp>(</rp><rt>ひょうごけん</rt><rp>)</rp></ruby>: tỉnh Hyogo

<ruby>農村<rp>(</rp><rt>のうそん</rt><rp>)</rp></ruby>: nông thôn

<ruby>敬老会<rp>(</rp><rt>けいろうかい</rt><rp>)</rp></ruby>: Hội kính lão

<ruby>開<rp>(</rp><rt>ひら</rt><rp>)</rp></ruby>く: mở ra

<ruby>全国<rp>(</rp><rt>ぜんこく</rt><rp>)</rp></ruby>: cả nước

~に<ruby>広<rp>(</rp><rt>ひろ</rt><rp>)</rp></ruby>まる: lan rộng ra~

☆ V普通形+そうです: nghe nói

<ruby>別<rp>(</rp><rt>べつ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>日<rp>(</rp><rt>ひ</rt><rp>)</rp></ruby>: ngày khác

<ruby>決<rp>(</rp><rt>き</rt><rp>)</rp></ruby>める: quyết định

☆ Vられる: bị/được 〈dạng bị động〉

<ruby>正解<rp>(</rp><rt>せいかい</rt><rp>)</rp></ruby>: câu trả lời chính xác/đúng

<ruby>最後<rp>(</rp><rt>さいご</rt><rp>)</rp></ruby>: cuối; cuối cùng

<ruby>紹介<rp>(</rp><rt>しょうかい</rt><rp>)</rp></ruby>する: giới thiệu

<ruby>当日<rp>(</rp><rt>とうじつ</rt><rp>)</rp></ruby>: ngày này

<ruby>前後<rp>(</rp><rt>ぜんご</rt><rp>)</rp></ruby>: trước và sau

<ruby>住<rp>(</rp><rt>す</rt><rp>)</rp></ruby>む: sinh sống; cư trú

<ruby>高齢者<rp>(</rp><rt>こうれいしゃ</rt><rp>)</rp></ruby>: người cao tuổi

<ruby>公民館<rp>(</rp><rt>こうみんかん</rt><rp>)</rp></ruby>: nhà sinh hoạt cộng đồng

<ruby>公共<rp>(</rp><rt>こうきょう</rt><rp>)</rp></ruby>: công cộng

<ruby>施設<rp>(</rp><rt>しせつ</rt><rp>)</rp></ruby>: nhà; trung tâm; cơ sở

☆ よう: như; như là; dường như; giống như

NのようなN: như là; như

Vる/たようなN 

ような+名詞(danh từ)

ように+動詞(động từ)/形動詞(tính từ)

どこかで見たような顔 gương mặt như là đã nhìn thấy ở đâu đó

梅雨(つゆ)が明(あ)けたような天気 thời tiết giống như bắt đầu mùa mưa

激(はげ)しい雨, バケツをひっくり返(かえ)したように 降(ふ)る mưa dữ dội như trút cả xô nước xuống

火(ひ)のように熱(あつ)い: nóng như lửa


☆(人)にNをVてもらう: được ~〈cách nói thể hiện việc nhận được hành động tử tế〉

<ruby>集<rp>(</rp><rt>あつ</rt><rp>)</rp></ruby>まる: tập trung; tập họp

<ruby>合唱<rp>(</rp><rt>がっしょう</rt><rp>)</rp></ruby>サークル: nhóm hợp xướng

☆~による: bởi

<ruby>歌<rp>(</rp><rt>うた</rt><rp>)</rp></ruby>: bài hát

<ruby>披露<rp>(</rp><rt>ひろう</rt><rp>)</rp></ruby>: cho xem; diễn

ダンス<ruby>同好会<rp>(</rp><rt>どうこうかい</rt><rp>)</rp></ruby>: hội những người yêu thích khiêu vũ

<ruby>演舞<rp>(</rp><rt>えんぶ</rt><rp>)</rp></ruby>: nhảy biểu diễn

<ruby>参加者<rp>(</rp><rt>さんかしゃ</rt><rp>)</rp></ruby>: người tham dự

<ruby>地域住民<rp>(</rp><rt>ちいきじゅうみん</rt><rp>)</rp></ruby>: cư dân địa phương; người dân trong vùng

<ruby>一緒<rp>(</rp><rt>いっしょ</rt><rp>)</rp></ruby>に: cùng nhau

<ruby>楽<rp>(</rp><rt>たの</rt><rp>)</rp></ruby>しむ: tận hưởng

☆ V(え)る/られる: có thể ~〈thể khả năng〉

<ruby>余興<rp>(</rp><rt>よきょう</rt><rp>)</rp></ruby>: văn nghệ góp vui

<ruby>催<rp>(</rp><rt>もよお</rt><rp>)</rp></ruby>す: tổ chức

また: thêm nữa

<ruby>赤飯<rp>(</rp><rt>せきはん</rt><rp>)</rp></ruby>: xôi đậu đỏ

<ruby>和菓子<rp>(</rp><rt>わがし</rt><rp>)</rp></ruby>: bánh Nhật

<ruby>拡大鏡<rp>(</rp><rt>かくだいきょう</rt><rp>)</rp></ruby>: kính lúp

☆~といった=というような/のよ な: như〈dùng khi nêu ví dụ〉

<ruby>記念品<rp>(</rp><rt>きねんひん</rt><rp>)</rp></ruby>: vật lưu niệm; quả kỷ niệm

☆~Vることもある: cũng có khi~

<ruby>幼稚園<rp>(</rp><rt>ようちえん</rt><rp>)</rp></ruby>: trường mẫu giáo

<ruby>保育園<rp>(</rp><rt>ほいくえん</rt><rp>)</rp></ruby>: nhà trẻ

<ruby>児童<rp>(</rp><rt>じどう</rt><rp>)</rp></ruby>: nhi đồng; trẻ em

<ruby>招<rp>(</rp><rt>まね</rt><rp>)</rp></ruby>く: mời

<ruby>参観会<rp>(</rp><rt>さんかんかい</rt><rp>)</rp></ruby>: buổi tham quan

<ruby>小学校<rp>(</rp><rt>しょうがっこう</rt><rp>)</rp></ruby>: trường tiểu học

<ruby>感謝<rp>(</rp><rt>かんしゃ</rt><rp>)</rp></ruby>: cảm tạ; cảm ơn

<ruby>手紙<rp>(</rp><rt>てがみ</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>書<rp>(</rp><rt>か</rt><rp>)</rp></ruby>く: viết thư

<ruby>渡<rp>(</rp><rt>わた</rt><rp>)</rp></ruby>す: trao

☆ Vたり~Vたりする: nào là~ nào là~〈cách nói liệt kê: làm đủ thứ chuyện, hoặc xảy ra đủ thứ chuyện〉

<ruby>異年齢<rp>(</rp><rt>いねんれい</rt><rp>)</rp></ruby>: tuổi tác khác nhau

<ruby>交流<rp>(</rp><rt>こうりゅう</rt><rp>)</rp></ruby>: giao lưu

<ruby>深<rp>(</rp><rt>ふか</rt><rp>)</rp></ruby>める: thắt chặt; làm sâu sắc thêm

<ruby>機会<rp>(</rp><rt>きかい</rt><rp>)</rp></ruby>: cơ hội; dịp

<ruby>厚生労働省<rp>(</rp><rt>こうせいろうどうしょう</rt><rp>)</rp></ruby>: Bộ y tế, lao động và phúc lợi xã hội

<ruby>毎年<rp>(</rp><rt>まいとし</rt><rp>)</rp></ruby>: mỗi năm

~を<ruby>前<rp>(</rp><rt>まえ</rt><rp>)</rp></ruby>に: trước~

<ruby>歳<rp>(</rp><rt>とし</rt><rp>)</rp></ruby>: tuổi

~<ruby>以上<rp>(</rp><rt>いじょう</rt><rp>)</rp></ruby>: trên; trở lên

<ruby>人数<rp>(</rp><rt>にんずう</rt><rp>)</rp></ruby>: số người

<ruby>調<rp>(</rp><rt>しら</rt><rp>)</rp></ruby>べる: điều tra

<ruby>自治体<rp>(</rp><rt>じちたい</rt><rp>)</rp></ruby>: chính quyền tự trị địa phương

<ruby>傘寿<rp>(</rp><rt>さんじゅ</rt><rp>)</rp></ruby>(<ruby>満<rp>(</rp><rt>まん</rt><rp>)</rp></ruby>80<ruby>歳<rp>(</rp><rt>さい</rt><rp>)</rp></ruby>): thọ 80 tuổi

<ruby>卒儒<rp>(</rp><rt>そつじゅ</rt><rp>)</rp></ruby>(<ruby>満<rp>(</rp><rt>まん</rt><rp>)</rp></ruby>90<ruby>歳<rp>(</rp><rt>さい</rt><rp>)</rp></ruby>): thọ 90 tuổi

<ruby>節目<rp>(</rp><rt>ふしめ</rt><rp>)</rp></ruby>: mốc

<ruby>節目<rp>(</rp><rt>ふしめ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>年<rp>(</rp><rt>とし</rt><rp>)</rp></ruby>: năm mốc; năm cột mốc

<ruby>迎<rp>(</rp><rt>むか</rt><rp>)</rp></ruby>える: đón; đón chào

お<ruby>祝<rp>(</rp><rt>いわ</rt><rp>)</rp></ruby>い<ruby>金<rp>(</rp><rt>きん</rt><rp>)</rp></ruby>: tiền mừng

贈る: tặng

さらに: thêm nữa

<ruby>超<rp>(</rp><rt>こ</rt><rp>)</rp></ruby>える: vượt; trên

<ruby>方<rp>(</rp><rt>かた</rt><rp>)</rp></ruby>: vị

<ruby>市長<rp>(</rp><rt>しちょう</rt><rp>)</rp></ruby>: thị trưởng; chủ tịch thành phố

<ruby>町長<rp>(</rp><rt>ちょうちょう</rt><rp>)</rp></ruby>: trưởng thị trấn

<ruby>直接<rp>(</rp><rt>ちょくせつ</rt><rp>)</rp></ruby>: trực tiếp

<ruby>住<rp>(</rp><rt>す</rt><rp>)</rp></ruby>まい: nhà; nơi ở

<ruby>訪問<rp>(</rp><rt>ほうもん</rt><rp>)</rp></ruby>する: đến thăm

お<ruby>祝<rp>(</rp><rt>いわ</rt><rp>)</rp></ruby>いの<ruby>言葉<rp>(</rp><rt>ことば</rt><rp>)</rp></ruby>をかける: nói lời chúc

<ruby>祝<rp>(</rp><rt>いわ</rt><rp>)</rp></ruby>いの<ruby>品<rp>(</rp><rt>しな</rt><rp>)</rp></ruby>: quà chúc mừng

~と<ruby>同居<rp>(</rp><rt>どうきょ</rt><rp>)</rp></ruby>する: sống cùng; ở chung (với~)

家庭: gia đình

☆~はもちろん: ~thì đương nhiên rồi; thì tất nhiên rồi

<ruby>離<rp>(</rp><rt>はな</rt><rp>)</rp></ruby>れて<ruby>暮<rp>(</rp><rt>く</rt><rp>)</rp></ruby>らす: sống riêng; sống xa nhau

<ruby>家族<rp>(</rp><rt>かぞく</rt><rp>)</rp></ruby>: gia đình

<ruby>感謝<rp>(</rp><rt>かんしゃ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>気持<rp>(</rp><rt>きも</rt><rp>)</rp></ruby>ち: lòng biết ơn

<ruby>伝<rp>(</rp><rt>つた</rt><rp>)</rp></ruby>える: truyền; nhắn gửi

☆~だけでなく~も: không những/ không chỉ~ mà còn

<ruby>贈<rp>(</rp><rt>おく</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>物<rp>(</rp><rt>もの</rt><rp>)</rp></ruby>: tặng vật; quà tặng

多々: nhiều

<ruby>喜<rp>(</rp><rt>よろこ</rt><rp>)</rp></ruby>ぶ: vui mừng; sung sướng

プレゼント: quà

☆~として: coi như; xem như; ~được dùng như; với tư cách (là)

<ruby>食事会<rp>(</rp><rt>しょくじかい</rt><rp>)</rp></ruby>: bữa tiệc

~のほか: ngoài~

<ruby>手作<rp>(</rp><rt>てづく</rt><rp>)</rp></ruby>り: tự tay làm; làm bằng tay

<ruby>孫<rp>(</rp><rt>まご</rt><rp>)</rp></ruby>からの<ruby>手作<rp>(</rp><rt>てづく</rt><rp>)</rp></ruby>りの<ruby>品<rp>(</rp><rt>しな</rt><rp>)</rp></ruby>: món đồ do chính tay cháu chắt tự làm

<ruby>写真<rp>(</rp><rt>しゃしん</rt><rp>)</rp></ruby>: bức ảnh; hình

<ruby>上位<rp>(</rp><rt>じょうい</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>上<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>がる: xếp vào thứ hạng cao; đứng ở hàng đầu; lên hàng đầu

☆~<ruby>際<rp>(</rp><rt>さい</rt><rp>)</rp></ruby>: khi

<ruby>移行<rp>(</rp><rt>いこう</rt><rp>)</rp></ruby>する: chuyển đổi

☆ Vさせる: bắt; cho phép; làm cho〈thể sử dịch/sai khiến〉

<ruby>高齢者団体<rp>(</rp><rt>こうれいしゃだんたい</rt><rp>)</rp></ruby>: tổ chức người cao tuổi

<ruby>反発<rp>(</rp><rt>はんぱつ</rt><rp>)</rp></ruby>: phản bác; phản đối

<ruby>相次<rp>(</rp><rt>あいつ</rt><rp>)</rp></ruby>ぐ: liên tục

☆~ため: vì; tại vì〈chỉ nguyên nhân có kết quả không bình thường〉

普通形(thể ngắn)+ため(に)

ナA<strike>だ</strike> →ナAな+ため(に)

N<strike>だ</strike> → Nの+ため(に)


<ruby>老人福祉法<rp>(</rp><rt>ろうじんふくしほう</rt><rp>)</rp></ruby>: luật phúc lợi người cao tuổi

<ruby>改正<rp>(</rp><rt>かいせい</rt><rp>)</rp></ruby>する: sửa đổi

<ruby>老人週間<rp>(</rp><rt>ろうじんしゅうかん</rt><rp>)</rp></ruby>: Tuần lễ Người cao tuổi

<ruby>制定<rp>(</rp><rt>せいてい</rt><rp>)</rp></ruby>する: đặt ra; đặt thành

<ruby>一部<rp>(</rp><rt>いちぶ</rt><rp>)</rp></ruby>: một bộ phận; một phần

<ruby>従来<rp>(</rp><rt>じゅうらい</rt><rp>)</rp></ruby>: từ trước đến nay

<ruby>日付<rp>(</rp><rt>ひづけ</rt><rp>)</rp></ruby>: ghi ngày tháng năm

<ruby>特定<rp>(</rp><rt>とくてい</rt><rp>)</rp></ruby>: được chỉ định

を~に<ruby>移動<rp>(</rp><rt>いどう</rt><rp>)</rp></ruby>する: dời; chuyển (cái gì ~sang / thành~ )

<ruby>制度<rp>(</rp><rt>せいど</rt><rp>)</rp></ruby>: chế độ

ハッピーマンデー(Happy monday): ngày Thứ Hai Hạnh Phúc

<ruby>呼<rp>(</rp><rt>よ</rt><rp>)</rp></ruby>ぶ: gọi

<ruby>公務員<rp>(</rp><rt>こうむいん</rt><rp>)</rp></ruby>: cán bộ; công chức

<ruby>中規模<rp>(</rp><rt>ちゅうきぼ</rt><rp>)</rp></ruby>: quy mô vừa; cỡ trung

<ruby>企業<rp>(</rp><rt>きぎょう</rt><rp>)</rp></ruby>: doanh nghiệp; hãng

☆~<ruby>を中心<rp>(</rp><rt>ちゅうしん</rt><rp>)</rp></ruby><ruby>に<rp></rp><rt>:</rt></ruby>: chủ yếu; tập trung ở~

<ruby>週休二日制<rp>(</rp><rt>しゅうきゅうふつかせい</rt><rp>)</rp></ruby>: chế độ tuần nghỉ hai ngày

☆~を~に/とする: lấy/chọn cái gì~ làm cái gì~

~ことで: do

<ruby>合<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>わせる: kết hợp

<ruby>三連休<rp>(</rp><rt>さんれんきゅう</rt><rp>)</rp></ruby>: nghỉ liên tiếp 3 ngày

<ruby>余暇<rp>(</rp><rt>よか</rt><rp>)</rp></ruby>: thời gian rỗi

<ruby>過<rp>(</rp><rt>す</rt><rp>)</rp></ruby>ごす: trải qua

<ruby>法改正<rp>(</rp><rt>ほうかいせい</rt><rp>)</rp></ruby>: sửa đổi luật

~Vてもらおう: hãy

<ruby>行<rp>(</rp><rt>おこ</rt><rp>)</rp></ruby>なう/<ruby>行<rp>(</rp><rt>おこな</rt><rp>)</rp></ruby>う: tiến hành; thực hiện

<ruby>成人<rp>(</rp><rt>せいじん</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>日<rp>(</rp><rt>ひ</rt><rp>)</rp></ruby>: Ngày Lễ Thành Nhân

<ruby>体育<rp>(</rp><rt>たいいく</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>日<rp>(</rp><rt>ひ</rt><rp>)</rp></ruby>: Ngày Thể Dục Thể Thao

<ruby>海<rp>(</rp><rt>うみ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>日<rp>(</rp><rt>ひ</rt><rp>)</rp></ruby>: Ngày Cảm Tạ Biển

<ruby>決定<rp>(</rp><rt>けってい</rt><rp>)</rp></ruby>する: quyết định

<ruby>敬<rp>(</rp><rt>うやま</rt><rp>)</rp></ruby>う: kính trọng

<ruby>表<rp>(</rp><rt>あらわ</rt><rp>)</rp></ruby>す: thể hiện; bày tỏ

cobayla
31-07-2014, 12:37 PM
Learn Japanese Holidays - 日本の祝日を学ぼう


 七五三
 Ngày Lễ Shichi-go-san
               

http://youtu.be/06T9EwN5NZc?list=PLPSfPyOOcp3Qupv6a8XzwNUu4VTGxRcZ 5
七五三lễ Shichi-go-san (chúc mừng các bé trai lên 3 và 5 tuổi, các bé gái lên 3 và 7 tuổi, tổ chức vào ngày 15 tháng 11)

☆~とは~のことです。~thì có nghĩa là ~〈khi định nghĩa cái gì〉
Cách nói có tính văn viết, hơi cứng của 「~というのは」.

<ruby>迎<rp>(</rp><rt>むか</rt><rp>)</rp></ruby>える: đón; đón chào

<ruby>成長<rp>(</rp><rt>せいちょう</rt><rp>)</rp></ruby>: lớn; trưởng thành

<ruby>祝<rp>(</rp><rt>いわ</rt><rp>)</rp></ruby>う: chúc mừng

<ruby>年中行事<rp>(</rp><rt>ねんじゅうぎょうじ</rt><rp>)</rp></ruby>: ngày lễ trong năm

<ruby>昔<rp>(</rp><rt>むかし</rt><rp>)</rp></ruby>: ngày xưa

<ruby>貧<rp>(</rp><rt>まず</rt><rp>)</rp></ruby>しい: nghèo

<ruby>充分<rp>(</rp><rt>じゅうぶん</rt><rp>)</rp></ruby>: đầy đủ

<ruby>食事<rp>(</rp><rt>しょくじ</rt><rp>)</rp></ruby>: bữa ăn

<ruby>与<rp>(</rp><rt>あた</rt><rp>)</rp></ruby>える: cho

☆V(え)る/られる: có thể ~〈thể khả năng〉

☆~たり~たりする: nào là~ nào là~; lúc thì~ lúc thì~
Vた+り
イA<strike>い</strike>+かったり 
ナA +だったり
N+だったり

~な<strike>い</strike>+かったり: nào là không~

暑かったり寒かったりします。Lúc nóng, lúc lạnh.

晩ご飯の時間は6時だったり、7時だったりして、決まっていません。Giơ cơm tối thì không nhất định, lúc thì 6, lúc thì 7.

<ruby>衛生状態<rp>(</rp><rt>えいせいじょうたい</rt><rp>)</rp></ruby>: tình trạng an toàn vệ sinh

<ruby>悪<rp>(</rp><rt>わる</rt><rp>)</rp></ruby>い: kém; tồi; tệ

☆~て: vì; do 〈nói lí do trong trường hợp nói cảm ơn, xin lỗi,...〉

Câu văn phía sau 「~て」: sử dụng động từ thể khả năng, hoặc tự động từ, hoặc từ chỉ trạng thái thuộc tinh thần, thân thể (困る、大変、疲れた,...); không dùng câu thể hiện ý chí người nói (V(よう)) hoặc câu tác động đến người nghe (~てください) 〉.

☆Vて/Vなくて vì/vì kkhông
イAくて/イAくなくて
ナAで/ナAでは(じゃ)なくて
Nで/Nでは(じゃ)なくて

田舎から母が来て、来られなかった です。Vì mẹ tôi ở quê lên, nên tôi không thể đến được.

雨が降らなくてよかったですね。Vì không mưa nên đỡ quá nhỉ.

遅くなってすみません。Xin lỗi vì đến trễ.

いろいろ教えてくださってどうもありがとうございます Xin cảm ơn ông vì đã chỉ bảo tôi nhiều điều.

重くて持てません。Vì nặng, cầm không nỗi.

暗くて、見えません。Do tối nên không nhìn thấy.

心配で、眠れません。Vì lo lắng nên không thể ngủ được.

<ruby>幼<rp>(</rp><rt>おさな</rt><rp>)</rp></ruby>い: nhỏ; thơ ấu

<ruby>頃<rp>(</rp><rt>ころ</rt><rp>)</rp></ruby>: dạo; lúc

<ruby>亡<rp>(</rp><rt>な</rt><rp>)</rp></ruby>くなる: chết

☆V普通形+そうです: nghe nói

☆そのため: vì vậy; vì thế

<ruby>年齢<rp>(</rp><rt>ねんれい</rt><rp>)</rp></ruby>: tuổi

<ruby>無事<rp>(</rp><rt>ぶじ</rt><rp>)</rp></ruby>: bình an; vô sự

<ruby>育<rp>(</rp><rt>そだ</rt><rp>)</rp></ruby>つ: lớn lên

☆(人が)~Vてくれる làm...cho/ giúp cho〈(người khác) làm....cho mình/người phía mình〉
Thể hiện sự vui mừng, lòng biết ơn.

山田さんが(わたしの)荷物を持っ くれました。Anh Yamada đã cầm giúp tôi hành lý.

<ruby>感謝<rp>(</rp><rt>かんしゃ</rt><rp>)</rp></ruby>する: cảm tạ; tỏ lòng biết ơn

<ruby>今後<rp>(</rp><rt>こんご</rt><rp>)</rp></ruby>: từ nay về sau

さらなる: hơn nữa

<ruby>祈<rp>(</rp><rt>いの</rt><rp>)</rp></ruby>る: cầu

<ruby>神社<rp>(</rp><rt>じんじゃ</rt><rp>)</rp></ruby>: đền Thần

<ruby>寺<rp>(</rp><rt>じ</rt><rp>)</rp></ruby>院: chùa

~にお<ruby>参<rp>(</rp><rt>まい</rt><rp>)</rp></ruby>りをする: viếng

☆~Vるようになる: bắt đầu trở nên~〈khả năng, tình trạng trở nên thay đổi〉
Vる+ようになる bắt đầu trở nên / trở nên có thể ~
Vない +ようになる bắt đầu trở nên không/ trở nên không thể ~

Thường dùng động từ ở thể khả năng hoặc tự động từ.

近くに、<ruby>市営<rp>(</rp><rt>しえい</rt><rp>)</rp></ruby>プールができてから、よく行くよう なりました。Sau khi hồ bơi thành phố xây xong ở gần đây, tôi bắt đầu trở nên đi thường xuyên.

前は文法が分かりませんでしたが、 は少し分かるようになりました。Trư ớc đây tôi không hiểu ngữ pháp, nhưng dạo này thì tôi đã trở nên hiểu được một chút.

今は助詞が間違えないようになりま た。Bây giờ tôi đã trở nên không còn sai về trợ từ nữa rồi.

今は漢字が読めるようになりました Bây giờ tôi trở nên có thể đọc được kanji.

<ruby>前後<rp>(</rp><rt>ぜんご</rt><rp>)</rp></ruby>: trước và sau

<ruby>年<rp>(</rp><rt>とし</rt><rp>)</rp></ruby>: tuổi

<ruby>晴<rp>(</rp><rt>は</rt><rp>)</rp></ruby>れ<ruby>着<rp>(</rp><rt>ぎ</rt><rp>)</rp></ruby>: trang phục tươi sáng; kimono màu sắc tươi sáng (mặc vào các ngày đặc biệt)

<ruby>着<rp>(</rp><rt>き</rt><rp>)</rp></ruby>せる: cho mặc; bắt mặc

<ruby>参拝<rp>(</rp><rt>さんぱい</rt><rp>)</rp></ruby>: đi lễ bái

☆~と<ruby>違<rp>(</rp><rt>ちが</rt><rp>)</rp></ruby>って: khác với

<ruby>特別<rp>(</rp><rt>とくべつ</rt><rp>)</rp></ruby>: đặc biệt

<ruby>着物<rp>(</rp><rt>きもの</rt><rp>)</rp></ruby>: kimono; trang phục

<ruby>男<rp>(</rp><rt>おとこ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>子<rp>(</rp><rt>こ</rt><rp>)</rp></ruby>: bé trai

<ruby>羽織<rp>(</rp><rt>はおり</rt><rp>)</rp></ruby>: áo haori (loại áo ngắn choàng phía ngoài)

<ruby>袴<rp>(</rp><rt>はかま</rt><rp>)</rp></ruby>: hakama; quần váy (thường thiết kế có hai ống)

<ruby>女<rp>(</rp><rt>おんな</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>子<rp>(</rp><rt>こ</rt><rp>)</rp></ruby>: bé gái

<ruby>振袖<rp>(</rp><rt>ふりそで</rt><rp>)</rp></ruby>: kimono dài tay

<ruby>着<rp>(</rp><rt>き</rt><rp>)</rp></ruby>る: mặc

<ruby>機会<rp>(</rp><rt>きかい</rt><rp>)</rp></ruby>: dịp

<ruby>生<rp>(</rp><rt>う</rt><rp>)</rp></ruby>まれる: được sinh ra

<ruby>初<rp>(</rp><rt>はじ</rt><rp>)</rp></ruby>めて: lần đầu tiên

<ruby>化粧<rp>(</rp><rt>けしょう</rt><rp>)</rp></ruby>: trang điểm

<ruby>経験<rp>(</rp><rt>けいけん</rt><rp>)</rp></ruby>する: trải nghiệm

<ruby>喜<rp>(</rp><rt>よろこ</rt><rp>)</rp></ruby>ぶ: vui mừng

☆~とか(聞く) nghe nói rằng 〈と聞く〉

ここまで: cho đến nay

<ruby>健<rp>(</rp><rt>すこ</rt><rp>)</rp></ruby>やか: khoẻ mạnh

<ruby>神様<rp>(</rp><rt>かみさま</rt><rp>)</rp></ruby>: vị Thần

<ruby>仏様<rp>(</rp><rt>ほとけさま</rt><rp>)</rp></ruby>: vị Phật; đức Phật

<ruby>今後<rp>(</rp><rt>こんご</rt><rp>)</rp></ruby>: từ nay về sau

<ruby>過<rp>(</rp><rt>す</rt><rp>)</rp></ruby>ごす: trải qua; sống

☆~Vますように Cầu cho... 〈khi cầu mong điều gì〉

と<ruby>祈<rp>(</rp><rt>いの</rt><rp>)</rp></ruby>る: cầu nguyện rằng

☆~にとって: đối với ~〈hễ suy nghĩ từ quan điểm/vị trí của người~〉

あなたにとって一番大切なものはな ですか。Đối với anh/chị, cái gì là quan trọng nhất?

<ruby>一大<rp>(</rp><rt>いちだい</rt><rp>)</rp></ruby>: lớn; trọng đại

イベント(event): sự kiện

<ruby>綺麗<rp>(</rp><rt>きれい</rt><rp>)</rp></ruby>: đẹp

<ruby>着飾<rp>(</rp><rt>きかざ</rt><rp>)</rp></ruby>る: mặc trang phục đẹp; bận đồ đẹp

<ruby>我<rp>(</rp><rt>わ</rt><rp>)</rp></ruby>が: của mình; của chúng ta

我が<ruby>子<rp>(</rp><rt>こ</rt><rp>)</rp></ruby>: con mình

<ruby>家族<rp>(</rp><rt>かぞく</rt><rp>)</rp></ruby>: gia đình

<ruby>写真<rp>(</rp><rt>しゃしん</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>撮<rp>(</rp><rt>と</rt><rp>)</rp></ruby>る: chụp hình

<ruby>年賀状<rp>(</rp><rt>ねんがじょう</rt><rp>)</rp></ruby>: thiệp tết

~を~に印刷する: in (cái gì vào đâu)

<ruby>配<rp>(</rp><rt>くば</rt><rp>)</rp></ruby>る: phát

<ruby>様々<rp>(</rp><rt>さまざま</rt><rp>)</rp></ruby>: đa dạng; đủ thứ ba

<ruby>模様<rp>(</rp><rt>もよう</rt><rp>)</rp></ruby>: hoa văn

出回る: xuất hiện/có mặt (được bán) trên thị trường

★~ので: do; vì 〈chỉ nguyên nhân〉
普通形+ので
ナA<strike>だ</strike>→ナAな+ので
N<strike>だ</strike>→Nな+ので


<ruby>着<rp>(</rp><rt>ちゃく</rt><rp>)</rp></ruby>: bộ

<ruby>一着<rp>(</rp><rt>いっちゃく</rt><rp>)</rp></ruby>: một bộ

ではなく: không phải (là)

<ruby>着替<rp>(</rp><rt>きが</rt><rp>)</rp></ruby>えする: thay đổi (trang phục)

☆~Vさせる bắt; cho phép; làm cho 〈thể sai kiến〉

(に)<ruby>収<rp>(</rp><rt>おさ</rt><rp>)</rp></ruby>める: cất vào

<ruby>写真<rp>(</rp><rt>しゃしん</rt><rp>)</rp></ruby>に収める: lưu giữ thành tấm hình

<ruby>家庭<rp>(</rp><rt>かてい</rt><rp>)</rp></ruby>: gia đình

<ruby>子供<rp>(</rp><rt>こども</rt><rp>)</rp></ruby>たち: bọn trẻ; các trẻ nhỏ

<ruby>千歳飴<rp>(</rp><rt>ちとせあめ</rt><rp>)</rp></ruby>: kẹo thiên tuế; kẹo chitose (cây kẹo cứng nhỏ dài, màu trắng-hồng)

細長い: thon dài; nhỏ dài 

☆~にくい: khó

V<strike>ます</strike>+にくい

食べにくい: khó ăn

★~にも関(かか)わらず: dù; mặc dù

なぜ: tại sao

こんなN: như thế này

<ruby>形<rp>(</rp><rt>かたち</rt><rp>)</rp></ruby>: hình dạng; hình thù

☆~をしている: có 〈tình trạng, trạng thái〉

☆~てほしい muốn được

<ruby>細<rp>(</rp><rt>ほそ</rt><rp>)</rp></ruby>い: thon; nhỏ dài

<ruby>長<rp>(</rp><rt>なが</rt><rp>)</rp></ruby>い: lâu; thọ; dài

<ruby>生<rp>(</rp><rt>い</rt><rp>)</rp></ruby>きる: sống

☆~というN rằng; như là

<ruby>親<rp>(</rp><rt>おや</rt><rp>)</rp></ruby>: cha mẹ

<ruby>願<rp>(</rp><rt>ねが</rt><rp>)</rp></ruby>い: ước nguyện; nguyện vọng

<ruby>込<rp>(</rp><rt>こ</rt><rp>)</rp></ruby>める: gửi gắm; gửi vào

☆~Vられる bị/được 〈dạng bị động〉

<ruby>一袋<rp>(</rp><rt>ひとふくろ</rt><rp>)</rp></ruby>: một cái túi; một cái bọc

めでたい: đầy hứa hẹn; tuyệt vời; đáng mừng

<ruby>色<rp>(</rp><rt>いろ</rt><rp>)</rp></ruby>: màu sắc

<ruby>紅白<rp>(</rp><rt>こうはく</rt><rp>)</rp></ruby>: màu hồng và trắng

<ruby>1<rp>(</rp><rt>いっ</rt><rp>)</rp></ruby><ruby>本<rp>(</rp><rt>ぽん</rt><rp>)</rp></ruby>ずつ: từng cây một

(が)入る: được bỏ vào

である: thể văn viết của だ: là

☆Nのように: như; giống như

<ruby>現在<rp>(</rp><rt>げんざい</rt><rp>)</rp></ruby>: ngày nay

<ruby>盛大<rp>(</rp><rt>せいだい</rt><rp>)</rp></ruby>: lớn; hoành tráng; linh đình

☆のは~ です Lúc/thời gian/khi... là ~ /Người mà... là~/Nơi... là~/Cái/vật... là ~V-普通形+のは ~ です

七五三を祝うようになったのは江戸 代からです。Lúc bắt đầu chúc mừng lễ Shichi-go-san là từ thời đại Edo.

<ruby>当時<rp>(</rp><rt>とうじ</rt><rp>)</rp></ruby>: thời đó; khi đó

<ruby>将軍<rp>(</rp><rt>しょうぐん</rt><rp>)</rp></ruby>: tướng quân

徳川綱吉: (tên) Tokugawa Tsunayoshi

<ruby>息子<rp>(</rp><rt>むすこ</rt><rp>)</rp></ruby>: con trai

<ruby>健康<rp>(</rp><rt>けんこう</rt><rp>)</rp></ruby>: khoẻ mạnh

大大的/<ruby>大々的<rp>(</rp><rt>だいだいてき</rt><rp>)</rp></ruby>: (tổ chức/làm) lớn

<ruby>祈願<rp>(</rp><rt>きがん</rt><rp>)</rp></ruby>する: cầu nguyện

<ruby>一般庶民<rp>(</rp><rt>いっぱんしょみん</rt><rp>)</rp></ruby>: người dân thường

(に)<ruby>広<rp>(</rp><rt>ひろ</rt><rp>)</rp></ruby>がる: lan rộng

☆V普通形+そうだ: nghe nói

<ruby>古<rp>(</rp><rt>ふる</rt><rp>)</rp></ruby>くから: từ xưa

<ruby>風習<rp>(</rp><rt>ふうしゅう</rt><rp>)</rp></ruby>: phong tục

<ruby>髪<rp>(</rp><rt>かみ</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>伸<rp>(</rp><rt>の</rt><rp>)</rp></ruby>ばす: để tóc dài

<ruby>儀式<rp>(</rp><rt>ぎしき</rt><rp>)</rp></ruby>: nghi thức/lễ

<ruby>袴<rp>(</rp><rt>はかま</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>付<rp>(</rp><rt>つ</rt><rp>)</rp></ruby>ける: mặc hakama

<ruby>大人<rp>(</rp><rt>おとな</rt><rp>)</rp></ruby>: người lớn

~と<ruby>同<rp>(</rp><rt>おな</rt><rp>)</rp></ruby>じN: giống với

<ruby>帯<rp>(</rp><rt>おび</rt><rp>)</rp></ruby>: obi; dây thắt lưng

<ruby>付<rp>(</rp><rt>つ</rt><rp>)</rp></ruby>ける: gắn; đeo; mặc

行う: tổ chức; tiến hành; thực hiện

こうして: với cách này

<ruby>段階的<rp>(</rp><rt>だんかいてき</rt><rp>)</rp></ruby>: từng giai đoạn; từng bước

<ruby>近<rp>(</rp><rt>ちか</rt><rp>)</rp></ruby>づく: tiến gần đến

<ruby>名残<rp>(</rp><rt>なごり</rt><rp>)</rp></ruby>: tàn dư; dấu vếtNguồn tham khảo:日本語初中級・理解から発展へ(名 屋YWCA 教材作成グループ)
日本語表現文型200初・中級 (ア ク)

cobayla
09-09-2014, 06:05 PM
Learn Japanese Holidays - 日本の祝日を学ぼう

 
建国記念の日
Ngày Lập Quốchttp://youtu.be/Anji8q_bafw?list=PLPSfPyOOcp3Qupv6a8XzwNUu4VTGxRcZ 5

http://www.coviet.vn/diendan/newreply.php?do=postreply&t=47292 (http://www.coviet.vn/diendan/newreply.php?do=postreply&t=47292)

<ruby>建国記念<rp>(</rp><rt>けんこくきねん</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>日<rp>(</rp><rt>ひ</rt><rp>)</rp></ruby>: Ngày Lập Quốc (ngày 11 tháng 02)

☆Vるため: để~

<ruby>建国<rp>(</rp><rt>けんこく</rt><rp>)</rp></ruby>: lập quốc; dựng nước

<ruby>偲<rp>(</rp><rt>しの</rt><rp>)</rp></ruby>ぶ: nhớ đến; nhớ về

<ruby>養<rp>(</rp><rt>やしな</rt><rp>)</rp></ruby>う: nuôi dưỡng

<ruby>祝日<rp>(</rp><rt>しゅくじつ</rt><rp>)</rp></ruby>: ngày lễ

<ruby>初代天皇<rp>(</rp><rt>しょだいてんのう</rt><rp>)</rp></ruby>: vị vua đầu tiên; Nhật hoàng đầu tiên

<ruby>即位<rp>(</rp><rt>そくい</rt><rp>)</rp></ruby>する: lên ngôi

<ruby>歴史<rp>(</rp><rt>れきし</rt><rp>)</rp></ruby>: lịch sử

☆~として: như là; với tư cách là

<ruby>祝<rp>(</rp><rt>いわ</rt><rp>)</rp></ruby>いする: chúc mừng

☆Vるようになりました: bắt đầu trở nên ~

<ruby>祝賀行事<rp>(</rp><rt>しゅくがぎょうじ</rt><rp>)</rp></ruby>: ngày lễ chúc mừng

<ruby>紀元<rp>(</rp><rt>きげん</rt><rp>)</rp></ruby>: năm mở đầu lịch sử

<ruby>紀元節<rp>(</rp><rt>きげんせつ</rt><rp>)</rp></ruby>: Ngaỳ lễ Kigensetsu; Ngày lễ mở đầu lịch sử Nhật Bản (ngày 11 tháng 02)

と呼ばれる: được gọi là

ルーツ(root): nguồn gốc

☆~とは(=というのは): ~là/có nghĩa là... (biểu thị chủ đề khi định nghĩa, khi nêu mệnh đề ...)

☆~でしょうか。: là ~ vậy nhỉ? (cách hỏi lịch sự hơn so với 「だろうか」,「ですか」)

<ruby>誰<rp>(</rp><rt>だれ</rt><rp>)</rp></ruby>: ai

<ruby>国々<rp>(</rp><rt>くにぐに</rt><rp>)</rp></ruby>: các nước

<ruby>独立<rp>(</rp><rt>どくりつ</rt><rp>)</rp></ruby>する: độc lập

<ruby>制定<rp>(</rp><rt>せいてい</rt><rp>)</rp></ruby>する: đặt ra

違う: khác

<ruby>統治<rp>(</rp><rt>とうち</rt><rp>)</rp></ruby>する: thống trị

<ruby>代々<rp>(</rp><rt>だいだい</rt><rp>)</rp></ruby>: nhiều đời

<ruby>辿<rp>(</rp><rt>たど</rt><rp>)</rp></ruby>る: lần theo

なんと(phó từ): làm sao

<ruby>紀元前<rp>(</rp><rt>きげんぜん</rt><rp>)</rp></ruby>: trước công nguyên

<ruby>神話<rp>(</rp><rt>しんわ</rt><rp>)</rp></ruby>: thần thoại

<ruby>遡<rp>(</rp><rt>さかのぼ</rt><rp>)</rp></ruby>る: đi ngược về

<ruby>導<rp>(</rp><rt>みちび</rt><rp>)</rp></ruby>く: dẫn dắt

<ruby>領土<rp>(</rp><rt>りょうど</rt><rp>)</rp></ruby>: lãnh thổ

<ruby>拡大<rp>(</rp><rt>かくだい</rt><rp>)</rp></ruby>する: mở rộng

<ruby>存在<rp>(</rp><rt>そんざい</rt><rp>)</rp></ruby>: có mặt; sự tồn tại

<ruby>古来<rp>(</rp><rt>こらい</rt><rp>)</rp></ruby>: từ xưa đến nay

<ruby>敬意<rp>(</rp><rt>けいい</rt><rp>)</rp></ruby>: lòng kính trọng

<ruby>語<rp>(</rp><rt>かた</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>継<rp>(</rp><rt>つ</rt><rp>)</rp></ruby>ぐ: truyền kể lại

だからおそ: chính điều đó

~を~と<ruby>位置付<rp>(</rp><rt>いちづ</rt><rp>)</rp></ruby>ける: đưa...vào; đặt...làm

<ruby>各地<rp>(</rp><rt>かくち</rt><rp>)</rp></ruby>: các địa phương; các nơi

あり<ruby>方<rp>(</rp><rt>かた</rt><rp>)</rp></ruby>: tình trạng

☆~について: về...

<ruby>講演会<rp>(</rp><rt>こうえんかい</rt><rp>)</rp></ruby>: buổi thuyết giảng

シンポジウム(symposium): hội thảo

<ruby>集会<rp>(</rp><rt>しゅうかい</rt><rp>)</rp></ruby>: hội họp

<ruby>天皇制<rp>(</rp><rt>てんのうせい</rt><rp>)</rp></ruby>: thể chế Thiên hoàng

☆~に<ruby>関<rp>(</rp><rt>かん</rt><rp>)</rp></ruby>しては: về...

<ruby>賛否両論<rp>(</rp><rt>さんぴりょうろん</rt><rp>)</rp></ruby>: cả hai quan điểm tán thành và chống đối

<ruby>近年<rp>(</rp><rt>きんねん</rt><rp>)</rp></ruby>: những năm gần đây

<ruby>女系天皇制<rp>(</rp><rt>じょけいてんのうせい</rt><rp>)</rp></ruby>: thể chế Thiên hoàng nữ hệ (thuộc huyết thống bên mẹ)

<ruby>分<rp>(</rp><rt>わ</rt><rp>)</rp></ruby>かれる: chia ra

<ruby>有識者<rp>(</rp><rt>ゆうしきしゃ</rt><rp>)</rp></ruby>: người có học vấn, kiến thức cao; chuyên gia

<ruby>見解<rp>(</rp><rt>けんかい</rt><rp>)</rp></ruby>: kiến giải; nhận thức và cách nhìn

<ruby>深<rp>(</rp><rt>ふか</rt><rp>)</rp></ruby>める: làm sâu thêm

<ruby>祭<rp>(</rp><rt>まつ</rt><rp>)</rp></ruby>る: thờ

明治天皇: vua Minh Trị

<ruby>明治神宮<rp>(</rp><rt>めいじじんぐう</rt><rp>)</rp></ruby>: đền thần Minh Trị

☆~を初め: tiêu biểu là; trước hết phải kể đến là ~

<ruby>建国際<rp>(</rp><rt>けんこくさい</rt><rp>)</rp></ruby>: lễ hội dựng nước; lễ hội lập quốc

<ruby>紀元<rp>(</rp><rt>きげん</rt><rp>)</rp></ruby><ruby>際<rp>(</rp><rt>さい</rt><rp>)</rp></ruby>: lễ hội năm mở đầu lịch sử

<ruby>祭<rp>(</rp><rt>まつ</rt><rp>)</rp></ruby>りを<ruby>行<rp>(</rp><rt>おこな</rt><rp>)</rp></ruby>う: tổ chức lễ hội

<ruby>神輿<rp>(</rp><rt>みこし</rt><rp>)</rp></ruby>: kiệu rước Thần

<ruby>引<rp>(</rp><rt>ひ</rt><rp>)</rp></ruby>く: kéo

<ruby>練<rp>(</rp><rt>ね</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>歩<rp>(</rp><rt>ある</rt><rp>)</rp></ruby>く: đi diễu

<ruby>鼓笛隊<rp>(</rp><rt>こてきたい</rt><rp>)</rp></ruby>: đội kèn trống; đoàn người đánh trống thổi sáo

<ruby>華々<rp>(</rp><rt>はなばな</rt><rp>)</rp></ruby>しい: lộng lẫy

パレード(parade): diễu hành

<ruby>様子<rp>(</rp><rt>ようす</rt><rp>)</rp></ruby>: tình trạng

<ruby>様々<rp>(</rp><rt>さまざま</rt><rp>)</rp></ruby>: đa dạng; đủ kiểu

古来: từ xưa tới nay

☆~という: được gọi là

長い間: thời gian dài

<ruby>何千年<rp>(</rp><rt>なんぜんねん</rt><rp>)</rp></ruby>: hàng ngàn năm

<ruby>発展<rp>(</rp><rt>はってん</rt><rp>)</rp></ruby>: phát triển

<ruby>尽力<rp>(</rp><rt>じんりょく</rt><rp>)</rp></ruby>する: tận lực; hết mình

<ruby>先祖<rp>(</rp><rt>せんぞ</rt><rp>)</rp></ruby>: tổ tiên

~に<ruby>思<rp>(</rp><rt>おも</rt><rp>)</rp></ruby>いを<ruby>馳<rp>(</rp><rt>は</rt><rp>)</rp></ruby>せる: hướng suy nghĩ về

これから: từ nay

ますます: ngày càng

<ruby>繁栄<rp>(</rp><rt>はんえい</rt><rp>)</rp></ruby>: thịnh vượng; phồn vinh

☆~ように<ruby>願<rp>(</rp><rt>ねが</rt><rp>)</rp></ruby>う: nguyện cầu/cầu mong sao cho ~


               

cobayla
13-10-2014, 05:14 PM
Learn Japanese Holidays
 

体育の日
Ngày Thể Dục Thể Thao
http://youtu.be/RUfD2nM7-lg?list=PLPSfPyOOcp3Qupv6a8XzwNUu4VTGxRcZ5
<ruby>体育<rp>(</rp><rt>たいいく</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>日<rp>(</rp><rt>ひ</rt><rp>)</rp></ruby>: Ngày thể dục thể thao

スポーツ(sport): thể thao

(に)親しむ: gần gũi; thân thiện (với)

<ruby>健康<rp>(</rp><rt>けんこう</rt><rp>)</rp></ruby>(dt; tt ): sức khoẻ; khoẻ mạnh

<ruby>心身<rp>(</rp><rt>しんしん</rt><rp>)</rp></ruby>: thân tâm; thân thể và tinh thần

<ruby>培<rp>(</rp><rt>つちか</rt><rp>)</rp></ruby>う: nuôi dưỡng; vun trồng

<ruby>趣旨<rp>(</rp><rt>しゅし</rt><rp>)</rp></ruby>: mục đích

☆~を~とする: lấy ... làm ...

<ruby>国民<rp>(</rp><rt>こくみん</rt><rp>)</rp></ruby>: quốc dân; người dân trong nước

<ruby>休日<rp>(</rp><rt>きゅうじつ</rt><rp>)</rp></ruby>: ngày nghỉ

<ruby>毎年<rp>(</rp><rt>まいとし</rt><rp>)</rp></ruby>10月の<ruby>第<rp>(</rp><rt>だい</rt><rp>)</rp></ruby>2月曜日: ngày thứ Hai của tuần thứ 2 của tháng mười hàng năm

☆~に当たる: nhằm ngày; rơi vào ngày; trúng vào ngày

各地(かくち): các địa phương; cá nơi

(に)<ruby>関連<rp>(</rp><rt>かんれん</rt><rp>)</rp></ruby>する: liên quan

イベント(event): sự kiện

<ruby>開催<rp>(</rp><rt>かいさい</rt><rp>)</rp></ruby>する: tổ chức 

☆Vられる: được/ bị (dạng bị động)

☆Vたり~Vする: nào là...nào là...

<ruby>日<rp>(</rp><rt>ひ</rt><rp>)</rp></ruby>ごろ: thường ngày

<ruby>運動<rp>(</rp><rt>うんどう</rt><rp>)</rp></ruby>: vận động

☆~について: về...

<ruby>考<rp>(</rp><rt>かんが</rt><rp>)</rp></ruby>える: nghĩ; suy nghĩ

<ruby>機会<rp>(</rp><rt>きかい</rt><rp>)</rp></ruby>: dịp; cơ hội

<ruby>制定<rp>(</rp><rt>せいてい</rt><rp>)</rp></ruby>する: đặt ra; lập ra (luật,...)

きっかけ: dịp; cơ duyên; động cơ

<ruby>出来事<rp>(</rp><rt>できごと</rt><rp>)</rp></ruby>: sự việc

<ruby>全国<rp>(</rp><rt>ぜんこく</rt><rp>)</rp></ruby>: cả nước

<ruby>幼稚園<rp>(</rp><rt>ようちえん</rt><rp>)</rp></ruby>: trường mẫu giáo

<ruby>地域<rp>(</rp><rt>ちいき</rt><rp>)</rp></ruby>: khu vực

☆NといったN: như là

<ruby>団体<rp>(</rp><rt>だんたい</rt><rp>)</rp></ruby>: đoàn thể; tổ chức

<ruby>運動会<rp>(</rp><rt>うんどうかい</rt><rp>)</rp></ruby>: hội thể thao

開(ひら)く: tổ chức; mở ra

<ruby>徒競走<rp>(</rp><rt>ときょうそう</rt><rp>)</rp></ruby>: cuộc thi chạy (cự li nhất định)

リレー (relay): cuộc thi tiếp sức (chạy, bơi lội,...)

<ruby>走<rp>(</rp><rt>はし</rt><rp>)</rp></ruby>る: chạy

<ruby>種目<rp>(</rp><rt>しゅもく</rt><rp>)</rp></ruby>: hạng mục

もちろんのこと: điều đương nhiên<ruby>玉入<rp>(</rp><rt>たまはい</rt><rp>)</rp></ruby>れ: thi ném banh vào rổ 


<ruby>綱引<rp>(</rp><rt>つなひ</rt><rp>)</rp></ruby>き: kéo co <ruby>借<rp>(</rp><rt>か</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>物競争<rp>(</rp><rt>ものきょうそう</rt><rp>)</rp></ruby>: cuộc thi chạy mượn đồ (người chạy mượn món đồ được chỉ định của bạn bè hoặc của khá giả rồi cầm chạy về đích)

 

ゲーム<ruby>的要素<rp>(</rp><rt>てきようそ</rt><rp>)</rp></ruby>: các yếu tố mang tính trò chơi

<ruby>取<rp>(</rp><rt>と</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>入<rp>(</rp><rt>い</rt><rp>)</rp></ruby>れる: đưa vào

<ruby>行<rp>(</rp><rt>おこな</rt><rp>)</rp></ruby>う: tổ chức; tiến hành; thực hiện

<ruby>家族<rp>(</rp><rt>かぞく</rt><rp>)</rp></ruby>: gia đình

<ruby>参加<rp>(</rp><rt>さんか</rt><rp>)</rp></ruby>する: tham gia

スポーツフェスティバル(sport festival): liên hoan thể thao

<ruby>体力測定会<rp>(</rp><rt>たいりょくそくていかい</rt><rp>)</rp></ruby>: buổi kiểm tra/đo thể lực 

マラソン<ruby>大会<rp>(</rp><rt>たいかい</rt><rp>)</rp></ruby>: cuộc chạy maratông

スポーツの<ruby>秋<rp>(</rp><rt>あき</rt><rp>)</rp></ruby>: “Mùa thu thể thao”

<ruby>満足<rp>(</rp><rt>まんぞく</rt><rp>)</rp></ruby>する: hài lòng; thoả mãn; mãn nguyện

<ruby>小学校<rp>(</rp><rt>しょうがっこう</rt><rp>)</rp></ruby>: trường tiểu học

<ruby>我<rp>(</rp><rt>わ</rt><rp>)</rp></ruby>が: của tôi

我が<ruby>子<rp>(</rp><rt>こ</rt><rp>)</rp></ruby>: con của mình

<ruby>姿<rp>(</rp><rt>すがた</rt><rp>)</rp></ruby>: hình dáng; bóng dáng

<ruby>応援<rp>(</rp><rt>おうえん</rt><rp>)</rp></ruby>する: ủng hộ

☆~ために: để

<ruby>駆<rp>(</rp><rt>か</rt><rp>)</rp></ruby>け<ruby>付<rp>(</rp><rt>つ</rt><rp>)</rp></ruby>ける: chạy vội đến; lao đến

カメラやビデオを手にしたお父さん ち: các ông bố với/cầm chiếc máy ảnh, máy quay phim trên tay

<ruby>撮影<rp>(</rp><rt>さつえい</rt><rp>)</rp></ruby>: chụp ảnh

ベストポジション(best position) : vị trí tốt nhất

ずらり(と)(phó từ): thành hàng

<ruby>並<rp>(</rp><rt>なら</rt><rp>)</rp></ruby>ぶ: xếp hàng

ファインダー<ruby>越<rp>(</rp><rt>ご</rt><rp>)</rp></ruby>し: qua ô ngắm (của máy ảnh)

<ruby>熱<rp>(</rp><rt>あつ</rt><rp>)</rp></ruby>い<ruby>声援<rp>(</rp><rt>せいえん</rt><rp>)</rp></ruby>: cất tiếng cổ vũ nồng nhiệt

<ruby>送<rp>(</rp><rt>おく</rt><rp>)</rp></ruby>る: gửi

<ruby>様子<rp>(</rp><rt>ようす</rt><rp>)</rp></ruby>: tình trạng; vẻ

<ruby>風物詩<rp>(</rp><rt>ふうぶつし</rt><rp>)</rp></ruby>: sự vật biểu hiện rõ cho sự cảm nhận về mùa đó

体育の日の風物詩といってもいいで ょう: cũng có thể nói đó là cảnh thường thấy ở trong Ngày Thể dục

<ruby>懸命<rp>(</rp><rt>けんめい</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>走<rp>(</rp><rt>はし</rt><rp>)</rp></ruby>る: chạy hết sức mình

<ruby>可愛<rp>(</rp><rt>かわい</rt><rp>)</rp></ruby>らしい: đáng yêu; dễ thương

<ruby>熱<rp>(</rp><rt>ねつ</rt><rp>)</rp></ruby>が<ruby>入<rp>(</rp><rt>はい</rt><rp>)</rp></ruby>る: say sưa; miệt mài

お<ruby>昼<rp>(</rp><rt>ひる</rt><rp>)</rp></ruby>: buổi trưa

家族と<ruby>一緒<rp>(</rp><rt>いっしょ</rt><rp>)</rp></ruby>にお<ruby>弁当<rp>(</rp><rt>べんとう</rt><rp>)</rp></ruby>を食べます: ăn cơm hộp cùng gia đình

<ruby>各自治体<rp>(</rp><rt>かくじちたい</rt><rp>)</rp></ruby>: các chính quyền tự trị địa phương

(に)ちなむ: liên quan đến

<ruby>企画<rp>(</rp><rt>きかく</rt><rp>)</rp></ruby>する: lên kế hoạch

たとえば: chẳng hạn như

<ruby>親子<rp>(</rp><rt>おやこ</rt><rp>)</rp></ruby>: cha mẹ và con cái

<ruby>楽<rp>(</rp><rt>たの</rt><rp>)</rp></ruby>しめる: có thể tận hưởng; có thể vui thú

フリスビー(Frisbee): trò chơi ném đĩa 
 
ボーリング(bowling): bôling

<ruby>普段<rp>(</rp><rt>ふだん</rt><rp>)</rp></ruby>: thường ngày

<ruby>運動不足<rp>(</rp><rt>うんどうぶそく</rt><rp>)</rp></ruby>: thiếu vận động

<ruby>痛感<rp>(</rp><rt>つうかん</rt><rp>)</rp></ruby>する: cảm nhận rõ; nhận thức rõ

<ruby>社会人<rp>(</rp><rt>しゃかいじん</rt><rp>)</rp></ruby>: người bước ra xã hội; người đi làm

~を<ruby>対象<rp>(</rp><rt>たいしょう</rt><rp>)</rp></ruby>に(する)lấy ... làm đối tượng; lấy đối tượng là...

体力診断: chẩn đoán thể lực

~Vることもある: cũng có khi....

サッカー(soccer): bóng đá

<ruby>野球<rp>(</rp><rt>やきゅう</rt><rp>)</rp></ruby>: bóng chày

アマチュアチーム(amateur team): đội nghiệp dư

<ruby>交流試合<rp>(</rp><rt>こうりゅうじあい</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>組<rp>(</rp><rt>く</rt><rp>)</rp></ruby>む: hợp lại cùng thi đấu giao lưu

<ruby>汗<rp>(</rp><rt>あせ</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>流<rp>(</rp><rt>なが</rt><rp>)</rp></ruby>す: đổ mồ hôi; làm..cật lực

<ruby>楽<rp>(</rp><rt>たの</rt><rp>)</rp></ruby>しく<ruby>汗<rp>(</rp><rt>あせ</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>流<rp>(</rp><rt>なが</rt><rp>)</rp></ruby>す: vận động hết sức mình một cách vui vẻ

<ruby>晴天率<rp>(</rp><rt>せいてんりつ</rt><rp>)</rp></ruby>: tỉ lệ ngày trời quang đãng

34<ruby>年間<rp>(</rp><rt>ねんかん</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>統計<rp>(</rp><rt>とうけい</rt><rp>)</rp></ruby>では: theo thống kê trong 34 năm

<ruby>以上<rp>(</rp><rt>いじょう</rt><rp>)</rp></ruby>: trên

<ruby>確率<rp>(</rp><rt>かくりつ</rt><rp>)</rp></ruby>: xác suất

オリンピック: olympic

<ruby>開会式<rp>(</rp><rt>かいかいしき</rt><rp>)</rp></ruby>: lễ khai mạc

華々(はなばな)しい: lộng lẫy; rực rỡ

<ruby>記念<rp>(</rp><rt>きねん</rt><rp>)</rp></ruby>する: kỉ niệm

<ruby>二年後<rp>(</rp><rt>にねんご</rt><rp>)</rp></ruby>: sau 2 năm; 2 năm sau

ハッピーマンデー(Happy Monday): Ngày thứ Hai hạnh phúc

☆~に<ruby>伴<rp>(</rp><rt>ともな</rt><rp>)</rp></ruby>って: cùng với

(に)<ruby>移<rp>(</rp><rt>うつ</rt><rp>)</rp></ruby>る: chuyển sang

<ruby>秋晴<rp>(</rp><rt>あきば</rt><rp>)</rp></ruby>れの<ruby>空<rp>(</rp><rt>そら</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>下<rp>(</rp><rt>した</rt><rp>)</rp></ruby>: dưới bầu trời trong trẻo mùa thu

cobayla
24-11-2014, 10:39 AM
Learn Japanese Holidays


勤労感謝の日
Ngày cảm tạ Lao Động


http://youtu.be/6jApW_ljdg8?list=PLPSfPyOOcp3Qupv6a8XzwNUu4VTGxRcZ 5
<ruby>労働感謝<rp>(</rp><rt>ろうどうかんしゃ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>日<rp>(</rp><rt>ひ</rt><rp>)</rp></ruby>(11月23日): Ngày cảm tạ Lao Động

<ruby>勤労<rp>(</rp><rt>きんろう</rt><rp>)</rp></ruby>: lao động cần cù

<ruby>尊<rp>(</rp><rt>とうと</rt><rp>)</rp></ruby>ぶ: kính trọng

<ruby>生産<rp>(</rp><rt>せいさん</rt><rp>)</rp></ruby>: sản xuất

<ruby>国民<rp>(</rp><rt>こくみん</rt><rp>)</rp></ruby>: người dân

<ruby>互<rp>(</rp><rt>たが</rt><rp>)</rp></ruby>いに(phó từ): lẫn nhau

<ruby>感謝<rp>(</rp><rt>かんしゃ</rt><rp>)</rp></ruby>し<ruby>合<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>う: cảm ơn nhau

<ruby>定<rp>(</rp><rt>さだ</rt><rp>)</rp></ruby>める: quy định; đặt ra


もともと: vốn là; nguyên là

<ruby>新嘗祭<rp></rp><rt>にいなめさい</rt><rp>)</rp></ruby>: lễ Niinamesai; lễ Shinjousai (cũng đọc là しんじょうさい) (nghi lễ nhà vua dâng ngũ cốc mới lên các vị thần và tự mình dùng ngũ cốc đó)

<ruby>儀式<rp>(</rp><rt>ぎしき</rt><rp>)</rp></ruby>: nghi thức; nghi lễ

<ruby>農作物<rp>(</rp><rt>のうさくもつ</rt><rp>)</rp></ruby>: cây trồng; cây lương thực, hoa màu

<ruby>恵<rp>(</rp><rt>めぐ</rt><rp>)</rp></ruby>み: ban ơn; ân huệ

<ruby>趣旨<rp>(</rp><rt>しゅし</rt><rp>)</rp></ruby>: mục đích; lí do

<ruby>現在<rp>(</rp><rt>げんざい</rt><rp>)</rp></ruby>: ngày nay

<ruby>残<rp>(</rp><rt>のこ</rt><rp>)</rp></ruby>る: vẫn còn

<ruby>時代<rp>(</rp><rt>じだい</rt><rp>)</rp></ruby>: thời đại

☆~につれ: càng...

<ruby>農業<rp>(</rp><rt>のうぎょう</rt><rp>)</rp></ruby>: nông nghiệp

☆~だけでなく: không chỉ...mà còn

<ruby>広<rp>(</rp><rt>ひろ</rt><rp>)</rp></ruby>い: rộng rãi

<ruby>一般<rp>(</rp><rt>いっぱん</rt><rp>)</rp></ruby>: toàn thể; chung

<ruby>働<rp>(</rp><rt>はたら</rt><rp>)</rp></ruby>く: lao động; làm việc

<ruby>大切<rp>(</rp><rt>たいせつ</rt><rp>)</rp></ruby>さ(dt): tầm quan trọng

<ruby>認識<rp>(</rp><rt>にんしき</rt><rp>)</rp></ruby>する: nhận thức

☆~として: như là; tư cách là

<ruby>位置付<rp>(</rp><rt>いちづ</rt><rp>)</rp></ruby>けられる: được đặt/đưa vào (vị trí...)

☆~Vるようになりました: bắt đầu trở nên

<ruby>普段<rp>(</rp><rt>ふだん</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>生活<rp>(</rp><rt>せいかつ</rt><rp>)</rp></ruby>: cuộc sống thường ngày

<ruby>振<rp>(</rp><rt>ふ</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>返<rp>(</rp><rt>かえ</rt><rp>)</rp></ruby>る: nhìn lại; nghĩ lại

<ruby>両親<rp>(</rp><rt>りょうしん</rt><rp>)</rp></ruby>のおかげで: nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ

<ruby>快適<rp>(</rp><rt>かいてき</rt><rp>)</rp></ruby>: thoải mái

<ruby>再確認<rp>(</rp><rt>さいかくにん</rt><rp>)</rp></ruby>する: xác nhận lại

<ruby>両親<rp>(</rp><rt>りょうしん</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>感謝<rp>(</rp><rt>かんしゃ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>気持<rp>(</rp><rt>きも</rt><rp>)</rp></ruby>ちを<ruby>表<rp>(</rp><rt>あらわ</rt><rp>)</rp></ruby>す: thể hiện/bày tỏ/tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ

<ruby>日<rp>(</rp><rt>ひ</rt><rp>)</rp></ruby>ごろ: thường ngày

☆Nのため: vì (lợi ích) ai đó

<ruby>父親<rp>(</rp><rt>ちちおや</rt><rp>)</rp></ruby>: cha

<ruby>母親<rp>(</rp><rt>ははおや</rt><rp>)</rp></ruby>: mẹ

<ruby>伝<rp>(</rp><rt>つた</rt><rp>)</rp></ruby>える: truyền đạt

<ruby>普段<rp>(</rp><rt>ふだん</rt><rp>)</rp></ruby>: bình thường; thường ngày

<ruby>取<rp>(</rp><rt>と</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>組<rp>(</rp><rt>く</rt><rp>)</rp></ruby>む: nỗ lực thự hiện...

<ruby>家事<rp>(</rp><rt>かじ</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>手伝<rp>(</rp><rt>てつだ</rt><rp>)</rp></ruby>う: phụ giúp việc nhà

しばしば: nhiều lần; thường xuyên

<ruby>兄弟姉妹<rp>(</rp><rt>きょうだいしまい</rt><rp>)</rp></ruby>: các anh chị em

<ruby>協力<rp>(</rp><rt>きょうりょく</rt><rp>)</rp></ruby>する: chung tay; hợp sức; hợp tác

<ruby>台所<rp>(</rp><rt>だいどころ</rt><rp>)</rp></ruby>: nhà bếp

<ruby>奮闘<rp>(</rp><rt>ふんとう</rt><rp>)</rp></ruby>する: cố gắng; nỗ lực; phấn đấu

<ruby>姿<rp>(</rp><rt>すがた</rt><rp>)</rp></ruby>: hình dáng; hình ảnh

<ruby>喜<rp>(</rp><rt>よろこ</rt><rp>)</rp></ruby>ぶ: vui mừng

<ruby>社会人<rp>(</rp><rt>しゃかいじん</rt><rp>)</rp></ruby>: người đi làm

☆~として: với tư cách

<ruby>自分自身<rp>(</rp><rt>じぶんじしん</rt><rp>)</rp></ruby>: bản thân mình

<ruby>自分<rp>(</rp><rt>じぶん</rt><rp>)</rp></ruby>へのご<ruby>褒美<rp>(</rp><rt>ほうび</rt><rp>)</rp></ruby>: phần thưởng dành cho mình

<ruby>称<rp>(</rp><rt>しょう</rt><rp>)</rp></ruby>する: gọi là; viện lí do là

<ruby>外食<rp>(</rp><rt>がいしょく</rt><rp>)</rp></ruby>する: đi ăn ngoài

<ruby>暑<rp>(</rp><rt>あつ</rt><rp>)</rp></ruby>すぎず<ruby>寒<rp>(</rp><rt>さむ</rt><rp>)</rp></ruby>すぎず: không quá nóng cũng chẳng quá lạnh

<ruby>晴天<rp>(</rp><rt>せいてん</rt><rp>)</rp></ruby>: trời trong xanh; quang đãng

気候: khí hậu

☆~ため: vì

<ruby>利用<rp>(</rp><rt>りよう</rt><rp>)</rp></ruby>する: sử dụng

<ruby>日帰<rp>(</rp><rt>ひがえ</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>旅行<rp>(</rp><rt>りょこう</rt><rp>)</rp></ruby>をする: đi du lịch trong ngày

<ruby>充分<rp>(</rp><rt>じゅうぶん</rt><rp>)</rp></ruby>: trọn vẹn; đầy đủ; thoả mãn

リフレッシュする(refresh): làm tươi mới; làm khoẻ khoắn lại

<ruby>翌日<rp>(</rp><rt>よくじつ</rt><rp>)</rp></ruby>: ngày hôm sau; ngày kế tiếp

<ruby>活力<rp>(</rp><rt>かつりょく</rt><rp>)</rp></ruby>sinh lực; sức sống

<ruby>第二次世界大戦後<rp>(</rp><rt>だいにじせかいたいせんご</rt><rp>)</rp></ruby>: sau Thế chiến thứ 2

GHQの<ruby>政策<rp>(</rp><rt>せいさく</rt><rp>)</rp></ruby>: chính sách

☆~によって: do; bởi

レイバー・デー(Labor Day): Ngày Lao động

<ruby>併<rp>(</rp><rt>あわ</rt><rp>)</rp></ruby>せる: gộp... lại

<ruby>考案<rp>(</rp><rt>こうあん</rt><rp>)</rp></ruby>する: nghĩ ra

cobayla
16-12-2014, 01:40 PM
Learn Japanese Holidays


クリスマス
Giáng Sinh

http://youtu.be/W7lQG6V3GkU?list=PLPSfPyOOcp3Qupv6a8XzwNUu4VTGxRcZ 5

ご<ruby>存知<rp>(</rp><rt>ぞんじ</rt><rp>)</rp></ruby>: biết (kính ngữ)

☆~<ruby>通<rp>(</rp><rt>とお</rt><rp>)</rp></ruby>り: theo như
Vる/た+とおり theo như sẽ/đã
N+の+とおり theo như

クリスマス: giáng sinh; nô-en

イエス・キリスト: Jesus Christ

<ruby>誕生<rp>(</rp><rt>たんじょう</rt><rp>)</rp></ruby>: giáng sinh; ra đời

<ruby>宗教色<rp>(</rp><rt>しゅうきょうしょく</rt><rp>)</rp></ruby>: màu sắc tôn giáo

ほとんどなく: hầu như không có

イベント(event): sự kiện

☆~として: coi như; xem như; như là

<ruby>大<rp>(</rp><rt>おお</rt><rp>)</rp></ruby>い: rất lớn

<ruby>盛<rp>(</rp><rt>さか</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>上<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>がる: (tâm trạng, khí thế) dâng cao; sôi nổi

☆~にとって: đối với

サンタクロース: Santa Claus

プレゼント(present): quà

<ruby>嬉<rp>(</rp><rt>うれ</rt><rp>)</rp></ruby>しい: vui mừng; vui sướng; sung sướng

<ruby>認知<rp>(</rp><rt>にんち</rt><rp>)</rp></ruby>する: nhận biết; thừa nhận

<ruby>街中<rp>(</rp><rt>まちなか</rt><rp>)</rp></ruby>: khắp thành phố

<ruby>上旬<rp>(</rp><rt>じょうじゅん</rt><rp>)</rp></ruby>: thượng tuần (10 ngày đầu tháng)

クリスマスツリー: cây thông giáng sinh

<ruby>飾<rp>(</rp><rt>かざ</rt><rp>)</rp></ruby>る: trang trí

クリスマスセール(Christmas sales): bán hàng giảm giá mùa giáng sinh

<ruby>友人<rp>(</rp><rt>ゆうじん</rt><rp>)</rp></ruby>: bạn bè

あるいは: hoặc là

<ruby>恋人<rp>(</rp><rt>こいびと</rt><rp>)</rp></ruby>: người yêu

<ruby>贈<rp>(</rp><rt>おく</rt><rp>)</rp></ruby>る: tặng

<ruby>選<rp>(</rp><rt>えら</rt><rp>)</rp></ruby>ぶ: chọn lựa

<ruby>人々<rp>(</rp><rt>ひとびと</rt><rp>)</rp></ruby>: người người; mọi người

<ruby>幸<rp>(</rp><rt>しあわ</rt><rp>)</rp></ruby>せ: hạnh phúc

☆~そう: có vẻ → diễn tả điều người nói nhìn thấy, hoặc có ấn tượng
イA<strike>い</strike>/ナA+そうです
おいしい→おいしそうです: trông có vẻ ngon
元気→元気そうです: có vẻ khoẻ mạnh
Ngoại lệ: いい→よさそうです có vẻ tốt
  ない→なさそうです có vẻ không có

<ruby>店内<rp>(</rp><rt>てんない</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>流<rp>(</rp><rt>なが</rt><rp>)</rp></ruby>れるクリスマスソング: các bài hát Giáng sinh được mở bên trong cửa hàng

<ruby>買<rp>(</rp><rt>か</rt><rp>)</rp></ruby>い<ruby>物客<rp>(</rp><rt>ものきゃく</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>心<rp>(</rp><rt>こころ</rt><rp>)</rp></ruby>: tâm trạng khách mua hàng

☆~(さ)せる: (thể sử dịch) làm cho; khiến cho; bắt; cho phép...

<ruby>浮<rp>(</rp><rt>う</rt><rp>)</rp></ruby>き<ruby>立<rp>(</rp><rt>た</rt><rp>)</rp></ruby>つ: chộn rộn; rộn ràng; phấn khởi; náo nức

<ruby>浮<rp>(</rp><rt>う</rt><rp>)</rp></ruby>き<ruby>立<rp>(</rp><rt>た</rt><rp>)</rp></ruby>たせる: làm phấn khởi; làm rộn ràng lòng người

<ruby>一役買<rp>(</rp><rt>ひとやくか</rt><rp>)</rp></ruby>うgiữ một vai trò; đảm nhiệm một vai trò

デパート(department): trung tâm thương mại

<ruby>洋菓子店<rp>(</rp><rt>ようがしてん</rt><rp>)</rp></ruby>: tiệm bánh Tây (tiệm bánh kiểu Tây phương)

コンビニエンスストア(convenience store): cửa hàng tiện lợi; cửa hàng 24/24


13350
クリスマスケーキ: bánh Giáng sinh


<ruby>販売<rp>(</rp><rt>はんばい</rt><rp>)</rp></ruby>する: bán

<ruby>街路樹<rp>(</rp><rt>がいろじゅ</rt><rp>)</rp></ruby>: cây bên đường phố

LED<ruby>照明<rp>(</rp><rt>しょうめい</rt><rp>)</rp></ruby>: ánh sáng đèn LED; chiếu sáng bằng đèn LED

<ruby>美<rp>(</rp><rt>うつく</rt><rp>)</rp></ruby>しい: đẹp

イルミネーション(illumination): đèn trang trí nhấp nháy

<ruby>採<rp>(</rp><rt>と</rt><rp>)</rp></ruby>る: đưa vào

美しいイルミネーションが<ruby>真冬<rp>(</rp><rt>まふゆ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>夜<rp>(</rp><rt>よる</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>採<rp>(</rp><rt>と</rt><rp>)</rp></ruby>ります: đèn trang trí nhấp nháy xinh đẹp đem lại ánh sáng cho trời đêm giữa mùa đông

イブ(Eve): đêm trước lễ Giáng sinh

<ruby>枕元<rp>(</rp><rt>まくらもと</rt><rp>)</rp></ruby>: dưới gối

<ruby>靴下<rp>(</rp><rt>くつした</rt><rp>)</rp></ruby>: tất; vớ

<ruby>置<rp>(</rp><rt>お</rt><rp>)</rp></ruby>く: đặt; để

<ruby>眠<rp>(</rp><rt>ねむ</rt><rp>)</rp></ruby>る: ngủ

翌朝: sáng hôm sau

<ruby>見<rp>(</rp><rt>み</rt><rp>)</rp></ruby>つける: phát hiện

<ruby>喜<rp>(</rp><rt>よろこ</rt><rp>)</rp></ruby>ぶ: vui mừng

<ruby>親達<rp>(</rp><rt>おやたち</rt><rp>)</rp></ruby>: các bậc cha mẹ; các ông bố bà mẹ

<ruby>事前<rp>(</rp><rt>じぜん</rt><rp>)</rp></ruby>に: trước

<ruby>我<rp>(</rp><rt>わ</rt><rp>)</rp></ruby>が<ruby>子<rp>(</rp><rt>こ</rt><rp>)</rp></ruby>: con mình

<ruby>欲<rp>(</rp><rt>ほ</rt><rp>)</rp></ruby>しがる: muốn có; ước muốn (dùng cho ngôi thứ 3)

おもちゃ: đồ chơi

<ruby>聞<rp>(</rp><rt>き</rt><rp>)</rp></ruby>いておく: hỏi trước; hỏi sẵn

<ruby>準備<rp>(</rp><rt>じゅんび</rt><rp>)</rp></ruby>する: chuẩn bị

イチゴと生クリーム: dâu và kem tươi

オーソドックス(orthodox): chính thống

<ruby>様々<rp>(</rp><rt>さまざま</rt><rp>)</rp></ruby>: đa dạng; đủ kiểu

<ruby>趣向<rp>(</rp><rt>しゅこう</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>凝<rp>(</rp><rt>こ</rt><rp>)</rp></ruby>らす: tìm tòi sáng tạo

<ruby>予約<rp>(</rp><rt>よやく</rt><rp>)</rp></ruby>する: đặt trước

<ruby>開始<rp>(</rp><rt>かいし</rt><rp>)</rp></ruby>する: bắt đầu

チキン(chicken): gà; thịt gà

<ruby>売<rp>(</rp><rt>う</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>上<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>げ: doanh số

<ruby>増<rp>(</rp><rt>ふ</rt><rp>)</rp></ruby>える: tăng lên

<ruby>外食<rp>(</rp><rt>がいしょく</rt><rp>)</rp></ruby>する: ăn ngoài

<ruby>家族<rp>(</rp><rt>かぞく</rt><rp>)</rp></ruby>で<ruby>食卓<rp>(</rp><rt>しょくたく</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>囲<rp>(</rp><rt>かこ</rt><rp>)</rp></ruby>む: cả gia đình vây quanh chiếc bàn ăn

クリスマスディナー(Christmas dinner): bữa tối Giáng sinh

<ruby>楽<rp>(</rp><rt>たの</rt><rp>)</rp></ruby>しむ: tận hưởng; thưởng thức

<ruby>独身<rp>(</rp><rt>どくしん</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>人々<rp>(</rp><rt>ひとびと</rt><rp>)</rp></ruby>: những người độc thân

<ruby>交換<rp>(</rp><rt>こうかん</rt><rp>)</rp></ruby>する: trao đổi

パーティーを<ruby>開<rp>(</rp><rt>ひら</rt><rp>)</rp></ruby>く: mở tiệc tùng

<ruby>若<rp>(</rp><rt>わか</rt><rp>)</rp></ruby>い<ruby>世代<rp>(</rp><rt>せだい</rt><rp>)</rp></ruby>: thế hệ trẻ

ロマンティック(romantic): lãng mạn

<ruby>過<rp>(</rp><rt>す</rt><rp>)</rp></ruby>ごす: trải qua

<ruby>最<rp>(</rp><rt>もっと</rt><rp>)</rp></ruby>も: nhất

<ruby>曲<rp>(</rp><rt>きょく</rt><rp>)</rp></ruby>: ca khúc; bài hát

と<ruby>言<rp>(</rp><rt>い</rt><rp>)</rp></ruby>っても: dù nói là

<ruby>過言<rp>(</rp><rt>かごん</rt><rp>)</rp></ruby>: quá lời

山下達郎の『クリスマス・イブ (http://www.coviet.vn/diendan/showthread.php?t=46642)』: bài “Đêm Thánh” của Yamashita Tatsuro

<ruby>想<rp>(</rp><rt>おも</rt><rp>)</rp></ruby>う: nghĩ tới

<ruby>歌詞<rp>(</rp><rt>かし</rt><rp>)</rp></ruby>: ca từ; lời bài hát

<ruby>人気<rp>(</rp><rt>にんき</rt><rp>)</rp></ruby>: rất được mọi người yêu thích

☆~を~とする: coi/xem (cái gì) là (cái gì)

ステイタス (status) とされる: được xem như tình trạng

<ruby>傾向<rp>(</rp><rt>けいこう</rt><rp>)</rp></ruby>がある: có xu hướng/khuynh hướng

<ruby>総合輸入食品<rp>(</rp><rt>そうごうゆにゅうしょくひん</rt><rp>)</rp></ruby>: thực phẩm nhập khẩu tổng hợp

<ruby>銀座<rp>(</rp><rt>ぎんざ</rt><rp>)</rp></ruby>: khu Ginza (địa danh)

<ruby>進出<rp>(</rp><rt>しんしゅつ</rt><rp>)</rp></ruby>する: tiến ra; mở rộng ra

それを<ruby>機<rp>(</rp><rt>き</rt><rp>)</rp></ruby>に: nhân cơ hội ấy

<ruby>商戦<rp>(</rp><rt>しょうせん</rt><rp>)</rp></ruby>: cạnh tranh thương mại

クリスマス<ruby>商戦<rp>(</rp><rt>しょうせん</rt><rp>)</rp></ruby>: cạnh tranh buôn bán dịp Giáng sinh

行(おこな)う: tiến hành; tổ chức; thực hiện

☆~ごとに: cứ mỗi lần... thì lại

<ruby>時代<rp>(</rp><rt>じだい</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>追<rp>(</rp><rt>お</rt><rp>)</rp></ruby>うごとに: cứ mỗi thời đại qua đi

<ruby>盛大<rp>(</rp><rt>せいだい</rt><rp>)</rp></ruby>: hoành tráng; lớn

<ruby>年中行事<rp>(</rp><rt>ねんじゅうぎょうじ</rt><rp>)</rp></ruby>: ngày lễ trong năm

<ruby>楽<rp>(</rp><rt>たの</rt><rp>)</rp></ruby>しみ: mong đợi

cobayla
30-12-2014, 01:23 PM
Learn Japanese Holidays

大晦日
Ngày cuối năm

http://youtu.be/7nNXji_ngw0?list=PLPSfPyOOcp3Qupv6a8XzwNUu4VTGxRcZ 5


<ruby>大晦日<rp>(</rp><rt>おおみそか</rt><rp>)</rp></ruby>: ngày cuối năm; ngày 31 tháng 12

☆「~」とは...です: ~ có nghĩa là... (dùng khi định nghĩa)

<ruby>旧暦<rp>(</rp><rt>きゅうれき</rt><rp>)</rp></ruby>: dương lịch cũ (lịch theo mặt trời được sử dụng cho đến năm 1892 (Minh Trị thứ 5)) ⇔新暦: lịch mới; dương lịch

それぞれの<ruby>月<rp>(</rp><rt>つき</rt><rp>)</rp></ruby>: từng tháng; mỗi tháng

<ruby>最終日<rp>(</rp><rt>さいしゅうび</rt><rp>)</rp></ruby>: ngày cuối cùng

<ruby>晦日<rp>(</rp><rt>みそか</rt><rp>)</rp></ruby>: ngày cuối tháng; ngày 30

☆N1をN2と<ruby>呼<rp>(</rp><rt>よ</rt><rp>)</rp></ruby>ぶ: gọi N1 là N2

<ruby>最終月<rp>(</rp><rt>さいしゅうげつ</rt><rp>)</rp></ruby>: tháng cuối cùng

<ruby>特別<rp>(</rp><rt>とくべつ</rt><rp>)</rp></ruby>: đặc biệt

<ruby>新年<rp>(</rp><rt>しんねん</rt><rp>)</rp></ruby>: năm mới

<ruby>年神様<rp>(</rp><rt>としかみさま</rt><rp>)</rp></ruby>: vị Thần Năm Mới; vị Thần Ngày Tết

<ruby>訪<rp>(</rp><rt>おとず</rt><rp>)</rp></ruby>れる: đến thăm

<ruby>信<rp>(</rp><rt>しん</rt><rp>)</rp></ruby>じる: tin

☆~と<ruby>信<rp>(</rp><rt>しん</rt><rp>)</rp></ruby>じられている: luôn tin rằng

<ruby>移<rp>(</rp><rt>うつ</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>変<rp>(</rp><rt>か</rt><rp>)</rp></ruby>わる: thay đổi; chuyển đổi

☆~ため: vì

☆~から~にかけて(は): từ....đến

<ruby>元日<rp>(</rp><rt>がんじつ</rt><rp>)</rp></ruby>: ngày mồng một tết

そろう: sum họp; sum vầy; quy tụ đầy đủ

<ruby>家族<rp>(</rp><rt>かぞく</rt><rp>)</rp></ruby>そろって: gia đình sum họp

<ruby>自宅<rp>(</rp><rt>じたく</rt><rp>)</rp></ruby>: nhà mình

<ruby>過<rp>(</rp><rt>す</rt><rp>)</rp></ruby>ごす: trải qua

<ruby>迎<rp>(</rp><rt>むか</rt><rp>)</rp></ruby>える: nghênh đón

<ruby>各家庭<rp>(</rp><rt>かくかてい</rt><rp>)</rp></ruby>: các gia đình

<ruby>年越<rp>(</rp><rt>としこ</rt><rp>)</rp></ruby>し: đón giao thừa; đêm giao thừa

☆~にあたり: vào lúc; nhân dịp

いつもより: hơn bất cứ khi nào

<ruby>夕食<rp>(</rp><rt>ゆうしょく</rt><rp>)</rp></ruby>: cơm chiều; cơm tối

<ruby>イメ<rp></rp><rt></rt></ruby>ー<ruby>ジ<rp></rp></ruby>(image): hình ảnh; hình dung; tưởng tượng

こたつ: bàn sưởi kotatsu

こたつに<ruby>入<rp>(</rp><rt>はい</rt><rp>)</rp></ruby>る ngồi sưởi ấm tại bàn sưởi

<ruby>一家団欒<rp>(</rp><rt>いっかだんらん</rt><rp>)</rp></ruby>: cả nhà sum vầy

<ruby>思<rp>(</rp><rt>おも</rt><rp>)</rp></ruby>い<ruby>描<rp>(</rp><rt>えが</rt><rp>)</rp></ruby>く: vẽ ra trong đầu; hình dung; mường tượng

ばかり: chỉ

<ruby>外出<rp>(</rp><rt>がいしゅつ</rt><rp>)</rp></ruby>する: đi ra ngoài

<ruby>

年越<rp>(</rp><rt>としこ</rt><rp>)</rp></ruby>し蕎麦: mì giao thừa; mì toshikoshi<ruby>-<rp></rp></ruby>soba (mì ăn vào đêm giao thừa)

<ruby>台所<rp>(</rp><rt>だいどころ</rt><rp>)</rp></ruby>: nhà bếp

<ruby>母親<rp>(</rp><rt>ははおや</rt><rp>)</rp></ruby>: người mẹ; bà mẹ

お<ruby>節料理<rp>(</rp><rt>せちりょうり</rt><rp>)</rp></ruby>: món ăn ngày tết

<ruby>準備<rp>(</rp><rt>じゅんび</rt><rp>)</rp></ruby>: chuẩn bị

<ruby>風景<rp>(</rp><rt>ふうけい</rt><rp>)</rp></ruby>: phong cảnh; cảnh

<ruby>更<rp>(</rp><rt>ふ</rt><rp>)</rp></ruby>ける: về khuya

<ruby>心静<rp>(</rp><rt>しんしず</rt><rp>)</rp></ruby>か: bình tĩnh; tĩnh tâm

<ruby>除夜<rp>(</rp><rt>じょや</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>鐘<rp>(</rp><rt>かね</rt><rp>)</rp></ruby>: tiếng chuông đêm giao thừa

<ruby>耳<rp>(</rp><rt>みみ</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>傾<rp>(</rp><rt>かたむ</rt><rp>)</rp></ruby>ける: lắng tai nghe

<ruby>縁起<rp>(</rp><rt>えんぎ</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>担<rp>(</rp><rt>かつ</rt><rp>)</rp></ruby>ぐ: mê tín; để ý đến điềm tốt xấu

<ruby>細<rp>(</rp><rt>ほそ</rt><rp>)</rp></ruby>く<ruby>長<rp>(</rp><rt>なが</rt><rp>)</rp></ruby>い: thon dài

あやかる: (chịu ảnh hưởng và) được giống như vậy

Vますように: cầu cho...

<ruby>願<rp>(</rp><rt>ねが</rt><rp>)</rp></ruby>いを<ruby>込<rp>(</rp><rt>こ</rt><rp>)</rp></ruby>める: gửi gắm ước nguyện/nguyện vọng

☆~によって: tuỳ theo/vào...

<ruby>日付<rp>(</rp><rt>ひづけ</rt><rp>)</rp></ruby>が<ruby>変<rp>(</rp><rt>か</rt><rp>)</rp></ruby>わる:chuyển sang ngày khác

<ruby>深夜<rp>(</rp><rt>しんや</rt><rp>)</rp></ruby>: đêm khuya; giữa đêm

<ruby>夜食<rp>(</rp><rt>やしょく</rt><rp>)</rp></ruby>: ăn khuya

<ruby>行<rp>(</rp><rt>ゆ</rt><rp>)</rp></ruby>き<ruby>付<rp>(</rp><rt>つ</rt><rp>)</rp></ruby>け: thường đến

<ruby>行<rp>(</rp><rt>ゆ</rt><rp>)</rp></ruby>き<ruby>付<rp>(</rp><rt>づ</rt><rp>)</rp></ruby>けの<ruby>蕎麦屋<rp>(</rp><rt>そばや</rt><rp>)</rp></ruby>: tiệm mì thường đến ăn

<ruby>大繁盛<rp>(</rp><rt>だいはんじょう</rt><rp>)</rp></ruby>する: rất đắt khách

<ruby>零時<rp>(</rp><rt>れいじ</rt><rp>)</rp></ruby>: 0 giờ

<ruby>前後<rp>(</rp><rt>ぜんご</rt><rp>)</rp></ruby>: trước sau

<ruby>家<rp>(</rp><rt>いえ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>近<rp>(</rp><rt>ちか</rt><rp>)</rp></ruby>くの<ruby>寺院<rp>(</rp><rt>じいん</rt><rp>)</rp></ruby>: chùa gần nhà

ゴーン: boong (tiếng chuông)

<ruby>仏教<rp>(</rp><rt>ぶっきょう</rt><rp>)</rp></ruby>: Phật giáo

☆~において: ở; tại

<ruby>年末年始<rp>(</rp><rt>ねんまつねんし</rt><rp>)</rp></ruby>: cuối năm và đầu năm

<ruby>年中行事<rp>(</rp><rt>ねんじゅうぎょうじ</rt><rp>)</rp></ruby>: lễ hội trong năm

<ruby>鐘<rp>(</rp><rt>かね</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>撞<rp>(</rp><rt>つ</rt><rp>)</rp></ruby>くđánh chuông

<ruby>欲望<rp>(</rp><rt>よくぼう</rt><rp>)</rp></ruby>: dục vọng; ham muốn

<ruby>怒<rp>(</rp><rt>おこ</rt><rp>)</rp></ruby>り: cơn giận

<ruby>執着<rp>(</rp><rt>しゅうちゃく</rt><rp>)</rp></ruby>: cố chấp

<ruby>煩悩<rp>(</rp><rt>ぼんのう</rt><rp>)</rp></ruby>: phiền não

<ruby>取<rp>(</rp><rt>と</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>除<rp>(</rp><rt>のぞ</rt><rp>)</rp></ruby>く: loại bỏ

<ruby>夜更<rp>(</rp><rt>よふ</rt><rp>)</rp></ruby>け: đêm khuya

<ruby>響<rp>(</rp><rt>ひび</rt><rp>)</rp></ruby>く: vang

<ruby>荘厳<rp>(</rp><rt>しょうごん</rt><rp>)</rp></ruby>: trang nghiêm

<ruby>気持<rp>(</rp><rt>きも</rt><rp>)</rp></ruby>ち: tâm trạng; cảm giác

<ruby>楽<rp>(</rp><rt>たの</rt><rp>)</rp></ruby>しむ: tận hưởng; thưởng thức

テレビの<ruby>特別番組<rp>(</rp><rt>とくべつばんぐみ</rt><rp>)</rp></ruby>: chương trình truyền hình đặc biệt

<ruby>放映<rp>(</rp><rt>ほうえい</rt><rp>)</rp></ruby>する: chiếu; phát

「NHK<ruby>紅白歌合戦<rp>(</rp><rt>こうはくうたがっせん</rt><rp>)</rp></ruby>」: cuộc thi hát giữa Đội Đỏ và Đội Trắng trên đài NHK

<ruby>最<rp>(</rp><rt>もっと</rt><rp>)</rp></ruby>も: nhất

<ruby>有名<rp>(</rp><rt>ゆうめい</rt><rp>)</rp></ruby>: nổi tiếng

<ruby>紅白<rp>(</rp><rt>こうはく</rt><rp>)</rp></ruby>: Đội Đỏ và Đội Trắng

チーム(team): đội

<ruby>勝<rp>(</rp><rt>か</rt><rp>)</rp></ruby>つ: chiến thắng

<ruby>大<rp>(</rp><rt>おお</rt><rp>)</rp></ruby>い: lớn

<ruby>話題<rp>(</rp><rt>わだい</rt><rp>)</rp></ruby>になる: trở thành đề tài bàn tán

<ruby>大掃除<rp>(</rp><rt>おおそうじ</rt><rp>)</rp></ruby>: tổng vệ sinh

<ruby>我<rp>(</rp><rt>わ</rt><rp>)</rp></ruby>が<ruby>家<rp>(</rp><rt>や</rt><rp>)</rp></ruby>: nhà mình

<ruby>失礼<rp>(</rp><rt>しつれい</rt><rp>)</rp></ruby>: thất lễ

<ruby>家<rp>(</rp><rt>いえ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>隅々<rp>(</rp><rt>すみずみ</rt><rp>)</rp></ruby>: mọi <ruby>ngóc<rp>(</rp><rt> ngó</rt><rp>)</rp></ruby> ngách/xó xỉnh trong nhà

きれいに<ruby>掃除<rp>(</rp><rt>そうじ</rt><rp>)</rp></ruby>: dọn dẹp/làm vệ sinh sạch sẽ

たまる: đọng

<ruby>埃<rp>(</rp><rt>ほこり</rt><rp>)</rp></ruby>: bụi bặm

<ruby>汚<rp>(</rp><rt>よご</rt><rp>)</rp></ruby>れ: bẩn; vết bẩn

<ruby>清<rp>(</rp><rt>きよ</rt><rp>)</rp></ruby>らか: trong sạch; thanh khiết

<ruby>中旬<rp>(</rp><rt>ちゅうじゅん</rt><rp>)</rp></ruby>: trung tuần (từ ngày 11 đến 20 của tháng)

ホームセンター(Home Center): cửa hàng bán các hàng gia dụng, hoặc các sản phẩm làm mộc, làm vườn, phụ tùng sửa xe,...

スーパー: siêu thị

<ruby>大掃除<rp>(</rp><rt>おおそうじ</rt><rp>)</rp></ruby>グッズコーナー: quầy bán sản phẩm dọn vệ sinh

<ruby>特設<rp>(</rp><rt>とくせつ</rt><rp>)</rp></ruby>する: thiết kế đặc biệt

cobayla
12-02-2015, 04:09 PM
バレンタインデー
St. Valentine's Day


http://youtu.be/L9qSWitv8lE?list=PLPSfPyOOcp3Qupv6a8XzwNUu4VTGxRcZ 5


バレンタインデー (Valentine’s Day): Ngày lễ tình nhân 14/02

<ruby>世界各地<rp>(</rp><rt>せかいかくち</rt><rp>)</rp></ruby>: các nơi trên thế giới

<ruby>一大<rp>(</rp><rt>いちだい</rt><rp>)</rp></ruby>イベント(event): sự kiện lớn nhất

なぜなら: lí do là vì; bởi vì

チョコレートを<ruby>渡<rp>(</rp><rt>わた</rt><rp>)</rp></ruby>す: trao tặng sôcôla

<ruby>愛<rp>(</rp><rt>あい</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>告白<rp>(</rp><rt>こくはく</rt><rp>)</rp></ruby>する: thổ lộ tình yêu

もっぱら: chuyên; chỉ toàn

<ruby>贈<rp>(</rp><rt>おく</rt><rp>)</rp></ruby>る: tặng

<ruby>日本独自<rp>(</rp><rt>にほんどくじ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>習慣<rp>(</rp><rt>しゅうかん</rt><rp>)</rp></ruby>: tập quán độc đáo riêng có của Nhật Bản

「はしたない」: thấp kém; hạ cấp; khiếm nhã

<ruby>避<rp>(</rp><rt>さ</rt><rp>)</rp></ruby>ける: tránh

<ruby>風潮<rp>(</rp><rt>ふうちょう</rt><rp>)</rp></ruby>: phong trào; xu thế

<ruby>打<rp>(</rp><rt>う</rt><rp>)</rp></ruby>ち<ruby>明<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>ける: giãi bày; nói toẹt

<ruby>恋愛<rp>(</rp><rt>れんあい</rt><rp>)</rp></ruby>: tình yêu

<ruby>成就<rp>(</rp><rt>じょうじゅ</rt><rp>)</rp></ruby>する: thành; đạt được

<ruby>片思<rp>(</rp><rt>かたおも</rt><rp>)</rp></ruby>い: yêu đơn phương; tình đơn phương

<ruby>愛<rp>(</rp><rt>あい</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>実<rp>(</rp><rt>みの</rt><rp>)</rp></ruby>らせる: làm cho tình yêu đơm bông kết trái

<ruby>絶好<rp>(</rp><rt>ぜっこう</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>機会<rp>(</rp><rt>きかい</rt><rp>)</rp></ruby>: cơ hội tuyệt vời

<ruby>製菓会社<rp>(</rp><rt>せいかがいしゃ</rt><rp>)</rp></ruby>: hãng sản xuất bánh kẹo

<ruby>宣伝<rp>(</rp><rt>せんでん</rt><rp>)</rp></ruby>: tuyên truyền; quảng bá

<ruby>定着<rp>(</rp><rt>ていちゃく</rt><rp>)</rp></ruby>する: được công nhận

<ruby>交際<rp>(</rp><rt>こうさい</rt><rp>)</rp></ruby>する: (trai gái) quen nhau

すでに: đã

<ruby>彼氏<rp>(</rp><rt>かれし</rt><rp>)</rp></ruby>: người yêu; bạn trai; chàng

<ruby>年間消費量<rp>(</rp><rt>ねんかんしょうひりょう</rt><rp>)</rp></ruby>: lượng tiêu thụ trong năm

<ruby>二割<rp>(</rp><rt>にわり</rt><rp>)</rp></ruby>: 20%

<ruby>程度<rp>(</rp><rt>ていど</rt><rp>)</rp></ruby>: mức độ

<ruby>恋愛感情<rp>(</rp><rt>れんあいかんじょう</rt><rp>)</rp></ruby>: tình cảm yêu thương

<ruby>職場<rp>(</rp><rt>しょくば</rt><rp>)</rp></ruby>: công sở; chỗ làm

<ruby>接<rp>(</rp><rt>せっ</rt><rp>)</rp></ruby>する: tiếp xúc


13761

「<ruby>義理<rp>(</rp><rt>ぎり</rt><rp>)</rp></ruby>チョコ」sôcôla nghĩa tình (tặng xã giao cho đồng nghiệp, cấp trên nam)

ドキドキする: tim đập thình thịch vì hồi hộp

<ruby>緊張<rp>(</rp><rt>きんちょう</rt><rp>)</rp></ruby>: căng thẳng hồi hộp


13762

「<ruby>本命<rp>(</rp><rt>ほんめい</rt><rp>)</rp></ruby>チョコ」: sôcôla tặng cho người đàn ông mình thích nhất

<ruby>手作<rp>(</rp><rt>てづく</rt><rp>)</rp></ruby>り: làm bằng tay; tự tay làm

<ruby>予算<rp>(</rp><rt>よさん</rt><rp>)</rp></ruby>: chi phí dự tính

<ruby>社会人<rp>(</rp><rt>しゃかいじん</rt><rp>)</rp></ruby>: người đi làm

<ruby>平均<rp>(</rp><rt>へいきん</rt><rp>)</rp></ruby>: bình quân; trung bình

cobayla
14-03-2015, 11:33 AM
ホワイトデー
Ngày lễ tình nhân trắng

https://www.youtube.com/watch?v=IxtT9lK2rIs&list=PLPSfPyOOcp3Qupv6a8XzwNUu4VTGxRcZ5&index=7ホワイトデー(White Day): ngày Lễ tình nhân trắng (14/03)

バレンタインデー(Valentine Day): ngày Lễ tình nhân (14/2)

見回す: nhìn quanh

<ruby>当<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>たる: trúng vào ngày

お<ruby>返<rp>(</rp><rt>かえ</rt><rp>)</rp></ruby>しをする: trả lễ; đáp trả lễ

<ruby>当初<rp>(</rp><rt>とうしょ</rt><rp>)</rp></ruby>: lúc đầu

マシュマロ(marshmallow): kẹo dẻo

キャンディー(candy): kẹo cứng

<ruby>次第<rp>(</rp><rt>しだい</rt><rp>)</rp></ruby>に: dần dần

アクセサリー(accessory): phụ kiện trang sức

<ruby>提唱<rp>(</rp><rt>ていしょう</rt><rp>)</rp></ruby>する: đề xướng

<ruby>団体<rp>(</rp><rt>だんたい</rt><rp>)</rp></ruby>: tổ chức; nhóm

<ruby>本命<rp>(</rp><rt>ほんめい</rt><rp>)</rp></ruby>チョコ: sôcôla tặng cho người đàn ông mình thích nhất

<ruby>義理<rp>(</rp><rt>ぎり</rt><rp>)</rp></ruby>チョコ: sôcôla nghĩa tình

☆~にしろ: cho dù; dù là

とにかく: dù sao cũng; bất luận thế nào

<ruby>風習<rp>(</rp><rt>ふうしゅう</rt><rp>)</rp></ruby>: phong tục

<ruby>対人関係<rp>(</rp><rt>たいじんかんけい</rt><rp>)</rp></ruby>: mối quan hệ đối với người khác

☆~における: ở; trong

<ruby>礼儀正<rp>(</rp><rt>れいぎただ</rt><rp>)</rp></ruby>しい(adj): lễ phép; có phép tắc <ruby>→<rp>(</rp><rt>やじるし</rt><rp>)</rp></ruby><ruby>礼儀正<rp>(</rp><rt>れいぎただ</rt><rp>)</rp></ruby>しさ(n)

<ruby>律儀<rp>(</rp><rt>りちぎ</rt><rp>)</rp></ruby> (n/adj): trọng nghĩa; trung thực

☆~を<ruby>楽<rp>(</rp><rt>たの</rt><rp>)</rp></ruby>しみにしている: mong đợi

<ruby>愛<rp>(</rp><rt>あい</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>告白<rp>(</rp><rt>こくはく</rt><rp>)</rp></ruby>: thổ lộ tình yêu; bày tỏ tình yêu

返事: trả lời

期待: kì vọng; mong đợi

高まる: tăng cao

☆~し: bởi vì

わくわくする: háo hức

<ruby>三倍返<rp>(</rp><rt>さんばいがえ</rt><rp>)</rp></ruby>し: trả gấp ba

<ruby>値<rp>(</rp><rt>あたい</rt><rp>)</rp></ruby>する: đáng giá; đáng

☆~べき: phải; nên

<ruby>勧<rp>(</rp><rt>すす</rt><rp>)</rp></ruby>める: khuyên

<ruby>心待<rp>(</rp><rt>こころま</rt><rp>)</rp></ruby>ちする: trong lòng mong chờ

<ruby>同士<rp>(</rp><rt>どうし</rt><rp>)</rp></ruby>: giữa những người... với nhau

あるいは: hoặc là

<ruby>夫婦<rp>(</rp><rt>ふうふ</rt><rp>)</rp></ruby>: vợ chồng

☆~に<ruby>加<rp>(</rp><rt>くわ</rt><rp>)</rp></ruby>えて: ngoài...ra

<ruby>好<rp>(</rp><rt>この</rt><rp>)</rp></ruby>む: yêu thích → 好みそうcó vẻ yêu thích

パートナー(partner): cộng sự; đối tác; bạn đời (vợ/chồng)

<ruby>確認<rp>(</rp><rt>かくにん</rt><rp>)</rp></ruby>し<ruby>合<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>う: xác nhận lẫn nhau

イベント(event): sự kiện

☆~として: xem như là

<ruby>切<rp>(</rp><rt>き</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>離<rp>(</rp><rt>はな</rt><rp>)</rp></ruby>す: tách biệt; tách riêng ra

<ruby>認知<rp>(</rp><rt>にんち</rt><rp>)</rp></ruby>する: công nhận

<ruby>元祖<rp>(</rp><rt>がんそ</rt><rp>)</rp></ruby>: thuỷ tổ

<ruby>老舗<rp>(</rp><rt>しにせ</rt><rp>)</rp></ruby>: cửa tiệm lâu đời →<ruby>老舗菓子店<rp>(</rp><rt>しにせかしてん</rt><rp>)</rp></ruby> tiệm bánh lâu đời

<ruby>売<rp>(</rp><rt>う</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>出<rp>(</rp><rt>だ</rt><rp>)</rp></ruby>す: bán ra

きっかけ: cơ duyên

<ruby>定着<rp>(</rp><rt>ていちゃく</rt><rp>)</rp></ruby>する: được công nhận

☆~に<ruby>従<rp>(</rp><rt>したが</rt><rp>)</rp></ruby>って: cùng với

さらなる: ...hơn nữa; ...thêm nữa

<ruby>売<rp>(</rp><rt>う</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>上<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>げ: doanh số bán

<ruby>見込<rp>(</rp><rt>みこ</rt><rp>)</rp></ruby>み: hi vọng

<ruby>宣伝活動<rp>(</rp><rt>せんでんかつどう</rt><rp>)</rp></ruby>: hoạt động tuyên truyền

<ruby>展開<rp>(</rp><rt>てんかい</rt><rp>)</rp></ruby>: mở rộng; triển khai

<ruby>徐々<rp>(</rp><rt>じょじょ</rt><rp>)</rp></ruby>に: dần dà; từ từ

浸透する: lan dần; thâm nhập dần

cobayla
27-04-2015, 02:19 PM
花見
Ngắm hoa anh đào


https://www.youtube.com/watch?v=qxtr-nYGoF0&list=PLPSfPyOOcp3Qupv6a8XzwNUu4VTGxRcZ5&index=10
<ruby>花見<rp>(</rp><rt>はなみ</rt><rp>)</rp></ruby>: ngắm hoa anh đào

<ruby>鑑賞<rp>(</rp><rt>かんしょう</rt><rp>)</rp></ruby>する: thưởng ngoạn; ngắm

<ruby>春<rp>(</rp><rt>はる</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>訪<rp>(</rp><rt>おとず</rt><rp>)</rp></ruby>れ: mùa xuân đến

<ruby>喜<rp>(</rp><rt>よろこ</rt><rp>)</rp></ruby>ぶ: vui mừng

<ruby>独自<rp>(</rp><rt>どくじ</rt><rp>)</rp></ruby>: độc đáo

<ruby>風習<rp>(</rp><rt>ふうしゅう</rt><rp>)</rp></ruby>: phong tục; tập quán

<ruby>分布<rp>(</rp><rt>ぶんぷ</rt><rp>)</rp></ruby>する: phân bố

<ruby>下旬<rp>(</rp><rt>げじゅん</rt><rp>)</rp></ruby>: hạ tuần (10 ngày cuối tháng)

<ruby>次第<rp>(</rp><rt>しだい</rt><rp>)</rp></ruby>に: dần dần

<ruby>北上<rp>(</rp><rt>ほくじょう</rt><rp>)</rp></ruby>する: lên phía bắc

<ruby>上旬<rp>(</rp><rt>じょうじゅん</rt><rp>)</rp></ruby>: thượng tuần (10 ngày đầu tháng)

<ruby>開花<rp>(</rp><rt>かいか</rt><rp>)</rp></ruby>する: nở hoa

<ruby>咲<rp>(</rp><rt>さ</rt><rp>)</rp></ruby>き<ruby>始<rp>(</rp><rt>はじ</rt><rp>)</rp></ruby>めてから: sau khi bắt đầu nở

ほど: khoảng

<ruby>散<rp>(</rp><rt>ち</rt><rp>)</rp></ruby>る: rụng

<ruby>期間<rp>(</rp><rt>きかん</rt><rp>)</rp></ruby>: thời gian; thời kì

<ruby>植物<rp>(</rp><rt>しょくぶつ</rt><rp>)</rp></ruby>: thực vật

<ruby>古来<rp>(</rp><rt>こらい</rt><rp>)</rp></ruby>: từ xưa đến nay

<ruby>季節感<rp>(</rp><rt>きせつかん</rt><rp>)</rp></ruby>: cảm giác về mùa

<ruby>美意識<rp>(</rp><rt>びいしき</rt><rp>)</rp></ruby>: ý thức về cái đẹp

<ruby>語<rp>(</rp><rt>かた</rt><rp>)</rp></ruby>る: nói

~<ruby>上<rp>(</rp><rt>うえ</rt><rp>)</rp></ruby>で: cho việc; để

<ruby>外<rp>(</rp><rt>はず</rt><rp>)</rp></ruby>す: loại bỏ; bỏ ra

<ruby>安土桃山時代<rp>(</rp><rt>あづちももやまじだい</rt><rp>)</rp></ruby>: thời đại Azuchi Momoyama

<ruby>世紀<rp>(</rp><rt>せいき</rt><rp>)</rp></ruby>: thế kỉ

盛大: hoành tráng; lớn

<ruby>催<rp>(</rp><rt>もよお</rt><rp>)</rp></ruby>す: tổ chức

<ruby>人物<rp>(</rp><rt>じんぶつ</rt><rp>)</rp></ruby>: nhân vật

<ruby>持参<rp>(</rp><rt>じさん</rt><rp>)</rp></ruby>する: cầm theo; mang theo

<ruby>花見弁当<rp>(</rp><rt>はなみべんとう</rt><rp>)</rp></ruby>: thức ăn bỏ hộp mang theo đến lễ hội ngắm hoa

<ruby>歓談<rp>(</rp><rt>かんだん</rt><rp>)</rp></ruby>する: trò chuyện vui vẻ, cởi mở

<ruby>半分以上<rp>(</rp><rt>はんぶんいじょう</rt><rp>)</rp></ruby>: trên phân nửa

<ruby>地域<rp>(</rp><rt>ちいき</rt><rp>)</rp></ruby>: khu vực; vùng

<ruby>年度始<rp>(</rp><rt>ねんどはじ</rt><rp>)</rp></ruby>め: đầu năm tài chính; đầu năm

<ruby>重<rp>(</rp><rt>かさ</rt><rp>)</rp></ruby>なる: trùng với

<ruby>新入社員<rp>(</rp><rt>しんにゅうしゃいん</rt><rp>)</rp></ruby>: nhân viên mới

<ruby>新入生<rp>(</rp><rt>しんにゅうせい</rt><rp>)</rp></ruby>: học sinh mới; sinh viên mới

<ruby>迎<rp>(</rp><rt>むか</rt><rp>)</rp></ruby>える: đón chào

<ruby>歓迎<rp>(</rp><rt>かんげい</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>宴会<rp>(</rp><rt>えんかい</rt><rp>)</rp></ruby>: tiệc đón chào

<ruby>青空<rp>(</rp><rt>あおぞら</rt><rp>)</rp></ruby>: trời quang đãng; trời trong xanh

<ruby>映<rp>(</rp><rt>は</rt><rp>)</rp></ruby>える: ánh lên; nổi bật

<ruby>薄<rp>(</rp><rt>うす</rt><rp>)</rp></ruby>いピンク<ruby>色<rp>(</rp><rt>いろ</rt><rp>)</rp></ruby>: màu hồng nhạt

<ruby>温<rp>(</rp><rt>あたた</rt><rp>)</rp></ruby>かい: ấm áp

<ruby>春風<rp>(</rp><rt>はるかぜ</rt><rp>)</rp></ruby>: gió xuân

<ruby>吹<rp>(</rp><rt>ふ</rt><rp>)</rp></ruby>く: thổi
<ruby>舌鼓<rp>(</rp><rt>したつづみ</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>打<rp>(</rp><rt>う</rt><rp>)</rp></ruby>つ: tặc lưỡi; tắc lưỡi

<ruby>事前<rp>(</rp><rt>じぜん</rt><rp>)</rp></ruby>に: trước

<ruby>準備<rp>(</rp><rt>じゅんび</rt><rp>)</rp></ruby>: chuẩn bị

<ruby>必要<rp>(</rp><rt>ひつよう</rt><rp>)</rp></ruby>: cần thiết

<ruby>場所取<rp>(</rp><rt>ばしょと</rt><rp>)</rp></ruby>り: xí” chỗ

<ruby>確保<rp>(</rp><rt>かくほ</rt><rp>)</rp></ruby>する: giữ chắc

ビニールシート(vinyl sheet): tấm ni lông; tấm nhựa

<ruby>敷<rp>(</rp><rt>し</rt><rp>)</rp></ruby>く: trải

<ruby>用意<rp>(</rp><rt>ようい</rt><rp>)</rp></ruby>をする: chuẩn bị sẵn

<ruby>当日<rp>(</rp><rt>とうじつ</rt><rp>)</rp></ruby>: ngày đó

<ruby>集<rp>(</rp><rt>あつ</rt><rp>)</rp></ruby>まる: tập trung; tụ tập

カラオケに<ruby>興<rp>(</rp><rt>きょう</rt><rp>)</rp></ruby>じる; hào hứng hát karaoke

<ruby>盛<rp>(</rp><rt>さか</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>上<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>がる: sôi nổi; sôi động

<ruby>昼間<rp>(</rp><rt>ひるま</rt><rp>)</rp></ruby>: ban ngày

~に<ruby>限<rp>(</rp><rt>かぎ</rt><rp>)</rp></ruby>る: giới hạn

<ruby>夜桜見物<rp>(</rp><rt>よざくらけんぶつ</rt><rp>)</rp></ruby>: ngắm hoa anh đào buổi tối

<ruby>名所<rp>(</rp><rt>めいしょ</rt><rp>)</rp></ruby>: nơi nổi tiếng

<ruby>寺院<rp>(</rp><rt>じいん</rt><rp>)</rp></ruby>: chùa

ライトアップする(light up): mở đèn

グループ(group): nhóm

<ruby>闇<rp>(</rp><rt>やみ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>中<rp>(</rp><rt>なか</rt><rp>)</rp></ruby>: trong bóng tối

<ruby>浮<rp>(</rp><rt>う</rt><rp>)</rp></ruby>かび<ruby>上<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>がる: nổi lên

~と<ruby>違<rp>(</rp><rt>ちが</rt><rp>)</rp></ruby>う: khác với

<ruby>趣<rp>(</rp><rt>おもむき</rt><rp>)</rp></ruby>: thú vị

14412

<ruby>花見団子<rp>(</rp><rt>はなみだんご</rt><rp>)</rp></ruby>: bánh gạo hanami-dango

串(くし): xiên que; que

刺(さ)す: đâm; xiên

組(く)み合(あ)わせ: kết hợp; phối hợp

一般的(いっぱんてき): phổ biến

表(あらわ)す: biểu thị

14413
ヨモギ: ngải cứu

chanhday
10-09-2015, 03:44 PM
月見
Tsukimi - Ngắm trănghttps://www.youtube.com/watch?v=GNtfwPtaOw4&index=18&list=PLPSfPyOOcp3Qupv6a8XzwNUu4VTGxRcZ5
「月見」とは、9月中旬に見られる満 を眺めて楽しむことです。満月が見 られる夜は、昔の日本で使っていた では8月15日にあたることから「十五 」と呼ばれています。

十五夜の月は、一年で最も美しい月だと讃えられるほどです。月見の習慣 中国から伝来したと言われています

8月15日の夜をなんと呼ぶでしょうか 正解はこのビデオの最後に紹介しま 。

古くは、縄文時代から行われていた 言われる月見の習慣ですが、本格的祭事として行われるようになった は平安時代だとされています。中国からの影響を け、貴族たちは美しい月明かりの下 もと)で、酒を酌み交わして楽器を 演奏したり、邸宅の池に舟を浮かべて和歌を詠んだりしたそうです。また、月見は農耕 神様に感謝を捧げる行事とされてい という説もあり、収穫を祝う行事と しての側面も見受けられます。

現代では、縁側など月が見える場所にススキを飾ります。何の変哲も い枯れ草のようなすすきですが、日 本人は古来から趣を感じ、秋の七草 一つにも取り上げられています。ま 、ススキとともにお供えするのが、 月見団子や里芋、枝豆、栗、酒です。月見団子は「三方」と呼 れる器に乗せて用意します。健康と 幸せを願う縁起物なので、月見が終 ったら家族みんなで食べます。

日本には「片月見をしないように」 いう古い言い伝えが残されています 実は、月見は十五夜だけでなく、約1ヶ月後の旧暦9月13日 夜にも行われるのです。こちらを「 三夜」と呼びます。 十五夜、十三夜のどちらか一方しか 見をしないことを片月見を呼び、縁 が悪いことと考えていたために、先 ほどの言い伝えとなっているのです 。

卵をつゆの上に落として作る「月見 ば」や「月見うどん」を知っていま か。黄身の部分を満月にたとえて、 このような名前がつけられています ここからも日本人の生活に「月見」 浸透していることがわかりますね。


さて、ここでクイズの答えです。
8月15日の夜をなんと呼ぶでしょうか

「中秋名月」と呼びます。「中秋」 は「秋の真ん中」という意味で、「 秋名月」は最も秋が感じられる過ご しやすい気候に、金色に輝く美しい のことを言います。満月の表面の模 は、古来から人々に様々な想像をか き立てるようで、ドイツでは「薪を ぐ男」、カナダでは「バケツを運ぶ 女」、アラビアでは「吠えているライオン」のように見える 言われています。日本では「餅を搗 ウサギ」だと言われています。
いかがでしたか。はじめて知ったこ はありましたか。

皆さんの国にも、月見はありますかhttp://azukichi.net/season/img/month/s-jugoya004.jpg月見
「月見」とは、9月<ruby>中旬<rp>(</rp><rt>ちゅうじゅん</rt><rp>)</rp></ruby>に見られる<ruby>満月<rp>(</rp><rt>まんげつ</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>眺<rp>(</rp><rt>なが</rt><rp>)</rp></ruby>めて<ruby>楽<rp>(</rp><rt>たの</rt><rp>)</rp></ruby>しむことです。<ruby>満月<rp>(</rp><rt>まんげつ</rt><rp>)</rp></ruby>が見られる夜は、昔の日本で使って た<ruby>暦<rp>(</rp><rt>こよみ</rt><rp>)</rp></ruby>では8月15日にあたることから「十五 」と<ruby>呼<rp>(</rp><rt>よ</rt><rp>)</rp></ruby>ばれています。

“Tsukimi (– Ngắm trăng)” là ngắm nhìn, thưởng trăng tròn vào trung tuần tháng 9. Đêm có thể nhìn trăng tròn được gọi là “Jugoya – (Đêm rằm)”, nếu tính theo lịch ngày xưa Nhật Bản sử dụng thì trúng vào ngày 15 tháng 8.

<ruby>十五夜<rp>(</rp><rt>じゅうごや</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>月<rp>(</rp><rt>つき</rt><rp>)</rp></ruby>は、一年で<ruby>最<rp>(</rp><rt>もっと</rt><rp>)</rp></ruby>も<ruby>美<rp>(</rp><rt>うつく</rt><rp>)</rp></ruby>しい<ruby>月<rp>(</rp><rt>つき</rt><rp>)</rp></ruby>だと<ruby>讃<rp>(</rp><rt>たた</rt><rp>)</rp></ruby>えられるほどです。<ruby>月見<rp>(</rp><rt>つきみ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>習慣<rp>(</rp><rt>しゅうかん</rt><rp>)</rp></ruby>は中国から<ruby>伝来<rp>(</rp><rt>でんらい</rt><rp>)</rp></ruby>したと言われています。

Trăng đêm rằm được ca ngợi là trăng đẹp nhất trong năm. Phong tục ngắm trăng được nói là từ Trung Quốc truyền đến.

8月15日の<ruby>夜<rp>(</rp><rt>よる</rt><rp>)</rp></ruby>をなんと呼ぶでしょうか。<ruby>正解<rp>(</rp><rt>せいかい</rt><rp>)</rp></ruby>はこのビデオの<ruby>最後<rp>(</rp><rt>さいご</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>紹介<rp>(</rp><rt>しょうかい</rt><rp>)</rp></ruby>します。
Gọi đêm 15 tháng 8 là gì? Câu trả lời đúng xin giới thiệu ở cuối video này.

古くは、<ruby>縄文時代<rp>(</rp><rt>じょうもんじだい</rt><rp>)</rp></ruby>から<ruby>行<rp>(</rp><rt>おこな</rt><rp>)</rp></ruby>われていたと<ruby>言<rp>(</rp><rt>い</rt><rp>)</rp></ruby>われる月見の<ruby>習慣<rp>(</rp><rt>しゅうかん</rt><rp>)</rp></ruby>ですが、<ruby>本格的<rp>(</rp><rt>ほんかくてき</rt><rp>)</rp></ruby><ruby>祭事<rp>(</rp><rt>さいじ</rt><rp>)</rp></ruby>として行われるようになったのは<ruby>平安時代<rp>(</rp><rt>へいあんじだい</rt><rp>)</rp></ruby>だとされています。中国からの<ruby>影響<rp>(</rp><rt>えいきょう</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>受<rp>(</rp><rt>う</rt><rp>)</rp></ruby>け、<ruby>貴族<rp>(</rp><rt>きぞく</rt><rp>)</rp></ruby>たちは<ruby>美<rp>(</rp><rt>うつく</rt><rp>)</rp></ruby>しい<ruby>月明<rp>(</rp><rt>つきあ</rt><rp>)</rp></ruby>かりの<ruby>下<rp>(</rp><rt>もと</rt><rp>)</rp></ruby>で、<ruby>酒<rp>(</rp><rt>さけ</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>酌<rp>(</rp><rt>く</rt><rp>)</rp></ruby>み<ruby>交<rp>(</rp><rt>か</rt><rp>)</rp></ruby>わして<ruby>楽器<rp>(</rp><rt>がっき</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>演奏<rp>(</rp><rt>えんそう</rt><rp>)</rp></ruby>したり、<ruby>邸宅<rp>(</rp><rt>ていたく</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>池<rp>(</rp><rt>いけ</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>舟<rp>(</rp><rt>ふね</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>浮<rp>(</rp><rt>う</rt><rp>)</rp></ruby>かべて<ruby>和歌<rp>(</rp><rt>わか</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>詠<rp>(</rp><rt>よ</rt><rp>)</rp></ruby>んだりしたそうです。また、月見は<ruby>農耕<rp>(</rp><rt>のうこう</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>神様<rp>(</rp><rt>かみさま</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>感謝<rp>(</rp><rt>かんしゃ</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>捧<rp>(</rp><rt>ささ</rt><rp>)</rp></ruby>げる<ruby>行事<rp>(</rp><rt>ぎょうじ</rt><rp>)</rp></ruby>とされていたという<ruby>説<rp>(</rp><rt>せつ</rt><rp>)</rp></ruby>もあり、<ruby>収穫<rp>(</rp><rt>しゅうかく</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>祝<rp>(</rp><rt>いわ</rt><rp>)</rp></ruby>う<ruby>行事<rp>(</rp><rt>ぎょうじ</rt><rp>)</rp></ruby>としての<ruby>側面<rp>(</rp><rt>そくめん</rt><rp>)</rp></ruby>も<ruby>見受<rp>(</rp><rt>みう</rt><rp>)</rp></ruby>けられます。

Ngày xưa, đây là một phong tục ngắm trăng nghe nói đã được tiến hành từ thời Jomon, nhưng lúc bắt đầu được tiến hành làm lễ hội chính thức thì được cho là vào thời Heian. Nghe nói do ảnh hưởng từ Trung Quốc, dưới ánh trăng đẹp giới quý tộc rót rượu mời nhau nào là biểu diễn nhạc cụ, nào là ngâm thơ trên con thuyền nổi trong hồ của biệt thự. Hơn nữa, cũng có giả thuyết cho rằng ngắm trăng được xem như một lễ hội dâng lòng cảm tạ lên vị Thần Nông, một khía cạnh khác cũng được nhìn thấy đó là lễ hội cầu chúc cho mùa màng được thu hoạch.

<ruby>現代<rp>(</rp><rt>げんだい</rt><rp>)</rp></ruby>では、<ruby>縁側<rp>(</rp><rt>えんがわ</rt><rp>)</rp></ruby>など<ruby>月<rp>(</rp><rt>つき</rt><rp>)</rp></ruby>が見える<ruby>場所<rp>(</rp><rt>ばしょ</rt><rp>)</rp></ruby>にススキを<ruby>飾<rp>(</rp><rt>かざ</rt><rp>)</rp></ruby>ります。<ruby>何<rp>(</rp><rt>なん</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>変哲<rp>(</rp><rt>へんてつ</rt><rp>)</rp></ruby>もない<ruby>枯<rp>(</rp><rt>か</rt><rp>)</rp></ruby>れ<ruby>草<rp>(</rp><rt>くさ</rt><rp>)</rp></ruby>のようなすすきですが、日本人は<ruby>古来<rp>(</rp><rt>こらい</rt><rp>)</rp></ruby>から<ruby>趣<rp>(</rp><rt>おもむき</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>感<rp>(</rp><rt>かん</rt><rp>)</rp></ruby>じ、<ruby>秋<rp>(</rp><rt>あき</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>七草<rp>(</rp><rt>ななくさ</rt><rp>)</rp></ruby>の一つにも<ruby>取<rp>(</rp><rt>と</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>上<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>げられています。また、ススキとと にお<ruby>供<rp>(</rp><rt>そな</rt><rp>)</rp></ruby>えするのが、<ruby>月見団子<rp>(</rp><rt>つきみだんご</rt><rp>)</rp></ruby>や<ruby>里芋<rp>(</rp><rt>さといも</rt><rp>)</rp></ruby>、<ruby>枝豆<rp>(</rp><rt>えだまめ</rt><rp>)</rp></ruby>、<ruby>栗<rp>(</rp><rt>くり</rt><rp>)</rp></ruby>、<ruby>酒<rp>(</rp><rt>さけ</rt><rp>)</rp></ruby>です。<ruby>月見団子<rp>(</rp><rt>つきみだんご</rt><rp>)</rp></ruby>は「<ruby>三方<rp>(</rp><rt>さんぼう</rt><rp>)</rp></ruby>」と<ruby>呼<rp>(</rp><rt>よ</rt><rp>)</rp></ruby>ばれる<ruby>器<rp>(</rp><rt>うつわ</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>乗<rp>(</rp><rt>の</rt><rp>)</rp></ruby>せて<ruby>用意<rp>(</rp><rt>ようい</rt><rp>)</rp></ruby>します。<ruby>健康<rp>(</rp><rt>けんこう</rt><rp>)</rp></ruby>と<ruby>幸<rp>(</rp><rt>しあわ</rt><rp>)</rp></ruby>せを<ruby>願<rp>(</rp><rt>ねが</rt><rp>)</rp></ruby>う<ruby>縁起物<rp>(</rp><rt>えんぎもの</rt><rp>)</rp></ruby>なので、月見が終わったら家族みん で食べます。

Ngày nay, người ta trang trí cỏ bông bạc ở những vị trí nhìn thấy trăng như hiên nhà. Cỏ bông bạc trông như cỏ khô chẳng có gì đặc biệt nhưng người dân Nhật từ xưa đã cảm nhận được nét thú vị và đưa vào làm một trong 7 loại cỏ mùa thu. Ngoài ra, những phẩm vật dùng dâng cúng cùng với cỏ bông bạc gồm có bánh tsukimi-dango, khoai sọ, đậu nành xanh, hạt dẻ, và rượu. Bánh tsukimi-dango được chuẩn bị sẵn, bày trên đồ đựng gọi là “sanbo” (một loại khay gỗ có chân đế cao). Vì là vật cầu may cho sức khoẻ, hạnh phúc nên sau khi ngắm trăng xong mọi người trong gia đình đều ăn.

日本には「<ruby>片月見<rp>(</rp><rt>かたつきみ</rt><rp>)</rp></ruby>をしないように」という古い<ruby>言<rp>(</rp><rt>い</rt><rp>)</rp></ruby>い<ruby>伝<rp>(</rp><rt>つた</rt><rp>)</rp></ruby>えが残されています。<ruby>実<rp>(</rp><rt>じつ</rt><rp>)</rp></ruby>は、月見は<ruby>十五夜<rp>(</rp><rt>じゅうごや</rt><rp>)</rp></ruby>だけでなく、<ruby>約<rp>(</rp><rt>やく</rt><rp>)</rp></ruby><ruby>1<rp>(</rp><rt>いっ</rt><rp>)</rp></ruby><ruby>ヶ<rp>(</rp><rt>か</rt><rp>)</rp></ruby><ruby>月後<rp>(</rp><rt>げつご</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>旧暦<rp>(</rp><rt>きゅうれき</rt><rp>)</rp></ruby>9月13日の夜にも行われるのです。こ らを「<ruby>十三夜<rp>(</rp><rt>じゅうさんや</rt><rp>)</rp></ruby>」と呼びます。 十五夜、十三夜のどちらか<ruby>一方<rp>(</rp><rt>いっぽう</rt><rp>)</rp></ruby>しか月見をしないことを片月見を呼 、<ruby>縁起<rp>(</rp><rt>えんぎ</rt><rp>)</rp></ruby>が<ruby>悪<rp>(</rp><rt>わる</rt><rp>)</rp></ruby>いことと考えていたために、<ruby>先<rp>(</rp><rt>さき</rt><rp>)</rp></ruby>ほどの言い伝えとなっているのです 。

Ở Nhật Bản, vẫn còn câu truyền miệng xưa “Đừng ngắm trăng đơn”. Thực ra, ngắm trăng không chỉ ở đêm 15 (tháng 9 dương lịch, tức 15/8 âm lịch) mà còn được tổ chức vào đêm 13/9 âm lịch, khoảng 1 tháng sau đó. Người ta gọi đây là “Jusanya - Đêm 13”. Gọi ngắm trăng chỉ vào “Jugoya- Đêm 15” hoặc “Đêm 13” là ngắm trăng đơn, vì cho rằng đó là điềm xấu nên mới có câu truyền miệng khi nãy.

卵をつゆの上に<ruby>落<rp>(</rp><rt>お</rt><rp>)</rp></ruby>として作る「<ruby>月見<rp>(</rp><rt>つきみ</rt><rp>)</rp></ruby>そば」や「<ruby>月見<rp>(</rp><rt>つきみ</rt><rp>)</rp></ruby>うどん」を知っていますか。<ruby>黄身<rp>(</rp><rt>きみ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>部分<rp>(</rp><rt>ぶぶん</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>満月<rp>(</rp><rt>まんげつ</rt><rp>)</rp></ruby>にたとえて、このような名前がつけ れています。ここからも日本人の生 に「月見」が<ruby>浸透<rp>(</rp><rt>しんとう</rt><rp>)</rp></ruby>していることがわかりますね。

Bạn có biết món mì “tsukimi-soba” và “tsukimi-udon” làm theo kiểu thả trứng trên nước dùng (nước lèo) không? Do ví lòng đỏ trứng như trăng rằm cho nên chúng được đặt tên như thế đấy. Từ chỗ này cũng cho chúng ta hiểu được “Tsukimi- Ngắm trăng” đã thâm nhập vào đời sống của người dân Nhật nhỉ.


さて、ここでクイズの答えです。
8月15日の夜をなんと呼ぶでしょうか
「<ruby>中秋名月<rp>(</rp><rt>ちゅうしゅうめいげつ</rt><rp>)</rp></ruby>」と呼びます。「<ruby>中秋<rp>(</rp><rt>ちゅうしゅう</rt><rp>)</rp></ruby>」とは「<ruby>秋<rp>(</rp><rt>あき</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>真<rp>(</rp><rt>ま</rt><rp>)</rp></ruby>ん<ruby>中<rp>(</rp><rt>なか</rt><rp>)</rp></ruby>」という意味で、「中秋名月」は<ruby>最<rp>(</rp><rt>もっと</rt><rp>)</rp></ruby>も秋が感じられる過ごしやすい<ruby>気候<rp>(</rp><rt>きこう</rt><rp>)</rp></ruby>に、<ruby>金色<rp>(</rp><rt>こんじき</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>輝<rp>(</rp><rt>かがや</rt><rp>)</rp></ruby>く<ruby>美<rp>(</rp><rt>うつく</rt><rp>)</rp></ruby>しい<ruby>月<rp>(</rp><rt>つき</rt><rp>)</rp></ruby>のことを言います。満月の<ruby>表面<rp>(</rp><rt>ひょうめん</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>模様<rp>(</rp><rt>もよう</rt><rp>)</rp></ruby>は、<ruby>古来<rp>(</rp><rt>こらい</rt><rp>)</rp></ruby>から人々に<ruby>様々<rp>(</rp><rt>さまざま</rt><rp>)</rp></ruby>な<ruby>想像<rp>(</rp><rt>そうぞう</rt><rp>)</rp></ruby>をかき<ruby>立<rp>(</rp><rt>た</rt><rp>)</rp></ruby>てるようで、ドイツでは「<ruby>薪<rp>(</rp><rt>たきぎ</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>担<rp>(</rp><rt>かつ</rt><rp>)</rp></ruby>ぐ<ruby>男<rp>(</rp><rt>おとこ</rt><rp>)</rp></ruby>」、カナダでは「バケツを<ruby>運<rp>(</rp><rt>はこ</rt><rp>)</rp></ruby>ぶ<ruby>少女<rp>(</rp><rt>しょうじょ</rt><rp>)</rp></ruby>」、アラビアでは「<ruby>吠<rp>(</rp><rt>ほ</rt><rp>)</rp></ruby>えているライオン」のように見える 言われています。日本では「<ruby>餅<rp>(</rp><rt>もち</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>搗<rp>(</rp><rt>つ</rt><rp>)</rp></ruby>くウサギ」だと言われています。
いかがでしたか。はじめて知ったこ はありましたか。
皆さんの国にも、月見はありますか

Và đây là đáp án của câu đố.
Gọi đêm 15/8 là gì?
Gọi là “Trăng rằm trung thu”. “Trung thu” có nghĩa là “giữa mùa thu”, “Trăng rằm trung thu” là trăng đẹp chiếu sắc vàng vào lúc khí hậu dễ chịu, có thể cảm nhận được mùa thu nhất. Hoa văn trên bề mặt trăng rằm khơi gợi sự tưởng tượng đa dạng của mọi người từ xưa đến nay, ở Đức người ta thấy chúng giống như “người đàn ông gánh củi”, ở Canada thì thấy như “cô gái mang xô nước”, ở Ả Rập là “con sư tử đang gầm”. Ở Nhật Bản được nói là “con thỏ giã nếp”.
Các bạn thấy thế nào? Có phải lần đầu tiên bạn biết chuyện này?
Ở nước bạn cũng có ngắm trăng chứ?


☆文法

~ほど/ほどだ/ほどの

接続:普通形+ほど/ほどだ/ほどの
意味:~の程度にtới mức mà/đến nỗi mà

十五夜の月は、一年で最も美しい月だと讃えられるほどです。
Trăng đêm rằm (đẹp tới mức) được ca ngợi là trăng đẹp nhất trong năm.

悩んでいたとき、友達が聞いてくれ 、うれしくて涙が出るほどだった。
Khi buồn phiền, vì có bạn bè lắng nghe nên tôi vui đến chảy nước mắt.
十五夜・お月見       十五夜・ 月見      月見だんごとススキ     う ぎの餅つき

http://azukichi.net/season/img/month/s-jugoya026.jpg    http://azukichi.net/season/img/month/s-jugoya002.jpg    http://azukichi.net/season/img/month/s-jugoya027.jpg   http://azukichi.net/season/img/month/s-jugoya028.jpg


中秋の名月        中秋の名月       中秋の名月      お月見セット

http://azukichi.net/season/img/month/s-jugoya029.jpg  http://azukichi.net/season/img/month/s-jugoya030.jpg   http://azukichi.net/season/img/month/s-jugoya005.jpg  http://azukichi.net/season/img/month/s-jugoya001.jpg

cobayla
06-01-2017, 05:47 PM
成人の日
Ngày lễ thành nhân


https://www.youtube.com/watch?v=1-DN9IQz2BQ&list=PLPSfPyOOcp3Qupv6a8XzwNUu4VTGxRcZ5&index=12
1月の第2月曜日は「成人の日」で 。

日本では法律的に、<ruby>二十歳<rp>(</rp></ruby>になると「大人」とみなされます。 の祝日は二十歳になった若者をお祝 し、励ます日です。

現在の成人の日のお祝いは、終戦後 もなく行われた「成年祭」がルーツ 言われています。これは、戦後の社 会で若者達に明るい希望を持たせ、 ますために埼玉県で行われました。 人の日は現在、1月の第2月曜日で すが、1999年まではいつだったでしょうか。正解はこのビデオ 最後に紹介します。

この祝日には各自治体で「成人式」 行われます。二十歳となる若者たち 、市民ホールなどに集まり、市長や 町長などから祝辞を受けたり、記念 を授与されたりします。さらに新成 の代表が大人になるにあたっての決 意などを挨拶をします。豪雪地帯で 、ゴールデンウイークやお盆に行わ るところもあります。成人式は一生 に一度儀式ですから、特別な服装で みます。男性はスーツ、女性は「振 」で出席するのが一般です。振袖と は、未婚の女性が着る袖の長い着物 こと。振袖は高価な上に、帯や草履 ど着物以外の小物も揃えなければな りません。そのため、レンタルで済 す家庭もありますが、お祝い事なの 娘のために購入する親も多いです。 成人の日には、「赤飯」を炊いてお いする家庭もあります。赤飯とは、 ち米に小豆を混ぜて炊いたご飯のこ と。小豆の色が米に付いてピンク色 なることから、めでたい色である「 」を表す料理として、日本ではお祝 い事に欠かせないものです。また、親戚や知 から成人をお祝いする贈り物やお祝 金をもらう場合もあります。

成人式の後で同窓会が開かれること あります。高校を卒業してから地元を離れる場合も多いので、成人式は、旧交を温 る<ruby>良<rp>(</rp><rt>よ</rt><rp>)</rp></ruby>い機会になっています。


さて、ここでクイズの答えです。

正解は「1月15日」です。

土・日と合わせて三連休にする「ハ ピーマンデー制度」によって1月の 2月曜日になりました。1/15だった頃は、単独の祝日だったため、1日だけのお休みでは故郷の成人式に帰る とが難しかった人たちもいましたが 三連休になることによって、帰省し やすくなりました。https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKKoMLA2Sga_tho5ZoZPhqOMCkgPfRr-Uu_cNpqhzDe9P_sPva4A

1<ruby>月<rp>(</rp><rt>がつ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>第<rp>(</rp><rt>だい</rt><rp>)</rp></ruby>2<ruby>月曜日<rp>(</rp><rt>げつようび</rt><rp>)</rp></ruby>は「<ruby>成人<rp>(</rp><rt>せいじん</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>日<rp>(</rp><rt>ひ</rt><rp>)</rp></ruby>」です。

Ngày thứ Hai của tuần thứ 2 của tháng 1 là “Ngày lễ thành nhân”.


<ruby>日本<rp>(</rp><rt>にほん</rt><rp>)</rp></ruby>では<ruby>法律的<rp>(</rp><rt>ほうりつてき</rt><rp>)</rp></ruby>に、<ruby>二十歳<rp>(</rp><rt>はたち</rt><rp>)</rp></ruby>になると「<ruby>大人<rp>(</rp><rt>おとな</rt><rp>)</rp></ruby>」とみなされます。この祝日は<ruby>二十歳<rp>(</rp><rt>はたち</rt><rp>)</rp></ruby>になった<ruby>若者<rp>(</rp><rt>わかもの</rt><rp>)</rp></ruby>をお<ruby>祝<rp>(</rp><rt>いわ</rt><rp>)</rp></ruby>いし、<ruby>励<rp>(</rp><rt>はげ</rt><rp>)</rp></ruby>ます<ruby>日<rp>(</rp><rt>ひ</rt><rp>)</rp></ruby>です。

Ở Nhật Bản, về mặt pháp luật, khi 20 tuổi được xem là “người trưởng thành”. Ngày lễ này là ngày để chúc mừng và khích lệ những người trẻ được 20 tuổi.


<ruby>現在<rp>(</rp><rt>げんざい</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>成人<rp>(</rp><rt>せいじん</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>日<rp>(</rp><rt>ひ</rt><rp>)</rp></ruby>のお<ruby>祝<rp>(</rp><rt>いわ</rt><rp>)</rp></ruby>いは、<ruby>終戦後<rp>(</rp><rt>しゅうせんご</rt><rp>)</rp></ruby>まもなく<ruby>行<rp>(</rp><rt>おこな</rt><rp>)</rp></ruby>われた「<ruby>成年祭<rp>(</rp><rt>せいねんさい</rt><rp>)</rp></ruby>」がルーツと<ruby>言<rp>(</rp><rt>い</rt><rp>)</rp></ruby>われています。これは、<ruby>戦後<rp>(</rp><rt>せんご</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>社会<rp>(</rp><rt>しゃかい</rt><rp>)</rp></ruby>で<ruby>若者達<rp>(</rp><rt>わかものたち</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>明<rp>(</rp><rt>あか</rt><rp>)</rp></ruby>るい<ruby>希望<rp>(</rp><rt>きぼう</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>持<rp>(</rp><rt>も</rt><rp>)</rp></ruby>たせ、<ruby>励<rp>(</rp><rt>はげ</rt><rp>)</rp></ruby>ますために<ruby>埼玉県<rp>(</rp><rt>さいたまけん</rt><rp>)</rp></ruby>で<ruby>行<rp>(</rp><rt>おこな</rt><rp>)</rp></ruby>われました。成人の日は<ruby>現在<rp>(</rp><rt>げんざい</rt><rp>)</rp></ruby>、1月の第2月曜日ですが、1999年ま はいつだったでしょうか。<ruby>正解<rp>(</rp><rt>せいかい</rt><rp>)</rp></ruby>はこの<ruby>ビデオ<rp>(</rp><rt>びでお</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>最後<rp>(</rp><rt>さいご</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>紹介<rp>(</rp><rt>しょうかい</rt><rp>)</rp></ruby>します。

Việc chúc mừng Ngày lễ thành nhân ngày nay được nói là có nguồn gốc từ “Lễ hội thành niên” đã được tổ chức không lâu sau chiến tranh thế giới kết thúc. Đây là lễ hội được tổ chức tại tỉnh Saitama nhằm khích lệ, tạo niềm hy vọng tươi sáng cho những người trẻ tuổi ở xã hội thời hậu chiến. Ngày lễ thành nhân ngày nay là vào thứ Hai của tuần thứ 2 của tháng 1, nhưng cho đến trước năm 1999 thì nó là ngày nào nhỉ? Câu trả lời chính xác tôi xin giới thiệu ở phần cuối của video.


この<ruby>祝日<rp>(</rp><rt>しゅくじつ</rt><rp>)</rp></ruby>には<ruby>各自治体<rp>(</rp><rt>かくじちたい</rt><rp>)</rp></ruby>で「<ruby>成人式<rp>(</rp><rt>せいじんしき</rt><rp>)</rp></ruby>」が<ruby>行<rp>(</rp><rt>おこな</rt><rp>)</rp></ruby>われます。二十歳となる若者たちは <ruby>市民<rp>(</rp><rt>しみん</rt><rp>)</rp></ruby>ホールなどに<ruby>集<rp>(</rp><rt>あつ</rt><rp>)</rp></ruby>まり、<ruby>市長<rp>(</rp><rt>しちょう</rt><rp>)</rp></ruby>や<ruby>町長<rp>(</rp><rt>ちょうちょう</rt><rp>)</rp></ruby>などから<ruby>祝辞<rp>(</rp><rt>しゅくじ</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>受<rp>(</rp><rt>う</rt><rp>)</rp></ruby>けたり、<ruby>記念品<rp>(</rp><rt>きねんひん</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>授与<rp>(</rp><rt>じゅよ</rt><rp>)</rp></ruby>されたりします。さらに<ruby>新成人<rp>(</rp><rt>しんせいじん</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>代表<rp>(</rp><rt>だいひょう</rt><rp>)</rp></ruby>が<ruby>大人<rp>(</rp><rt>おとな</rt><rp>)</rp></ruby>になるにあたっての<ruby>決意<rp>(</rp><rt>けつい</rt><rp>)</rp></ruby>などを<ruby>挨拶<rp>(</rp><rt>あいさつ</rt><rp>)</rp></ruby>をします。<ruby>豪雪地帯<rp>(</rp><rt>ごうせつちたい</rt><rp>)</rp></ruby>では、ゴールデンウイークやお<ruby>盆<rp>(</rp><rt>ぼん</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>行<rp>(</rp><rt>おこな</rt><rp>)</rp></ruby>われるところもあります。成人式は<ruby>一生<rp>(</rp><rt>いっしょう</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>一度儀式<rp>(</rp><rt>いちどぎしき</rt><rp>)</rp></ruby>ですから、<ruby>特別<rp>(</rp><rt>とくべつ</rt><rp>)</rp></ruby>な<ruby>服装<rp>(</rp><rt>ふくそう</rt><rp>)</rp></ruby>で<ruby>臨<rp>(</rp><rt>のぞ</rt><rp>)</rp></ruby>みます。<ruby>男性<rp>(</rp><rt>だんせい</rt><rp>)</rp></ruby>はスーツ、<ruby>女性<rp>(</rp><rt>じょせい</rt><rp>)</rp></ruby>は「<ruby>振袖<rp>(</rp><rt>ふりそで</rt><rp>)</rp></ruby>」で<ruby>出席<rp>(</rp><rt>しゅっせき</rt><rp>)</rp></ruby>するのが<ruby>一般<rp>(</rp><rt>いっぱん</rt><rp>)</rp></ruby>です。<ruby>振袖<rp>(</rp><rt>ふりそで</rt><rp>)</rp></ruby>とは、<ruby>未婚<rp>(</rp><rt>みこん</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>女性<rp>(</rp><rt>じょせい</rt><rp>)</rp></ruby>が<ruby>着<rp>(</rp><rt>き</rt><rp>)</rp></ruby>る<ruby>袖<rp>(</rp><rt>そで</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>長<rp>(</rp><rt>なが</rt><rp>)</rp></ruby>い<ruby>着物<rp>(</rp><rt>きもの</rt><rp>)</rp></ruby>のこと。<ruby>振袖<rp>(</rp><rt>ふりそで</rt><rp>)</rp></ruby>は<ruby>高価<rp>(</rp><rt>こうか</rt><rp>)</rp></ruby>な<ruby>上<rp>(</rp><rt>うえ</rt><rp>)</rp></ruby>に、<ruby>帯<rp>(</rp><rt>おび</rt><rp>)</rp></ruby>や<ruby>草履<rp>(</rp><rt>ぞうり</rt><rp>)</rp></ruby>など<ruby>着物以外<rp>(</rp><rt>きものいがい</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>小物<rp>(</rp><rt>こもの</rt><rp>)</rp></ruby>も<ruby>揃<rp>(</rp><rt>そろ</rt><rp>)</rp></ruby>えなければなりません。そのため、 ンタルで<ruby>済<rp>(</rp><rt>す</rt><rp>)</rp></ruby>ます<ruby>家庭<rp>(</rp><rt>かてい</rt><rp>)</rp></ruby>もありますが、お<ruby>祝<rp>(</rp><rt>いわ</rt><rp>)</rp></ruby>い<ruby>事<rp>(</rp><rt>ごと</rt><rp>)</rp></ruby>なので<ruby>娘<rp>(</rp><rt>むすめ</rt><rp>)</rp></ruby>のために<ruby>購入<rp>(</rp><rt>こうにゅう</rt><rp>)</rp></ruby>する<ruby>親<rp>(</rp><rt>おや</rt><rp>)</rp></ruby>も<ruby>多<rp>(</rp><rt>おお</rt><rp>)</rp></ruby>いです。成人の日には、「<ruby>赤飯<rp>(</rp><rt>せきはん</rt><rp>)</rp></ruby>」を<ruby>炊<rp>(</rp><rt>た</rt><rp>)</rp></ruby>いてお<ruby>祝<rp>(</rp><rt>いわ</rt><rp>)</rp></ruby>いする<ruby>家庭<rp>(</rp><rt>かてい</rt><rp>)</rp></ruby>もあります。<ruby>赤飯<rp>(</rp><rt>せきはん</rt><rp>)</rp></ruby>とは、もち<ruby>米<rp>(</rp><rt>こめ</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>小豆<rp>(</rp><rt>あずき</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>混<rp>(</rp><rt>ま</rt><rp>)</rp></ruby>ぜて<ruby>炊<rp>(</rp><rt>た</rt><rp>)</rp></ruby>いたご<ruby>飯<rp>(</rp><rt>はん</rt><rp>)</rp></ruby>のこと。<ruby>小豆<rp>(</rp><rt>あずき</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>色<rp>(</rp><rt>いろ</rt><rp>)</rp></ruby>が<ruby>米<rp>(</rp><rt>こめ</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>付<rp>(</rp><rt>つ</rt><rp>)</rp></ruby>いてピンク色になることから、めで い<ruby>色<rp>(</rp><rt>いろ</rt><rp>)</rp></ruby>である「<ruby>赤<rp>(</rp><rt>あか</rt><rp>)</rp></ruby>」を<ruby>表<rp>(</rp><rt>あらわ</rt><rp>)</rp></ruby>す<ruby>料理<rp>(</rp><rt>りょうり</rt><rp>)</rp></ruby>として、<ruby>日本<rp>(</rp><rt>にほん</rt><rp>)</rp></ruby>ではお<ruby>祝<rp>(</rp><rt>いわ</rt><rp>)</rp></ruby>い<ruby>事<rp>(</rp><rt>ごと</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>欠<rp>(</rp><rt>か</rt><rp>)</rp></ruby>かせないものです。また、<ruby>親戚<rp>(</rp><rt>しんせき</rt><rp>)</rp></ruby>や<ruby>知人<rp>(</rp><rt>ちじん</rt><rp>)</rp></ruby>から<ruby>成人<rp>(</rp><rt>せいじん</rt><rp>)</rp></ruby>をお<ruby>祝<rp>(</rp><rt>いわ</rt><rp>)</rp></ruby>いする<ruby>贈<rp>(</rp><rt>おく</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>物<rp>(</rp><rt>もの</rt><rp>)</rp></ruby>やお<ruby>祝<rp>(</rp><rt>いわ</rt><rp>)</rp></ruby>い<ruby>金<rp>(</rp><rt>かね</rt><rp>)</rp></ruby>をもらう<ruby>場合<rp>(</rp><rt>ばあい</rt><rp>)</rp></ruby>もあります。<ruby>成人式<rp>(</rp><rt>せいじんしき</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>後<rp>(</rp><rt>あと</rt><rp>)</rp></ruby>で<ruby>同窓会<rp>(</rp><rt>どうそうかい</rt><rp>)</rp></ruby>が<ruby>開<rp>(</rp><rt>ひら</rt><rp>)</rp></ruby>かれることもあります。<ruby>高校<rp>(</rp><rt>こうこう</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>卒業<rp>(</rp><rt>そつぎょう</rt><rp>)</rp></ruby>してから<ruby>地元<rp>(</rp><rt>じもと</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>離<rp>(</rp><rt>はな</rt><rp>)</rp></ruby>れる<ruby>場合<rp>(</rp><rt>ばあい</rt><rp>)</rp></ruby>も<ruby>多<rp>(</rp><rt>おお</rt><rp>)</rp></ruby>いので、成人式は、<ruby>旧交<rp>(</rp><rt>きゅうこう</rt><rp>)</rp></ruby>を温める<ruby>良<rp>(</rp><rt>よ</rt><rp>)</rp></ruby>い<ruby>機会<rp>(</rp><rt>きかい</rt><rp>)</rp></ruby>になっています。

Vào ngày chúc mừng này, “Lễ thành nhân” sẽ được tổ chức tại các chính quyền địa phương tự trị. Những người trẻ được 20 tuổi sẽ tập trung tại các nơi như hội trường thành phố để nhận lời chúc mừng từ thị trưởng thành phố hay thị trưởng thị trấn, được trao tặng vật kỷ niệm. Thêm nữa, đại diện cho những người trưởng thành mới sẽ nói lời chào hỏi bày tỏ ý chí quyết tâm nhân dịp trở thành người trưởng thành. Ở khu vực tuyết rơi dày cũng có nơi tổ chức vào Tuần lễ vàng (Golden Week) hoặc lễ Ô bôn. Lễ thành nhân là nghi lễ được tổ chức chỉ một lần trong đời, do vậy mà những người trẻ tuổi ấy sẽ tham gia trong bộ trang phục đặc biệt. Nhìn chung nam giới mặc đồ vét, nữ giới mặc “furisode” để tham dự. Furisode là loại kimono dài tay phụ nữ chưa kết hôn mặc. Furisode đắt tiền, hơn nữa còn phải kết hợp cho đồng bộ với những đồ dùng nhỏ ngoài đồ mặc như dây thắt lưng obi, dép kẹp zori,… Do vậy mà cũng có gia đình đi thuê cho xong, nhưng cũng có nhiều cha mẹ vì nghĩ là dịp chúc mừng nên mua cho con gái. Trong Ngày lễ thành nhân, cũng có gia đình nấu “xôi đậu đỏ” để chúc mừng. Xôi đậu đỏ được nấu từ nếp trộn với đậu đỏ. Màu của đậu đỏ dính trên gạo nếp tạo ra sắc hồng, vì vậy, xôi đậu đỏ được xem là món ăn màu đỏ – màu của sự vui mừng, là món ăn không thể thiếu trong dịp chúc mừng ở Nhật Bản. Ngoài ra, cũng có trường hợp nhận được quà, tiền chúc mừng từ họ hàng và người quen. Cũng có khi, sau nghi lễ thành nhân họ tổ chức buổi họp mặt bạn học cũ. Vì có trường hợp sau khi tốt nghiệp cấp ba xong thì rời địa phương, cho nên lễ thành nhân trở thành dịp tốt để mọi người làm ấm lại mối quan hệ cũ.


さて、ここでクイズの答えです。

Vậy, đây là phần trả lời cho câu đố.


正解は「1月15日」です。

Câu trả lời đúng là “Ngày 15 tháng 1”.


<ruby>土<rp>(</rp><rt>ど</rt><rp>)</rp></ruby>・<ruby>日<rp>(</rp><rt>にち</rt><rp>)</rp></ruby>と<ruby>合<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>わせて<ruby>三連休<rp>(</rp><rt>さんれんきゅう</rt><rp>)</rp></ruby>にする「ハッピーマンデー<ruby>制度<rp>(</rp><rt>せいど</rt><rp>)</rp></ruby>」によって1月の第2月曜日になり した。1/15だった<ruby>頃<rp>(</rp><rt>ころ</rt><rp>)</rp></ruby>は、<ruby>単独<rp>(</rp><rt>たんどく</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>祝日<rp>(</rp><rt>しゅくじつ</rt><rp>)</rp></ruby>だったため、1日だけのお<ruby>休<rp>(</rp><rt>やす</rt><rp>)</rp></ruby>みでは<ruby>故郷<rp>(</rp><rt>こきょう</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>成人式<rp>(</rp><rt>せいじんしき</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>帰<rp>(</rp><rt>かえ</rt><rp>)</rp></ruby>ることが<ruby>難<rp>(</rp><rt>むずか</rt><rp>)</rp></ruby>しかった<ruby>人<rp>(</rp><rt>ひと</rt><rp>)</rp></ruby>たちもいましたが、三連休になるこ によって、<ruby>帰省<rp>(</rp><rt>きせい</rt><rp>)</rp></ruby>しやすくなりました。

Nhờ “Chế độ ngày thứ Hai hạnh phúc” kết hợp thứ Bảy và Chủ nhật thành 3 ngày nghỉ liên tiếp nên Ngày lễ thành nhân là ngày thứ Hai của tuần thứ 2 của tháng 1. Lúc Ngày lễ thành nhân còn là ngày 15/1, do là ngày lễ đơn độc, nếu chỉ được nghỉ 1 ngày thì có nhiều người khó trở về quê để dự lễ thành nhân ở quê nhà, tuy nhiên, nhờ có 3 ngày nghỉ liền nhau nên việc trở về quê trở nên dễ dàng.


☆ 新しい言葉
ルーツ(root): gốc rễ; nguồn gốc; căn nguyên

<ruby>振袖<rp>(</rp><rt>ふりそで</rt><rp>)</rp></ruby>: kimono dài tay; furisode

<ruby>揃<rp>(</rp><rt>そろ</rt><rp>)</rp></ruby>える: làm cho đồng bộ với…

レンタル(rental): thuê; cho thuê

<ruby>済<rp>(</rp><rt>す</rt><rp>)</rp></ruby>ます: giải quyết…cho xong

<ruby>購入<rp>(</rp><rt>こうにゅう</rt><rp>)</rp></ruby>する: mua

<ruby>炊<rp>(</rp><rt>た</rt><rp>)</rp></ruby>く: nấu cơm

ハッピーマンデー: Happy Monday

<ruby>三連休<rp>(</rp><rt>さんれんきゅう</rt><rp>)</rp></ruby>: 3 ngày nghỉ liền nhau

とみなす: được xem như là

☆文法

Vる・N+にあたって (N2): nhân dịp: khi

V-普通形・Aい・Naな・Nである+上に (N3): hơn nữa; lại còn

V・A普通形・Naな/である・Nである+ ことから (N2): vì; do

N+によって: nhờ vào