PDA

View Full Version : Four Steps to a Better Job Interviewtvmthu
23-10-2014, 05:04 PM
<!--><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> PREVIEW:
Title: Four Steps to a Better Job Interview
Author: Brad Karsh
Source: Yahoo! HotJobs
Date: 2008
Level: Intermediate
Topic: Job/Career


Pre-Reading questions

· How do you feel when facing a job interview?
· What makes interviewing difficult for you?
· How do you think you can best prepare for a job interview?
· What are some of job interviewing do's and don'ts?

READ:Four Steps to a Better Job Interview

[I]Bốn bước đạt thành công khi phỏng vấn xin việc


Here’s a question I often hear: What are some things I can do to prepare for a job interview?
Câu hỏi thường gặp: Cần chuẩn bị những gì trước một cuộc phỏng vấn xin việc?

Answer: There really aren’t too many things in life more awkward than a job interview. You’re dressed in formal business clothing, sitting across from a stranger. This stranger has the right to ask you anything from the most elaborate to the most mundane questions. And you have to spend an hour talking about nothing but yourself. Actually it sounds pretty similar to a blind date!
Trả lời : Thật ra chúng ta cũng không gặp quá nhiều tình huống “khó xử” trong cuộc sống kiểu như một cuộc phỏng vấn xin việc. Bạn phải ăn mặc chỉnh tề, ngồi trực diện với một người lạ. Con người này lại có quyền đặt bất kỳ câu hỏi gì “từ trên trời tới dưới đất” còn bạn phải dành một tiếng đồng hồ không nói gì khác ngoài chuyện về bản thân mình. Nói cho đúng hơn nó chẳng khác gì một cuộc hẹn hò với người dưng!

Just like a blind date, there are some definite no-no’s you need to avoid if you want to make it to the next level.
Cũng giống với cuộc “ra mắt lần đầu”, có một vài điều “kiêng cữ” mà bạn nên tránh nếu muốn vượt qua cửa ải này.

1. Don’t try to outwit or outguess the interviewer.
Most candidates go into a job interview thinking it’s a contest where the goal is to defeat the interviewer in some type of battle of wits.
“Aha, Brad has asked me this question. Clearly, that is some type of trick question. I just don’t know what the trick is yet. Here’s how I would normally answer the question, but instead I should say what he probably wants to hear.”
That thinking is when good interviews go bad. Sit back, relax, and pretend it is a conversation with a friend. Those are the best interviews.

1. Đừng cố tỏ ra “khôn lỏi” hơn người phỏng vấn.
Hầu hết các ứng viên đi phỏng vấn xin việc đều lầm tưởng đây là cuộc thi thố mà mục tiêu là phải giành được chiến thắng trong cuộc đấu trí với người phỏng vấn mình.
"À thì ra cha Brad này hỏi mình câu này. Rõ ràng là hắn đang “gài bẫy” mình mà, chỉ là mình chưa biết “bẫy” cái gì thôi. Thay vì trả lời một cách bình thường mình có thể nói những gì mà hắn có thể muốn nghe."
Suy nghĩ như thế là bạn làm hỏng một cuộc phỏng vấn đang diễn ra tốt đẹp. Hãy ngồi thoải mái, thư giãn, và giả vờ như bạn đang trò chuyện với bạn bè. Đó mới chính là cuộc phỏng vấn thành công nhất.

2. Read the job description.
I call the job description the “cheat sheet” for the interview. Chances are the items listed on the job description will come up in the interview. For instance, if the job description says, “looking for creative problem-solvers” one of the questions you will receive is, “Give me an example of when you creatively solved a problem.”

2. Đọc kỹ bản mô tả công việc.
Tôi gọi bản mô tả công việc là cái "phao thi" khi phỏng vấn. Rất có thể các tiêu chí liệt kê trong bản mô tả đó sẽ được đề cập trong khi phỏng vấn. Chẳng hạn như, nếu bản mô tả công việc có ghi: “tìm kiếm người có sáng tạo khi giải quyết vấn đề” thì một trong những câu hỏi bạn có thể được hỏi là: "Cho tôi một ví dụ là bạn đã giải quyết vấn đề một cách sáng tạo."

3. Have reasons for everything you’ve done.
Most companies conduct behavioral interviews. It means they are more interested in the hows and the whys as opposed to the whats. They want to know what makes you tick. An interviewer is not simply going to say, “Oh, I see that you worked as a sales rep in your last job. Cool.”
That interviewer may spend about 10 minutes asking questions about the job: “What did you like about the job? What were your accomplishments? What were your biggest mistakes?”
And on and on. Be sure you have answers.

3. Chuẩn bị sẵn mọi lý do cho những việc bạn đã làm
Hầu hết các công ty đều thực hiện phỏng vấn dựa trên cách ứng xử. Nghĩa là họ quan tâm đến việc bạn làm thế nào, tại sao lại làm thế hơn là bạn làm cái gì. Họ muốn biết cách bạn phản ứng ra sao. Người phỏng vấn sẽ không bao giờ đi nói mấy câu đơn thuần như: “Ồ, anh đã làm cửa hàng trưởng ở chỗ cũ. Được đó."
Người phỏng vấn có thể dành khoảng 10 phút để hỏi về công việc: "Anh thích công việc đó ở điểm nào? Anh có đạt được thành tích gì không? Anh phạm lỗi lầm lớn nhất là gì?"
Và cứ tiếp tục hỏi hoài như thế. Hãy đảm bảo là bạn trả lời được hết.

4. Ask questions.
There is nothing more damaging than not having a single question at the end of an interview. It shows that you have no curiosity or interest in the organization. Almost every interviewer will leave about five minutes at the end of the interview to answer questions. Make sure you have a couple. Two or three questions is appropriate, and they can be either personal questions—“What do you like about working here?”—or they can be business questions—“How has the Internet affected your business?”

4. Đặt câu hỏi.
Thật là tai hại nếu từ đầu chí cuối bạn không “nặn” ra được một câu hỏi gì với người phòng vấn. Điều đó cho thấy bạn không hiếu kỳ cũng không quan tâm gì đến công ty của họ. Hầu hết những người phỏng vấn sẽ dành khoảng năm phút vào cuối buổi phỏng vấn để trả lời các câu hỏi của ứng viên. Hãy chuẩn bị sẵn độ vài ba câu hỏi phù hợp, có thể mang tính chất riêng tư kiểu như "Tại sao ông thích làm việc ở đây?" hoặc liên quan tới công ty "Internet có ảnh hưởng thế nào đối với công ty của ông?"

There you have it. Four quick ways that you can make sure you ace the interview and have the job offers rolling in. Good luck!
Chỉ có thế thôi. Bốn bước nhanh gọn đảm bảo bạn đạt thành công trong phỏng vấn và có được công việc mà bạn mong muốn. Chúc may mắn!

COMPREHENSION CHECK:

After you Read:
· What are the "four steps" Mr. Karsh mentions?
· Do you agree with them?
· Do you think they will make you successful in preparing for a job interview?

TALK ABOUT IT:

· Have you tried any of these steps before? Did they work for you?
· Would you consider trying these approaches in the future?
· What other methods have worked for you in the past?

obaasan
23-10-2014, 05:15 PM
Rất hữu ích, cảm ơn em.