PDA

View Full Version : ĐỌC HIỂU - Japanese lesson JLPT N2chanhday
03-02-2015, 10:54 AM
JLPT N2 読解#1/21

Introduction Japanese lesson
① もっとも重要な文を探す練習 Luyện tập tìm kiếm câu quan trọng nhất
② 主語を探す訓練 Hướng dẫn cách tìm chủ ngữ


JLPT N2 読解 こうするよ!

01. イントロ Giới thiệu

02. 短文 -part1 Đoạn văn ngắn - phần1
03. 短文 -part1 Đoạn văn ngắn - phần1
04. 短文 -part1 Đoạn văn ngắn - phần1

05. 中文-part2 Đoạn văn trung bình - phần2
06. 中文-part2 Đoạn văn trung bình - phần2
07. 中文-part2 Đoạn văn trung bình - phần2

08. 長文-(内容理解) -part3 Đoạn văn dài (lí giải nội dung) - phần3
09. 長文-(内容理解) -part3 Đoạn văn dài (lí giải nội dung) - phần3
10. 長文-(内容理解) -part3 Đoạn văn dài (lí giải nội dung) - phần3

11. 総合理解 -part 4 Lí giải tổng hợp - phần4
12. 総合理解 -part 4 Lí giải tổng hợp - phần4
13. 総合理解 -part 4 Lí giải tổng hợp - phần4


14. 長文(主張理解) -part 5 Đoạn văn dài (lí giải quan điểm) - phần5
15. 長文(主張理解) -part 5 Đoạn văn dài (lí giải quan điểm) - phần5
16. 長文(主張理解) -part 5 Đoạn văn dài (lí giải quan điểm) - phần5

15.情報検索 -part 6 Tìm kiếm thông tin - phần 6
16.情報検索 -part 6 Tìm kiếm thông tin - phần 6
17. 情報検索 -part 6 Tìm kiếm thông tin - phần 6

18. 実践テスト-Final Bài kiểm tra thực tế - phần cuối
19. 実践テスト-Final Bài kiểm tra thực tế - phần cuối
20. 実践テスト-Final Bài kiểm tra thực tế - phần cuối

21. QandA


http://youtu.be/fKTyq9GkzWw

chanhday
03-02-2015, 11:00 AM
JLPT N2 読解#2/21 Part 1

http://youtu.be/nmc8hYf4oi4