PDA

View Full Version : 方向 - Phương hướngtbngoc
03-04-2015, 02:34 PM
http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/directions.jpg

<tbody>
Tiếng Việt

汉语Đông
Tây
Nam
Bắc
Đông nam


西


东南Tây nam

西南Đông bắc

东北Tây bắc


西北


</tbody>