PDA

View Full Version : 水果tbngoc
15-05-2015, 03:03 PM
<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 11.6666679382324px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
图画 / Tiếng Việt
汉语


http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/apple.jpg
Táo
苹果
píng guǒ
http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/orangefruit.jpg
Cam

chéng</tbody><tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 11.6666679382324px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/banana.jpg
Chuối
香蕉
xiāng jiāo
http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/coconut.jpg
Dừa
椰子
yē zi
http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/grapes.jpg
Nho
葡萄
pú táo
http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/pear.jpghttp://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/pineapple.jpg
Thơm/khóm
凤梨 / 黄梨
fèng lí / huáng lí
http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/strawberry.jpg
Dâu tây
草莓
cǎo méi
http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/watermelon.jpg
Dưa hấu
西瓜
xī guā

http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/kiwi.jpg
Trái kiwi
奇异果
qí yì guǒ

http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/lemon.jpg
Chanh
柠檬
níng méng
http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/mango.jpg
Xoài
芒果
máng guǒ</tbody>