PDA

View Full Version : English for Loversobaasan
16-02-2016, 09:43 AM
Tiếng Anh cho Tình nhân

Tại sao không? Obaa nghĩ rất nhiều người yêu nhau nhưng bị rào cản ngôn ngữ khiến không thể bày tỏ hết lòng mình hoặc không thể cho người yêu thấy được đúng bản chất của mình. Theo thời gian, mọi chuyện sẽ dần ổn thoả, yêu nhau thì sẽ tìm được cách giao tiếp, nhưng nếu có được một nguồn dạy tiếng Anh tập trung cho chủ đề này, có lẽ việc hiểu nhau, gắn bó với nhau sẽ dễ dàng, và nhanh chóng hơn.

Mọi người góp ý cho Obaa nên dạy những gì cho đối tượng học trò này nhé.

15542

obaasan
16-02-2016, 09:47 AM
This is a thread covering the language of love. What are you really communicating about your yourself when you write "It's complicated" on your Facebook profile? What problems will you face dating an English speakers? Why can the love vocabulary you choose harm your relationship? What is your partner really saying? English for Lovers is for English learners and English lovers alike and will provide an education on the language of love.
Đây là bài viết nói về ngôn ngữ của tình yêu. Ý bạn thật sự là gì khi viết trong hồ sơ FB là "It's complicated"? Bạn gặp khó khăn gì khi hẹn hò với người nói tiếng Anh? Tại sao từ vựng về tình yêu bạn sử dụng lại làm quan hệ với người yêu của bạn xấu đi? Người yêu của bạn thực sự muốn nói gì? Tiếng Anh dành cho Tình nhân dành cho người học tiếng Anh cũng như người có người yêu nói tiếng Anh sẽ mang lại kiến thức về ngôn ngữ của tình yêu.


This thread should be available in two versions:
1. English for Lovers
2. English for Lovers 18+ Adults Only
Bài viết này nên có hai phiên bản :
1. Tiếng Anh dành cho Tình nhân
2. Tiếng Anh cho Tình nhân trên 18 tuổi, chỉ dành cho người lớn

The English for Lovers 18+ Adults Only version contains a chapter called "Let's Talk about Sex" with sexual references and creative examples on dirty talk, hence the 18+ restriction.
Phiên bản Tiếng Anh dành cho Tình nhân trên 18 tuổi sẽ có một chương có tên là "Hãy bàn về Sex" có nhắc đến tình dục và các câu thủ thỉ trong phòng the sáng tạo, cho nên trên 18 tuổi mới được đọc.

obaasan
16-02-2016, 11:00 AM
Dating in America: English Vocabulary and Expressions


Hẹn hò ở MỹI get so many questions from foreigners and ESL students — from Europe, Asia and Latin America — about the concept of dating in America. It wasn’t until I lived in Europe myself that I realized that dating is a uniquely American concept!

Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ người học tiếng Anh - ở Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ La tinh - về chuyện hẹn hò ở Mỹ. Mãi đến khi sống ở Châu Âu, bản thân tôi mới nhận ra rằng hẹn hò là khái niệm độc đáo của người Mỹ!

I’ve created this lesson based on my English language students’ most common questions about dating in America.

Tôi soạn bài học này dựa trên những câu hỏi thường gặp nhất của học trò học tiếng Anh của tôi về việc hẹn hò ở Mỹ.

I’ve included some standard wording below for the typical American dating scenario, where a man asks a woman out on a date. Note that this is just one example. Dating occurs between people of the same gender, and women do ask men out on dates (although that is still not as common as the man asking the woman out, which is preferred by the majority of people).
Tôi đưa vào một số cách nói chuẩn bên dưới cho một kịch bản hẹn hò với người Mỹ điển hình, trong đó nam hẹn đi chơi với nữ. Lưu ý là đây chỉ là một ví dụ. Còn có hẹn hò giữa những người cùng giới tính, và nữ hò hẹn với nam nữa ( tuy không phổ biến bằng chuyện nam hẹn nữ, vốn được nhiều người ưa thích hơn).

http://www.tnooz.com/wp-content/uploads/2012/05/dating.jpg


How Dating in America is Different

Hẹn hò ở Mỹ khác ra sao?

Dating in America means going out, probably to dinner, with another person with some romantic intention.
Hẹn hò ở Mỹ nghĩa là mời đi chơi, có thể để ăn tối, với người mình có tình cảm.

The difference between American dating and dating in other cultures is that there is no immediate expectation of being exclusive with that person. This means that you can date several people at once! Some people consider this to be sleazy (“trashy”), but modern culture allows it.

Chuyện hẹn hò ở Mỹ khác với hẹn hò trong các nền văn hoá khác là không nghĩ ngay chỉ hẹn hò với riêng một mình người đó. Nghĩa là bạn có thể hẹn họ với nhiều người cùng lúc! Có người coi làm vậy là không đúng đắn ("tồi tệ"), nhưng văn hoá hiện đại cho phép làm vậy.When do you become exclusive/committed to only each other?
Thế khi nào thì trở thành người độc nhất/hẹn ước với nhau?
When there is some discussion about being exclusive, also known as “the talk”; or
Sometimes if you have sexual relations with the person.Khi đã ước hẹn với nhau về chuyện độc chiếm, còn gọi là "hẹn ước" ; hoặc

Đôi khi nếu quan hệ tình dục với người này.


Caution here! Some people consider sex to be an indicator of exclusivity and some people DO NOT! Always use caution and be sure to communicate with the other person. Some consider it okay to date and have sex with multiple people without expectation of being exclusive.

Cẩn thận! Có người coi quan hệ tình dục là dấu hiệu được độc chiếm một người nhưng có người không nghĩ vậy. Luôn hết sức cẩn trọng và trò chuyện rõ ràng với người đó. Có người nghĩ hò hẹn và quan hệ tình dục với nhiều người là bình thường, và đừng trông mong có chuyện mình là duy nhất của người ta.

Dating Vocabulary and Expressions

Từ vựng và cách nói khi hò hẹn

Asking Someone Out on a Date - Cách nói để hò hẹn với một người

Traditionally, a man asks out a woman on a date.
Thường thì nam hò hẹn với nữ.
“Would you like to go out to dinner some time?” " Em có muốn một lúc nào đó mình ăn tối với nhau không? "
“Can I buy you a cup of coffee?” "Mình đi cà phê nhé?"
“Can/Could I get your number?” (i.e. telephone number) " Cho anh xin số phone của em nhé? "Saying “Yes” - Đồng ý

Only say “yes” if you really mean in. It’s better not to string someone along and give him/her false hope by giving them false interest.
Chỉ đồng ý nếu bạn thực lòng có tình cảm với anh ấy. Tốt nhất là đừng lừa dối người ta và làm anh ấy hy vọng hão huyền bằng cách giả bộ quan tâm đến người ta.
“Sure. I’d like that.” " Chắc chắn rồi. Em thích lắm."
“Yes. I’d love to go out to dinner.” " Dạ. Em thích ra ngoài ăn tối."
“Sure. My number is….” " Chắc chắn rồi. Số điện thoại của em là..."


Setting the Time - Định thời gian

When two people go out on a date, the man traditionally picks up the woman at her home and takes her to a restaurant or event, such as a concert or a movie, etc. (It is possible, however, for the two to just meet at a neutral spot, which is the better/safer choice if you’re dating someone you don’t know well.) To set the time for the date:

Khi hai người hò hẹn, theo truyền thống đàn ông sẽ đón phụ nữ ở nhà cô ấy và dẫn cô đi đến nhà hàng hay một sự kiện nào đó, như nghe nhạc hoặc xem phim, v.v (Tuy nhiên, cũng có thể chỉ đến một nơi trung dung thì tốt hơn, an toàn hơn, nếu hẹn hò với một người mình chưa biết nhiều.) Để định thời gian hò hẹn, nói thế này:

“Does seven work for you?” "Bảy giờ em có kẹt gì không? "
“I’ll pick you at seven.” " Anh đón em lúc 7 giờ nhé."
“I’ll come get you at seven.” " Anh đến đón em lúc 7 giờ nhé."
“I can meet you at the restaurant at seven thirty. Does that work for you?” " Anh gặp em ở nhà hàng lúc bảy giờ ba mươi. Em có kẹt gì không? "Saying “No” - Từ chối

Sometimes you may get asked out by someone you are not interested in. It’s always best to be polite but direct about it. It’s not always easy or comfortable to reject (say “no” to) an invitation! To politely say no to an invitation for a first date:

Đôi khi bạn có thể được một người bạn không thích hẹn hò. Tốt nhất là luôn lịch sự nhưng thẳng thắn từ chối. Khước từ một lời mời đâu có dễ! Để lịch sự từ chối lời hò hẹn đầu, hãy nói:

“That’s very flattering, but no thank you.” "Tôi thật hãnh diện được anh quan tâm, nhưng tôi không đi được, xin cảm ơn anh."
“Thank you, but I’d prefer if we just remained friends.” "Cảm ơn anh nhưng tôi thích mình chỉ là bạn hơn."
“Thank you, but I have a boyfriend.” " Cảm ơn anh, tôi có người yêu rồi."

Ladies, even if you don’t have a boyfriend, option #3 is a safe bet if the person seems aggressive or hostile.
Xin các quý cô, dù các cô chưa có người yêu, nhưng nói cách #3 là an toàn nhất, nếu người này có vẻ tấn công hùng hổ hoặc thù địch.


Saying Goodbye - Nới lời từ biệt

At the end of a date, there may be a moment where both of you are wondering if a first kiss will happen. Whether or not this is “expected” is irrelevant (it doesn’t matter)–you should always go with your own standards and level of comfort. Language for concluding the date:

Vào cuối buổi hẹn hò, có thể 1 lúc nào đó cả hai bạn sẽ nghĩ đến việc trao nụ hôn đầu. Dù người ta có mong đợi chuyện đó hay không cũng kệ (không quan trọng) - cứ việc làm theo chuẩn của mình và tùy theo bạn cảm thấy thích không. Cuối buổi hẹn hò có thể nói những câu thế này:

“I had a really nice time. Thank you for dinner.” "Em vui lắm. Cám ơn anh đã mời em ăn tối."
“That was a lot of fun. Thanks again for dinner.” "Hôm nay thật vui. Cảm ơn anh lần nữa vì đã mời em ăn tối."
“I had a great time. I hope we can do this again some time.” "Tối nay em rất vui. Hy vọng hôm nào mình cùng nhau ăn tối nữa nhé."


http://www.elementalenglish.com/dating-in-america/

obaasan
16-02-2016, 11:20 AM
Chừa chỗ viết sau

obaasan
16-02-2016, 12:23 PM
Dating Without The Dilemma – Tips For Dating A Non-English Speaker


Hẹn hò không lâm vào cảnh khó xử - Bí quyết hẹn hò với người không rành tiếng Anh

http://pad3.whstatic.com/images/thumb/6/6b/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-5Bullet1.jpg/728px-Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-5Bullet1.jpgAt first thought it can seem like dating a non-English speaker has more cons than pros. You’re worried it will be silent and awkward, that you’ll have no idea what she’s saying and she’ll have no idea what you’re saying, and that after the first few minutes there will be no place to go in the conversation.

Lúc đầu cứ tưởng hẹn hò với người nói tiếng Anh không rành sẽ có nhiều khó khăn hơn thuận lợi. Ta lo cuộc gặp gỡ sẽ lặng lẽ và vụng về, ta không biết nàng đang nói gì còn nàng cũng chẳng hiểu bạn đang nói gì rồi sau vài phút đầu chào hỏi thì chẳng biết nói gì với nhau nữa.As it turns out dating someone who doesn’t speak English as a native language is more fun than you think, and not only is it fun, it gets you in touch with a more natural, calm side of yourself than you ever would have imagined, or been able to with someone in your native tongue.

Nhưng hoá ra hẹn hò với người không nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ lại vui nhiều hơn ta nghĩ, và không chỉ vui, mà còn khơi gợi được bản chất tự nhiên, thanh thản trong tâm hồn ta nhiều hơn ta từng tưởng, hay nhiều hơn khi trò chuyện với người cùng tiếng mẹ đẻ.

The first time I dated a woman from another culture, I was so attracted to her… but so nervous and insecure. How would we possibly communicate?
Lần đầu tiên tôi hẹn hò với một phụ nữ có văn hoá khác, Tôi rất thích nàng ... nhưng lại hết sức lo lắng và bất an. Chúng tôi sẽ giao tiếp với nhau thế nào đây?The first thing I learned was that there is so much happening in a conversation besides words. It sounds corny, but little details were so much more important, like the way she laughed or blinked her eyes, the things that interested her, the way her eyebrow curled at a new word.

Điều đầu tiên tôi nhận ra là có thật nhiều điều đến khi trò chuyện, không chỉ lời nói. Nghe có vẻ cũ rích, nhưng những tiểu tiết nhỏ nhặt cũng hết sức quan trọng, như cách nàng cười hay chớp mắt, những điều làm nàng quan tâm, cách nàng nhướn đôi mày khi nghe phải một từ chưa biết.

And the best thing was curiosity! When you’re with someone from your country of origin, nothing is ever new.

Và hay nhất là tính hiếu kỳ! Khi ở bên người cùng xứ sở, thì chả có gì mới mẻ.

But when it’s someone from a completely new experience, there isn’t that mundane overlap about everything. The newness and curiosity is endless, almost childlike wonder!
Nhưng khi ở bên một người hoàn toàn lạ lẫm, thì chẳng hề có chút tẻ nhạt nào trong mọi chuyện. Cái mới và hiếu kỳ nhiều bất tận, y như con trẻ!


She can say something and it’s less likely to be misunderstood, because it will be simple and straightforward, although there is a lot of room for flirting, too. I can’t describe the charm of a Vietnamese woman, simply because so much of it is incredibly subtle – in the smile and gentle way with which she is communicating with you, not necessarily the content of what she is saying.

Nàng có thể nói một câu và thường ít có khả năng hiểu lầm, vì câu nói đơn giản và thẳng thắn, mặc dù cũng có chỗ để tán tỉnh nữa. Tôi không thể mô tả được nét duyên dáng của một phụ nữ Việt, chỉ vì nó hết sức tinh tế - trong nụ cười và nét dịu dàng nàng trao cho bạn, không nhất thiết là nội dung nàng nói.

In order to date a non-English speaker, the only tip you need is to be simple, loving and generous. Say what you mean, speak carefully and at a gentle pace, and be curious.
Để hẹn hò với người không rành tiếng Anh, bí quyết duy nhất bạn cần là giản dị, thương yêu và hào phóng. Nói thực lòng, cẩn trọng, dịu dàng, và ham hiểu biết.

The more you want to learn, the richer your relationship will be from the beginning, and the more fun you’ll have, too! Bilingual couples are the greatest because there is never an end of things to share and discover, and the more time you know each other, the more you learn you still don’t know! No danger of growing old and bored together, just wiser and wiser.

Càng muốn biết nhiều, quan hệ của bạn sẽ càng phong phú hơn ngay từ đầu, và sẽ vui hơn nữa! Tình nhân nói hai thứ tiếng là những đôi tình nhân tuyệt nhất, vì luôn có điều để chia sẻ và khám phá cùng nhau, và càng biết nhau hơn, ta càng học hỏi được nhiều điều ta chưa biết hơn. Chẳng bao giờ thấy mình già đi, chán nhau, mà chỉ thấy ngày càng khôn ngoan hơn, thông thái hơn.

Another tip is to really put yourself out there. When you like her, don’t hold back and try to tell her verbally, beating around the bush with all sorts of nonsense.

Một bí quyết nữa là hãy bộc lộ mình. Nếu thích nàng, thì đừng giấu trong lòng, mà hãy nói ra, tỏ ý tỏ tứ bằng đủ kiểu ngớ ngẩn.

Small gestures, like body language, brushing her fingertips, gently holding your hand over hers, and making sure you open doors for her are all subtle ways of showing her what you won’t need to with language. Remember that she is interested in learning English and all about your home country! This is your chance to put your story into an interesting, simple format for an eager ear to learn about, and she will be grateful that you are doing the talking about something she cares about.

Những cử chỉ nhỏ nhặt, như ngôn ngữ cơ thể, vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng nắm tay nàng, và mở cửa cho nàng là những cách tinh tế cho nàng hiểu mà chẳng cần nói ra thành lời. Hãy nhớ rằng nàng rất thích học Tiếng Anh và tìm hiểu mọi điều về quê hương bạn! Đây là cơ hội để kể cho đôi tai háo hức muốn nghe điều nàng muốn biết, nàng sẽ vui khi bạn kể về những điều nàng đang quan tâm.


Above all, patience and persistence is key, with a splash of curiosity. Know when you don’t know something, and don’t be afraid to say when you don’t understand. Don’t be afraid to guess either, and ask whether or not you have it right.
Quan trọng nhất là kiên nhẫn và bền lòng, cùng chút hiếu kỳ. Hãy biết rằng khi không biết một cái gì đó, và đừng ngại nói ra điều mình không hiểu. Cũng đừng ngại phải đoán ý, rồi sau đó hãy hỏi xem mình hiểu đúng ý nàng không.


https://www.thailadydatefinder.com/date-thai-ladies-newsletter/dating-without-the-dilemma-tips-for-dating-a-non-english-speaker-an-ex-pat-speaks/

obaasan
16-02-2016, 01:09 PM
Before the Date - Trước buổi hẹn


1. Dress appropriately for the occasion. This may help you feel more at ease and comfortable, which will appear more attractive to your date. For example, if you are attending a sporting event with your date, you may feel more comfortable wearing jeans and comfortable walking shoes as opposed to a cocktail dress and high-heels.

Ăn mặc phù hợp sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn, làm bạn tăng thêm phần hấp dẫn trong mắt người ấy. Chẳng hạn như, nếu đi xem thi đấu thể thao, thì mặc jean và giày thể thao sẽ thoải mái hơn là đầm dạ hội với giày cao gót.

http://pad1.whstatic.com/images/thumb/9/9f/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-2.jpg/728px-Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-2.jpg (http://www.wikihow.com/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date#/Image:Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-2.jpg)

2. Wear clothing that aligns with your personality. This will help your date learn more about your tastes and personality as he gets to know you. You will most likely feel more confident in clothes that you enjoy wearing.
Mặc quần áo đúng tính cách của mình. Làm vậy sẽ giúp người ấy hiểu thêm về sở thích và tính cách của bạn khi tìm hiểu bạn. Và chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi mặc đồ mình thích.

Select your favorite outfit that accentuates your best features to help you feel more confident. For example, you may want to wear a color or outfit that you consistently receive compliments on.
Chọn trang phục bạn thích nhất làm nổi bật đường nét cơ thể để giúp bạn cảm thấy tự tin hơn. Chẳng hạn như, bạn nên mặc đồ có màu sắc hoặc trang phục mọi người thường hay khen.
http://pad2.whstatic.com/images/thumb/5/5a/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-2Bullet1.jpg/728px-Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-2Bullet1.jpg (http://www.wikihow.com/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date#/Image:Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-2Bullet1.jpg)
http://pad2.whstatic.com/images/thumb/8/84/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-3.jpg/728px-Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-3.jpg (http://www.wikihow.com/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date#/Image:Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-3.jpg)

3. Select a location that will allow both of you to talk and get to know each other; such as a lounge or a restaurant with an upbeat atmosphere. You may not want to visit a movie theater that requires you both to be quiet and prevents you from learning about each other.

Chọn một địa điểm cho phép trò chuyện và bắt đầu làm quen nhau ; như là một sảnh hoặc nhà hàng có bầu không khí vui vẻ lạc quan. Bạn có thể không muốn đi xem phim, vì lúc đó cả hai phải im lặng nên đâu tìm hiểu nhau được.


http://pad1.whstatic.com/images/thumb/9/92/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-3Bullet1.jpg/728px-Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-3Bullet1.jpg (http://www.wikihow.com/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date#/Image:Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-3Bullet1.jpg)
http://us-ads.openx.net/w/1.0/ai?auid=538214314&cs=b0a175c203&cb=1455597090545&url=http%3A%2F%2Fwww.wikihow.com%2FWin-a-Guy-over-on-the-First-Date&c.width=586&c.height=88&c.tag_id=21083&c.taglink_id=38041&c.scale=1.2423208&c.url=http%3A%2F%2Fwww.wikihow.com%2FWin-a-Guy-over-on-the-First-Date&c.params=&c.impression_type=26&c.placement_id=ad0.33125000739091004 (http://us-ads.openx.net/w/1.0/rc?cs=b0a175c203&cb=1455597090545&url=http%3A%2F%2Fwww.wikihow.com%2FWin-a-Guy-over-on-the-First-Date&c.width=586&c.height=88&c.tag_id=21083&c.taglink_id=38041&c.scale=1.2423208&c.url=http%3A%2F%2Fwww.wikihow.com%2FWin-a-Guy-over-on-the-First-Date&c.params=&c.impression_type=26&c.placement_id=ad0.33125000739091004)Choose a location that won't put any strain or pressure on getting to know each other. For example, you may want to refrain from meeting in a quiet library where conversation is forced, or from visiting a dance club in which the music is too loud to hear one another.
Chọn một địa điểm không gây căng thẳng hay áp lực chuyện làm quen nhau. Chẳng hạn như, chớ gặp trong 1 thư viện yên tĩnh phải trò chuyện gượng gạo hay vào một câu lạc bộ khiêu vũ nhạc to đến nỗi không nghe nhau nói được.

During the Date - Trong buổi hẹn


http://pad2.whstatic.com/images/thumb/7/7a/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-4.jpg/728px-Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-4.jpg (http://www.wikihow.com/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date#/Image:Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-4.jpg)

1. Keep your conversational topics neutral. This will allow you to become more comfortable with your date until you get to know each other better, and prevent him from becoming turned off immediately if you disagree on important topics.
Nói những chuyện trung dung sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái cho đến khi hiểu nhau hơn, và không làm chàng cụt hứng nếu bạn bất đồng một vấn đề quan trọng nào đó.

Talk about fun, neutral topics such as movies you enjoy, vacations you have taken, or other types of funny, entertaining stories. Refrain from talking about topics that may initiate a debate; such as politics or religious and spiritual beliefs that he may strongly disagree with.
Nói những chuyện vui, trung lập như thích xem phim gì, du lịch ở đâu, hay kể chuyện hài. Cố gắng không nói chuyện về những đề tài có thể gây tranh cãi như chính trị hoặc tôn giáo và tín ngưỡng mà chàng có thể hoàn toàn không cùng quan điểm.http://pad2.whstatic.com/images/thumb/4/45/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-4Bullet1.jpg/728px-Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-4Bullet1.jpg (http://www.wikihow.com/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date#/Image:Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-4Bullet1.jpg)

http://pad1.whstatic.com/images/thumb/6/6a/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-5.jpg/728px-Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-5.jpg (http://www.wikihow.com/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date#/Image:Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-5.jpg)

2 . Direct your conversation to topics that are upbeat and positive. This will help set an overall positive and fun tone for your date.
Chuyển sang những đề tài vui vẻ lạc quan và tích cực. Làm vậy sẽ làm bầu không khí cuộc hẹn vui vẻ, tích cực.

Talk about your ambitions and dreams without speaking of marriage or future children. These topics may make your date feel uncomfortable, pressured, or rushed into having a relationship with you.
Hãy kể về tham vọng, ước mơ nhưng không dính đến chuyện cưới xin hay con cái sau này. Nói những chuyện đó có thể làm người ấy cảm thấy không thoải mái, hay bị ép cưới xin sớm.http://pad3.whstatic.com/images/thumb/6/6b/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-5Bullet1.jpg/728px-Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-5Bullet1.jpg (http://www.wikihow.com/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date#/Image:Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-5Bullet1.jpg)

Refrain from complaining about things in life that upset you and from talking about ex-boyfriends or ex-spouses. Negative topics or discussions may not be fun for your date or engender enough excitement that will motivate him to ask you out a second time.
Đừng than phiền về những điều làm bạn khó chịu trong đời và đừng kể lể chuyện bạn trai cũ hoặc chồng cũ. Những đề tài buồn khổ sẽ không làm người ấy thấy vui hoặc khiến người ấy không thấy thích mời bạn đi chơi lần thứ hai.
http://pad1.whstatic.com/images/thumb/c/cc/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-6.jpg/728px-Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-6.jpg (http://www.wikihow.com/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date#/Image:Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-6.jpg)


3. Ask your date questions he has never been asked before. This may make you look unique and cause you to stand out from every other date he has had in the past.
Hãy hỏi những câu chưa ai chưa từng hỏi chàng. Làm vậy có thể làm bạn có vẻ độc đáo và nổi trội hơn những người chàng từng hò hẹn trong quá khứ.

Ask him about specific interests of his that you may have noticed, instead of asking questions about topics that may seem general; such as his profession or the type of car he drives. For example, if he is wearing a t-shirt with a band logo, ask him if he likes the band, or where he obtained the t-shirt.
Hãy hỏi chàng về những quan tâm cụ thể của chàng mà bạn nhận thấy, thay vì hỏi về những đề tài chung chung như nghề của chàng hay chàng đi xe gì. Chẳng hạn như, nếu chàng đang mặc một cái áo thun có in hình một ban nhạc, hãy hỏi xem chàng có thích ban nhạc này không hoặc sao chàng có chiếc áo ấy.http://pad3.whstatic.com/images/thumb/e/eb/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-6Bullet1.jpg/728px-Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-6Bullet1.jpg (http://www.wikihow.com/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date#/Image:Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-6Bullet1.jpg)

http://pad2.whstatic.com/images/thumb/5/5b/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-7.jpg/728px-Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-7.jpg (http://www.wikihow.com/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date#/Image:Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-7.jpg)


4. Practice active listening techniques. This will show your date that you are genuinely interested in him and what he is saying.
Tập lắng nghe tích cực. Làm vậy sẽ khiến người ấy thấy bạn thực sự quan tâm đến mình và những gì anh ấy đang nói.

Ask him questions in response to what he is sharing with you. For example, if he talks about how much he enjoys attending baseball games, ask him where and when he attended his first game and what his favorite teams are.
Đặt câu hỏi về những điều người ấy đang chia sẻ với bạn. Chẳng hạn như, nếu người ấy nói về chuyện anh rất thích xem đấu bóng chày, hãy hỏi chàng xem trận đầu tiên ở đâu và đội nào chàng thích nhất.http://pad1.whstatic.com/images/thumb/a/a8/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-7Bullet1.jpg/728px-Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-7Bullet1.jpg (http://www.wikihow.com/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date#/Image:Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-7Bullet1.jpg)


http://pad3.whstatic.com/images/thumb/a/a5/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-8.jpg/728px-Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-8.jpg (http://www.wikihow.com/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date#/Image:Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-8.jpg)

5. Use body language to convey your interest in him. Non-verbal cues may indicate to your date that you are genuinely enjoying his company.
Ngôn ngữ cơ thể cho thấy bạn quan tâm đến người ấy. Những dấu hiệu không lời cho người ấy biết bạn thực sự thích ở bên người ấy.


Express subtle flirtations by leaning forward as he is talking to you, playing with your hair, crossing your legs, or blinking your eyes slowly. These types of gestures may excite him without coming across as too aggressive or overbearing.
Hãy tán tỉnh tinh tế bằng cách chồm về phía trước khi người ấy nói chuyện với bạn, nghịch tóc, bắt chéo chân, hoặc chớp mắt nhè nhẹ. Những kiểu cử chỉ này có thể làm chàng xao động mà không có vẻ quá háo hức hay quá lố.http://pad3.whstatic.com/images/thumb/4/42/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-8Bullet1.jpg/728px-Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-8Bullet1.jpg (http://www.wikihow.com/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date#/Image:Win-a-Guy-over-on-the-First-Date-Step-8Bullet1.jpg)


http://www.wikihow.com/Win-a-Guy-over-on-the-First-Date

obaasan
16-02-2016, 01:54 PM
Dating - On the Date


1. Greeting your date.


When you finally see Janet at the restaurant or another dating place, you should say something right when you see her. Here are a few examples

"I'm glad you showed up. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L81/sentence/L81S1.mp3)"
"You look great. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L81/sentence/L81S2.mp3)"
"Hi J. It's good seeing you. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L81/sentence/L81S3.mp3)"


2. How is your day?

Questions:

A very common question you will run into is,
"How are you doing? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L7/sentence/L7S10.mp3)"
"How is your day going? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L7/sentence/L7S11.mp3)"
"What are you doing now? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L7/sentence/L7S12.mp3)"

To answer these types of question, you must remember that you are talking about what is currently going on now, so you must use the present tense.

Here are some ways to answer the above question.

"I'm enjoying the beautiful weather without any worries in the world. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L7/sentence/L7S13.mp3)"
"I'm playing a video game on my computer because I have nothing to do. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L7/sentence/L7S14.mp3)"
"I'm at the grocery store buying ingredients for tonight's dinner. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L7/sentence/L7S15.mp3)"
"I'm at the gym working out. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L7/sentence/L7S16.mp3)"

As you can see, each sentence is starting with, 'I am' instead of 'I will be' or 'I was.' We will discuss past tense and future tense in the next sessions.

More descriptive answers you can give are the following:

"I'm pretty busy right now. I'm doing my homework because I have an exam tomorrow. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L7/sentence/L7S17.mp3)"
"My project deadline is coming up, so I'm currently in the process of finishing my tasks. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L7/sentence/L7S18.mp3)"
"I'm taking the day off from work today because I have so many errands. I'm going to the post office to send some packages to my friends. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L7/sentence/L7S19.mp3)"
"I'm listening to music while thinking about my situation. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L7/sentence/L7S22.mp3)"


3. Eating Together

Preparing a meal and eating together is a wonderful way to spend time with family and friends. While doing this activity not only can you share foods you love but it is also a good opportunity to talk and learn about one another. In this lesson, we will be covering everything you need to know from coming up with a meal to prepare, cooking it together, and sharing a conversation.

Invitation and Planning

First you must choose a meal to share. Breakfast is eaten in the morning, lunch in the afternoon and dinner in the evening. The steps for planning a menu are relatively the same for all three. When planning a meal it is also important to try and come up with something you all will enjoy.

Here are some questions commonly used when asking someone to cook a meal and have dinner.

"Would you like to come over to my house and have dinner with me? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S1.mp3)"
"Maybe we could cook dinner together? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S2.mp3)"
"What time should we plan on getting together? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S3.mp3)"
"Do you have any suggestions on what we could make? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S4.mp3)"
"We should probably make a grocery list. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S5.mp3)"
"Do you want to go to the grocery store together? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S6.mp3)"
"What grocery store do you prefer? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S7.mp3)"
"If we could go together do you want me to drive? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S8.mp3)"
"Should we pick up any wine or beer to drink at dinner? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S9.mp3)"
"Maybe we can split the grocery bill? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S10.mp3)"
Where would you like to go?
What do you fancy doing?
Shall we go for a drink?
Would you like to go for a walk?

to go to the cinema
to go to the theatre
to go to a concert
to have dinner
to go for an ice-cream
to go for a drink
to go for a bite to eat

If you are asked any of these questions, here are ways that you could respond.

What do you think of this place?
What did you think of the restaurant?
Shall we go somewhere else?
I know a good place.
I really enjoyed it, the venue and the sushi were lovely, and the company even better.
I've had a lovely time too. This is one of my favourite places, but I hardly ever come here.

"Sure, I would love to come over for dinner. I really love to cook and it might give us some time to catch up with one another. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S11.mp3)"
"That sounds great. I am free tonight so I can definitely make it. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S12.mp3)"
"Cooking dinner together sounds fun. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S13.mp3)"

"I think that is a good idea, maybe we can share recipes. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S14.mp3)"
"How does 5 o'clock sound? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S15.mp3)"
"I get off work at 5. I can go straight home to grab a few things and meet you around 6. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S16.mp3)"

"I have this new recipe I have been dying to try. Do you like Italian food? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S17.mp3)"
"I am not too picky. I have some steak and chicken we can use. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S18.mp3)"

"Yes we probably should make a list. I don't want to forget anything. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S19.mp3)"
"I am pretty sure I will remember everything we need, but if you want to jot a few things down that is ok with me. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S20.mp3)"

"Sure, we can go to the grocery store together. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S21.mp3)"
"Let's see what we both have at home to cook and maybe we can skip the grocery. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S22.mp3)"

"I usually shop at Albertsons. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S23.mp3)"
"I don't have a preference where we go. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S24.mp3)"

"If it's ok I can just meet you there. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S25.mp3)"
"Sure, you can drive if you don't mind. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S26.mp3)"

"I do not drink alcohol but maybe we could grab some soda. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S27.mp3)"
"Sure, wine sounds good with dinner. I prefer white wine. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S28.mp3)"

to offer to pay: it's on me!
"I think splitting the bill is a good idea. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S29.mp3)"
"No big deal. I can buy the groceries this time and if we do this again you can treat. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P200/sentence/P200S30.mp3)"
4. Talk about Health and Eating

Health is an important part of life so it is useful to know how to speak about this topic. We will cover eating, and general health statements you will need to know.

Eating

"What type of food is healthy to eat? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S1.mp3)"
"Are hamburgers healthy for you? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S2.mp3)"
"Is drinking coke bad for you? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S3.mp3)"
"Do vitamins really work? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S4.mp3)"

"If you eat better, you will be healthier. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S5.mp3)"
"If you want to be healthy, you should eat better. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S6.mp3)"
"Eating ramen and drinking beer everyday is not healthy for you. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S7.mp3)"
"Eating vegetables is good for you. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S8.mp3)"
"Eating a variety of food is good for you. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S9.mp3)"
"I take vitamins everyday. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S10.mp3)"
"Even though eating cereal in the morning is boring, it's quite healthy. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S11.mp3)"
"If you want to be healthy, you should eat better and start exercising. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S12.mp3)"

General statements

"I need to start thinking about my health. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S13.mp3)"
"I get sick very often these days. I think I need to start worrying about my health. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S14.mp3)"

"It is very important to take care of your health while you are young. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S15.mp3)"
"Trying to regain your health when you are old is more difficult than people think. That is why it is important to take preventive measures early. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S16.mp3)"

"Smoking and drinking is bad for your health. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S17.mp3)"
"You're ruining your health. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S18.mp3)"
"Now that I am thirty years old, I should really start thinking about my health. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S19.mp3)"
"You need to take care of yourself more. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S20.mp3)"

Questions regarding health

"What made you decide to start working out? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S21.mp3)"
"I want to get healthier. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S22.mp3)"

"You never used to eat spinach. Did you acquire a taste for them? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S23.mp3)"
"No. I just heard it's healthy for you. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S24.mp3)"

"You run so often. Do you like jogging? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S25.mp3)"
"I hate jogging, but I do it because it's very healthy. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L70/sentence/L70S26.mp3)"


5. Talk about Family

If you are young and pretty healthy, then you do not need to say many different things. What we have covered so far is a good starting point in health discussions. For the next section, I am going to go into good and bad health of older people such as parents or grandparents.

If a person is very old and does not have any sickness, then the usual comment is to mention how healthy that person is.

"My grandfather can't move that much because of leg pains. But besides that, he is very healthy. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L71/sentence/L71S1.mp3)"
"She's quite healthy for her age. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L71/sentence/L71S2.mp3)"
"My mother always complains about some pain, but the doctor can never find any wrong with her. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L71/sentence/L71S3.mp3)"
"My grandmother is in a nursing home. She's pretty healthy but can't walk that well. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L71/sentence/L71S4.mp3)"

6. Follow Up and Flirting

If the conversation goes well, and you feel that you have a strong connection, feel free to ask for a date. There are a couple of ways to do so. You can either ask for a phone number, or you can ask to go out by meeting somewhere. When you the conversation is about to end, make sure to bring up the subject of a date.

"It was so great talking to you. I would love to get together and chat some more. Would you care to have dinner with me sometime? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L79/sentence/L79S1.mp3)"
"If you don't have anything planned for Saturday, I would like to take you to dinner. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L79/sentence/L79S2.mp3)"
"We should talk some more later. Can I get your number? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L79/sentence/L79S3.mp3)"

There are many ways and if you are sincere, then you shouldn't have a problem. If you feel you are not sure, or you are scared, then you can leave your phone number and hope that the other person calls.

"I enjoyed talking to you. Let me give you my number. I would love to hear from you. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L79/sentence/L79S4.mp3)"
"Give me a call anytime you want to just chat. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L79/sentence/L79S5.mp3)"

Flirting

The previous section was more for people who usually start up a conversation before asking a person on a date. There are other types of meeting people. There is a terminology called flirting that is popular. Flirting basically means to make gestures or movements or comments that are a little sexual in nature. So if you move your body in a certain way, or you rub the other persons arm slightly, or talk about slightly sexual things, then that is considered flirting.

Flirting is all dependent on both sides. It is hard for only one person to do the flirting. If that is the case, then the other person usually finds a quick exit out. Here are some things people might say while flirting.

"Hey. I can't believe I didn't notice you earlier (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L79/sentence/L79S6.mp3)"
"How come you didn't ask me to dance yet? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L79/sentence/L79S7.mp3)"
"You have nice legs. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L79/sentence/L79S8.mp3)"
"I can tell you workout. You have a nice body. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L79/sentence/L79S9.mp3)"
"You want to feel my muscles? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L79/sentence/L79S10.mp3)"Compliments
Compliments to a guy
"Do you work out at all? You have a nice build. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L78/sentence/L78S1.mp3)"
"What kind of cologne is that? I like the smell of it. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L78/sentence/L78S2.mp3)"
"I like the sound of your voice. It's soothing listening to it. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L78/sentence/L78S3.mp3)"


Compliments to a girl

"Your eyes stand out a lot. Do you get many compliments on them? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L78/sentence/L78S4.mp3)"
"Does it take you long to style your hair? It looks very good. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L78/sentence/L78S5.mp3)"
"I bet you get hit on a lot. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L78/sentence/L78S6.mp3)"
I find you very attractive.The term 'hit on' means to be approached by the opposite sex. So somebody who gets hit on a lot means to have many people approaching them.


Compliments to either gender

"It's very comfortable talking to you. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L78/sentence/L78S7.mp3)"
"I feel like I can be myself when I'm talking to you. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L78/sentence/L78S8.mp3)"
"You seem so intelligent. I like that. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L78/sentence/L78S9.mp3)"
7. Happy and Feeling Good

General statements are usually short. Here are a few examples.

"I'm very happy right now. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L145/sentence/L145S1.mp3)"
"I'm happy. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L145/sentence/L145S2.mp3)"
"I haven't been this happy in a long time. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L145/sentence/L145S3.mp3)"
"I don't think I can be any happier right now. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L145/sentence/L145S4.mp3)"


Happy and Feeling Good - Questions

Questions you might ask someone


"Do you believe money can buy happiness? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L146/sentence/L146S2.mp3)"

"What would make you happy? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L146/sentence/L146S4.mp3)"

"When was your happiest time period? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L146/sentence/L146S6.mp3)"

"Would you be happy if that happened to you? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L146/sentence/L146S9.mp3)"

"Why are you so happy right now? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L146/sentence/L146S10.mp3)"
"Why are you in such a good mood? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L146/sentence/L146S11.mp3)"
"Did something good happen? You look so happy? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L146/sentence/L146S12.mp3)"
"Why do you have such a big smile on your face? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L146/sentence/L146S13.mp3)"Happy and Feeling Good - Other Sentences

There are other ways to express you are happy without using the word happy. In the last half of this lesson, let's look at some of these sentences.

"I'm feeling pretty good right now. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L147/sentence/L147S1.mp3)"
"I'm in a very good mood. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L147/sentence/L147S2.mp3)"
"I feel great! (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L147/sentence/L147S3.mp3)"

"I'm so glad I didn't have to go to work today. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L147/sentence/L147S4.mp3)"
"It feels so good taking a long vacation. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L147/sentence/L147S5.mp3)"

"This is so awesome. I can't believe this happened. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L147/sentence/L147S6.mp3)"

"I got everything I ever wanted. I feel so blessed. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L147/sentence/L147S7.mp3)"Here are some slang terms you might hear.

"I'm so stoked. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L147/sentence/L147S9.mp3)"

Stoked basically means to be happy or to be excited.

"I'm on cloud nine right now. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L147/sentence/L147S10.mp3)"

This terminology represents feeling high. High is usually associated with drugs, but if something good happens and you are so happy, it can make you feel better than being on drugs. That is where this terminology came from.

"I feel like I'm in paradise. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L147/sentence/L147S11.mp3)"
"I feel like I'm on top of the world. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L147/sentence/L147S12.mp3)"
"I feel like a king. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L147/sentence/L147S13.mp3)"
"I feel like a champion. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L147/sentence/L147S14.mp3)"
"I feel invincible. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L147/sentence/L147S15.mp3)"8. Preparing Activity after Dinner

Sometimes a date will end right after dinner. Other times you can go to another place such as a bar, or go bowling, or see a movie. It is your responsibility to find out what the other person likes to do and then suggest it. If the date was strictly for dinner, then it will be difficult, but in this case, Mike suggested a dinner and a movie, or another thing. That means Janet should have left the night open.

"Have you seen Master and Commander yet? I heard it was a good movie. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L83/sentence/L83S1.mp3)"
"No, I haven't. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L83/sentence/L83S2.mp3)"
"There is an 8:30 showing down the street. Would you like to go see it? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L83/sentence/L83S3.mp3)"

Mike made sure to look up movie times and locations before the movie. Then when he suggests a movie, he has all the information.

"What do you like to do when you are not studying? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L83/sentence/L83S4.mp3)"
"I like to hang out with friends and drink a little and I also like to go bowling sometimes. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L83/sentence/L83S5.mp3)"
"Do you want to go bowling after dinner? We can have a few drinks while we play. It will be fun. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L83/sentence/L83S6.mp3)"


9. Saying Goodbye on Date

Finally, when the date is over, you can say a couple of things depending on how the date went.

If it went bad,

You can lie and say,

"I had a good time. I'll call you sometime. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L84/sentence/L84S1.mp3)"


Or you can not lie and say,

"The dinner and movie was great. Have a good night. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L84/sentence/L84S2.mp3)"

Mike is not lying. He is saying the dinner and movie was good but didn't say anything about the date.

If you had a good time, say,

"I had a great time tonight. Can I call you again? (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L84/sentence/L84S3.mp3)"
"We should do this again. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L84/sentence/L84S4.mp3)"
"I really enjoyed spending time with you. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L84/sentence/L84S5.mp3)"
When can I see you again?
I had a great evening.

Common courtesy sentences,

"Make sure to drive safely. If you have any problems, feel free to give me a call. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L84/sentence/L84S6.mp3)"
"I hope you had a good time. Drive home safely and have a good night. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L84/sentence/L84S7.mp3)"


Then thank you. I have to head back now, do you want to walk me home?
Would you like to come in for a coffee?
Would you like to come back to mine?
Give me a call!
I'll call you.

http://www.talkenglish.com/lessonindex.aspx

(http://www.talkenglish.com/lessonindex.aspx)(http://www.talkenglish.com/lessonindex.aspx)

obaasan
16-02-2016, 02:26 PM
1. How to Greet on your First Date - Chào hỏi phút ban đầu

The first few minutes of the initial date can be awkward. The challenge lies within how to greet your date properly. The way you greet your date will also affect his or her first impression of you so it is better to try not to ruin it.
Phút ban đầu của lần đầu gặp gỡ có thể vụng dại. Chào người ấy đúng cách rất khó. Cách bạn chào đón người ấy của bạn cũng sẽ ảnh hưởng đấn ấn tượng ban đầu về bạn, cho nên tốt nhất là ráng đừng làm hỏng ấn tượng này.


You can play it cool by just approaching your date with a genuine smile on your face. A pleasant and warm greeting like this is safer not to ruin your date’s first impression.
Bạn có thể thản nhiên đến gần người ấy với nụ cười chân thành trên môi. Cách chào đón dễ chịu và nồng nhiệt như vậy sẽ an toàn hơn không phá hỏng ấn tượng đầu tiên của người ấy.

What to Say: So what should you do? Voice your emotions. You are probably wondering if the other person enjoyed the first date as much as you did, or felt as strong of a connection, and your date is almost certainly wondering the same thing. A greeting as simple as, "It's really great to see you." can have a tremendous impact. Don't beat it to death, but let them know how you are most definitely interested in them.
Nên nói gì : Vậy thì bạn nên làm gì? Bày tỏ cảm xúc của bạn. Bạn có lẽ phân vân không biết người ấy có thích buổi đầu hò hẹn giống bạn không, hoặc có cảm thấy gắn bó mạnh mẽ như bạn không và người ấy chắc chắn cũng đang tự hỏi y như thế. Một câu chào đơn giản như, "Gặp em/anh thật tuyệt." có thể có tác động to lớn. Đừng ngại, hãy cho người ấy biết bạn rất quan tâm đến người ấy.


It's really great to see you. "Gặp em/anh thật tuyệt."
"I'm glad you showed up. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L81/sentence/L81S1.mp3)" "Mừng em/anh đã đến."
"You look great. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L81/sentence/L81S2.mp3)" "Trông em/anh tuyệt quá."
"Hi J. It's good seeing you. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L81/sentence/L81S3.mp3)" "Chào J. Gặp em/anh thật vui."

VOCABULARY REVIEW

Time-based Greetings Chào dựa theo thời gian trong ngày

Good morning
Good afternoon.
Good evening.Greetings for Any Time Chào vào bất kỳ thời gian nào trong ngày

Hello
Hi
Hey!
Yo!


VOCABULARY REVIEW

Things to add Thêm vào câu chào bên trên

How are you? Khoẻ không em/anh?
How’s it going? Khoẻ không?
How are you doing? Khoẻ không?
How are you today? Hôm nay em/anh khoẻ không?
What’s up? Có chuyện gì thế?
What’s new? Dạo này có gì mới không?
Howdy? Xin chào.
Link tham khảo thêm:

http://www.learnenglish.de/basics/greetings.html

https://www.youtube.com/watch?v=cQnD3qJiJPo
https://www.youtube.com/watch?v=3-R1LhVuHfs

http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1MQ8Y052N-5ZR1HG-252Y/GREETINGS.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/22/ec/51/22ec51814651786b52129e77a5d05973.jpg

obaasan
16-02-2016, 02:51 PM
2. Date Conversation - Trò chuyện khi gặp gỡ người ấy


https://damonahoffman.com/wp-content/uploads/Dollarphotoclub_79289097-1.jpg

The conversation throughout the first few dates should serve a purpose. Don't interrogate the other person, but try to learn as much as you can about their emotional availability, family, financial standing, and any baggage that may prevent a relationship from growing. Now is the time to discover more about your date in a casual way. Ask questions and really listen to the answers.
Trò chuyện trong những lần hò hẹn đầu tiên nên có một mục đích. Đừng thẩm vấn mà hãy ráng tìm hiểu về người ấy càng nhiều càng tốt về tình cảm họ đang có, gia đình, tình hình tài chính, và mọi khó khăn có thể ngăn cản quan hệ của hai người phát triển. Bây giờ là lúc tìm hiểu thêm về người ấy một cách tự nhiên. Hãy đặt câu hỏi và thực sự lắng nghe câu trả lời.


Number One: Let’s Talk Family!

Talking about family connections is a great way to get to know a person. Specifically talking about brothers and sisters. Getting your date to open up about their family and their siblings shows that you’re interested in getting to know them on a more personal level.
Kể nhau nghe về các mối quan hệ gia đình là cách tìm hiểu một người hay nhất. Cụ thể hãy kể về anh chị em trong nhà. Làm người ấy cởi mở thổ lộ chuyện gia đình, anh chị em ruột để cho thấy bạn quan tâm đến việc tìm hiểu họ riêng tư hơn.This will often make your date feel more interested in you. Did you ever notice that when you talk to a person about yourself, you often feel like the conversation was really fun! This is the same idea – getting your date to tell you fun things to do with their family puts them back in the happy mood they were in at the time. What’s great for you is that when your date is in a positive mood… they’ll connect that positive mood with you and remember what a great time they had with you!
Làm vậy thường sẽ làm người ấy cảm thấy quan tâm đến bạn hơn. Bạn có để ý thấy khi kể về mình, mình thường cảm thấy vui! Người ấy cũng vậy, cho nên làm người ấy kể bạn nghe những chuyện vui trong gia đình sẽ làm họ nhớ lại giây phút hạnh phúc bên gia đình lúc ấy. Mà người ấy ở bên bạn mà cảm th́ây vui thì sẽ rất tốt cho bạn. Họ sẽ liên tưởng cảm giác vui vẻ với bạn và nhớ ở bên bạn thật tuyệt.


Number Two: Where Have You Traveled To?

Ask your date if they’ve traveled anywhere special, or if not, if they PLAN to in the near future. These types of topics always spark your dates interest because it makes them think of all the amazing places in the world they’ve either been or would like to go in the future.
Hãy hỏi người ấy đã từng du lịch đến nơi nào đặc biệt không? nếu chưa thì họ có định sẽ đi trong một ngày gần đây không. Kiểu chủ đề này luôn kích thích quan tâm người ấy vì khiến người ấy nghĩ đến mọi nơi tuyệt vời trên đời họ từng đến hay muốn đến trong tương lai.


You could start joking that the two of you will go on your ideal holiday sometime in the future… only if your date is lucky enough though. This topic gives you an idea of their sense of adventure in life and what kind of things they are open to trying as well.
Bạn có thể bắt đầu nói đùa rằng hai bạn sẽ đi nghỉ cùng nhau một lúc nào đó trong tương lai... nếu người ấy may mắn. Đề tài này sẽ giúp bạn cảm nhận đôi chút về máu phiêu lưu của người ấy và cả những điều họ muốn làm.


Number Three: Favorite Music/Films

Talking about what you both like in terms of music, films, and even musicals and theater is another great topic. It’s always good to get a handle on each others tastes when it comes to entertainment. If you’re a huge fan of romantic comedies… but your date watches all the Terminator movies every weekend, you’ll have to be prepared for some (playful) fighting over the remote. On the other hand, if it turns out you both have the same tastes when it comes to these things… then great! You’ve got a topic you can talk about for ages.
Hãy trò chuyện về những điều cả hai cùng thích liên quan đến nhạc, phim, và thậm chí ca nhạc hay kịch cũng là một đề tài hay. Luôn nên tìm hiểu tường tận sở thích của nhau khi liên quan đến giải trí. Nếu bạn mê kịch lãng mạn mà người ấy toàn xem Terminator vào ngày cuối tuần, thì bạn sẽ phải chuẩn bị mà giành nhau đồ điều khiển tivi. Mặt khác, nếu hóa ra cả hai có cùng sở thích thì ... tuyệt! Hai người có thể bàn luận năm này tháng khác về đề tài ấy.

Number Four: Hobbies

Talking about hobbies is always a personal favorite! If you’ve got the same hobbies you can make plans in the future to do them together (a future date perhaps?…) and talk about your strengths and even joke with each other about who’s better at your chosen hobby.
Trò chuyện về sở thích luôn luôn là đề tài ai cũng thích. Nếu cả hai có cùng sở thích thì hai người có thể lên kế hoạch cùng làm trong tương lai và trò chuyện về các điểm mạnh của nhau và thậm chí đùa bỡn với nhau coi ai giỏi hơn trogn sở trường này.

If you don’t have any experience with what they’re talking about, then you can show your interest by asking questions to understand the hobby more and why they are so fascinated by it. These also give you great ideas for follow up questions – and they increase the bond between you both by finding more and more common ground that you can talk about!
Nếu chưa biết gì về sở thích của người ấy thì bạn có thể bày tỏ quan tâm của mình bằng cách hỏi thêm để hiề̉u hơn về sở thích của người ấy và vì sao người ấy lại thích thế. Làm vậy cũng sẽ gợi ý cho bạn nghĩ ra nên hỏi gì tiếp - và hỏi tiếp sẽ làm hai bạn cảm thấy gắn bó hơn, có nhiều điểm chung để trò chuyện cùng nhau!http://www.relationshipsdefined.com/blog/first-date-conversation/15 Questions To Ask On A First Date


1. "What do you love (http://www.reddit.com/r/AskWomen/comments/215o3v/askwomen_whats_a_question_that_you_wish_more/cg9xqxq)?" Em thích gì?
2. "Tell me your favorite story (http://www.reddit.com/r/AskWomen/comments/215o3v/askwomen_whats_a_question_that_you_wish_more/cg9utfp)." Hãy kể anh nghe chuyện em thích nhất?
3. "What was your happiest moment (http://www.reddit.com/r/AskWomen/comments/215o3v/askwomen_whats_a_question_that_you_wish_more/cg9xnu7) in the past month?" Tháng rồi em thấy vui nhất khi nào?
4. "How was your day (http://www.reddit.com/r/AskWomen/comments/215o3v/askwomen_whats_a_question_that_you_wish_more/cga6iqt)?" Hôm nay em vui không?
5. "What is your happiest memory (http://www.reddit.com/r/AskWomen/comments/215o3v/askwomen_whats_a_question_that_you_wish_more/cg9xlrq)?" Kỷ niệm vui nhất của em là gì?
6. "What does your future (https://www.facebook.com/HuffPostWomen/posts/630815676986489?comment_id=5048719&offset=0&total_comments=30) look like?" Tương lai em sẽ ra sao?
7. "How are you contributing to the world (http://www.reddit.com/r/AskWomen/comments/215o3v/askwomen_whats_a_question_that_you_wish_more/cga6ma1)?" Em cống hiến cho đời thế nào?
8. "What are your favorite books (http://www.reddit.com/r/AskWomen/comments/215o3v/askwomen_whats_a_question_that_you_wish_more/cg9zs0w)?" Sách em thích nhất là quyển nào?
9. "Which fictional character (http://www.reddit.com/r/AskWomen/comments/215o3v/askwomen_whats_a_question_that_you_wish_more/cg9zdyc) do you relate to the most?" Nhân vật nào giống em nhất?
10. "What's your favorite quote (http://www.reddit.com/r/AskWomen/comments/215o3v/askwomen_whats_a_question_that_you_wish_more/cg9xmvr)?" Câu trích dẫn nào em thích nhất?
11. "What do you wish more of your friends (http://www.reddit.com/r/AskWomen/comments/215o3v/askwomen_whats_a_question_that_you_wish_more/cgaemrn) would do with you?" Em thích làm gì với bạn nhất?
12. "What's your favorite thing (http://www.reddit.com/r/AskWomen/comments/215o3v/askwomen_whats_a_question_that_you_wish_more/cga43gz) about yourself?" Em thích điểm nào nhất ở bản thân?
13. "Are you spontaneous (https://www.facebook.com/HuffPostWomen/posts/630815676986489?comment_id=5048715&offset=0&total_comments=30)?" Em có thoải mái không?
14. "What motivates you (https://www.facebook.com/HuffPostWomen/posts/630815676986489?comment_id=5048774&offset=0&total_comments=30) in life?" Điều gì em thích nhất trong đời?
15. "What's the best compliment (http://www.reddit.com/r/AskWomen/comments/215o3v/askwomen_whats_a_question_that_you_wish_more/cgag3nv) you've ever received?" Em thích nhất được khen gì?1. “Where did you grow up, and what was your family like?” Em lớn lên ở đâu, gia đình em thế nào?

One of the most reliable gauges of a person’s emotional health as an adult was a stable, satisfying childhood. This doesn’t mean, of course, that you should automatically avoid someone who had a difficult upbringing. But you do want the assurance that the individual has insight into his or her family background and has sought to address lingering wounds and unhealthy patterns.
Một trong những thước đo đáng tin cậy nhất cho biết tình cảm một người trưởng thành có bình thường hay không là thời thơ ấu bình yên, hạnh phúc. Dĩ nhiên vậy không có nghĩa là bạn phải tránh quan hệ với người cứng đầu khó dạy khi còn thơ ấu. Mà bạn cần bảo đảm người ấy hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình và đã tìm cách chữa trị những vết thương còn vương vấn và các cách hành xử không hay.


2. What makes you laugh most? Điều gì làm em vui nhất?

A good sense of humor appears on virtually every study of “what singles want in a partner.” But of course, not everyone finds the same things funny. Some people laugh at humor that others find rude. Others are turned off by “sophomoric” humor and are drawn to sophisticated, ironic humor. The point is, what a person finds most funny says a lot about his or her personality and perspective on life.
"óc hài hước" hầu như luôn có mặt trong mọi nghiên cứu về "người chưa lập gia đình muốn gì ở người yêu. " Nhưng không phải ai cũng thấy hài hước như nhau, Có người thấy hài mà ngườikhác thấy khiếm nhã. Có người không thích lối hài hước "thô thiển" mà thích kiểu hài hước tinh tế, mỉa mai. Điều quan trọng là, điều một người thấy hài hước nhất sẽ cho ta biết tính cách và cách nhìn về cuộc đời của người ấy.3. “What’s your big passion?” Em yêu thích gì nhất?

This gets to the core of a person’s being. If the individual responds with “I dunno,” that might be a red flag that he or she isn’t passionate about anything. But you’re likely to get valuable insight from the person who answers, “My kids … Travel … My church … My career … The mentoring program I’m involved with … Rock-climbing …” Follow up with questions about why the person become so passionate about this particular endeavor or emphasis.
Câu này đi vào tâm can của con người. Nếu người ấy trả lời "Anh/em không biết," thì có lẽ phải cảnh giác vì người ấy chẳng thiết tha với chuyện gì cả. Nhưng nếu người ấy trả lời, "Con cái... Du lịch... Giáo hội... Sự nghiệp... Chương trình tư vấn đang làm ... Leo núi ..." thì ta có thể hiểu thêm nhiều về họ. Hãy hỏi tiếp vì sao người ấy lại đam mê như thế.


4. “What are you looking for in a relationship?” Em/Anh mong mỏi gì khi quan hệ với Anh/Em?

This may strike some as too pointed—like you’re trying to determine if you fulfill the job description. But it is helpful to know right up front if someone responds, “Fun and companionship. I’m not interested in anything serious right now.” It’s also helpful information if someone says, “I’m looking for someone who shares my values and wants to explore a future together.”
Câu này có thể khiến một số người cảm thấy quá sỗ sàng - giống như bạn đang cố đong đo xem có phù hợp với mô tả công việc không. Nhưng sẽ hữu ích khi biết câu trả lời theo kiểu, "Quan hệ cho vui và xem nhau như bạn. Bây giờ anh/em chưa nghĩ đến chuyện nghiêm túc gì cả." Cũng là thông tin hữu ích nếu người ấy nói,"Anh/Em đang tìm một người cùng chung quan điểm và muốn cùng nhau khám phá tương lai."


5. “Is there something you’re working toward right now?” Hiện em/anh có hoài bão gì không?

This isn’t exactly a “trick question,” but the point is to assess if the person has ambition and motivation. It’s probably a sign of complacency or apathy if your date replies, “Goals? No, not really.” But if that person has a goal he/she is working hard to achieve, that indicates drive and determination.
Đây không phải chính xác là một "câu hỏi mánh," mà chủ yếu là để đánh giá xem người ấy có tham vọng và nhiệt tình không. Nếu người ấy trả lời," Mục tiêu hả? Không, thực ra là không." thì đây có lẽ là dấu hiệu của tính tự mãn hoặc thờ ơ. Nhưng nếu người ấy có một mục tiêu đang phấn đấu đạt đến, thì ta biết người ấy có nỗ lực và quyết tâm.6. “What do your Saturdays usually look like?” Cuối tuần em/anh hay làm gì?

How discretionary time is used says a lot about a person. If she works on her “day off,” she might be highly career-oriented…or maybe a workaholic. If he spends the day coaching a kids’ soccer team, it’s a good bet he loves sports, enjoys kids, and wants to help others excel. If he watches TV and plays video games all day, you may have a couch potato on your hands.
Thời gian đặc biệt này thường cho ta biết rất nhiều về một người. Nếu người ấy "ngày nghỉ" vẫn đi làm thì người ấy hẳn đam mê công việc hoặc là một kẻ tham công tiếc việc. Nếu người ấy cả ngày cuối tuần đi huấn luyện đội đá bóng thiếu nhi, thì chắc chắn anh ấy yêu thể thao, thích trẻ con, và muốn giúp đỡ người khác. Nếu người ấy xem ti - vi và chơi game video suốt cả ngày này, thì bạn sắp có một bạn đời suốt ngày chỉ ngồi xem ti vi.

7. “Who are the most important people in your life?” Ai là người quan trọng nhất trong đời em?

Your date might answer, “My parents” or “My college roommate” or “My kids.” In addition to understanding the other person better, this question allows you to assess his or her ability to form close relationships.
Người ấy có thể trả lời," bố mẹ anh" hoặc "bạn đại học" hoặc "con cái." Ngoài việc hiểu người ấy rõ hơn, câu hỏi này giúp bạn đánh giá khả năng tạo các mối quan hệ gần gũi của anh/cô ấy.

8. “What’s your dream?” Em mơ ước gì?

You’ve asked about the person’s goals, which tend to be short-term and narrowly focused. Dreams, on the other hand, are usually grand in scope and vision. You probably have dreams for your future, whether they involve career achievement, world travel, volunteerism, or artistic expression. You want to know if the other person’s dreams mesh with your own. If your dating partner’s highest dreams involve owning a Malibu beach house and driving a Ferrari while yours involve serving starving children in Africa, that’s going to be a problem. Listen closely to discern if your dreams are compatible and complementary.

Người ấy đã hỏi về những mục tiêu trong đời, thường là ngắn hạn và cụ thể. Còn mơ ước lại khác, thường có phạm vi và tầm nhìn xa hơn, lớn hơn. Có lẽ bạn có mơ ước trong tương lai, dù là sự nghiệp thành đạt, du lịch thế giới, làm việc tình nguyện, hay nghệ thuật. Bạn muốn biết người ấy có cùng ước mơ với mình không. Nếu ước mơ cao nhất của người ấy là sở hữu ngôi nhà ven biển Malibu và chạy chiếc Ferrari trong khi bạn mơ cứu giúp trẻ em đang chết đói ở châu Phi, thì sẽ rắc rối đấy. Hãy lắng nghe để xem ước mơ của hai người có giống nhau và bổ sung cho nhau không.


https://idateadvice.com/wp-content/uploads/2015/10/iStock_000067232251_Large-690x460.jpg


http://www.eharmony.com/dating-advice/dating-advice-for-you/eight-first-date-questions-you-just-gotta-ask/#.VsLV1U-pf6g

obaasan
16-02-2016, 03:12 PM
Talking about your family


English Vocabulary for talking about your family.

Your family tree
Your closest relatives are your parents: your mother and father; and your siblings (brothers or sisters). If your mother or father is not an only child, you also have aunts and / or uncles. An aunt is the sister of your mother or father, while an uncle is the brother of your mother or father. Your female child is called your daughter, and your male child is your son.
If your aunts or uncles have children, they are your first cousins. (In English, the word cousin is used, whether the cousin is female or male.) Your female cousin is your mother (or father's) niece, while a male cousin is the nephew of your mother and father.


In-laws

When you marry, your husband (or wife's) family become your in-laws. The mother of your spouse (husband or wife) is your mother-in-law and his or her father becomes your father-in-law. The term in-law is also used to describe your relationship with the spouses of your siblings. So the husband of your sister becomes your brother-in-law, while the sister of your husband becomes your sister-in-law. If you are a woman, you become the daughter-in-law of your husband's parents, and if you are a man, you become the son-in-law of your wife's parents. The same term in-law is used for all generations. The husband of your aunt is still your mother's brother-in-law, for example.Grandparents / grandchildren

The parents of your parents are your grandparents – grandmother and grandfather. You are their grandchildren – either a granddaughter or a grandson. If your grandparent has a sister, she is your great-aunt. If your grandparent has a brother, he is your great-uncle. (And you are either his or her great-niece or great-nephew.)
The mother of your grandmother or grandfather is your great-grandmother. The father is your great-grandfather. If you go back another generation, the grandmother of your grandmother / grandfather is your great-great-grandmother. The grandfather of your grandparent becomes your great-great-grandfather.


Second families

If your mother or father remarries, you can acquire a new family and set of relatives. For example, if your father marries a second wife, she becomes your step-mother. Any children she already has become your step-sisters or step-brothers.
If your mother or father remarries and has children, they become your half-brothers or half-sisters.
You might also hear people talking about their biological brother / sister etc, to mean a brother who is related by blood, rather than by marriage.Types of family

nuclear family = mother, father and children: "The traditional British family unit is a nuclear family."
single-parent / one-parent family = a family which only has one parent (because the parents are divorced, or because one of the parents has died): "There are more and more single-parent families in the UK."
immediate family = your closest relatives: "Only immediate family members attended the funeral."
extended family = your entire family: "The wedding invitations were sent to the entire extended family."
close-knit family = a family where the members have close relationships with each other: "They are a close-knit family."
dysfunctional family = a family where the members have serious problems with each other: "He comes from a rather dysfunctional family."
blood relative = a relative connected to you by "blood" rather than through marriage: "She's not a blood relative, but we're still very close."


Expressions with family


family gathering = a meeting / celebration of family members: "There's a small family gathering next week."

family resemblance = where members of the family look / act similar: "You can see a distinct family resemblance between the father and the son."
to start a family = to start having children: "They want to wait a couple of years before starting a family."
to run in the family = a characteristic that is common among family members: "Baldness runs in his family."
to bring up / raise a family = to have and look after children: "It's difficult to raise a family on one income."
a family car = a car big enough to transport a family: "The Volvo Estate is a popular family car."
family-size = large quantity item: "We need to buy family-size packets of biscuits!"
family-friendly = a policy that favours families: "This hotel is family-friendly."
family doctor = a doctor who looks after general medical needs: "There are a number of good family doctors in this area."
family man = a man who prefers to spend his time with his family: "John is a family man."
family values = traditional ideas about what a family should be: "Some political parties often emphasise family values and the importance of marriage."
family name = surname: "What's your family name?"


Describing family relationships


Children often quarrel with each other, and these arguments – or squabbles – are often quickly resolved. In fact, sibling rivalry (the competition between brothers and sisters) is quite common.

More seriously, if arguments continue into adulthood, family feuds can develop where both sides can end up hating each other and even trying to hurt or destroy each other.
A person who no longer speaks to a family member is estranged from his / her family. Often estrangement is voluntary. However, if parents decide they no longer want anything to do with their children, they cut them off (= break off communiation), or even disinherit them. (Decide not to leave them anything when they die.)
Most people feel loyalty to their family, and will defend family members saying "He / She's family". There's also a saying "Blood's thicker than water" which means that your family ties are stronger than any other relationships.http://www.english-at-home.com/vocabulary/talking-about-your-family/1. How big is your family? Nhà em đông người không?
2. Do you live with your parents? Em sống chung với bố mẹ à ?
3. Do you live with your grandparents? Em sống chung với ông bà à ?
4. Are you the oldest or the youngest among your brothers and sisters? (if you have any) Em là con cả hay con út?
5. Are you married? Em có gia đình chưa?
6. Do you have children? If so, how many? How old are they? Em có con không? Bao nhiêu tuổi rồi?
7. What is the best number of children to have? Em thích nhất có mấy con?
8. Have you or has anyone from your family adopted a child? Em hoặc trong nhà em có ai nuôi con nuôi không?

http://speaking24.com/images/icons/49.pngto adopt sb (level: intermediate)
to take somebody home and treat them as a member of the family
Her doctor claims that she is unable to get pregnant, so her husband tries to persuade her to adopt a child.


9. What do you think about adopting a child? Em thấy chuyện nuôi con nuôi thế nàoơng nơ?
10. Should people adopt children from other countries? Em thấy có nên nuôi con nuôi ở nước khác không?
11. How did you get your name? Tên em ai đặt?
12. Were you named after of any member your family? Tên em có đặt theo tên ai trong nhà không?

http://speaking24.com/images/icons/49.pngto be named after sb (level: intermediate)
to get the same name as some other person
It’s a tradition in my family for all men to be named after their fathers.

http://speaking24.com/images/icons/49.pngmember (level: intermediate)a person, animal or thing that belongs to a particular group
Each member of our family is used to getting up early and working hard.
13. How do you get along with your parents? Em có hợp với bố mẹ không?

http://speaking24.com/images/icons/49.pngto get along with sb (level: upper intermediate)
(mainly US) to be friendly towards somebody (also: to get on with, mainly UK)
He got divorced, because his wife didn’t get along with his mother, whom he loves so much.


14. How do you get along with your brothers or sister? (if you have any) Em có hợp với anh chị em trong nhà không?
15. How do you get along with your grandparents? Em có hợp với ông bà không?
16. How often do you visit your grandparents? Em có hay thăm ông bà không?
17. Does your father work? Bố có đi làm không?
18. Does your mother work? Mẹ có đi làm không?
19. Does your wife/husband work? (if you have any) Vợ/chồng em có đi làm không?
20. Who is the breadwinner in your family? Ai là người kiếm tiền nuôi cả gia đình? http://speaking24.com/images/icons/49.pngbreadwinner (level: upper intermediate)
the member of a family who earns money that they need
It is still more usual for the father to be the breadwinner of the family.21. Who does the housework in your family? Ai lo việc nội trợ?

http://speaking24.com/images/icons/49.pnghousework (level: beginner)
all the activities done to keep the house clean and tidy
I hate doing housework and I have no time for that, so I employed a young woman to do it for me.


22. Did/do you help your parents with the housework? Em có giúp bố mẹ làm việc nhà không?
23. Should children help with the housework? Con cái có nên/phải giúp làm việc nhà không?
24. Were your parents strict? Bố mẹ em nghiêm khắc không?

http://speaking24.com/images/icons/49.pngstrict (level: intermediate)
limiting the freedom to do what you want
My parents used to be very strict when I was a child. They established many rules and I was punished for not listening to them.

25. Are you strict to your children? (if you have any) Em có nghiêm khắc với con cái không?
26. How should we discipline children? Ta nên dạy con ra sao?
27. How many aunts and uncles do you have? Em có bao nhiêu chú bác cô dì?

http://speaking24.com/images/icons/49.pngaunt (level: beginner)
the sister of your mother or father; the wife of your uncle
I visit my aunt, my father’s sister, in Australia every summer.
http://speaking24.com/images/icons/49.pnguncle (level: beginner)the brother of your mother or father; the husband of your aunt
My uncle is similar to my father in the way he talks to me.


28. Do you often meet your aunts and uncles? When? Em có thường thăm chú bác cô dì không? Khi nào?
29. How many cousins do you have? Em có bao nhiêu anh chị em họ? http://speaking24.com/images/icons/49.pngcousin (level: beginner)
a child of your uncle/aunt
I have two cousins in Mexico, because my aunt moved there and met her Mexican husband when she was 20.


30. Do you often meet your cousins? When? Em có thường gặp anh chị em họ không? Khi nào?
31. How many in-laws do you have? (if you have any) Nhà chồng/vợ em có bao nhiêu người?

http://speaking24.com/images/icons/49.pngin-laws (level: upper intermediate)
the parents of your wife or husband, as well as other members of their family
She broke up with her fiancé, because she felt that she wouldn’t bear his arrogant in-laws if she married him.

32. Do you get along well with your in-laws? Em có hợp với bên nhà chồng/vợ không?
33. How important is family in your country? Ở nước em gia đình quan trọng thế nào?
34. Describe a typical family unit in your country. Has it changed over years? Hãy mô tả một gia đình tiêu biểu trong nước em. Có thay đổi theo thời gian không? http://speaking24.com/images/icons/49.pngunit (level: intermediate)
a group of people living together
The typical family unit consists of parents, no more than two children and a pet.


http://speaking24.com/conv/my_family.htmlHere are some useful words and phrases to discuss your family in IELTS speaking. Although this is an “easy” topic, you do want to make sure that you show a good range of family vocabulary. You should note that these words and examples are mostly useful for speaking and not writing as they include many phrasal verbs.

Types of family

http://2f7rj6b8zat1zqzgc1by4st136g.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/03/close-knit2.png (http://2f7rj6b8zat1zqzgc1by4st136g.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/03/close-knit2.png)

Types of family


Start


Notes

There are a lot of words to describe families – here I give you some of less common ones. In British English, your first cousin is the son/daughter of your uncle/aunt. Relatives is a useful word to describe your extended family. A half-brother/sister is when you share a parent, while a step-brother/sister is when neither parent is in common, for instance when your parent marries someone else who already had children. Your mother/father-in-law is the mother/father of your husband/wife.
Family resemblances

These words are useful for describing things that you may have in common with other members of your family.
http://2f7rj6b8zat1zqzgc1by4st136g.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/03/run-in1.png (http://2f7rj6b8zat1zqzgc1by4st136g.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/03/run-in1.png)
Notes

Resemble is mostly used to describe physical similarities (look like), while take after can also be used to describe other personal characteristics (you both like reading). If you quarrel or squabble with someone, it is normally a fairly minor disagreement. Sibling rivalry is when brothers and sisters compete with each other.
Family relationships

Here are some of the more common words you may use to describe how you get on with people in your family. They make look simple, but be careful as they are almost all phrasal verbs (verb +preposition) and these can be some of the hardest words to use well in English.
http://2f7rj6b8zat1zqzgc1by4st136g.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/03/close-to1.png (http://2f7rj6b8zat1zqzgc1by4st136g.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/03/close-to1.png)

Family relationships


Start


Some idioms

Here are three common idioms that we use to refer to our families:

http://2f7rj6b8zat1zqzgc1by4st136g.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/03/flesh1.png (http://2f7rj6b8zat1zqzgc1by4st136g.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/03/flesh1.png)

Notes

Flesh and blood is usually used to refer to people who are part of your immediate family, although it can be used of more distant relatives as well. Blood is thicker than water is strictly used to show that family relationships come before any other relationship/priority. It is often used to show that you will do something for someone in your family even though you may not get on that well. If you are like two peas in a pod, this means that you are very similar either in appearance or attitude.
http://www.dcielts.com/ielts-vocabulary/family-vocabulary-and-exercises/

obaasan
16-02-2016, 03:50 PM
Chừa chỗ viết sau

obaasan
16-02-2016, 04:06 PM
Talk about yourself to a date

This shouldn't be too hard on you, right? Topics to talk about with your crush include exchanging personal information, but don't make it a question and answer session. Talk about yourself - your childhood, interesting holiday vacations you had, and what do you prefer doing in your free time. The more information he has about you, more comfortable he feels and is more likely to share his personal stories with you - which is what you want in the first place, for him to open up and talk to you.


Chuyện này đâu có khó với bạn, phải không? Đề tài trò chuyện với người mình mê sẽ có kể về mình, nhưng đừng biến nó thành một buổi vấn đáp. Hãy nói về mình - thời thơ ấu, những kỳ nghỉ mình vui thích, mình làm gì khi tành. Càng biết nhiều về bạn, người ấy sẽ càng thấy thoải mái hơn, và sẽ kể cho bạn nghe về mình hơn - điều bạn mong mỏi ngay từ đầu: người ấy cởi mở và tâm sự với bạn.
Getting to sweet things to say to your crush is much easier once you get off the neutral topics and move on to something that is more about having fun and spending a good time. Is some holiday approaching? Halloween, New Year and similar holidays offer plenty of fun and interesting conversation topics - where will you go, what mask are you planning to wear, these topics will let you chat away and learn a bit about what he likes or dislikes. Don't make it a Q&A session, but you can discuss some of the events that the holiday covers. Talking about hot movies that are about to hit the theatres will give you some insight into what kind of movies he likes watching. If you do well here, you can even get yourself a date - a friendly date maybe, if your crush is kind of oblivious to subtle romance signals, but a date nonetheless.


Make his tastes your tastes and vice versa

Discussing a local music event can quickly turn into discussing your and his tastes in music. Talking about fun places to go on a vacation can turn into comparing locations you've already visited and where have you had most fun at. You may even discover you've visited the same places and liked the same things! This is not all about events and locations, you can steer the conversation in the direction of drinks and food - the way to a man's heart is through his stomach, and guys are just juvenile men. Again, this is a good chance to set up a date - visiting a place with good food together is a very sneaky way for you to get yourself a date and give yourself more opportunities to impress him. Guilty pleasures - now that's a personal topic that is always fun to discuss and that lets you open up to him and get him to open up more. Touching on personal topics has another side benefit, asides from getting closer together - you have a reason to split away from the group and to have the conversation in a more private environment. Note that privacy doesn't mean you are in your or his personal residence when talking - you can find privacy even in the classroom, in a park, or on the street - what you want is a way to talk to him without interference from other people, people just minding their own business are not in your way, even if you are shy.

obaasan
16-02-2016, 04:07 PM
Do compliment him, don't make him feel awkward -give him compliments without making him uncomfortable.
Most guys - especially teen guys - can't resist a chance to boast about something they did. It may be something as minor as a victory in his favorite game or something as impressive as getting an award at the school's science fair - getting a compliment from a girl is an ego boost that every guy can appreciate, and he's sure to take note of you. Don't overdo it! But a compliment here and there can definitely boost your chances of getting a guy to like you back.

obaasan
16-02-2016, 04:08 PM
Romantic Things to Say to Your Lover
Những lời lãng mạn trao người yêuThings to Say During a Candlelight Dinner - Khi đang dùng bữa tối dưới ánh nến
I love the way the light shines off of your beautiful eyes. Anh thích ánh nến long lanh trong đôi mắt đẹp của em.
I could stay here forever with you. No one else exists right now. Anh có thể ở đây mãi mãi bên em. Chẳng còn ai khác trên đời lúc này nữa.
The food is delicious, but the company is even better. Thức ăn ngon nhưng người ngồi bên anh còn ngon hơn.
You are the perfect date. Let's hang out again everyday for the rest of our lives. Hẹn hò với em thật tuyệt. Mình hãy ở bên nhau mỗi ngày cho ̣đến cuối đời em nhé.
I can't think of a more perfect evening...good food, a bottle of wine, and you. Chẳng thể có đêm nào tuyệt như đêm nay ... thức ăn ngon, rượu ngon và em.
All day long I've been dreaming about having this dinner with you. Cả ngày anh chỉ mơ được ăn tối bên em thế này.
I don't need any dessert, I have you. Anh không cần món tráng miệng, có em rồi.
The dinner is wonderful, but the best part is being alone with you. Bữa tối đêm nay thật tuyệt, nhưng hay nhất là được một mình bên em.
I don't care what's on the menu as long as I'm looking at it with you. Cùng em chọn món thì món gì cũng được.
Food feeds the body, but love feeds the soul. Thức ăn nuôi dưỡng cơ thể, còn tình yêu nuôi dưỡng tinh thần.
You're just like a fine wine...my eyes could drink you in all night. Em như ly rượu nồng, mắt anh có thể ăn tươi nuốt sống em cả đêm.

Things to Say While Snuggling - Khi đang ngồi bên nhau

http://cf.ltkcdn.net/dating/images/std/150727-425x280-Happy-couple-snuggling.jpg (http://dating.lovetoknow.com/image/150727~Happy-couple-snuggling.jpg)


I love holding you/being in your arms. Anh thích được ôm em trong vòng tay.
I feel completely comfortable with you. Anh cảm thấy hết sức dễ chịu bên em.
It is so nice having you next me. It's like a dream come true. Có em bên anh thật tuyệt, như giấc mơ đã thành sự thật.
Nothing else matters but us together in this moment. Chẳng còn gì quan trọng trên đời này nữa khi ta ở bên nhau giây phút này.
Every time I wrap my arms around you, it's like coming home to where I belong. Mỗi lần vòng tay ôm em, cứ như thể anh đã về tổ ấm.
All I want to do is lay here in your arms and listen to your beautiful heart beat. Anh chỉ muốn nằm đây trong vòng tay em và lắng nghe tiếng tim em đập dịu dàng.
I never feel complete until we're holding each other again. Chỉ khi được ôm em , anh mới thấy trọn vẹn.
Mmm...you smell wonderful. Em thơm quá.
I just want to wrap my arms around you, and let the world drift away. Anh chỉ muốn vòng tay ôm em, mặc kệ đời.
I think you were made to fit perfectly in my arms. Anh thấy em vừa khít trong vòng tay anh.

Things to Say When Out and About - Khi làm chuyện thường ngàySay nothing. Just catch his or her eye and give your brightest smile. Đừng nói gì, chỉ nhìn chàng/nàng và cười tươi rạng rỡ.
Introduce your lover as "the love of my life." Then say "I really mean it" quietly in his or her ear. Giới thiệu người ấy "tình yêu của đời tôi" . Rồi nói nhỏ vào tai chàng/nàng "Thật đấy"
Call your lover a pet name that only the two of you know about. Đặt cho người yêu một tên cưng nựng chỉ hai người biết.
Point out something you pass by, and tell your lover how it reminds you of a romantic time you spent together. Chỉ một thứ đi vừa đi qua và cho người yêu biết nó nhắc mình nhớ đến 1 khoảng thời gian lãng mạn bên nhau thế nào.
I love going out with you. It gives me a chance to show you off. Anh thích đi chơi với em. Để anh có dịp khoe em.
I'm so happy I'm the one who gets to sit beside you. Anh thiệt vui vì là người ngồi cạnh em.
Everyone must be envying me for being with you right now. Chắc chắn ai cũng ganh tỵ với anh vì được ở bên em lúc này.
When I see someone else admiring you, it makes my heart swell with pride to know that you're mine. Khi thấy người nào ngưỡng mộ em, là tim anh nở phồng tự hào vì em là của anh.
How did I ever get so lucky to be dating you? Sao anh lại may mắn được em yêu thế này.
Right now, I am the envy of every man/woman here just because I'm with you. Lúc này ai ở đây cũng ganh với anh vì anh đi cùng em.

Things to Say in Love Notes - Trong thư tình

http://cf.ltkcdn.net/dating/images/std/150728-425x282-Little-love-note.jpg (http://dating.lovetoknow.com/image/150728~Little-love-note.jpg)


I smile every time I think of you. When I see you that smile gets even bigger. Nghĩ đến em là anh mỉm cười. Thấy em anh càng toe toét hơn.
You are the most important person in my life, now and always. Em là người quan trọng nhất đời anh, bây giờ và mãi mãi.
I miss your kisses. Come home soon! Nhớ nụ hôn của em. Về sớm nhé.
You are my soulmate. Em là tri kỷ của lòng anh.
In all my life, I never believed I'd find a love like this. Cả cuộc đời anh chưa từng nghĩ mình lại tìm thấy một tình yêu thế này.
As hard as I try, words really aren't enough to express how I feel about you. Càng cố thì anh càng không đủ lời để mô tả cảm xúc anh dành cho em.
I plan on writing you love notes for the rest of our lives. Anh định viết thư tình cho em đến cuối cuộc đời.
The word "love" just isn't big enough to describe my feelings for you. Từ "yêu" không đủ để mô tả tình cảm anh dành cho em.
I never dreamed I'd write a love note to anyone...until I met you. Anh chưa từng nghĩ mình lại viết thư tình cho ai ... cho đến khi gặp em.
No one else can take your place. I can't wait to see you again. Chẳng ai thay thế em được. Mong gặp lại em lắm.
I'm my best self when I'm with you. Chỉ bên em, anh mới thật là anh.

Things to Say on Valentine's Day - Vào ngày lễ tình nhân.Every Valentine's Day would be perfect if I could spend them all with you. Lễ tình nhân chỉ hoàn hảo khi anh ở bên em.
I want to make your life so wonderful that every day will feel like Valentine's Day. Anh muốn đời em ngày nào cũng tuyệt như ngày tình nhân.
You make everyday feel like Valentine's Day. Em làm ngày nào cũng giống ngày tình nhân.
One day a year just isn't enough to show you how special you are to me. Một ngày không đủ cho em thấy em đặc biệt thế nào đối với anh.
You fill my heart with so much love. Em làm tim anh chất chứa yêu thương.
I used to dread Valentine's Day until I found you. Now I wish it was everyday. Trước đây khi chưa có em, anh sợ lễ tình nhân. Giờ anh ước ngày nào cũng là ngày tình nhân cả.
I used to dream about finding the love of my life, and here you are. Anh vẫn mơ tìm được tình yêu của đời mình, và giờ anh đã có em.
This day would have absolutely no meaning without you. Không có em thì ngày này vô nghĩa.
Candy and flowers aren't enough. Let me give you my heart. Nến và hoa chẳng đủ, hãy để anh trao em trái tim này.
There was a time when I thought I'd never have someone to share this day with. You made me believe in love again. Có lúc anh nghĩ mình chẳng đời nào có ai chia sẻ ngày tình nhân này. Em làm anh tin vào tình yêu trở lại.
http://dating.lovetoknow.com/Romantic_Things_to_Say_to_Your_Lover


(http://dating.lovetoknow.com/Romantic_Things_to_Say_to_Your_Lover)

" (http://dating.lovetoknow.com/Romantic_Things_to_Say_to_Your_Lover)My days are empty without you by my side. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L168/sentence/L168S1.mp3)"
"I can't say I love you because what I feel inside is more than love. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L168/sentence/L168S2.mp3)"
"I don't think it's possible to feel more love than I have for you. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L168/sentence/L168S3.mp3)"
"My feelings are so strong that even when we are apart, I think you can feel my love for you. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L168/sentence/L168S4.mp3)"
"In the cold lonely night, the sound of your name comforts me. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L168/sentence/L168S5.mp3)"
"My eyes are fixed on your picture when we are apart. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L168/sentence/L168S6.mp3)"
"I take you everywhere with me. In my heart you are there. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L168/sentence/L168S7.mp3)"
"I love you more than I love life. You mean more to me than you can understand. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L168/sentence/L168S8.mp3)"
"I want you so much. I need you so much. I love you so much. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L168/sentence/L168S9.mp3)"

"I think I'm in love. Whenever I'm not with you, I feel so weak. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L168/sentence/L168S10.mp3)"
"I can't think of anything besides you. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L168/sentence/L168S11.mp3)"
"You are the first thing on my mind, and the last thing before I sleep. Even in my sleep, I am with you. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L168/sentence/L168S12.mp3)"
"I find myself banging a wall controlled by a strong desire to be with you. (http://www.talkenglish.com/AudioTE1/L168/sentence/L168S13.mp3)"

I will never forget the way that my hand felt in yours, the way that your lips awoke a sense of vibrancy in the depths of my soul. I will never forget the joys in the simplicity of our moments together. I will never settle for anything less than what we had.


Read more at http://grammar.yourdictionary.com/word-lists/list-of-romantic-words.html#tEQPLF8yIfY7l8el.99

obaasan
17-02-2016, 01:29 PM
Related Vocabulary for Intermediate level.


Phrasal VerbsASK sb OUT: To ask someone if they’d like to go on a date with you.
CHAT sb UP: To talk to someone in a way that shows you’re attracted to them.
CHEAT ON sb: To have sex with a person who’s not your boyfriend or girlfriend; wife or husband.
GO OUT WITH sb: If you go out with someone (the infinitive use of the verb) it means you are literally going somewhere with the person you’re attracted to (going out on a date most commonly). If you’re going out with someone (the gerund form of the verb) it means that you’ve been meeting with that person on repeated occasions, you’re getting to know each other.
http://reallifeglobal.com/wp-content/uploads/2015/05/Snap161-300x266.png?467a33 (http://reallifeglobal.com/wp-content/uploads/2015/05/Snap161.png?467a33)

HIT ON sb: To act in a way that shows you’re attracted to the other person. It’s similar to chatting someone up, but hitting on someone might include other forms of flirting like getting a bit more physical than normal (jokingly punching her/him, touching hands, a lot of hugging, etc.), or giving the other person sexy, provocative looks.
HOOK UP with sb: To have sex with someone. However, for some people it might mean anywhere from making out to sex. Click here to learn about more ways to use the word hook. (http://reallifeglobal.com/how-to-use-hook/)
LEAD sb ON: To cause someone to think that you are interested in them when you are not (either because you want the attention or to get something)
MAKE OUT with sb: To heavily kiss. Can also include touching and petting.
MAN UP: Not really specifically a dating phrasal verb, but it’s what a guy would tell his friend when he doesn’t have enough courage to ask a girl out or make a move.
PICK UP sb: To have a make out session or have sex with a girl you just met, generally at a pub, bar or night club.
STAND sb UP: (most commonly used as to GET STOOD UP) if you stand someone up, you don’t show up to a date.
TURN sb DOWN: to say no to a date invitation, or to reject any kind of romantic intention from someone


Verbs
To date sb: to be going out with a person.
http://reallifeglobal.com/wp-content/uploads/2015/05/Snap19-265x300.jpg?467a33
Drool over sb: to look or stare at someone with obvious desire.
Flirt: To show through actions, words or attitudes that you like someone.
Ogle: To look or stare at someone in a way that shows you’re sexually interested in that person.
Reject: To say no to a romantic invitation. To turn someone down.
Tease: to playfully and jokingly make fun of and provoke someone because you’re attracted to that person. ‘A tease’ is also a woman who leads men on.
To be seeing sb: to be going out with a person in whom you’re interested in getting to know better to find out if he or she is a good match for you. Similar to to be going out with someone or to date someone.
Wink at sb: Wink at sb: To close one eye while looking at a person (girls usually do this) to insinuate sexual attraction or because they want to look sexy. It’s not specifically a dating term, but it’s usually associated with seduction.


Verb PhrasesBuild up courage: this is not just related to dating, but it’s what you need to do if you want to ask someone out. You need to gather courage if you feel nervous or awkward about talking to a girl you like. >> I’m going to take her to dance, but I just need a few moments to build up some courage.
Get laid: This is one of the most common colloquial ways to say ‘to have sex’ or ‘to sleep with someone’. You can say this expression among friends but you need to be more careful when you’re talking with people you don’t know very well. To have sex with and to sleep with someone are far more appropiate alternatives when you’re not sure you should use this expression.
http://reallifeglobal.com/wp-content/uploads/2015/05/Snap20-300x276.jpg?467a33
Have a crush on sb: To be attracted to a woman or a man over a period of time. This expression is pretty common and can be used in almost every context and by different age groups since it’s also innocent and playful.
Have good game: (also got game) To have a good technique and way of seducing and chatting up girls.
Have an affair: The same as to cheat on someone, but less informal.
Have chemistry with sb: To have very good energy. You vibe with them either personally or sexually. (Also, to have a spark).
to be heads over heel for sb: A different way of saying you have fallen in love with someone. >> When I was a kid I was head over heels with my neighbor.
Make advances at sb: (also to advance on someone) To say or do things that will get you closer to kissing or sleeping with someone (usually a man to a woman)
Make eyes at sb: To stare at someone because you like him or her. (to drool over)
Play hard to get: If a girl plays hard to get, they resist getting seduced easily to make the man more interested.
Pull moves on: Similar to make advances on someone. If you pull moves on a girl, you attempt to get further in the dating process by saying or doing the things that would seduce her.


People
Baby: (Go here for more ways of saying ‘beautiful’ (http://reallifeglobal.com/75-words-beautiful/)) A term used to address your significant other. Baby girl is also common. However, sometimes we say baby after an exclamation, and we’re not necessarily addressing anyone, for example: “It’s party time, baby!”
Chick: Men use this term to talk about women in the third person. Addressing a woman as ‘chick’ would be considered disrespectful. This word can be derogative, and men generally use it to express sexual attraction. However, with the right tone of voice it can have much less negative connotation.
Cutie: A nice, innocent way to refer to a good-looking girl. Click here to find out about more ways to say beautiful (http://reallifebh.com/75-words-beautiful).
Creep (or creeper): A guy who likes a girl and tries way too hard to catch the girl’s attention, making the girl feel uncomfortable and totally uninterested in him.
Friend with benefit: A guy or girl who you’re not dating, but with whom you have a sexual relationship.
Fuck buddy: A more vulgar way of saying ‘friends with benefits.’
Jailbait: An extremely sexy-looking girl that you can’t legally have sex with because she’s younger than 18 (the legal age one can be in a relationship with someone over 18). If you do have sex with a jailbait girl, you might end up in jail. Just like the term suggests, she is a bait (object or piece of food used to attract prey) to jail.
Player: A man who is skilled in seduction, and sleeps with many women, especially through manipulation.
http://reallifeglobal.com/wp-content/uploads/2015/05/Snap17-259x300.png?467a33
Significant other: Your boyfriend or girlfriend. People refer to their couple as t ‘significant other’ when they don’t want to disclose their marital status or sexual orientation. (also, partner)

Soul mate: The person who is completely ideal for you, and who you would like to marry and spend the rest of your life with.


Stud: An attractive, charismatic and popular guy who has no problems finding a girl to sleep with.
Type of attractive women: These words refer to the looks (skin and hair color) of women, but doesn’t necessarily mean they’re attractive. However, people do think of attractive women when they hear any of the terms given below.

Blondy: A girl with blonde (yellowish) hair.
Brunette: A girl with black or brown hair.
Readhead: A girl with red hair. People also say ‘ginger’ but this word is sometimes derogative.


Wingman: A guy’s friend who helps him find sexual partners, and who would sacrifice himself by accepting to be with an unattractive girl so that his friend can seduce her more attractive friend. A woman’s wingman is another woman that helps her avoid men who are looking for sex.
Granade man: A guy who accepts to be with the less attractive girl of a group so that their friends can be with the unattractive girl’s friends.
Womanizer: A guy who manipulates women to have sex with him. As opposed to a ‘player’, womanizer is a negative term.


IdiomsFirst, second, third base: In the process in which you’re dating someone, first base stands for kissing. Second base is heavy touching above the waist. Third base is touching below the waist or oral sex.

Hit a home-run: Finally, a home-run is sex.


Hold your horses: This expression can be used in many different contexts, but if you’re hitting on a girl, she might tell you to hold your horses, which means to take your time or not go so fast. This might happen in a early-stage relationship when one of the two people involved is going too fast.
Out of one’s league: We say a girl is out of your league when you think she’s too beautiful to possibly want to date you.
Take one for the team: To sacrifice oneself for the general good of the team. In the context of a group of guys looking for girls to have sex with, the guy who takes the less attractive girl can be said to be taking one for the team.

Other Fixed Expressionshttp://reallifeglobal.com/wp-content/uploads/2015/05/Snap21-150x150.jpg?467a33
Blind date: A date organized for two people who have never met each other (generally by friends or family)
Love at first sight: Love at first sight is when you fall in love with someone you just met or saw.
One night stand: To have sex with someone with no intention of talking to that person again.
Single and ready to mingle: This is what people might say when they’re single. ‘To mingle’ means ‘to socialize’ and when someone says this, he or she implies that he’s interested in getting to know people.


GeneralCatcall: (also sometimes referred to as wolf whistle) The whistle men make when they see a sexy-looking girl on the street.
http://reallifeglobal.com/wp-content/uploads/2015/05/Snap22-300x257.jpg?467a33 (http://reallifeglobal.com/wp-content/uploads/2015/05/Snap22.jpg?467a33)
Deal-breaker: Something that causes you to not want to continue dating someone. You might like a person, but a deal-breaker is something that you can’t accept in them, and therefore you decide to stop seeing them. For example, for many people it is a deal-breaker when they find out that the person smokes.
Flirtatious remark: A playful and sometimes innocent thing
you say to a person you’re attracted to.
Pick up line: A line guys say to show they’re sexually or romantically interested in a girl.
Pushy: A guy is pushy when he’s too insistent about being with a girl, and doesn’t know how to take his time.
Sexting: Derivative from texting. Sexting is sending nude pictures or having a sexual conversation with someone via messages on the phone.
Smoking hot: A girl that is extremely hot (sexy)

There you have it. 70 words and expressions relating to dating, relationships and other related vocabulary. Something you should keep in mind is that many of these terms are informal and even slang, and therefore you should be careful with whom you use this vocabulary. Also, some words and expressions might objectify women, so be be prudent with the context and ALWAYS respect women.http://reallifeglobal.com/datinginenglish/