PDA

View Full Version : EU đang "bên bờ vực sụp đổ", theo tiên đoán của George Sorosemyeukhoahoc
17-02-2016, 04:39 PM
George Soros says the EU is ‘on the verge of collapse’
George Soros tuyên bố EU đang "bên bờ vực sụp đổ"

Billionaire prophet of doom George Soros said the European Union is on the “verge of collapse” as it faces five or six crises at once.
Nhà tiên tri tỷ phú của những vụ sụp đổ George Soros tuyên bố Liên minh Châu Âu đang bên "bờ vực sụp đổ" khi phải đương đầu với 5-6 cuộc khủng hoảng một lúc.
http://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/78/590x/soros-636565.jpg
“The Greek crisis taught the European authorities the art of muddling through one crisis after another. This practice is popularly known as kicking the can down the road, although it would be more accurate to describe it as kicking a ball uphill so that it keeps rolling back down,” Soros said in an interview with The New York Review of Books.
Soros trả lời phỏng vấn của The New York Review of Books: "Cuộc khủng hoảng Hy Lạp dạy cho các nhà lãnh đạo châu Âu nghệ thuật xoay xở hết cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác. Cái này người ta gọi là đá ống bơ trên đường, mặc dù miêu tả chính xác hơn phải là đá quả bóng lên dốc để rồi nó lại lăn xuống."

Soros achieved fame in 1992 by making a huge profit by shorting the British pound before it left the Europe’s exchange-rate mechanism, a system of exchange rates pegged to a trading band that was a precursor to the euro. Among the myriad problems facing Europe, he says the migrant problem is the biggest threat. More than an estimated million asylum seekers came into Europe last year alone, largely from Syria.
Soros trở nên nổi tiếng vào năm 1992 sau khi kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng hành động bán khống đồng bảng Anh trước khi đồng tiền này từ bỏ cơ chế tỷ giá hối đoái của Châu Âu, một hệ thống tỷ giá hối đoái được cố định vào một biên độ giao dịch là tiền thân của đồng Euro. Trong vô số các vấn đề Châu Âu đang phải đối mặt, thì ông cho rằng vấn đề nhập cư là mối đe dọa lớn nhất. Ước tính hơn một triệu người tỵ nạn đã vào Châu Âu chỉ riêng trong năm vừa qua, phần lớn đến từ Syria.

He criticized Europe for not having a decent asylum policy, which he said has turned the refugee situation from a “manageable crisis” into an “acute political crisis,” panicking not just the those seeking shelter, but the general public as well.
Ông chỉ trích Châu Âu vì không có một chính sách tỵ nạn đúng đắn, theo ông chính sách của họ đã biến tình hình tị nạn từ một “cuộc khủng hoảng có thể kiểm soát được” thành một “cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc,” làm hoảng loạn không chỉ người tỵ nạn mà còn cả dân chúng nói chung.

Soros has said his charitable foundation is advocating for a plan that would allow asylum seeks to reach the safety of Europe in an orderly manner. Admitting that would cost money, he suggested that the EU issuing long-term bonds using its “largely untapped AAA borrowing capacity,” to foot the bill.
Soros nói quỹ từ thiện của ông đang tài trợ một kế hoạch cho phép người tỵ nạn được an toàn ở Châu Âu trong trật tự. Thừa nhận điều đó có thể tốn nhiều tiền bạc, ông gợi ý EU nên phát hành trái phiếu dài hạn bằng cách sử dụng “khả năng vay hạng tín dụng AAA phần lớn chưa được tận dụng” để trang trải chi phí ấy.

“The burden of servicing the bonds could be equitably distributed between member states that accept refugees and those that refuse to do so or impose special restrictions,” he said.
Ông nói: “Gánh nặng phát hành trái phiếu có thể được phân chia công bằng giữa các quốc gia thành viên chấp nhận người tỵ nạn và những nước từ chối người tỵ nạn hoặc áp đặt các giới hạn đặc biệt”.

Outside of migrants, Soros said financially strapped Greece, which is supported by a European bailout worth billions of euros, remains another problem for the eurozone, and that the country will never flourish or be an investible region until it leaves the currency union. He also said the European Union will be much weaker if Britain votes to leave. (The U.K. is not part of the eurozone.) British Prime Minister David Cameron has promised a national vote on the issue by the end of 2017.

Ngoài vấn đề người nhập cư, Soros cho biết một Hy Lạp đang gặp khủng hoảng tài chính, đất nước được hỗ trợ một cứu trợ trị giá nhiều tỷ euro của Châu Âu, thì vẫn còn vấn đề khác nữa đối với khu vực đồng euro, và đất nước này sẽ không bao giờ thịnh vượng hoặc trở thành một nơi có thể đầu tư nếu không rời bỏ khối liên minh tiền tệ này. Ông cũng nói Liên minh Châu Âu sẽ suy yếu đi nhiều nếu Anh bỏ phiếu rời bỏ khối này. (Anh không thuộc khu vực đồng tiền chung euro). Thủ tướng Anh David Cameron đã cam kết một cuộc bỏ phiếu toàn quốc về vấn đề này vào cuối năm 2017.

Soros also had some gloomy thoughts about China, the world’s second-largest economy. “China is responsible for a larger share of the world economy than ever before and the problems it faces have never been more intractable,” he said.
Soros cũng có một vài ý kiến bi quan về Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ông nói: “Trung Quốc đang đảm nhiệm phần lớn hơn bao giờ hết trong nền kinh tế thế giới và các vấn đề mà họ phải đối mặt cũng nan giải hơn bao giờ hết”.

http://www.marketwatch.com/story/george-soros-says-the-eu-is-on-the-verge-of-collapse-2016-01-21