PDA

View Full Version : Dự báo 538 tỷ đô vốn đầu tư sẽ rút khỏi Trung Quốcemyeukhoahoc
27-04-2016, 03:46 PM
China expected to see $538 billion capital exodus in 2016, IIF says
Dự báo Trung Quốc sẽ chứng kiến 538 tỷ đô vốn đầu tư rời bỏ đất nước này vào năm 2016, theo IIF

Global investors are expected to pull $538 billion out of China's slowing economy in 2016, the Institute of International Finance (IIF) estimated on Monday, although the pace of outflows has dropped.
Hôm thứ hai, Viện Tài chính Quốc tế (IIF) đưa ra dự báo năm 2016 giới đầu tư toàn cầu sẽ rút 538 tỷ đô la Mỹ khỏi nền kinh tế chậm chạp của Trung Quốc mặc dù tốc độ rút vốn đã giảm.

That number would be down a fifth from the $674 billion pulled out last year, the industry association said, but could accelerate again if fears re-emerge of a "disorderly" drop in the yuan, or the renminbi, as the currency is also known.
Con số đó sẽ giảm 1/5 từ 674 tỷ vốn bị rút ra hồi năm ngoái, tổ chức ngành nghề này cho biết, nhưng có thể tăng mạnh trở lại nếu lại xuất hiện nỗi sợ hãi đồng nhân dân tệ mất giá một cách "bừa bãi".

Capital exodus from China can influence emerging markets more generally, partly because of its sheer size and partly because sustained outflows can trigger more exchange rate volatility, which could then feed a fresh wave of outflows.
Hành động rút vốn khỏi Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến các thị trường mới nổi nhiều hơn thông thường, một phần vì quy mô rất lớn và phần nữa là bởi dòng vốn rút ra liên tục có thể gây ra bất ổn tỷ giá hối đoái nhiều hơn, mà điều này có thể lại tạo ra làn sóng rút vốn mới.

"A sharp drop in the renminbi would likely spark a renewed sell-off of global risk assets and trigger a flight of portfolio capital from emerging markets," the IIF said in a new report.
Báo cáo mới của IIF nêu: "Đồng nhân dân tệ giảm mạnh có thể sẽ gây ra một đợt bán tháo mới đối với các tài sản rủi ro toàn cầu và vốn sẽ rút khỏi các thị trường mới nổi."

"Moreover, a sharp depreciation of the renminbi could lead to a round of competitive devaluation in other emerging markets, particularly in those with close trade linkages to China."
"Ngoài ra, đồng nhân dân tệ bị phá giá mạnh có thể dẫn đến chu kỳ giảm giá mang tính cạnh trên trên các thị trường mới nổi khác, nhất là những thị trường có quan hệ thương mại mật thiết với Trung Quốc."

For now, though, outflows are slowing. Roughly $35 billion was pulled out in March, bringing the total since the start of the year to around $175 billion, well below the pace seen in the second half of 2015.
Tuy nhiên, hiện nay vốn rút ra đang chậm lại. Có đến 35 tỷ đô la bị rút ra trong tháng 3, khiến tổng số tiền rút ra từ đầu năm đến nay khoảng 175 tỷ đô la, thấp hơn rất nhiều so với mức vốn bị rút nửa cuối năm 2015.

The IIF cited progress Chinese authorities had made in easing worries about the yuan's direction. They have emphasized there is more focus on its value against a basket of currencies, rather than just the U.S. dollar.
IIF viện dẫn các nhà chức trách Trung Quốc đã tiến hành quá trình làm dịu những lo lắng về xu hướng giảm giá của đồng nhân dân tệ. Họ nhấn mạnh có sự tập trung nhiều hơn vào giá trị của đồng tiền này so với rổ tiền tệ, chứ không phải chỉ so với đồng đô la Mỹ.

One "important unknown", however, is the threshold of currency reserves below which Chinese authorities would start to worry. They might then either allow the yuan to fall again or markedly tighten capital controls.
Song có một nhân tố "bí ẩn quan trọng" là ngưỡng dự trữ ngoại hối dưới mức mà các nhà chức trách Trung Quốc căn cứ sẽ gây lo lắng. Họ có thể phá giá đồng nhân dân tệ tiếp hoặc siết chặt kiểm soát vốn một cách rõ ràng.

Headline reserves have already fallen from $4 trillion in June 2014 to around $3.2 trillion in February 2016. That is still high compared with most countries.
Dự trữ ngoại hối (của Trung Quốc) đã giảm từ 4 ngàn tỉ đô la trong tháng 6 năm 2014 xuống còn khoảng 3,2 ngàn tỉ đô la trong tháng 2 năm 2016. Vẫn còn cao so với hầu hết các nước.

But using another calculation, developed by the IMF, the cushion between actual reserves and what could be required, has dropped to 15 percent from 50 percent just under two years ago.
Nhưng nếu sử dụng công thức tính khác của IMF thì con số giữa mức dự trữ thực tế và mức dự trữ bắt buộc đã giảm xuống còn 15% từ 50% chỉ cách đây chưa đầy 2 năm.

China accounted for almost 30 percent of total foreign capital inflows to emerging markets between 2000 and the end of 2014, a total of around $3.6 trillion.
Trung Quốc chiếm gần 30% tổng dòng vốn nước ngoài đổ vào các thị trường mới nổi từ năm 2000 đến cuối năm 2014, tổng giá trị khoảng 3,6 ngàn tỷ đô la.

(Reporting by Marc Jones; Editing by Larry King and Mark Potter)
http://www.reuters.com/article/us-china-capitalflows-iif-idUSKCN0XM1HI
http://s3.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20160425&t=2&i=1134389548&w=644&fh=&fw=&ll=&pl=&sq=&r=LYNXNPEC3O0V5
Investors check stock information at a brokerage house in Nantong, Jiangsu Province, China, April 20, 2016. China Daily/via
Các nhà đầu tư kiểm tra thông tin chứng khoán tại một sàn giao dịch ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 20 tháng 4 năm 2016.