PDA

View Full Version : Jlpt n4sangankhoai
11-05-2016, 10:33 AM
BÀI 1-1 TỪ VỰNG

Lesson 1-1 Vocabulary 「Merry Christmas!」
https://www.youtube.com/watch?v=ljDZKran3-A

クリスマス(Christmas): Giáng sinh

クリスマスイブ(Christmas Eve): đêm Giáng sinh

クリスマスツリー(Christmas tree): cây thông Giáng sinh


<ruby>新年<rp>(</rp><rt>しんねん</rt><rp>)</rp></ruby>:năm mới

<ruby>正月<rp>(</rp><rt>しょうがつ</rt><rp>)</rp></ruby>(1月1日~1月3日): ngày tết


やる
1.tổ chức; làm


<ruby>会議<rp>(</rp><rt>かいぎ</rt><rp>)</rp></ruby>をやる họp

<ruby>宿題<rp>(</rp><rt>しゅくだい</rt><rp>)</rp></ruby>をやる làm bài tập2. cho


<ruby>金<rp>(</rp><rt>かね</rt><rp>)</rp></ruby>をやる cho tiền

<ruby>木<rp>(</rp><rt>き</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>水<rp>(</rp><rt>みず</rt><rp>)</rp></ruby>をやる tưới nước cho cây3. điều hành; kinh doanh; làm việc


<ruby>花屋<rp>(</rp><rt>はなや</rt><rp>)</rp></ruby>をやっている kinh doanh tiệm hoa

<ruby>教師<rp>(</rp><rt>きょうし</rt><rp>)</rp></ruby>をやっている làm giáo viên

Ngoài ra, 「やる」vẫn còn có nhiều ý nghĩa khác nữa.~<ruby>方<rp>(</rp><rt>かた</rt><rp>)</rp></ruby> cách…

V<strike>ます</strike>+方


<ruby>作<rp>(</rp><rt>つく</rt><rp>)</rp></ruby>る → 作り → 作り方

<ruby>使<rp>(</rp><rt>つか</rt><rp>)</rp></ruby>う → 使い → 使い方

<ruby>食<rp>(</rp><rt>た</rt><rp>)</rp></ruby>べる → 食べ → 食べ方 

このゲームのやり<ruby>方<rp>(</rp><rt>かた</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>教<rp>(</rp><rt>おし</rt><rp>)</rp></ruby>えてください。Hãy chỉ cho tôi cách chơi game này.

インターネットでケーキの<ruby>作<rp>(</rp><rt>つく</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby>方<rp>(</rp><rt>かた</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>調<rp>(</rp><rt>しら</rt><rp>)</rp></ruby>べました。Tôi tìm hiểu trên mạng cách làm bánh kem.

sangankhoai
17-05-2016, 10:14 AM
BÀI 1-2 TỪ VỰNG

Lesson 1-2Vocabulary 「Merry Christmas!」https://www.youtube.com/watch?v=UJb9HcohDUQ


こんなに・そんなに・あんなに

こんなに: thế này 

そんなに:thế đó

あんなに:thế kia

→ bổ nghĩa cho động từ/tính từ<ruby>桜<rp>(</rp><rt>さくら</rt><rp>)</rp></ruby>はこんなにきれいだと<ruby>思<rp>(</rp><rt>おも</rt><rp>)</rp></ruby>いませんでした。Tôi đã không nghĩ là hoa anh đào đẹp như thế này.

この<ruby>車<rp>(</rp><rt>くるま</rt><rp>)</rp></ruby>はそんなに<ruby>新<rp>(</rp><rt>あたら</rt><rp>)</rp></ruby>しくないです。Xe này không mới như thế.

わたしはあの<ruby>子供<rp>(</rp><rt>こども</rt><rp>)</rp></ruby>があんなに<ruby>泣<rp>(</rp><rt>な</rt><rp>)</rp></ruby>くと<ruby>思<rp>(</rp><rt>おも</rt><rp>)</rp></ruby>いませんでした。Tôi đã không nghĩ là đứa bé ấy lại khóc đến thế kia.


できる

hình thành; hoàn thành; làm xong 〔Nができる〕<ruby>新<rp>(</rp><rt>あたら</rt><rp>)</rp></ruby>しい<ruby>本屋<rp>(</rp><rt>ほんや</rt><rp>)</rp></ruby>ができました。Một nhà sách mới đã được hoàn thành.

新しい<ruby>店<rp>(</rp><rt>みせ</rt><rp>)</rp></ruby>ができました。Một cửa tiệm mới đã được hoàn thành.

ケーキができました。Bánh kem đã làm xong.

<ruby>料理<rp>(</rp><rt>りょうり</rt><rp>)</rp></ruby>ができました。Món ăn đã được nấu xong.<ruby>過<rp>(</rp><rt>す</rt><rp>)</rp></ruby>ぎる [QUÁ]


1. đi qua; vượt qua (nơi chốn)〔~を過ぎる〕

京都を過ぎる đi qua Kyoto


2. qua; quá (thời gian) 〔~を過ぎる〕

6<ruby>時<rp>(</rp><rt>じ</rt><rp>)</rp></ruby>を過ぎた đã quá 6 giờ


3. (thời gian) qua; trôi qua 〔~が過ぎる〕

<ruby>時間<rp>(</rp><rt>じかん</rt><rp>)</rp></ruby>が<ruby>早<rp>(</rp><rt>はや</rt><rp>)</rp></ruby>く過ぎる thời gian trôi qua nhanh


4. quá (hạn độ/mức) 〔~V<strike>ます</strike>+過ぎる/A<strike>い</strike>・NA +過ぎる〕

食べすぎる ăn quá

あつすぎる quá nóng<ruby>取<rp>(</rp><rt>と</rt><rp>)</rp></ruby>る [THỦ]

1. lấy; cầm; giữ〔~を取る〕


<ruby>本<rp>(</rp><rt>ほん</rt><rp>)</rp></ruby>を取る lấy quyển sách

<ruby>辞書<rp>(</rp><rt>じしょ</rt><rp>)</rp></ruby>を取る cầm từ điển

<ruby>財布<rp>(</rp><rt>さいふ</rt><rp>)</rp></ruby>を取る cầm ví tiền2. lấy đưa cho〔~を取る〕


その<ruby>雑誌<rp>(</rp><rt>ざっし</rt><rp>)</rp></ruby>を取ってください。Vui lòng lấy cho tôi quyển tạp chí đó.

sangankhoai
30-05-2016, 05:32 PM
BÀI 1-2 NGỮ PHÁP

Lesson 1-3 Grammar 「1. V[て-form] みます/ V[て-form]みたいです」【日本語能力試験】
https://www.youtube.com/watch?v=GA40Z0W0YxA
文法
1.Vてみます / Vてみたいで [thử làm V / muốn thử làm V]
2.Vてきます[làm V rồi trở lại]
3.…そうです[có vẻ…]
4.…んです[vì …]
5.…かどうか[có … hay không]
6.…すぎます[quá…]
7.…<ruby>形容詞<rp>(</rp><rt>けいようし</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>副詞用法<rp>(</rp><rt>ふくしようほう</rt><rp>)</rp></ruby>


1.Vてみます / Vてみたいで [thử làm V / muốn thử làm V]

Vてみる / Vてみたい [dạng thông thường (普通形) của Vてみます / Vてみたいです]

例文:
1.いい温泉を 探してみます。Tôi sẽ thử tìm suối nước nóng tốt.

2.これは 私が 作ったケーキで 。食べてみてください。Đây là bánh kem tôi làm. Mời bạn ăn thử.

3.駅前に新しいデパートができま た。いっしょに行ってみませんか。T rước nhà ga có một trung tâm thương mại mới được xây xong. Bạn thử đi cùng với mình không?


~たい: diễn tả mong muốn, nguyện vọng của mình 

~てみたい: diễn tả tâm trạng bản thân muốn làm thử việc gì đó


例文:

1.わたしは 着物を着てみたいで 。Tôi muốn mặc thử áo kimono.

2.京都に行ったことがありません 京都に行ってみたいですね。Tôi chưa từng đi Kyoto. Tôi muốn thử đi Kyoto quá.

3.お弁当を作ってみたいですね。T i muốn thử làm cơm hộp.

sangankhoai
06-06-2016, 10:26 AM
JLPT N4 Lesson 1-4 Grammar「6.…すぎます」,「7. The adverb usage of adjectives」【日本語能力試験】https://www.youtube.com/watch?v=u_NxO1scBEE

6.…すぎます。  …すぎる。

V<strike>ます</strike>+すぎます (động từVます bỏ ます+すぎます→ quá…)

<strike>い</strike> - adj +すぎます (tính từ i bỏ い+すぎます→ quá…)

な - adj+すぎます (tính từ na (không có な) +すぎます→ quá…)

→ sử dụng khi muốn nói: vì vượt quá phạm vi, dẫn đến kết quả không tốt, làm cho khổ sở


例文:

1.<ruby>彼<rp>(</rp><rt>かれ</rt><rp>)</rp></ruby>はテレビを<ruby>見<rp>(</rp><rt>み</rt><rp>)</rp></ruby>すぎて、<ruby>目<rp>(</rp><rt>め</rt><rp>)</rp></ruby>が<ruby>悪<rp>(</rp><rt>わる</rt><rp>)</rp></ruby>くなりました。Cậu ấy xem ti vi quá nhiều nên mắt trở nên kém đi.

2.このケーキは<ruby>甘<rp>(</rp><rt>あま</rt><rp>)</rp></ruby>すぎないから、ちょうどいいと<ruby>思<rp>(</rp><rt>おも</rt><rp>)</rp></ruby>います。Vì bánh kem này không quá ngọt, tôi nghĩ như vậy là vừa.

3.この<ruby>仕事<rp>(</rp><rt>しごと</rt><rp>)</rp></ruby>は<ruby>大変<rp>(</rp><rt>たいへん</rt><rp>)</rp></ruby>すぎて、<ruby>私<rp>(</rp><rt>わたし</rt><rp>)</rp></ruby>には<ruby>難<rp>(</rp><rt>むずか</rt><rp>)</rp></ruby>しい。<ruby>Vì<rp>(</rp></ruby> công việc này quá nặng nhọc, nên khó đối với tôi.


7.…<ruby>形容詞<rp>(</rp><rt>けいようし</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>副詞用法<rp>(</rp><rt>ふくしようほう</rt><rp>)</rp></ruby> (Cách dùng phó từ được biến đổi từ tính từ)

Khi bổ nghĩa cho động từ, thì ta phải biến đổi tính từ thành phó từ. Cách đổi từ tính từ sang phó từ như sau:

<strike>い</strike> - adj +く+V (tính từ i bỏ い+く+V) 長<strike>い</strike> →長く

な - adj+すぎます (tính từ na (không có な)+に+V) 静か →静かに

例文:

1.<ruby>速<rp>(</rp><rt>はや</rt><rp>)</rp></ruby>く <ruby>歩<rp>(</rp><rt>ある</rt><rp>)</rp></ruby>きます。Đi bộ nhanh.

2.もうすぐ<ruby>試験<rp>(</rp><rt>しけん</rt><rp>)</rp></ruby>ですから、<ruby>真面目<rp>(</rp><rt>まじめ</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>勉強<rp>(</rp><rt>べんきょう</rt><rp>)</rp></ruby>してください。Vì sắp đến kì thi rồi, hãy học hành nghiêm chỉnh vào.

3.<ruby>晩<rp>(</rp><rt>ばん</rt><rp>)</rp></ruby>ご<ruby>飯<rp>(</rp><rt>はん</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>後<rp>(</rp><rt>あと</rt><rp>)</rp></ruby>、わたしはお<ruby>皿<rp>(</rp><rt>さら</rt><rp>)</rp></ruby>を きれいに <ruby>洗<rp>(</rp><rt>あら</rt><rp>)</rp></ruby>いました。Sau bữa cơm tối, tôi rửa chén bát sạch sẽ.

tinhlang
23-06-2016, 04:07 PM
Lesson 2-1 Vocabulary 「Could you tell me where to place trash please」
https://www.youtube.com/watch?v=XsW6DN-gNT0&list=PL8dhMOKO4oIdteGnmMdiUXJnB1-3IfmKA&index=52. <ruby>片<rp>(</rp><rt>かた</rt><rp>)</rp></ruby>づける、<ruby>片付<rp>(</rp><rt>かたづ</rt><rp>)</rp></ruby>く

片づける(他- tha động từ): dọn dẹp; xử lý; giải quyết

片付く(自- tự động từ): (chỉ trạng thái đã được) dọn dẹp; xử lý; giải quyết

<ruby>部屋<rp>(</rp><rt>へや</rt><rp>)</rp></ruby>を片付けました。(Tôi) Đã dọn dẹp phòng.

部屋が片付いていました。Phòng đã được dọn dẹp.


4. ごみ、ゴミ

ごみ : rác; cũng thường được viết bằng chữ katakana: ゴミ

Ở Nhật Bản, rác được phân loại thành:
rác cháy được: <ruby>燃<rp>(</rp><rt>も</rt><rp>)</rp></ruby>えるゴミ

rác không cháy được : <ruby>燃<rp>(</rp><rt>も</rt><rp>)</rp></ruby>えないゴミ

rác cồng kềnh/rác cỡ lớn: <ruby>粗大<rp>(</rp><rt>そだい</rt><rp>)</rp></ruby>ゴミ


Tuỳ theo loại và khu vực mà cách đổ rác sẽ khác nhau.


5. <ruby>燃<rp>(</rp><rt>も</rt><rp>)</rp></ruby>える (<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>JA</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]-->(自- tự động từ): cháy<!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><ruby><rt></rt><rp>)</rp></ruby>
<ruby><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>JA</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> </ruby><ruby style="ruby-align:distribute-space">紙<rp>(</rp><rt style="font-size:5.5pt;font-family:&quot;MS Mincho&quot;;layout-grid-mode:line">かみ</rt><rp>)</rp></ruby>が <ruby style="ruby-align:distribute-space">燃<rp>(</rp><rt style="font-size:5.5pt; font-family:&quot;MS Mincho&quot;;layout-grid-mode:line">も</rt><rp>)</rp></ruby>える giấy cháy
<ruby style="ruby-align:distribute-space">木<rp>(</rp><rt style="font-size:5.5pt;font-family:&quot;MS Mincho&quot;;layout-grid-mode:line">き</rt><rp>)</rp></ruby>が <ruby style="ruby-align:distribute-space">燃<rp>(</rp><rt style="font-size:5.5pt; font-family:&quot;MS Mincho&quot;;layout-grid-mode:line">も</rt><rp>)</rp></ruby>えているcây đang cháy
<ruby></ruby><ruby><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></ruby>

8. <ruby>生<rp>(</rp><rt>なま</rt><rp>)</rp></ruby>ごみ、<ruby>粗大<rp>(</rp><rt>そだい</rt><rp>)</rp></ruby>ごみ

生ごみ: rác tươi (rác nhà bếp, đồ ăn,…)

粗大ごみ:rác cỡ lớn; rác cồng kềnh (đồ điện máy cỡ lớn, đồ nội thất,..)


14. <ruby>袋<rp>(</rp><rt>ふくろ</rt><rp>)</rp></ruby>、ごみ<ruby>袋
<rp>(</rp><rt>ぶくろ</rt><rp>)</rp></ruby>
<ruby>袋<rp>(</rp><rt>ふくろ</rt><rp>)</rp></ruby>: túi; bịch

ごみ<ruby>袋<rp>(</rp><rt>ぶくろ</rt><rp>)</rp></ruby>: túi rác; bịch đựng rác

<ruby>手袋<rp>(</rp><rt>てぶくろ</rt><rp>)</rp></ruby>: bao tay

(khi ghép từ, từ đứng sau nếu ở hàng か、さ、た、は (bảng chữ cái) thường bị biến âm thành trọc âm (có dấu “ )

19. <ruby>入<rp>(</rp><rt>い</rt><rp>)</rp></ruby>れる bỏ… vào; cho… vào (PにNを入れる bỏ N vào chỗ P)

ごみを入れる bỏ rác vào; 本を入れる bỏ sách vào

ごみ袋に ごみを 入れます。(Tôi) Bỏ rác vào túi rác.

かばんに 本を 入れました。 (Tôi) Bỏ sách vào túi cặp.

sangankhoai
31-10-2016, 05:52 PM
JLPT N4 Lesson 2-2 Vocabulary 「Could you tell me where to place trash please?」
https://www.youtube.com/watch?v=IGthCK_Q9L0&index=6&list=PL8dhMOKO4oIdteGnmMdiUXJnB1-3IfmKA

42.<ruby>花見<rp>(</rp><rt>はなみ</rt><rp>)</rp></ruby>ngắm hoa anh đào

花見をする: ngắm hoa anh đào

<ruby>一緒<rp>(</rp><rt>いっしょ</rt><rp>)</rp></ruby>に花見に行きませんか。Bạn đi ngắm hoa anh đào cùng tôi không?


43.サイン (sign)する ký tên

ここにサインしてください。Hãy ký tên vào chỗ này.

サインしました。Đã ký.


44.くれる: cho 

Aは Bに Nを くれる A cho B N
     
<ruby>山田<rp>(</rp><rt>やまだ</rt><rp>)</rp></ruby>くんはわたしの<ruby>妹<rp>(</rp><rt>いもうと</rt><rp>)</rp></ruby>に プレゼントを くれました。Câu Yamada cho em gái tôi món quà.

<ruby>友達<rp>(</rp><rt>ともだち</rt><rp>)</rp></ruby>は〔わたしに〕<ruby>映画<rp>(</rp><rt>えいが</rt><rp>)</rp></ruby>のチケットをくれました。Bạn bè cho tôi vé xem phim.

(Khi người nhận là mình〔わたし〕thì (わたしに)thường được lược bỏ)

※: A(chủ ngữ--người cho): là người ngoài nhóm mình
B (người nhận): mình (người nói/người thuộc nhóm mình)

Người thuộc nhóm mình gồm có: mình (わたし),người trong gia đình mình, người trong công ty mình,…


くれる・あげる: cho/tặng
くれる: có chủ ngữ (A) đa phần là người ngoài nhóm mình
người nhận (B) là người thuộc nhóm mình

あげる: có chủ ngữ (A) đa phần là mình (わたし) hoặc người thuộc nhóm mình
người nhận (B) là người ngoài nhóm mình

<ruby>友達<rp>(</rp><rt>ともだち</rt><rp>)</rp></ruby>は〔わたしに〕<ruby>花<rp>(</rp><rt>はな</rt><rp>)</rp></ruby>をくれました。Bạn bè tặng tôi hoa.

わたしの<ruby>兄<rp>(</rp><rt>あに</rt><rp>)</rp></ruby>は <ruby>友達<rp>(</rp><rt>ともだち</rt><rp>)</rp></ruby>に <ruby>花<rp>(</rp><rt>はな</rt><rp>)</rp></ruby>をあげました。Anh trai tôi tặng hoa cho bạn bè.

*Về việc phân biệt cách sử dụng くれる hay あげる chúng ta vừa để ý đến chủ ngữ, vừa chú ý đến người nhận để sử dụng cho đúng động từ.