PDA

View Full Version : Dạy con làm giàuemyeukhoahoc
08-06-2016, 04:29 PM
The critical habits the wealthy learn from their parents
Những thói quen chủ yếu của người giàu học từ cha mẹ họ

http://static1.businessinsider.com/image/574eebc552bcd025008c6092-1156/wealthy-parent-child.jpg

I spent five years interviewing 177 self-made millionaires and 128 poor people and documented what I learned in something I call my Rich Habits Study.
Tôi đã dành 5 năm trời phỏng vấn 177 người tay trắng trở thành triệu phú và 128 người nghèo và chứng minh bằng tài liệu những gì tôi đã tìm hiểu mà tôi gọi là Nghiên cứu về những thói quen của người giàu.

Here are some of the habits I found the self-made millionaires in my study picked up from their parents:
Sau đây là một số thói quen, trong quá trình nghiên cứu của mình tôi thấy được, ở những người tay trắng trở thành triệu phú đã chịu ảnh hưởng từ cha mẹ họ:

You create your life.
Bạn tạo ra cuộc sống của bạn.

Self-mades were taught that they were the architects of their lives. You and you alone create the circumstances that make you rich or poor.
Những người tay trắng làm nên cơ đồ được cha mẹ dạy rằng chính họ là những người làm nên cuộc sống của mình. Bạn và chỉ bạn mà thôi chính là người tạo ra cảnh giàu hay nghèo cho mình.

Take individual responsibility when things go wrong.
Chịu trách nhiệm khi xảy ra sai lầm.

Self-mades were not allowed to play the victim. They were taught to take personal responsibility for the good and bad in life and were not allowed to blame anyone but themselves when things went wrong — because things always go wrong in life.
Những người tay trắng thành đạt không được phép nhận mình là nạn nhân. Họ được cha mẹ dạy phải chịu trách nhiệm về mọi việc tốt xấu trong cuộc sống và không được đổ lỗi cho người khác, tự mình phải nhận trách nhiệm khi xảy ra sai lầm - vì con người luôn mắc lỗi trong cuộc sống.

Respect the law.
Tôn trọng luật pháp.
They learned from their parents to respect police and law enforcement officials. If they broke the law, their parents punished them severely.
Họ được cha mẹ dạy phải tôn trọng cảnh sát và những người thực thi pháp luật. Nếu họ phạm pháp, cha mẹ họ sẽ trừng phạt họ rất nặng.

Seek your main purpose.
Tìm kiếm mục đích chính.

They were exposed to numerous novel activities. The purpose of this was to help their kids discover their in-born talents. Most parents don’t do this. Most lock their kids into one or two activities for ten years or more. As a result, kids never have an opportunity to explore different activities. There’s just not enough time to learn something new when you spend most of that time on travel teams.
Khi còn nhỏ họ được tiếp xúc với nhiều hoạt động mới lạ. Mục đích là để phát hiện ra tài năng bẩm sinh của mình. Hầu hết các bậc phụ huynh không làm việc này. Đa số bó buộc con trẻ vào một hai hoạt động mà thôi trong suốt chục năm trời thậm chí là hơn. Kết quả là trẻ em không bao giờ có cơ hội tham gia vào các hoạt động khác nhau.

Ultimately, 93% of respondents raised this way either liked or loved their jobs as adults. When you find and use your innate talents to make money, that leads to happiness and financial success because you will want to devote more time to anything you love doing. When you can make money doing what you love, this leads you to your true calling in life.
Rốt cuộc, 93% những người trả lời khảo sát cho biết họ được nuôi dưỡng theo cách này nên họ yêu thích công việc như những người trưởng thành vậy. Khi bạn phát hiện ra và sử dụng tài năng bẩm sinh của mình để kiếm tiền thì sẽ có hạnh phúc và thành công về tài chính vì bạn sẽ mong muốn dành nhiều thời gian cho công việc bạn yêu thích hơn bất cho bất cứ việc gì khác. Khi bạn có thể kiếm ra tiền từ công việc bạn yêu thích, thì bạn thật sự sống với đam mê của mình rồi.


Pursue your dreams and goals.
Theo đuổi những ước mơ và mục tiêu.

Sixty-one percent were required to dream-set. Dream-setting is the process of writing out a script of your ideal perfect life. This script then becomes a blueprint for your life.
61% những người thành đạt được cha mẹ yêu cầu phải có ước mơ. Đặt ra những mơ ước chính là quá trình viết ra kịch bản về cuộc sống trọn vẹn tuyệt vời của bạn. Kịch bản này rồi sẽ trở thành kế hoạch chi tiết cho cuộc đời bạn.

Many people fail at achieving goals because they were taught the wrong definition of a goal: that goals are broad objectives, like making $100,000 a year. That’s a dream, not a goal.
Nhiều người không đạt được các mục tiêu vì họ học được cái định nghĩa sai lầm về mục tiêu: rằng mục tiêu là những đối tượng rõ ràng, kiểu như kiếm được 100 ngàn đô một năm vậy. Đó không phải là ước mơ, cũng chẳng phải là mục tiêu đâu.

Ninety-seven percent of these self-made millionaires were taught a very different definition of a goal: All goals require physical action and all goals must be 100% achievable, meaning you have the knowledge and skills to pursue the goal. Eighty percent were taught to focus on one stretch goal (long-term goal) until they achieved it.
97% những người tay trắng thành triệu phú được cha mẹ dạy một định nghĩa rất khác lạ về mục tiêu: Mọi mục tiêu đều cần phải hành động cụ thể và mọi mục tiêu phải là những mục tiêu chắc chắn có thể thực hiện được, có nghĩa là phải có kiến thức và kỹ năng để theo đuổi mục tiêu ấy. 80% người thành đạt được dạy tập trung vào một mục tiêu kéo dài (tức là mục tiêu dài hạn) cho đến khi đạt được mục tiêu này.

Goals and dreams are not the same thing. You create goals around each dream, and when you realize all of the goals, you realize your dream.
Mục tiêu và ước mơ không phải là một. Bạn tạo ra các mục tiêu quanh từng ước mơ, và khi bạn nhận ra tất cả các mục tiêu, thì bạn biết được ước mơ của mình.

Acquiring wealth is a good thing.
Giàu có chẳng có gì là xấu xa cả.

Ninety-seven percent were taught that wealthy people are good, honest, and hardworking. They are not evil or greedy.
97% người thành đạt được cha mẹ dạy rằng người giàu là những người tốt, trung thực và siêng năng. Họ không phải những người độc ác hay tham lam đâu.

Work hard for what you want.
Làm việc hết mình vì những gì mình muốn

The self-mades were not given things by their parents. They were required to work for the things they wanted. At an early age (9 or 10) they had to work to buy things they wanted. Fifty-five percent were forced to work 10 or more hours per month.
Những người tay trắng thành đạt không được cha mẹ để lại cho tiền bạc. Họ phải làm việc để có những gì mình muốn. Ngay từ khi còn nhỏ (9-10) tuổi đã phải làm việc để mua những món đồ mình thích. 55% trong số những đứa trẻ ấy phải làm việc 10 hoặc hơn 10 tiếng mỗi tháng.


Respect other people's property.
Tôi trọng tài sản của người khác.

They were taught by their parents to respect the hard-earned property of others.
Họ được cha mẹ dạy phải tôn trọng tài sản mồ hôi nước mắt của người khác.

Improve yourself daily.
Tự hoàn thiện mỗi ngày.

Eighty-eight percent were required to read educational books a minimum of 30 minutes or more every day. Fifty-four percent were required to learn new words to expand their vocabulary. Sixty-eight percent were programmed for college — they were indoctrinated with the idea at an early age that they would be going to college.
88% người thành đạt được cha mẹ yêu cầu phải đọc sách giáo dục mỗi ngày ít nhất là nửa giờ. 54% họ phải học từ mới để mở rộng vốn từ của mình. 68% được lên chương trình để học đại học - từ nhỏ họ được dạy cho suy nghĩ là họ sẽ đi học đại học.

Use time productively.
Sử dụng thời gian hiệu quả.

The parents of self-made millionaires didn’t allow their kids to waste time on TV, video games, social media, or the Internet.
Cha mẹ của những người tay trắng trở thành triệu phú không để con cái họ lãng phí thời giờ vào ti vi, trò chơi điện tử, mạng xã hội, hay Internet.

businessinsider.com
http://www.businessinsider.com/lessons-rich-people-learn-from-parents-2016-5