PDA

View Full Version : Châu chấu và kiến - The Grasshopper and the Antsphunuthuthiet
10-01-2017, 11:07 AM
The Grasshopper and the Ants

http://www.storynory.com/wp-content/uploads/2016/09/grasshopper-ants-600x578.jpg


I’m an artist, and as everyone knows, artists are usually rather poor. Normally, I don’t mind about that. When the sun is shining, I sit on my favourite blade of grass and play music for everyone to listen to. I have lots of friends, and together we’ve formed an orchestra.

Tôi là nghệ sĩ, mà ai ai cũng biết, nghệ sĩ thường rất nghèo. Bình thường, Tôi không cảm thấy phiền lòng về chuyện đó. Khi mặt trời rực rỡ, tôi ngồi lên ngọn cỏ yêu thích rồi chơi nhạc cho mọi người nghe. Tôi có nhiều bạn bè, nên chúng tôi cùng nhau lập một ban nhạc.

https://i.ytimg.com/vi/-_QFQGRybEk/maxresdefault.jpg

Everyone loves our music and says how cheerful it makes them feel – well almost everyone. There’s a family of ants who never stop to listen. They take themselves far too seriously for music or enjoyment. All they do is work, work, work – even when the sun is shining.

Ai cũng thích nhạc của chúng tôi và bảo âm nhạc làm họ thấy vui vẻ - hầu như ai cũng thế. Trừ có một gia đình kiến nọ chẳng bao giờ dừng lại lắng nghe. Họ chẳng mảy may quan tâm đến âm nhạc hoặc giải trí. Tất cả mọi chuyện họ quan tâm là công việc, công việc, công việc - thậm chí khi mặt trời đang toả sáng.

http://www.coolnouns.com/wp-content/uploads/2015/10/grasshopper-and-the-ants-004.jpg


“Hey You Ants,” I said to them. “It’s a lovely summer’s day. Why don’t you rest your feet for a while, and listen to my sweet music?”
" Này các bạn Kiến ơi," Tôi nói với họ."Ngày hè đẹp quá. Sao các bạn không dừng chân đôi chút để nghe nhạc tôi hát hay lắm này?"

“No time to stop,” one of them said, panting away. “We’re far too busy stocking up food for winter.”
"Không có thời gian để dừng đâu," một chú kiến hổn hển nói."Chúng tôi đang bận tích trữ thực phẩm cho mùa đông."

https://disneynouns.files.wordpress.com/2015/10/grasshopper-and-the-ants-005.jpg


The months went by, and the days got shorter and colder. I was shivering so much that I couldn’t even sing. A hard frost was on the ground, and there wasn’t a crumb to eat. I was so hungry! So I went to see that busy family of ants and said:
Ngày tháng trôi qua, và ngày ngắn dần và lạnh dần. Tôi lạnh run chẳng ca hát nổi. Sương giá phủ mặt đất, nên chẳng còn chút gì ăn. Tôi đói quá, nên đi gặp gia đình nhà kiến bận rộn ấy rồi nói :


“Please Sirs, I’m a poor starving musician. Spare me a few crumbs from your store of food.”
"Xin các ngài rủ lòng, tôi là nhạc sĩ nghèo sắp chết đói rồi. Xin hãy cho tôi chút ít thức ăn trong kho thực phẩm của quý ngài nhé."


https://static.kinokopilka.pro/system/images/screenshots/images/000/196/866/196866_original.jpg


Do you know what? Those ants just turned their noses up at me. They were so stingy that they wouldn’t share any of their food. Oh Well, I’ll just have to go hungry this winter. In the New Year, I’ll make a resolution. When the times are good, I’ll remember to save some food for a rainy day.

Bạn biết chuyện gì không? Những chú Kiến ấy không đồng ý. Họ keo kiệt đến nỗi họ không cho tôi chút đồ ăn nào cả. Ừ tốt thôi, tôi đành phải sống đói khổ mùa đông năm nay. Qua năm sau, tôi hứa với lòng: Khi trời đẹp, tôi sẽ nhớ để dành chút đồ ăn phòng khi thiếu thốn.

https://img1.etsystatic.com/000/0/6060961/il_570xN.187164707.jpg


http://www.ciakhollywood.com/cartoons/thegrasshopperandtheants/1.jpghttp://www.storynory.com/2016/09/15/the-grasshopper-and-the-ants/