PDA

View Full Version : Học vẽ nhân vật hoạt hìnhmmll
03-02-2017, 10:55 AM
Học vẽ nhân vật hoạt hình qua 6 bước
Learn to Draw a Cartoon CharacterBước 1: Tom góp dụng cụ tập vẽ
Step 1: Gather Your Supplies
a clear workspace

plenty of paper
a pencil
an eraser (hopefully we won't need this too much)
time and patience
chỗ tập vẽ thông trống

nhiều giấy

một bút chì

một cục tẩy, hy vọng không phải xài nhiều

thời gian và kiên nhẫnhttps://cdn.instructables.com/F27/1N4J/GU63TWEV/F271N4JGU63TWEV.MEDIUM.jpg?width=614

mmll
03-02-2017, 11:02 AM
Step 2: Think in Three Dimensions

Bước 2: Tưởng tượng theo không gian 3 chiều

The basic cartoon character is made up of basic shapes. These are THREE-DIMENSIONAL shapes, not two. So begin by practicing some simple 3-D shapes:
Nhân vật hoạt hình được tạo thành từ những hình căn bản, hình ba chiều, chứ không phải 2 chiều, vì thế hãy tập vẽ các hình ba chiều đơn giản trước.

1. Practice drawing a box, a sphere, and a cylinder like the ones pictured above. Keep practicing until you feel comfortable drawing in three-dimensions.
1. Tập vẽ một hộp, quả cầu, hình trụ giống các hình bên dưới. Tập vẽ mãi cho đến khi cảm thấy vẽ ba chiều thoải mái.

2. Once you feel comfortable drawing these shapes, begin experimenting with them. Stretch them. Bend them. Twist them.

2. Khi vẽ các hình này dễ dàng thoải mái rồi, hãy bắt đầu cảm nhận: kéo dãn, bẻ cong, vặn vẹo chúng.

hint: Be confident. Keep your pencil strokes loose and keeps your hands moving fast. Continue drawing lines on top of each other until you draw one you're happy with and try to stay away from the eraser!

Gợi ý: Hãy tự tin. Vẽ các nét mờ và phóng tay vẽ nhanh. Vẽ đè lên nét cũ suốt cho đến khi cảm thấy hài lòng, và đừng động đến cục tẩy.
https://cdn.instructables.com/F3H/5G3X/GU63Y2HW/F3H5G3XGU63Y2HW.MEDIUM.jpg?width=614

mmll
03-02-2017, 11:10 AM
Step 3: Master the Flour Sack


Bước ba: Vẽ thuần thục túi đựng bột mì

Now that you know how to manipulate simple shapes, you can begin to combine them to make more complex shapes.

1. Place a cube on top of a sphere and smooth out the lines connecting the two shapes. You now have one shape that should resemble a flour sack.- The flour sack shape is one of the most important shapes to master in order to draw a basic cartoon character. But you'll learn more about that in step number four.

2. Animate the flour sack by slightly manipulating the simple shapes that make up the sack. Squish them. Stretch them. Bend them.

Sau khi đã biết cách vặn vẹo các hình đơn giản rồi, hãy bắt đầu ghép lại thành hình phức tạp hơn.
1. Đặt một khối vuông bên trên một quả cầu rồi vuốt các nét nối hai hình này lại. Bây giờ ta có một hình trông giống túi đựng bột.
Hình túi đừng bột là một trong những hình quan trọng nhất phải thông thạo thì mới vẽ được nhân vật hoạt hình căn bản. Bạn sẽ biết thêm điều này trong bước 4.
2. Hãy làm túi bột sinh động bằng cách hơi vặn vẹo các hình đơn giản tạo nên túi này. Hãy đè nó, kéo giãn nó, bẻ cong nó.https://cdn.instructables.com/FFY/C42R/GU63Y2OC/FFYC42RGU63Y2OC.MEDIUM.jpg?width=614


https://cdn.instructables.com/F1P/JOD9/GU63TWIB/F1PJOD9GU63TWIB.MEDIUM.jpg?width=374.2966463414634 3

mmll
03-02-2017, 11:28 AM
Step 4: Add Limbs
Bước 4: Thêm chân tay vào

Now that you're a master flour sack-drawer, you can begin to draw your cartoon character. As you can see in the image below, the flour sack just happens to be the same shape as the basic cartoon character's torso (I bet you're glad you practiced manipulating that flour sack so much).

Vì giờ bạn đã vẽ túi bột thuần thục rồi, bạn có thể bắt đầu vẽ nhân vật hoạt hình của mình được rồi đấy. Như trong hình bên dưới, may mắn sao, túi bột lại có dạng giống thân của nhân vật hoạt hình căn bản (Dám cá bạn mừng rơn vì đã tập vẽ túi bột ngon lành rồi, phải không nào).


1. Draw a torso (flour sack).
1. Vẽ 1 thân mình (tức là vẽ túi bột ).

2. Add arms, legs, and a neck using these tips on placement and sizing:
2. Thêm cánh tay, cẳng chân, và cổ, dùng các mánh này để biết nên vẽ chân tay cổ ở đâu, và to nhỏ thế nào:

Arms should come out of the top corner of the torso and should be as long as about two torso widths.
Cánh tay phải vẽ ra từ góc trên cùng của thân mình và phải dài khoảng gấp đôi bề ngang của thân.
Legs come out of the bottom of the torso and should be about as long as the height of the torso. Make sure to keep the legs wide-set and drawn towards the outside of the torso.
Chân phải vẽ ra từ phía dưới cùng của thân và nên dài khoảng bằng chiều cao của thân. Hãy đảm bảo vẽ chân cách xa nhau và hướng ra ngoài thân.
The neck can come straight out of the top of the torso.
Cổ có thể vẽ mọc thẳng ra từ trên đỉnh của thân.

hint: As shown in the second image, arms and legs should be drawn as two separate cylinders, not one. The two cylinders connect at the elbow or knee.
gợi ý : Như trong hình hai, chân và tay nên vẽ như hai hình trụ riêng biệt, chứ không phải một hình. Hai hình trụ nối nhau ở khuỷu tay hoặc đầu gối.


3. Draw hands and feet using these blocking techniques:
3. Vẽ bàn tay và bàn chân bằng kỹ thuật khối này :
Hands are made out of a simple block or box shape. The thumb comes out of the side of the block, near the wrist. The fingers (I only draw three) need to extend out from the top of the block.
Bàn tay được tạo thành từ những khối đơn giản hoặc hình hộp. Ngón tay cái vẽ ra từ một bên của khối, gần cổ tay. Các ngón tay còn lại (Tôi chỉ vẽ ba ngón thôi) cần xoè ra từ trên đỉnh của khối này.

The cartoon foot can be thought of as two simple shapes, a box and a cone as the toes.
Chân của nhân vật hoạt họa có thể được xem là hai hình đơn giản, 1 hộp và 1 nón làm ngón chân.
https://cdn.instructables.com/FFI/DDDZ/GU63LZY8/FFIDDDZGU63LZY8.MEDIUM.jpg?width=614

https://cdn.instructables.com/FAA/ZCTW/GU63TWIU/FAAZCTWGU63TWIU.MEDIUM.jpg?width=355.2940522512506 6

https://cdn.instructables.com/FAA/ZCTW/GU63TWIU/FAAZCTWGU63TWIU.MEDIUM.jpg?width=355.2940522512506 6

mmll
03-02-2017, 11:42 AM
Step 5: Add a Head


Bước 5: Vẽ đầu


It is helpful to think of a cartoon head as consisting of two basic shapes:
Cần tưởng tượng trong đầu: đầu một nhân vật hoạt họa gồm hai hình cơ bản :

1. Draw a sphere on top of the previously drawn neck.
1. Vẽ 1 hình cầu bên trên cái cổ đã vẽ hồi nãy.

2. Add a second sphere to the bottom part of the first sphere. This sphere should be flattened to almost half the height of the first sphere.
2. Thêm 1 hình cầu thứ hai vào đáy của hình cầu đầu tiên. Hình cầu này nên bị đè bẹt khoảng gần nửa chiều cao của hình cầu đầu tiên. - It should be noted that in profile, the neck connects to the head BETWEEN the two spheres, not to the bottom of the jaw. This is shown in the first image.
- Nên nhớ trong hình vẽ nghiêng, cổ nối vào đầu ở giữa hai quả cầu, chứ cổ không nối vào dưới hàm. Như trong hình đầu.


Now that you know how to make the basic shape of the head, you can add details such as eyes, a mouth, a nose, and ears. Let's start with the eyes.
Bây giờ sau khi đã biết cách vẽ hình cơ bản của cái đầu rồi, bạn có thể thêm các chi tiết như mắt, miệng, mũi, và tai. Chúng ta hãy bắt đầu vẽ mắt nhé.

3. Choose which way the character is going to be looking and lightly pencil in an oval over the sphere facing that direction (refer to the second image).
3. Chọn hướng mà nhân vật nhìn rồi vẽ một hình ô-van mờ bên trên quả cầu nhìn về hướng đó (như trong hình hai ).

4. Draw two ovals for eyes, staggering the light line you just made and add two black dots for pupils.
4. Vẽ hai hình ô-van làm mắt, làm nghiêng nét mờ vừa vẽ rồi thêm hai đốm đen làm con ngươi. - When drawing eyes, make sure to curve them along the light pencil line. This will make sure your character looks like he's looking in the intended direction.
- Khi vẽ mắt, hãy đảm bảo vẽ cong theo nét chì mờ. Làm vậy sẽ đảm bảo nhân vật hoạt hình của bạn đang nhìn theo hướng ḅan muốn.


5. Draw in an oval nose and two circular ears, all along the line between the two original spheres.
5. Vẽ một hình ô-van làm mũi và hai lỗ tai tròn, dọc theo đường nằm giữa hai quả cầu đầu tiên.
6. Draw a curved line for a mouth under the nose. 6. Vẽ một nét cong làm miệng bên dưới mũi.
- For a more open mouth, you can choose to add a third oval to draw the mouth on.
- Muốn vẽ miệng há, bạn có thể vẽ thêm một hình ô-van thứ ba làm miệng.https://cdn.instructables.com/FDU/A3AX/GU63TWJJ/FDUA3AXGU63TWJJ.MEDIUM.jpg?width=614

https://cdn.instructables.com/FLT/K014/GU63TWJP/FLTK014GU63TWJP.MEDIUM.jpg?width=614

mmll
03-02-2017, 11:54 AM
Step 6: Practice Manipulating Your Character


Bước 6: Tập điều khiển nhân vật của mình


Way to go. You know how to draw a basic cartoon character! But don't stop there. Continue to experiment with him. Try repositioning the basic structural shapes of the cartoon to make your character move, dance, sleep, jump, or whatever else you can imagine. You can also bend, stretch, and twist these shapes to add even more interest to your character.

Giỏi lắm. Bạn biết cách vẽ một nhân vật hoạt hình cơ bản rồi! Nhưng chớ dừng lại đấy. Hãy tiếp tục trải nghiệm với nhân vật của mình. Hãy thử đổi vị trí của các hình cấu tạo cơ bản của nhân vật hoạt họa này để làm nhân vật của bạn cử động, múa, ngủ, nhảy, hoặc bất cứ kiểu gì bạn tưởng tượng ra. Bạn cũng có thể bẻ cong, kéo dài, và vặn vẹo các hình này để làm nhân vật của mình thêm thú vị.


Just remember, you're not expected to be a pro after simply reading this short tutorial. You need to keep practicing. If something looks funny, try again, this time changing things up a little. Eventually your confidence will grow along with your skill level. Before you know it, you'll even be adding hair and clothes to your character, developing your own set of unique characters.
Chỉ cần nhớ, bạn chẳng thể là dân vẽ chuyên nghiệp sau khi đọc bài chỉ dẫn ngắn ngủn này. Bạn phải tập vẽ suốt. Nếu vẽ thấy mắc cười, thử vẽ lại, lần này đổi một chút. Cuối cùng bạn sẽ dần cảm thấy tự tin khi tài nghệ tăng dần. Trước khi kịp nhận ra điều này, thậm chí bạn sẽ còn vẽ thêm tóc và quần áo cho nhân vật của mình nữa cơ, thế là bạn sẽ có một bộ nhân vật hoạt hình độc đáo chỉ bạn mới có.


https://cdn.instructables.com/FHD/WJN0/GU63A4I6/FHDWJN0GU63A4I6.MEDIUM.jpg?width=614

https://cdn.instructables.com/FDR/RHNO/GU63A4IA/FDRRHNOGU63A4IA.MEDIUM.jpg?width=368.9070887818307

https://www.instructables.com/id/Learn-to-Draw-a-Cartoon-Character/

17932
(https://www.instructables.com/id/Learn-to-Draw-a-Cartoon-Character/)

mmll
06-02-2017, 12:11 PM
1. How to Start - Cách bắt đầu

Use rough sketches before hand.
Phác thảo trước.

First, draw the basic shape of the figure and then go adding features and other details of the body.
Trước tiên, vẽ hình dáng cơ bản của nhân vật, rồi thêm nét và chi tiết khác của cơ thể.

https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-01.jpg2- Proportions - Tỉ lệ

Use oval shapes to measure the height of a character.
Dùng hình ô-van đo chiều cao nhân vật.

For example: A child usually has a head larger than the rest of the body measurements. But the adult has different proportions, which varies according to gender and physique of each character.

Ví dụ như : Trẻ em thường có đầu lớn hơn số đo các phần khác của cơ thể. Nhưng người lớn có tỉ lệ khác, tùy theo giới tính và thể lực của mỗi nhân vật.

https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-03.jpg

https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-03.1.jpg
When designing (or animating) a character's entire body, it's recommended to keep several drawings of it on a separate piece of paper. Thus, it's possible to have a reference of his proportions to draw it in different poses and actions.

Khi thiết kế toàn thân một nhân vật, nên giữ vài hình vẽ trong một trang riêng biệt để tham khảo được tỉ lệ thân thể trong các tư thế và hành động khác nhau.

https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-04.jpg

https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-04.1.jpg

https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-05.jpg

3- The Body is a Pear! Thân mình hình quả lê


It's common practice among designers to use pear shapes - or similar objects - to build the body format.

Thường các nhà thiết kế hay dùng hình quả lê hoặc hình tương tự để vẽ thân.

https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-06.jpg

https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-07.1.jpg

https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-08.jpg


4- Addition of the Skeleton - Thêm sườn


You need to understand the main differences in muscles and bones among different cartoon categories, such as cats, birds and humans. This knowledge is necessary and it will guide us in relation to the character's joints, such as elbows and knees.

Cần biết khác biệt giữa phần cơ và xương trong các loại cartoon: của mèo, chim, người. Kiến thức này rất cần để ta vẽ các khớp của nhân vật như khuỷu tay và đầu gối.The gestural and physical characteristics of your characters must be clear even without any dialogue or scene orientation.

Các đặc điểm về hình thể và động tác của nhân vật phải rõ ràng dù không có lời thoại hay cảnh vật gợi ý.


https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-10.jpg

<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-09.jpg
https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-11.jpg

To summarize:


Measure the proportions of your character with rounded shapes;
Wrap the body using the famous rule of pear;
Trace the lines that serve as guides of the main points of character's joints (skeleton);
Complete your character with the final details around the structure you've built.

Tóm lại:

Đo tỉ lệ của nhân vật bằng các hình tròn
Bọc thân mình bằng quy tắc hình quả lê nổi tiếng
Tô các đường nét cho biết các điểm chính của khớp.
Hoàn thiện nhân vật bằng các chi tiết quanh kiến trúc đã xây.

5. Inverting the Pear

Does the "rule of pear" work for all cartoon characters that we'll create from now on? Not always. If we reverse that shape, we'll create a sense of strength and power in our character! Notice the examples below.

Quy tắc hình quả lê có áp dụng được cho mọi nhân vật cartoon không? Không phải lúc nào cũng áp dụng được, nếu đảo ngược quả lê, ta sẽ tạo ra cảm giác sức mạnh và quyền lực trong nhân vật như các hình sau:
<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-12.jpg</figure><figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-12.1.jpg
<figcaption>Fragile man: pear body. Strong man: reversed pear body. Easy, right?

Người yếu ớt: thân hình quả lê. Người hùng dũng, hình quả lê đảo ngược. Dễ quá mà phải không?

</figcaption></figure><figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-13.jpg
<figcaption>Can you tell the difference in pear shapes in this drawing?

Bạn có thấy khác biệt giữa hình quả lê trong hình này không?


</figcaption></figure>Another interesting analogy would be to base the characters in objects that resemble a specific physical type, like the example below:

Suy luận tương tự: phác hoạ nhân vật theo các đồ vật có thân hình giống đồ vật, như ví dụ sau:
<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-14.jpg


</figure>6. The Goofy Character - Nhân vật ngốc nghếch

The "goofy character" is one who walks on two legs (even the animals) and looks silly, clumsy and, generally, lazy.

Nhân vật ngốc nghếch đi bằng hai chân, dù là thú vật, và trông ngố, vụng về, và thường thì lười nhác.

This kind of character is often represented as a coward. They are generally more interested in staying out of trouble than anything else. It can also be represented as a nerd or as a frustrated guy.

Đây là loại nhân vật thường tượng trưng cho một kẻ hèn nhát, luôn thích tránh xa rắc rối. Thường được biểu diễn dưới dạng một thằng ngốc hoặc kẻ chán nản.

<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-15.jpg</figure>There is a template to be followed in such cartoon characters - although not a definitive rule, and may be changed to suit the nature of each character:


Thinner heads;
Big noses (or snout, if an animal);
Big teeth;
Small shoulders;
Virtually no chin;
Rule of pear (never inverted, always upward!).

Thường nhân vật như thế sẽ có các đặc điểm sau:

Đầu hẹp hơn
Mũi to
Răng to
Vai hẹp
Không cằm
Quy tắc quả lê (không bao giờ là quả lê ngược)

Basically, these are the main attributes needed to make the goofy guy. Play with it until you master the technique to apply in any character.

Các thuộc tính ấy đảm bảo tạo ra một thằng ngốc. Hãy vọc cho đến khi nắm vững kỹ thuật này để áp dụng cho mọi nhân vật.


<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-16.jpg
<figcaption>What? A lion on two legs? Wait... is this a goofy lion?

Gì chứ. Sư tử hai cẳng à? ... có phải là một con sư tử ngốc nghếch không?

</figcaption></figure>Not all animals that walk like humans are "goofy". Many of them have a sarcastic and ironic tone. As an example of these characters, we can mention Woody Woodpecker and Bugs Bunny.


7. Apply Our Knowledge: Create a Heroic Character
Áp dụng kiến thức : Tạo một nhân vật dũng cảm


We will now build together the body of a character based on the knowledge we have acquired. Let's get started!

Giờ đã biết các tạo thân mình một nhân vật dựa trên kiến thức thu được rồi, chúng ta hãy bắt đầu nào.

Step 1

No need to worry about making several sketches until you reach the ideal proportion.
Chỉ khi xác định được tỉ lệ lý tưởng rồi hãy vẽ vài phác thảo.


We started building the head and body with rounded shapes:
Bắt đầu vẽ đầu và thân bằng các hình tròn<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-17.jpg</figure>Notice that we've defined the measures of our character with almost no effort.
Lưu ý ta đã xác định các số đo của nhân vật mà chẳng khổ nhọc gì lắm.


<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-18.jpg
<figcaption>Notice that we've already added the inverted pear rule here, since this is a strong character!

Chú ý ta đã áp dụng quả lê ngược ở đây, vì đây là nhân vật mạnh mẽ mà

</figcaption></figure>Along with the proportions, we added a few directional lines throughout the character to guide us in relation to his bodily gesture.

Cùng tỉ lệ, ta thêm vài nét định hướng khắp nhân vật để vẽ điệu bộ của nhân vật.


Step 2
Bước hai

Let's add the lines that simulate the joints of skeleton. Notice that we're adding a common posture for cartoon hero - where the body weight is hanging on just one leg.

Hãy thêm các nét mô phỏng khớp xương. Lưu ý điệu bộ thường gặp của một anh hùng trong cartoon - trọng tâm cơ thể sẽ chỉ dồn lên một chân.


<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-19.jpg</figure>It's important to mark the hip area in the format of a basin, because it is easier to see the movement. This movement in the hips is essential to add dynamism in the posture.

Lưu ý vẽ phần hông hình lòng chảo để dễ nhìn thấy cử động. Cử động của hông tạo tư thế động.

Step 3
Bước ba


Finally, we will include the face details and the body muscle of our great hero.
Cho đường nét gương mặt và các cơ bắp trên cơ thể cho anh hùng nào.

<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-20.jpg
<figcaption>Quit drooling... I'm only a sketch!</figcaption></figure>To build the muscles you'll need to have some basic knowledge of anatomy. Otherwise it will be difficult to add the right volume that the character needs.

Muốn thêm cơ bắp, bạn sẽ cần có đôi chút kiến thức về giải phẫu học. Không thì khó lòng mà thêm đúng cơ bắp to nhỏ cần thiết cho nhân vật lắm.Step 4
Bước bốn

Once you've defined the whole structure, we can add some clothing.

Khi vẽ xong toàn bộ cấu trúc rồi, ta thêm quần áo vào nào.

<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonbodies-21.jpg </figure>Now our character is complete! Can we tell a story with only this picture?
Giờ nhân vật đã vẽ xong. Nhưng chỉ một hình này có kể được chuyện gì không?
https://design.tutsplus.com/articles/cartoon-fundamentals-how-to-draw-a-cartoon-body--vector-18651</figure>

mmll
06-02-2017, 01:50 PM
How to Create Movement and Action

Tạo cử động và hành động
What You Need to Know
Bạn cần biết gì


When developing a character in a given situation, the artist must build the appropriate action. Any scene developed for your character should inform the viewer of the real intention behind the character's actions. Their motivations, their feelings, their skills (or lack thereof) and their personality. And all this must be achieved even in the absence of dialogue.

Khi tạo nhân vật trong một tình huống đã cho, người nghệ sĩ phải tạo hành động phù hợp. Mọi can̉h cho nhân vật phải cho người xem biết ý đồ thực sự của mình đằng sau hành động của nhân vật.
Động cơ, cảm xúc, kỹ năng (hoặc thiếu kỹ năng) và nhân cách phải được thể hiện dù không có lời thoại.


<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonmovements-01.jpg</figure>The objectives that should be pursued to achieve these results in cartoon are:


Simplicity;
Rhythm.

Để đạt được các kết quả này, phải theo đuổi các mục tiêu này:

Dễ hiểu
Nhịp nhàng


We will gradually understand the role of each in the composition of a drawn scene.
Ta sẽ dần hiểu vai trò của từng mục tiêu nói trên trong kết cấu của cảnh được vẽ

1. Line of Action
1. Hướng hành động

The "line of action" is an imaginary line that traces the movement of your character's body in a simplified and generally intense way. Planning your drawings based on this line is an excellent technique to achieve the desired goal. That way you can enhance the dramatic effect.

"Hướng hành động" là đường tưởng tượng lưu dấu chuyển động của cơ thể nhân vật một cách đơn giản và thường thì dồn dập. Lên kế hoạch vẽ dựa đường tưởng tượng này là một kỹ thuật tuyệt vời để đạt được mục tiêu mong muốn. Làm thế bạn có thể tạo hiệu ứng ấn tượng hơn.


https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonmovements-02.jpg

The line of action should be fluid and streamlined so that we can clearly see the real intentions behind each of the character's actions.
Hướng hành động nên liên tục và hợp lý sao cho ta có thể thấy rõ ý định thực sự đằng sau mỗi hành động của nhân vật.

Notice how it looks odd when your design is based on complex lines of action:
Hãy để ý sẽ trông kỳ quặc ra sao khi thiết kế của bạn dựa trên hướng hành động phức tạp:


<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonmovements-04.jpg
<figcaption>
An example of misuse of the line of action—the line just doesn't fit the context in an ideal form.
Một ví dụ dùng sai hướng hành động - đường này chẳng hợp ngữ cảnh ở dạng lý tưởng.

</figcaption></figure>We see a perfect example of simplicity and rhythm in cartooning. The line of action provides to the artist a chance to broaden the impact of his scenes. Use this method even before defining the proportion of your characters. I assure you that the final result of the movement will be extremely satisfactory.
Ta sẽ thấy một ví dụ hoàn hảo của sự giản dị và nhịp nhàng trong cartoon. Hướng hành động cho nghệ sĩ một cơ hội để tăng cường hiệu ứng của cảnh vẽ. Hãy sử dụng phương pháp này ngay cả trước khi xác định tỉ lệ của nhân vật. Tôi cam đoan kết quả cuối cùng của cử động sẽ hết sức vừa ý.

To help us understand the techniques and processes used to give life to cartoon drawings, we must know the theoretical principles on which these techniques are based.

Để giúp ta hiểu các kỹ thuật và quy trình được dùng để mang lại sinh khí cho hình cartoon, ta phải biết các nguyên tắc về lý thuyết của các kỹ thuật này


2. The 12 Basic Principles of Animation
2. 12 nguyên tắc căn bản khi tạo chuyển động hoạt hình

The basic concepts are:
Các khái niệm cơ bản là :Squash and stretch
Nén và dãn: khi nén và giãn đối tượng không thay đổi dung tích, chỉ thay đổi hình dạng, nhằm tạo khối lượng và sự uyển chuyển trong chuyển động.
Anticipation
Tiên liệu: hành động chuẩn bị của nhân vật, giúp khán giả dễ dàng nhận biết nhân vật chuẩn bị làm gì.
Staging
Dàn cảnh (staging): bằng cách bố trí nhân vật, ánh sáng, bóng đỗ, camera, … nhằm tập trung sự chú ý của khán giả vào nội dung chính mà bộ phim muốn truyền tải.
Straight ahead action and pose to pose
“Thẳng tiến” và “Từng bước” (Straight ahead & Pose to Pose): 2 phương pháp trong quá trình thực hiện 1 cảnh quay. “Thẳng tiến”: thực hiện liên tục từ cảnh này đến cảnh kế tiếp cho đến hết, “Từng bước”: thực hiện các tư thế khóa trước, rồi sau đó hoàn thiện các cảnh trung gian.
Follow through and overlapping action
“Kéo theo” và “Quá đà” (follow through and overlapping action): Khi một bộ phận của cơ thể di chuyển, nó kéo theo sự dịch chuyển của các phần còn lại (vai -> cánh tay -> bàn tay -> ngón tay), cho nên bộ phận làm chủ sẽ dỉ chuyển trước các phần còn lại, đó là “kéo theo”. Khi dừng một chuyển động, không phải tất các các bộ phận đều dừng lại cùng 1 lúc, chúng vẫn giữ chuyển động một lúc rồi mới dừng hẳn, thường là những bộ phận đi kèm của nhân vật (áo quần, nón) hay phần cuối của hành động “kéo theo” (ngón tay)
Slow in and slow out
“Vào chậm” và “Ra chậm” (Slow in & Slow out hay Ease in & Ease out): trừ khi bạn quăng cái gì đó dính bẹp vào tường, thì vật đó sẽ dừng ngay lập tức. Còn để dừng 1 chiếc xe đang chạy, 1 quả bóng đang lăn, chúng phải dừng từ từ (dù có loại thắng, phanh xin cỡ nào đi nữa), và hành động di chuyển chậm và dừng hẳn đó là “Ra chậm” (Slow out/ Ease out). Và sau khi dừng, ta không thể bay/ chạy nhanh liền như siêu nhân được, phải nhanh dần, như chiếc xe đang dừng và bắt đầu chạy: dừng -> chậm -> nhanh dần, đó là “Vào chậm” (Slow in/ Ease in)

Một cách dễ nhớ: out = tắt (tiếng Anh), nghĩa là cái gì có out là tắt dần. in = bật/ khởi động, nghĩa là bắt đầu chuyển động.
Arcs
Di chuyển theo đường cong (Arcs): hầu hết các chuyển động của người và động vật đều theo đường cong vì xương người và động vật cấu trúc theo dang hoạt động theo đường kính (khối cầu) xung quanh khớp xương nên không thể chuyển động thẳng từ điểm này đến điểm kia như cái máy được.
Secondary action
Hành động phụ (Secondary action): hành đông điểm xuyến cho hành động chính (chứ không lấy đi sự chú ý vào hành động chính) nhằm thêm sự sống cho chuyển động. Ví dụ: vung tay khi nói chuyện, huýt sáo khi đi bộ, …
Timing
Thời gian (Timing): thời gian và hành động liên hệ mật thiết với nhau, thay đổi thời gian thì hành động thay đổi. Thời gian mô tả sự nhanh hay chậm của chuyển động. Thời gian để nâng một quả tạ tròn lâu hơn việc nâng một quả bóng chuyền với cùng kích thước.
Exaggeration
Cường điệu (Exaggeration): hành động của nhân vật được phóng đại hơn so với thực tế (đây là điểm mạnh của hoạt hình), càng phóng đại càng mang tính hoạt hình. Tuy nhiên phóng đại quá lại sinh kì quái.
Solid drawing
Hình vẽ tốt (Solid Drawing): để có hình vẽ tốt phải hội đủ một số kiến thức về giải phẩu, bố cục, phối cảnh, trọng lượng, sự cân bằng, ánh sáng, bóng đổ, …, những kiến thức này khiến bức vẽ trở nên thú vị và thuyết phục. Ngày nay, nhờ sự hỗ trợ của máy tính, ta không cần phải vẽ, tuy nhiên biết các điều trên vẫn rất hữu ích.
Appeal
Sự lôi cuốn (Appeal): không cần nhân vật phải là người đẹp hay xinh xắn, thậm chí quái vật, kẻ hung ác vẫn có thể lôi cuốn. Điều quan trọng là người xem cảm thấy nhân vật có thực và thú vị, có cá tính.
(Nguồn: https://cvbtruong.wordpress.com/2010/09/11/12-nguyen-t%E1%BA%AFc-ho%E1%BA%A1t-hinh-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n/)Squash and Stretch
Nén và giãn

This is a major—if not the main—technique that should be taken into account when trying to draw dynamism and movement into our characters.
Đây là kỹ thuật quan trọng - nếu không nói là kỹ thuật chính - cần tính đến khi ráng vẽ sinh động và cử động cho nhân vật. <figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonmovements-05.gif
<figcaption>Note : when the ball falls, its speed increases and its shape stretches; when on the ground, it extends horizontally (indicating the weight or strength of the gravitational attraction).
Lưu ý: khi quả bóng rơi, nó tăng tốc độ và hình dáng giãn ra; khi trên mặt đất, nó giãn ngang ( cho biết trọng lượng hoặc độ mạnh của lực hấp dẫn ).

http://rgb.vn/ideas/wp-content/uploads/2014/04/rgb_vn_principi_animazione_squash_and_stretch1.jpg

(Nguồn: http://rgb.vn/ideas/explore/lam-phim-hoat-hinh-lam-chu-12-nguyen-tac-tao-chuyen-dong-animation)


</figcaption></figure>The above example perfectly illustrates the technique. Most likely you will not see a bouncing ball that way in real life, but in cartoon form it works great!
Ví dụ trên mình hoạ rõ kỹ thuật này. Trong thực tế, ta chả thấy bóng nảy kiểu này, nhưng ở dạng hoạt hình thì ai cũng chịu.


<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonmovements-06.jpg
<figcaption>
An example of the technique being applied to facial expressions: notice how the skull remains unchanged and only the jaw stretches.
Một ví dụ áp dụng kỹ thuật này cho biểu hiện của khuôn mặt. Để ý hộp sọ không đổi, mà chỉ có hàm giãn thôi.
</figcaption></figure><figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/12/cartoonmovements-07_new.jpg
<figcaption>
Applying the same technique to an action scene. In the above example you can easily notice the weight that the character is carrying. Notice how his whole body gets crushed in the lower part and stretched at the top.
Áp dụng kỹ thuật này cho cảnh hành động. Trong ví dụ trên bạn dễ dàng để ý thấy sức nặng mà nhân vật đang nhấc. Để ý thấy cả cơ thể của nhân vật bị nén ở phần dưới và giãn ở phần trên.
</figcaption></figure>Cool, right? This technique leads us to the next topic.
Hay không? Kỹ thuật này đưa ta đến đề tài kế:


Exaggeration
Cường điệu hoá

Not much to say here, since this is a self-explanatory principle. Exaggerating bodily expressions to add greater drama and impact to the drawings is a mandatory rule in cartooning. Picture what happens when we are startled or frightened—an unexpected reaction occurs in our body. The same should occur in cartoon drawing, but with a much more intense result!

Không có nhiều để nói ở đây, vì đây là nguyên tắc dễ hiểu. Cường điệu hoá cách biểu lộ cơ thể để tăng kịch tính và ảnh hưởng của hình vẽ là một quy tắc không thể thiếu trong hoạt hình. Hình dung khi giật mình hay sợ hãi thì chuyện gì sẽ xảy ra - một phản ứng bất ngờ sẽ xảy đến trong cơ thể ta. Vẽ hoạt hình cũng thế, nhưng kết quả mãnh liệt hơn thôi!


<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonmovements-08.jpg
<figcaption>Notice how the eyes jump from the face of the character and how the body is stiff. This is an exaggerated representation of a natural reaction we have in real life.
Để ý mắt nhảy ra khỏi mặt nhân vật, còn cơ thể cứng đờ ra sao. Đây chỉ là làm quá phản ứng tự nhiên trong đời thật của ta thôi mà.

</figcaption></figure>
<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonmovements-09.jpg
<figcaption>
Exaggeration: Notice the lines of action that lead the character's movement. They help to enhance the movement of the strength he exerts to lift the weight. This way you're really convinced that the ball is extremely heavy!
Cường điệu hoá: Để ý hướng hành động làm nên cử động của nhân vật sẽ giúp làm ấn tượng hơn động tác nhân vật dùng lực để nâng tạ. Làm ta tin là quả bóng này cực kỳ nặng.

http://rgb.vn/ideas/wp-content/uploads/2014/04/rgb_vn_10_exaggeration.jpg

</figcaption></figure>Anticipation
Chuẩn bị trước - Lấy đà, lấy trớn


Anticipation is a technique used to prepare the viewer for an action that is about to occur. It can be used to anticipate a move or the appearance of an object or character, creating an expectation and preceding a climax.
Lấy đà là kỹ thuật dùng để chuẩn bị cho người xem biết một hành động sắp xảy ra. Có thể dùng để tiên đoán trước một cử động hoặc dáng vẻ của một đối tượng hoặc nhân vật, làm người ta mong đợi và đi trước cao trào.

<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonmovements-10.jpg
<figcaption>This is a classic example of anticipation: the character is preparing to run and leave the scene!
Nhân vật chuẩn bị chạy, rời khỏi cảnh.
</figcaption></figure>Theoretically, the anticipation consists of a timely movement in any direction which is reinforced with a movement in the opposite direction. In cartoons, most of the time it means an anticipation before the act itself and then a recovery process to complete the sequence.
Trên lý thuyết, hành động tiên liệu gồm một cử động đúng lúc theo bất kỳ hướng nào, được nhấn mạnh bằng cử động theo hướng ngược lại. Thường trong cartoon, đây là động tác chuẩn bị trước hành động, rồi sau đó là quá trình lấy lại thăng bằng để hoàn tất chuỗi động tác.
<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonmovements-11.gif
<figcaption>Notice in the above animation as we can insert the expected action: At the beginning there is a brief anticipation of movement, which, in sequence, triggers the action. Gradually we observe the body entering a recovery process and returning to a comfortable position.
Lưu ý trong hình động bên trên ta có thể đưa vào hành động được mong đợi: lúc đầu có phần lấy đà, gây ra hành động. Ta dần thấy cơ thể vào quá trình lấy thăng bằng và quay về tư thế thoải mái.

http://rgb.vn/ideas/wp-content/uploads/2014/04/rgb_vn_02_Anticipation_jump_richardwilliams.jpg

</figcaption></figure>Anticipation is a technique used often in cartooning to create expectation and impact in a scene—whether animated or static. As an exercise, try to find other examples of this technique being applied.
Lấy đà là kỹ thuật thường dùng trong cartoon để tạo sự mong đợi và ảnh hưởng của cành, dù động hay tĩnh. Hãy làm bài tập: cố tìm các ví dụ khác áp dụng kỹ thuật này xem nào.

Take and Accent
Take và Accent


In cartoons we call Take the effect that precedes an Accent—used to enhance the "surprise" expression. This follows the pattern:
Trong cartoon ta gọi Take là hiệu ứng đi trước một Accent - được dùng để tăng vẻ ngạc nhiên. Theo kiểu sau:


A character sees something surprising;
The anticipation occurs (head lowers quickly);
The "accent" occurs and the head comes upward;
The character settles down.

Nhân vật nhìn thấy một chuyện đáng ngạc nhiên
Xảy ra tiên liệu trước (đầu cúi nhanh)
Accent xảy ra và đầu ngẩng lên
Nhân vật ổn định lại.

Let's walk through this one together.
Hãy cùng nhau duyệt qua điều này

Step 1
Bước 1
We start with a character with a happy or natural expression:
Ta bắt đầu với một nhân vật có biểu lộ hạnh phúc hoặc tự nhiên
<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/12/cartoonmovements-30.png</figure>Step 2

The character sees something surprising and anticipates the moment, lowering his head down with eyes closed. This move reinforces the idea that he is seeing something unbelievable!
Bước 2

Nhân vật thấy một chuyện ngạc nhiên và tiên liệu thời khắc này bằng cách cúi đầu xuống, mắt nhắm lại. Cử động này làm ta nghĩ anh ta đang thấy một chuyện khó tin.

<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/12/cartoonmovements-31.png</figure>Step 3

Next occurs the surprise reaction and the head rises.
Kế đến là phản ứng ngạc nhiên và đầu ngẩng lên.
<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/12/cartoonmovements-32.png</figure>Step 4

The character settles down and enters the recovery process.
Nhân vật ổn định lại và trở lại như cũ.
<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/12/cartoonmovements-33.png</figure>Inside this process, the animators apply the timing of the scene, including additional drawings to create smooth transitions.
Trong quá trình này, hoạ sĩ hoạt hình áp dụng timing cho cảnh, gồm thêm cảnh để tạo chuyển tiếp suôn sẻ
<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonmovements-34.gif
<figcaption>We can see the technique of "Squash and Stretch" that gives flexibility and impact to the movement. In real life, the only flexible thing in our head is the jaw, which constantly opens and closes. But in cartoon everything stretches—even the head!
Ta cũng thấy kỹ thuật nén và giãn làm động tác uyển chuyển và tác động lên động tác này. Trong đời thực, chỉ một bộ phận trong đầu ta có thể linh hoạt là hàm, liên tục ngậm và há. Còn trong cartoon, cái gì cũng giãn được, đầu cũng giãn được luôn.
</figcaption></figure>We'll talk a bit more about "timing" later.
Chút nữa ta sẽ nói đôi điều về timing.

Slow In and Slow Out
Ta


Naturally, when we prepare for a sudden movement or perform any action that requires effort, our body needs a small fraction of time to concentrate the energy required to perform this motion. The result is a sudden acceleration (or constant, depending on the movement), which will then reduce until it returns to its normal state. This is one reason why a character's animation becomes believable when the number of intervals or frames varies with frequency—it's an exaggerated translation of what happens in real life.
Ta

In cartoons, when we place more frames at the beginning and end of an action—emphasizing a specific movement—and include fewer frames among them, we create the so-called "slow in and slow out." This principle is also widely used in animation when we want to move characters between extreme poses, like jumping off the ground.
Ta
<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/12/cartoonmovements-12a.gif</figure>
Tip: If you are a web designer working with transitions to create animations in web pages, you've probably came across the "timing" property of the Transition function in CSS3. This function uses, among other parameters, values ​​such as "ease-in" and "ease-out" to describe the velocity curve of the animation. Likewise, if you work with After Effects to create awesome videos, you've probably noticed in the Keyframe Assistant bar the "Ease Ease", "Ease In" and "Ease Out" options. In both cases, if you've worked with some of them (or both), it means that you have already applied this famous principle of animation to your projects!
Ta

Appeal
Ta


The appeal is something that could be translated as the charisma and personality that the artist gives his or her creations. Whether they are good or bad, heroes or villains, men or women, the most important thing is that the viewer creates identification with them. The physical features also dictate the behavior and personality of the character. Therefore, any action or attitude that the character takes, we should consider their physical, social and cultural features in order to replicate the appropriate appeal for the same.
Ta
<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/12/cartoonmovements-13_new.jpg</figure>
In the figure above, notice how the examples clearly demonstrate the appeal of each character. We may use subtle details to highlight certain features: Notice the woman's silhouette or the long format of the butler's face and his stiff and always elegant posture. The important thing is to understand the nature of each characteristic, and use them to add life to your scenes.
Ta

Search the movements and specific actions that each character uses to communicate with the viewer. Do they behave as a sensual woman? A thief? A trickster? A butler? A waiter? A stylist? What are the unique features that define them? What kind of clothes do they wear? We should always observe how everything works and behaves in real life and use it to our advantage.
Ta

Let's move quickly through each one of the remaining principles just so we understand what they mean:
Ta

Staging
Ta

Staging is used to direct the attention of your audience toward what is most important in a scene that may involve several scenarios or objects. Basically, it is used to keep the focus on what is important and avoid unnecessary information. This concept is also strongly applied in comics. Colors, lights and camera angles can be applied to reinforce the focus on the most important details.
Ta
<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonmovements-25.jpg
<figcaption>
I've added a car to the scene to reinforce the message. Now we have solid context and everything starts to make more sense!
Ta
</figcaption></figure>Straight Ahead Action and Pose to Pose
Ta

"Straight ahead action" means drawing an animated scene frame by frame from beginning to end. "Pose to pose" refers only to the design of key frames which will be filled with the remaining intervals later. Interestingly, the first technique is used only in 2D animations. But the technique of "pose to pose" is still used in storyboards for film and 3D animation.
Ta

Follow Through and Overlapping Action
Ta

"Follow through" refers to the persistent reaction in other parts of a character's body due to any movement. How, for example, some body parts continue to move when the character stops abruptly. "Overlapping action" is a technique in which some parts of the body move at different rates, such as when the torso, limbs or hair moving at a different time interval to the head. The combination of these two techniques provides greater realism to animations.
Ta
<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonmovements-13.gif
<figcaption>Notice how the hair and shirt move at different rates to follow the action.
Ta
</figcaption></figure>Arcs
Ta

The motion carried by a character or object that follows a path in a given stream, is called an "arc". Imagine the repetitive movements of a conductor in an orchestra, the subtle movements of an ice skater or the trajectory of an Olympic athlete in a jump. All of them must follow an arc of fluid movements that put them in their specific categories. Bringing an object or character off its natural arc in the moment of action, for no apparent reason, will make your art or animation look odd and irregular.
Ta

Secondary Action
Ta

This is the technique of adding "secondary action" to the main action of the scene, in order to emphasize the
message that you want to send. Imagine a character walking down the street without paying attention, and cars passing by him to emphasize the danger. Or create, in your mind, the facial expression that oscillates as a character tries to balance on a tightrope. These are examples of secondary actions that reinforce the main idea of the scene and work only as a complement.
Ta

Timing
Ta


The "timing" means the quantity of drawings that make up a particular action. For example: An object or character that moves slowly or with difficulty, is usually a heavy character. So it reflects in the amount of frames you need to draw to portray the scene realistically. The same works in reverse, with a lighter object.
Timing is an extremely important concept in animation and is widely used to help compose the character and its actions.
Ta

Solid Drawing
Ta


The "solid drawing" refers to the accuracy of your drawings on a sheet of paper. They need to have volume and weight to be properly understood and appreciated. Notice, however, that this doesn't refer to the amount of realistic detail in your art, but just to the way you represent to the public your theoretical knowledge of drawing things. The artist who has mastered the fundamentals of design can create a three-dimensional illusion in his art, even when drawing on a 2D layer. This is the real illusion of life.
Ta

Some styles of cartooning require extremely faithful representation of objects, clothing and artifacts in order to properly translate a scene or place the viewer in a certain period of history, exposing minute details. For this reason, the theoretical and practical knowledge of the fundamentals of drawing and human anatomy are indispensable.
Ta
<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonmovements-13.1.jpg</figure>
Here at Tuts+ we have several articles and tutorials, written by many different authors, that will help you to dive into these fundamentals. That way you will be able to wander through several different styles of drawing, making yourself a complete artist.
Ta

3. Sequential Movements and Walk-Cycles
Ta

According to Warner Bros. animator Ken Harris, "The walk is the first thing to learn." Learning to make a character walk properly is one of the hardest things represent in cartoon form, because there are several ways to do it that vary according to the volume, weight, context and intensity of the scene.
Ta

It is interesting to note that the act of walking is nothing more than learning how to support ourselves. In other words, we strive to avoid falling with our face to the ground! Imagine a baby learning how to stand... it is the process called "step-catch".
Ta

We human beings, when walking with confidence, don't have jerky steps. In fact, we hardly raise our feet. Our movements are contained and minimal, with the sole purpose of making our body move forward.
Well... in cartoons, things work slightly differently. You can tell a complete story with the way a character is walking. For this reason, we must apply some techniques of exaggeration and timing to get a more interesting result.
Ta

Let's analyze the simplified process with the template below:
Ta <figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonmovements-16.jpg
<figcaption>An example of a simple walking cycle process: The body slightly rises up in the passing position.
Ta
</figcaption></figure>Notice in the picture above, the arms are always in opposition to the legs and as the body rises up in passing position, one leg is not bent.
Ta

Now we fill in the gaps with the remaining drawings and complete a basic walk cycle in cartoon style:
Ta
<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/12/cartoonmovements-17a.jpg</figure><figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/12/cartoonmovements-17a.gif</figure>Different Ways of Walking and Running
Ta

As I said earlier, in cartoons (and in real life) there are several ways to walk, and these can be used to express feelings and desires in characters. Several templates are used to represent these feelings:
Ta
<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/12/cartoonmovements-18a.gif
<figcaption>Famous animation templates: See the three different types and variations of walking pictured above, they were built based on Cartoon Animation book, by Preston Blair. I’m sure you’ve seen these several times in various cartoons..
Ta
</figcaption></figure><figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/12/cartoonmovements-18.1a.gif
<figcaption>Example of a strut step: In this type of step, the body goes up and down all the time.
Ta
</figcaption></figure>Differences Between the Walks of Four-Legged Animals
Ta


Four-legged animals are a more complex subject because you need to move the front and back paws, and in different ways (depending on the complexity of the movement, in different timing too). This flexibility of movement adds a certain complexity to the task, but is great for the study of the movements of real life.
Ta

The walk of a cartoon animal is a simplified translation of what happens in real life. The muscles and joints react differently depending on the transition of the movement:
Ta
<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonmovements-20.jpg
<figcaption>See above the passing position in the front and back paws: The head falls slightly with the chest when the back leg is in transition. The opposite occurs with the foreleg.
Ta
</figcaption></figure>In a cartoon style there are still some types of steps that follow other rhythms. Let's look at two of them below:
Ta


<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/12/cartoonmovements-22a.jpg
<figcaption>As an exercise, try to find where the lines of action are in the above movements. Note also that the gallop is an excellent example of squash and stretch.
Ta
</figcaption></figure><figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonmovements-23.gif
<figcaption>An example of an animated gallop. The front legs lead the movement, giving the necessary momentum.
Ta
</figcaption></figure>A realistic walk or run cycle depends on several factors, such as weight, height, intention... The most important thing is to observe these movements using real references.
Ta

This subject of walk/run cycle is quite complex and deserves a tutorial dedicated solely to it. Other animals, such as horses, have subtle differences in their anatomy that make their forelimb behave slightly differently when walking. See the section on "Hoofed Animals" in my previous tutorial (http://design.tutsplus.com/articles/cartoon-fundamentals-the-secrets-in-drawing-animals--vector-17361) for more details. To make a deeper study of the movements of the horse, take a look at this excellent tutorial (http://design.tutsplus.com/articles/how-to-draw-animals-horses-their-anatomy-and-poses--vector-18887) written by Monika Zagrobelna.

Ta
Putting it All Together
Ta

Finally, below is an animated sequence I did with several examples of the techniques that we've seen above. Squash and stretch, anticipation, staging, timing, overlapping, exaggeration, arcs, appeal... Can you identify all of them?

Ta

<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/11/cartoonmovements-24.gif</figure>That's All Folks!
Ta


There is a current debate that continues to discuss the role of traditional animation in 21st century art. Modern animation studios like Pixar and Dreamworks still use at least 90% of the techniques discussed above. Give life to a drawing, whether through pin-ups, comic strips or cartoons—it's wonderful. Making a child believe that an animal can talk and act like a human being is amazing. When you can provoke emotions in the viewer, no words can express the artist's feeling of accomplishment in that moment.
Ta

Nowadays, computers are able to perform tasks unimaginable 15 years ago. Motion capture technology and other software allows the artist to get ever closer to reality. But, where's the reason in replicating reality and completely missing the magic of a cartoon? Forgive me, those who disagree, but the traditional concepts of movement and action created almost a hundred years ago still dictate the rules—and will dictate them for a long time yet.
Ta

I thank everyone who accompanied me on this adventure. Keep practising and until next time!
Ta


https://design.tutsplus.com/tutorials/cartoon-fundamentals-how-to-create-movement-and-action--vector-19904

(https://design.tutsplus.com/tutorials/cartoon-fundamentals-how-to-create-movement-and-action--vector-19904)http://www.proko.com/how-to-draw-gesture/

http://www.proko.com/how-to-draw-gesture-step-by-step/

http://rgb.vn/ideas/explore/lam-phim-hoat-hinh-lam-chu-12-nguyen-tac-tao-chuyen-dong-animation

http://img12.deviantart.net/b706/i/2011/144/4/c/chibi_practice_5_by_catplus-d3h4bzq.png
http://img02.deviantart.net/19db/i/2011/144/1/6/chibi_practice_1_by_catplus-d3h4bmu.png

(http://rgb.vn/ideas/explore/lam-phim-hoat-hinh-lam-chu-12-nguyen-tac-tao-chuyen-dong-animation)


http://static.zerochan.net/Taiwan.full.1458871.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/1d/db/59/1ddb5990ca13327c148716ac985baa7d.jpg

http://static.zerochan.net/Hungary.full.1424105.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/fd/6a/83/fd6a83ffb6feb7a7374c151f2b13f627.jpg

http://pre06.deviantart.net/61bc/th/pre/f/2013/222/0/9/shingeki_no_kyokin_chibi_desktop_icons___by_reese_ yamawe-d6hlf1k.png

http://img10.deviantart.net/a7e9/i/2012/261/4/a/chibi_karina_actions_by_lauespi97-d5f6zkn.png

mmll
07-02-2017, 10:16 AM
How to Draw a Chibi Person


Cách vẽ một người bé bỏng dễ thương

https://imgs-tuts-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-a-chibi-person_1_000000006780_3.png

Step 1.

Start off with drawing the basic head shape, guide lines for eyes and the soft triangle shape body. Also draw in circles on the side of the head for the ears. Notice the ear for the boy is bigger than the girl. This is because there will be bangs and eyelashes on the girls face and I don't want to take away from that so I shrunk her ear a bit. Don't forget to draw the lines for where you want your arms and legs to be!

Bắt đầu bằng việc vẽ hình đầu cơ bản, các đường dẫn để vẽ mắt và thân mình hình tam giác tròn góc. Cũng vẽ tai hình tròn hai bên đầu. Chú ý tai con trai to hơn tai con gái, vì sẽ vẽ tóc và mi cho con gái, nên tai nhỏ hơn một chút. Đừng quên các đường vẽ chân và tay!


https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-a-chibi-person-step-2_1_000000041219_3.png (https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-a-chibi-person-step-2_1_000000041219_5.png)

Step 2.

Now you can draw in the big eyes. The thick eye shape is more of 3/4 of a circle, then draw a thin line for the iris of the eyes and draw in a cute smile.
Bây giờ bạn có thể vẽ mắt to. Phần vẽ đậm, dầy chiếm hơn 3/4 hình tròn, sau đó vẽ một đường mảnh mô tả mống mắt và vẽ một nụ cười dễ thương.

https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-a-chibi-person-step-3_1_000000041221_3.png
Step 3.

After erasing the eye lines and half of the ear circle (1/4 of the circle for the guy's ear) you can start on the bodies! Add some width to those arm lines and legs and make sure they connect to the body.

Bước 3.
Sau khi xoá đường đánh dấu vị trí mắt và nửa vòng tròn vẽ tai (1/4 vòng tròn nếu là tai con trai) bạn có thể bắt đầu vẽ thân mình. Thêm độ rộng vào các đường vẽ chân và cánh tay và đảm bảo các đường này nối liền với thân mình nhé.https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-a-chibi-person-step-4_1_000000041223_3.png (https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-a-chibi-person-step-4_1_000000041223_5.png)

Step 4.

Erase the arm/leg lines and the connection of the legs and arms to the torso first. Now you can start drawing the scarf and shirt. You can start by just drawing a thick wrap around the neck. Then draw the hanging part of the scarf coming from the head. Then draw the shirts a little bit large so make sure they come off the arms and the body a little.
Bước 4.
Xoá đường dẫn vẽ cánh tay / chân và nối chân tay vào thân mình trước. Bây giờ bạn có thể bắt đầu vẽ khăn choàng cổ và áo. Bạn có thể bắt đầu bằng cách chỉ việc vẽ một khăn dày quấn quanh cổ. Rồi vẽ phần khăn choàng lòng thòng từ đầu. Rồi vẽ áo sơ mi rộng để tay thò ra ngoài một chút.


https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-a-chibi-person-step-5_1_000000041225_3.png (https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-a-chibi-person-step-5_1_000000041225_5.png)

Step 5.

Erase any extra body parts that would be covered by the shirt, and we can move on to the pants! The girls pants is very simple, just cause them to flair out at the foot and you're done. For the boy, pay close attention to the wrinkles and the bagginess of the pants. These pants would cover the feet so have them extend a little past his feet.

Bước 5.
Xoá mọi bộ phận cơ thể có áo che, rồi vẽ quần! Quần con gái rất đơn giản, chỉ việc vẽ quần hơi xoè ở chân là xong. Còn vẽ quần con trai thì hãy hết sức để ý vẽ các nếp nhăn và vẻ rộng lùng thùng của quần. Quần sẽ phủ chân, nên hãy vẽ quần hơi phủ qua bàn chân luôn.


<ins id="aswift_4_expand" style="display:inline-table;border:none;height:80px;margin:0;padding:0;p osition:relative;visibility:visible;width:600px;ba ckground-color:transparent"><ins id="aswift_4_anchor" style="display:block;border:none;height:80px;margin:0;pad ding:0;position:relative;visibility:visible;width: 600px;background-color:transparent"></ins></ins> https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-a-chibi-person-step-6_1_000000041227_3.png (https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-a-chibi-person-step-6_1_000000041227_5.png)

Step 6.

Erase the legs that would be covered by the pants, and lets move on! The bangs for the girl should be fairly long and broken up into pieces. Don't forget to have the hair piece that comes down in front of part of the ear. For the boy, you can create an imperfect jagged line starting at the top of the ear and going all the way up to the center of his head. Then draw a large oval, and continue the jagged down on the other side.


Xoá phần chân có quần che, rồi tiếp tục! Tóc con gái nên khá dài và chia thành nhiều phần nhỏ. Đừng quên vẽ lọn tóc xoã che trước tai. Vẽ tóc con trai, bạn có thể vẽ một đường lởm chởm không đều, bắt đầu ở bên trên tai và kéo suốt đến giữa đầu của anh ấy. Rồi vẽ 1 hình ô-van lớn, rồi tiếp tục vẽ lởm chởm xuống bên kia.


https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-a-chibi-person-step-7_1_000000041229_3.png (https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-a-chibi-person-step-7_1_000000041229_5.png)

Step 7.

Now for the girl, add what looks like an egg shape hiding behind her head from where her ponytail leaves her head. Then on the opposite side of the head, draw her large curl. For the boy, add in the bang curls and erase the part of the oval that wasn't used. Then you can make choppy hair down on the bottom. Don't make them all even going down or it doesn't look as choppy. Make sure to leave it uneven with some shorter breaks and some longer.

Bước 7.
Bây giờ vẽ tóc con gái thì thêm hình giống quả trứng ẩn sau đầu, chỗ lọn tóc đuôi gà xoã xuống. Sau đó ở phía bên kia đầu, hãy vẽ một lọn tóc quăn to. Với con trai, vẽ thêm lọn tóc quăn và xoá phần hình ô-van không dùng đến. Sau đó bạn có thể vẽ tóc lởm chởm bên dưới. Đừng vẽ tóc xoã xuống hết hay đều đều. Hãy để tóc con trai lởm chởm, chỗ ngắn chỗ dài.

https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-a-chibi-person-step-8_1_000000041231_3.png (https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-a-chibi-person-step-8_1_000000041231_5.png)

Step 8.

Now for the girl, draw in some eyelashes.. large at the top, tiny at the bottom of the eye. Draw in a -thin- eyebrow and some eyelid lines. For the boy, be sure to draw -thick- eyebrows. This helps separate gender. Draw in eyelid lines and don't forget the ear swirl for the both of them.

Bước 8.
Bây giờ vẽ mi mắt cho con gái, ở trên cùng, và nhỏ xíu ở đáy mắt. Vẽ lông mày mỏng tang và mí mắt. Con trai phải vẽ mày rậm. Để phân biệt giới tính. Vẽ mí mắt và không quên vẽ phần xoáu cho cả hai lỗ tai.https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-a-chibi-person-step-9_1_000000041233_3.png (https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-a-chibi-person-step-9_1_000000041233_5.png)

Step 9.

Well done! You've drawn a couple of chibi people! You can customize them however you like by adding different clothes and hair, and even make them look just like you! Have fun!


Bước 9.
Xong rồi! Bạn đã vẽ được một đôi xinh xắn dễ thương rồi đấy! Bạn có thể chỉnh sửa theo ý bằng cách vẽ quần áo và tóc tai khác đi, và thậm chí vẽ cho chúng giống hệt bạn nữa ấy! Vẽ vui nhé!

http://www.dragoart.com/tuts/6780/1/1/how-to-draw-a-chibi-person.htm
Vẽ mắt

http://img05.deviantart.net/3b1a/i/2012/032/0/3/eye_tutorial__d_sai_by_haneynozuka-d4oblxa.jpg
How to Draw Chibi Bodies

Vẽ thân


Step 2.

Chibis can come in all different shapes and sizes, you can use normal eyes, or you can use dots for eyes to add more of a doll type look to them. The one thing that all chibis have in common is the strange proportions. Most chibis are drawn with large heads and eyes with smaller bodies. This chibi here does not have an incredibly large head, but I kept the eyes very low on the face to give it the illusion of having a really big head. This way the head will mostly be covered in hair and you can even add a little smile in there if you want to. These chibis are unisex and can be drawn as male or female. You can differentiate by adding a girl or boy hair style and appropriate gender clothing.

Chibi có thể có đủ hình dáng và kích thước, bạn có thể vẽ mắt bình thường, hoặc bạn có thể vẽ chấm đen làm mặt để trông giống búp bê . Một điều mà chibi nào cũng giống nhau là tỉ lệ kỳ quái. Hầu hết các chibi đều có đầu và mắt to còn thân mình thì nhỏ. Chibi này ở đây không có cái đầu cực to, nhưng tôi vẽ đôi mắt nằm ở vị trí rất thấp trên khuôn mặt để làm ta tưởng đầu nó cực to. Cách vẽ này sẽ làm đầu bị che gần hết trong tóc và bạn thậm chí có thể vẽ thêm một nụ cười nhỏ xinh nếu muốn. Chibis vẽ ở đây unisex, nam nữ đều dùng được. Ta có thể phân biệt bằng cách thêm kiểu tóc và quần áo phù hợp với giới tính.


https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-bodies-step-1_1_000000040491_5.pnghttps://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-bodies-step-2_1_000000040493_5.png


Step 3. When drawing small chibis, I usually keep the smile more of a half oval than a crecent moon shape. Adding gleam in dot eyes can give them just a hint of life and make them not quite so doll looking.


Bước 3.Khi vẽ chibis nhỏ, tôi thường vẽ nụ cười là nửa hình ô-van chứ không vẽ hình trăng khuyết. Thêm tía sáng lấp lánh trong mắt để thêm sinh khí và không quá giống búp bê.

https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-bodies-step-3_1_000000040495_5.png

Step 4. Most people don't think to draw a large chibi because it seems more like a regular drawing than a chibi. It is very important to keep proportions in mind when drawing a large chibi so it doesn't come out looking like a regular anime drawing. When drawing a large chibi, I like to make the hands and feet very large, as well as make the head a large circle. I prefer to use these circle eyes with my chibis but you can use whatever eyes you like to draw. Instead of a square for their hips, I use an oval or circle to give them that extra curve. Also, don't forget the little eyelashes if you make a girl!

Bước 4. Hầu hết mọi người không nghĩ đến chuyện vẽ chibi lớn vì vậy trông giống vẽ tranh bình thường chứ không còn là vẽ chibi nữa. Rất cần để ýđến tỉ lệ để kết quả không trông giống hoạt hìnhthông thường. Khi vẽ chibi lớn, tôi thích vẽ chân tay rất to, cũng như vẽ đầu là một vòng tròn to. Tôi cũng thích vẽ mắt là vòng tròn to, còn tùy bạn thích vẽ sao thì vẽ. Eo không vuông mà vẽ hình ô-van hoặc tròn để tăng độ tròn trĩnh. Nhớ chớ quên vẽ mi mắt nhỏ cho con gái nhé!


https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-bodies-step-4_1_000000040497_5.png
Step 5.

As a rule of thumb, I always say to pair large hands, with large feet. If you draw a chibi with really big hands and teeny tiny feet, it could look a little strange. Uniformity is key! Keep the hands and feet pairing similar so you can avoid a disconnect between the upper and lower half of your chibi. Try doing fingers with toes, or rounded hands with rounded feet. Also, don't be afraid to use only four fingers because the proportions are already strange because it is a chibi! The four fingers adds a cuteness factor to it.

Bước 5. Thông thường, tôi luôn vẽ đôi tay và chân to. Nếu vẽ chibi có tay thật to còn chân nhỏ xíu, thì sẽ quái lắm. Phải thống nhất! Chân tay phải tương tự để có thể tránh mất liền lạc giữa phần trên và dưới của thân. Hãy ráng vẽ ngón tay với ngón chân tròn trịa. Hơn nữa, đừng ngại chỉ vẽ bốn ngón vì tỉ lệ đã kỳ sẵn rồi vì chibi mà! Bốn ngón càng thêm hấp dẫn.

https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-bodies-step-5_1_000000040499_5.png


Step 6.


Start with your basic head shape with a point for the chin, a half circle for shoulders and rectangle for the hips. Use single lines to branch off for the arms and legs. Make sure the horizontal line for the face is lower than the center of the circle. The eyes shouldn't be in the dead center of the head.

Bước 6. Bắt đầu bằng cách vẽ hình đầu cơ bản, một chấm vẽ cằm, nửa vòng tròn vẽ vai và hình chữ nhật vẽ eo. Vẽ chân và tay là các đường rẽ. Đảm bảo đường thẳng ngang vẽ khuôn mặt ở dưới phần giữa hình tròn. Mắt không nên ở chính giữa đầu.

https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-bodies-step-6_1_000000040501_5.png


Step 7.

Draw in your eyes and had the little smirk. Do not have the smile be a complete crescent, leave a little gap to one side to show that it is more of a smirk than a full on smile.

Bước 7.
Vẽ mắt và nụ cười khểnh. Đừng vẽ nụ cười là hình trăng khuyết đầy đủ, hãy chừa một chỗ trống ở một bên để cho thấy đó là nụ cười tự mãn chứ không phải là nụ cười toe toét.https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-bodies-step-7_1_000000040503_3.png


(https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-bodies-step-7_1_000000040503_5.png)Step 8.

Now you can erase the guide lines for the head and start drawing in your body! Remember about the uniformity with the hands and feet. Notice I chose fingerless small hands to go with toe-less small feet. This way the focus is going to be on the large cute eyes and the large head.

Bước 8. Bây giờ bạn có thể xoá đường dẫn vẽ đầu và bắt đầu vẽ thân! Hãy ghi nhớ về sự thống nhất khi vẽ bàn tay và bàn chân. Chú ý tôi chọn bàn tay nhỏ không có ngón, kèm với bàn chân nhỏ không ngón. Vẽ cách này thì mọi người sẽ chú ý đến đôi mắt và cái đầu to.


https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-bodies-step-8_1_000000040505_3.png


Step 9.

Now we can start drawing in the hair. Try not to have the hair go over the eyes because for this one, the main focus of the chibi is the large eyes. Also, to make the head look a little bigger and cute, you can puff up the hair and have it come off the head shape a bit.

Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu vẽ tóc. Cố đừng có vẽ tóc che mắt vì tiêu điểm chính của chibi là mắt to. Hơn nữa, để vẽ đầu có vẻ to và dễ thương hơn, bạn có thể vẽ tóc phồng , nhô ra khỏi hình đầu một chút.
https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-bodies-step-9_1_000000040507_3.png

Step 10.

But wait! Not looking to draw a boy? This is a unisex chibi and can be made into a girl as well! I drew her hair very sleek against the top of her head and had it come down into a curl because I want to show that she has really straight hair on top that may have been curled or styled on the bottom. Adding a little flair to the hair style will help you differentiate between male and female.

Hượm đã. Bạn không muốn vẽ con trai hả? Chibi này unisex nên muốn vẽ con gái cũng được thôi. Vẽ tóc óng ả trên đỉnh đầu và xoã xuống con cong vì thôi muốn cho mọi người thấy tóc của cô bé cực thẳng trên đỉnh nhưng đuôi có thể cong hoặc uốn. Thêm chút tóc vào kiểu tóc này sẽ phân biệt đươc̣ trai gái thôi mà.


https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-bodies-step-10_1_000000040509_3.png

Step 11.

Now for the finishing touches. Aside from the hair, the other features can set the male and female apart as well. I have them side by side here so you can see the difference. Notice the eyebrows on the male are thicker than the female. The thick eyebrows ad a masculine hardness to the face where as the thin eyebrows make the face more feminine and allow more attention to be on the eyes. Adding eyelashes to the female will really help set her apart too. Be sure to draw gender appropriate clothing and you can add in the eyelid lines and the little X for the belly buttons too!

Bây giờ vẽ các chi tiết hoàn thiện. Ngoài tóc, cũng có các đặc điểm khác phân biệt nam và nữ nữa. Tôi để hai hình kế nhau để các bạn có thể thấy chỗ khác nhau. Hãy để ý lông mày của con trai rậm hơn của con gái. Mày rậm mang lại nét cứng cỏi nam tính cho khuôn mặt, còn mày mỏng làm khuôn mặt nữ tính và thu hút chú ý vào đôi mắt hơn. Thêm mi mắt cho con gái sẽ làm cô bé khác biệt liền. Nhớ vẽ trang phục phù hợp giới tính nữa, và bạn cũng có thể vẽ thêm đường mí mắt và chữ x nhỏ làm lỗ rốn nữa đấy!https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-bodies-step-11_1_000000040511_3.png

Step 12.

Side by side, you can see that just subtle changes to a basic chibi body can easily turn it from male to female.

So sánh bạn có thể thấy chỉ cần thay đổi chút xíu cơ thể chibi cơ bản là biến con trai thành con gái ngay rồi phải không.


https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-bodies-step-12_1_000000040513_3.png

http://www.dragoart.com/tuts/6694/1/1/how-to-draw-chibi-bodies.htm

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/dc/4d/42/dc4d42254c4fafcf35c7e0651d558944.jpg
(http://www.dragoart.com/tuts/6694/1/1/how-to-draw-chibi-bodies.htm)

mmll
07-02-2017, 12:10 PM
How to Draw Chibi Clothes


Cách vẽ trang phục
https://imgs-tuts-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes_1_000000007227_3.png
Step 1.

First we need to start with a basic chibi form.

Bước 1: Bắt đầu với form chibi căn bản.

https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-1_1_000000044925_3.png


Step 2.

I have seen many people try to clothe chibis like this. This creates a suction cup plastic type shirt that would be uncomfortable for anyone to wear and you need to avoid doing anything as just drawn lines on the chibi arms or body.

Bước 2. Tôi thấy nhiều người vẽ quần áo chibis thế này. Vẽ vầy sẽ tạo ra một cái áo không tự nhiên bó sát khó chịu và bạn cần tránh vẽ đường thẳng trên tay hay thân chibi.


https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-2_1_000000044927_3.png


Step 3.

When people wear shirts, they are not plastic frozen and suction cupped to their body. They have movement! Notice the difference between the above and this shirt. Notice how airy and free this shirt is !

Khi mặc áo, áo không cứng còng và hít sát thân mình, mà phải chuyển động. Hãy chú ý sự khác biệt giữa áo bên trên với cái áo này. Lưu ý áo này thông thoáng thoải mái!

https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-3_1_000000044929_3.png


Step 4.

The key to this is making sure no part of clothing is just plastered to your chibi. Notice the neck area how the neck is tucked into the neck of the shirt and there is an arch to show that the shirt is not part of the chibi, but on it, movable, and laying on the chibi. Make sure your sleeves and the bottom of your shirt edges are not laying on the chibi arms or torso.

Bước 4. Quan trọng là đảm bảo không phần nào của quần áo làm chibi cứng còng. Chú ý vùng cổ áo, có một đường cong cho thấy áo không dính liền vào thân chibi mà phủ trên người chibi, lay động được. Hãy đảm bảo tay áo và rìa áo không nằm sát đeo cánh tay hay thân mình chibi .

https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-4_1_000000044931_3.png

Step 5.

Long sleeves are not much different for your chibi. Notice the sleeve is still coming off the chibi, just less of a flair than the short sleeve.

Bước 5. Tay dài không khác lắm. Lưu ý tay áo vẫn xoè ra, chỉ ít xoè hơn tay áo ngắn thôi.https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-5_1_000000044949_3.png


Step 6.

Lets try something else. The most common skirt shown on girl chibis is the pleated skirt. This is mostly due to the pleated school uniform skirt. Notice the sides on the waist are tucked, not just part of your chibi. Basic pleated skirts are easiest to do one panel at a time. Start with the middle panel.

Hãy thử vẽ đồ khác. Váy chibi thường mặc nhất là váy xếp nếp. Vì váy đồng phục học sinh thường xếp nếp. Hãy để ý hai bên eo nhét vào trong, chứ không dính liền chibi. Váy xếp nếp cơ bản dễ vẽ nhất. hãy bắt đầu bằng cách vẽ nếp giữa.https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-6_1_000000044933_3.png

Step 7.

When drawing skirts, movement makes them look more believable than just having them straight down. You can do this by curving your panels in a certain direction. Once you pick a direction, be consistent! It would look strange to have panels going opposite directions and it is not believable.

Khi vẽ váy, cử động làm cáy trông thật hơn là cứ vẽ thẳng đuột xuống. Bạn có thể vẽ vậy bằng cách vẽ cong nếp váy theo một hướng nào đó. Khi đã chọn hướng rồi thì nếp nào cũng theo hướng đó, giống nhau, mỗi nếp mỗi hướng thì trong kỳ cục và không thật.
https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-7_1_000000044935_3.png

Step 8.

The final panels should fan out from your chibi body while continuing with the movement. This will also help with making the clothing look like your chibi is actually wearing it. Try not to put too many panels in when drawing a simple chibi because the skirt will look strange against the simplicity. It helps to do larger panels if you are doing a more simple chibi and smaller panels for a more detailed.

Các nếp cuối nên xoè rộng hình quạt từ thân chibi mà vẫn đúng hướng cử động. Vẽ vậy sẽ cũng giúp ta thấy chibi mặc quần áo thật sự. Cố gắng đừng vẽ quá nhiều nếp, trông sẽ kỳ cục. Vẽ các nếp lớn đơn giản sẽ hay hơn vẽ nếp váy nhỏ cầu kỳ nhiều chi tiết.https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-8_1_000000044937_3.png

Step 9.

Here are a couple other skirts to emphasize the way the skirt should fit on the chibi waist. Notice even the tight side skirt is still coming off the legs slightly on the bottoms. Even the slightest pull away can make all the difference with your chibi.
Hình vẽ sau cho thấy váy ở phần eo nên thế nào. Lưu ý , cho dù váy ôm thì vẫn xoè ra khoẻ chân một tí. Dù xoè một tí cũng vẫn làm chibi độc đáo.


https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-9_1_000000044939_3.png

Step 10.

Pants work a little differently, but not greatly. The top of your pants where it connects to the waist should be off the chibi to show that it isn't attached, but the upper leg can be very close or on the form of your chibi to show the tightness around the upper leg. Just make sure your hip area isn't attached as well.


Vẽ quần hơi khác, nhưng khôngkhác nhiều. Phần trên cùng, chỗ eo, cũng phải vẽ xa thân một tí để cho thấy quần không sát đeo eo, nhưng phần chân trên có thể sát thân để cho thấy quần ôm khít. Chỉ cần đảm bảo phần eo không dính liền quần là được.


https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-10_1_000000044941_3.png


Step 11.

Once you've drawn the basic form of the pants, you can begin to add more details to show that they are actually pants.

Vẽ quần xong, giờ thêm tiểu tiết vào cho giống quần thật.


https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-11_1_000000044943_3.pngStep 12.

Here's a full look at pants. The hip area where the pants start emphasizes that they aren't attached, the upper leg is tight and then it flares out towards the shoe. Notice the dramatic curve/edge of the pants near the point of the toe. this is because I want to show that the pants are loose on the chibi. Make sure your foot is coming out of your pants instead of just hovering at the bottom somewhere. If you want tighter pants, you just have to bring the lower part of the pants closer to the legs of your chibi and make your curves and edges less dramatic.

Đây là hình quần đầy đủ. Phần eo, chỗ bắt đầu vẽ quần cho thấy quần không dán vào thân, phần đùi ôm sát và xoè ở chỗ giày. Hãy để ý phần ống loe ấn tượng ở gần ngón chân, vì tôi muốn cho thấy quần chibi mặc rộng. Hãy đảm bảo bàn chân thò ra ngoài quần chớ không phải lơ lửng đâu đó. Nếu bạn muốn vẽ quần bó hơn, bạn phải vẽ phần quần dưới sát chân chibi hơn và ít cong hơn.https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-12_1_000000044945_3.png


(https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-12_1_000000044945_5.png)Step 13.

Now for seams! Seams should be around the pockets and on the inner legs and outer sides of the pants and sometimes at the bottom. Since I only show the pockets, one inner and one outer leg, thats where I shall draw my seam there. Draw a dotted line following your pockets and the side lines of your pants. This is a simple thing that can make your chibis look more complicated with little effort!

Bây giờ đến đường ráp! Đường ráp nên quanh túi và ở chân trong và rìa ngoài quần, đôi khi có cả ở đáy. Vì tôi chỉ cho thấy túi quần, một chân trong và một chân gnoài, nên tôi sẽ vẽ đường viền ở đó. Vẽ đường chấm chấm dọc theo túi và bên hông quần. Đây là trang phục đơn giản có thể làm chibi trông phức tạp mà ít tốn công!


https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-13_1_000000044947_3.pnghttps://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-19_1_000000044961_3.png

https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-20_1_000000044965_3.png

https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-21_1_000000044967_3.png

https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-22_1_000000044969_3.png

https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-23_1_000000044971_3.png

http://www.dragoart.com/tuts/7227/1/1/how-to-draw-chibi-clothes.htm
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/d4/af/fd/d4affd5328c5730cfd5ac9118f05340b.png


https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/38/33/21/38332148846a5db6151bcebc4b68fa15.jpg

http://img00.deviantart.net/f822/i/2012/336/c/4/4_chibi_adoptables__auction____closed___by_tehpand alovah-d5hti4z.png

http://orig02.deviantart.net/710e/f/2010/134/9/5/chibi_clothes_by_aya_soran.jpg

http://orig10.deviantart.net/378e/f/2011/179/8/8/chibi_outfits_by_rydia_kurakisa-d3k9yyr.png

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/77/78/92/7778925eb94d02d0b085e7198fb80bc1.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/8a/50/52/8a50529281a6dd30457802553e5aef49.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/3b/a1/7d/3ba17dd15c9b4353f622dc4a000402e4.jpg

http://pre08.deviantart.net/9164/th/pre/i/2014/063/6/4/_c__fairy_tail_ocs_chibi_set_by_myanghime-d784nbf.jpg

https://derpicdn.net/img/2012/6/20/11018/full.png(https://imgs-steps-dragoart-386112.c.cdn77.org/how-to-draw-chibi-clothes-step-12_1_000000044945_5.png)
Vẽ tóc

https://www.pinterest.com/pgitte69/drawing-hair/

mmll
11-02-2017, 10:17 PM
http://t10.deviantart.net/i3ozWGTOxHh3ViwHWUQavf50-KM=/fit-in/700x350/filters:fixed_height(100,100):origin()/pre07/c91c/th/pre/i/2013/014/9/b/chibi_pose_practice_by_raspberrylovers524-d5rimrj.jpg

Cartoon Hand 1 http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-01.png (http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-01.png)
The above cartoon hand, that you can learn how to draw, is a cartoon hand with thumb up and fingers out. The fingers are pointing downwards. This hand is out possibly out asking for money.
Cartoon Hand 2 http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-02.png (http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-02.png)
The above cartoon hand is similar to the first one. However, this hand is pointing upwards a bit, with the little finger on top of the middle finger. If a hands are doing this position, the cartoon character is asking “What did I do” or “Huh?”
Cartoon Hand 3 http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-08.png (http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-08.png)
Here is a cartoon hand lesson that you will want to use if you want a cartoon hand with his palm out AND with all 5 fingers.
Cartoon Hand 4 http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-03.png (http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-03.png)
This cartoon hand is one with fingers spread outwards. Maybe this type of hand could be used when a character is in a panic or just to express something to another character.
Cartoon Hand 5 http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-04.png (http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-04.png)
This is a cartoon fist. A character might ball his hand up in a fist if he is about to get into a fight or if he is holding anger within himself. People also hold their hands in fists sometimes if they are trying to pep themselves up or if they are at a sports rally.
Cartoon Hand 6 http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-09.png (http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-09.png)
And here is a cartoon fist with all 5 fingers. Depending on which type you want to use for your comic character, this one is more realistic.
Cartoon Hand 7 http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-06.png (http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-06.png)
Here is a cartoon open palm. This is the normal hand just open, with fingers close together. This is a very basic open hand. This is the first type of cartoon hand that you should learn how to draw, since you will use it often.
http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-10.png (http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-10.png)
The back of the hand is the same as the palm of the hand … but without the crease marks.
Cartoon Hand 8 http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-05.png (http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-05.png)
This hand is a waving cartoon hand. This character could also be using his hand to wave someone away, such as “Oh, no, you’re being silly” type of way. Or this person might just be putting his hand up in school to gain the teacher’s attention.
Cartoon Hand 9 http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-07.png (http://howtodrawdat.com/wp-content/uploads/2014/04/cartoon-hands-07.png)
This is the basic cartoon pointing hand. You will use this hand gesture often as cartoon characters have to point at people and things often to make a specific point or to show where you should look. Practice drawing the pointed hand as you will use it often.

http://howtodrawdat.com/how-to-draw-cartoon-hands-guide-to-drawing-comic-hands/

mmll
14-02-2017, 03:47 PM
How to Draw a Cartoon Face Correctly


Cách vẽ mặt đúng cách


<figure>https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-characters-examples.jpg</figure>1. Create Our First Character

Vẽ nhân vật đầu tiên của chúng ta nào

The basic cartoon shape is a circle. It's from the circle that you define the basic proportions of your character's head.

Hình cơ bản của cartoon là hình tròn. Từ hình tròn ta sẽ vẽ tỉ lệ căn bản của đầu nhân vật.
<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-skull.jpg
</figure>Once the circle is ready, it's time to trace the face axis. Draw a vertical and horizontal line intersecting at the center, like in the image below:

Bây giờ vẽ trục khuôn mặt: Hai đường ngang dọc cắt nhau ở chính giữa như dưới đây:


<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-axis.jpg
</figure>Step 1

To make the eyes, draw an oval shape with a slight tilt to the side at the top. Repeat on opposite side. It is important to leave a gap between them of approximately the same size as an eye. As we are in the drafting phase, you can draw another eye in the center to serve as a measure.

Vẽ mắt là hình ovan hơn nghiêng về một bên ở đỉnh. Giữa hai mắt, khoảng cách phải gần bằng kích cỡ con mắt. Muốn canh, bạn có thể sẽ thêm một con mắt nữa ở giữa.


<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-eye-circles.jpg
</figure>Step 2

At the top of the circle, slightly thicken the trait that will be the eyelashes of our character. Place the eyebrows a bit above the eyelashes to spend a sort of a surprise expression. The eyebrow form is free and with practice you will adjust to your own style.

Trên hình tròn, tô hơi dầy một tí làm mí mặt. Vẽ lông mày trên mi mặt để tỏ vẻ ngạc nhiên. Muốn vẽ mày sao cũng được, tập suốt để vẽ mày theo kiểu bạn thích.


Draw both pupils directed to the center (this is a very effective tactic used by major cartoonists whose sole purpose is to make our characters look cuter).

Con người nhìn vào giữa, sẽ làm nhân vật dễ thương.


<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-eye-step1.jpg
</figure>Tip: To give more life and "realism" in our eyes you can draw a small line below them to simulate a kind of wrinkle. This is another very interesting tactic that adds a special touch to our facial expressions.
Muốn mắt sinh động, hãy vẽ một đường nhỏ bên dưới mắt, giả làm nếp nhăn.<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-eye-step2.jpg
</figure>Step 3
Now that we come to the jaw, we will decide if we want a fat character or a thin one. Could be old, young and so on. My character will be a young one. So, let's design a proper jaw for him.

Cằm quyết định nhân vật béo hay gầy, trẻ hay già v.v...<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-jaw.jpg
</figure>Step 4

When designing a nose being seen from the front, it is common not to use many details. If you draw only its tip, it is likely that already achieves a convincing effect. It is also very common detailing to draw only one side of the nose, from the idea that this is the opposite side of light.
Vẽ mũi chớ nhiều đường nét. Thường chỉ vẽ 1 bên mũi, phía ngược sáng.

<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-nose.jpg
</figure>Step 5

As our character is a child, we will make a cartoon mouth: something simple just to represent an expression of innocence.
Notice that when drawing a little child's mouth, the lips shouldn't be drawn! In cartoon style, children, regardless of gender, have quite simple mouths. A good and expressive trace already does the job.

Vì nhân vật của ta là một đứa trẻ nên ta sẽ vẽ miệng.


<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-mouth.jpg
</figure>Step 6

The ears are seen from the front side view (because our character is facing the camera), so that the internal cavities will not appear. Then we will do just a simple shape using some basic perspective (more on that later).
Lỗ tai nằm hai bên, không cần cho thấy khoang tai, chỉ vẽ đơn giản thôi.<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-ear.jpg
</figure>Step 7

The shape of our skull is already defined by the circle we did at the beginning, right? So we just need a very simple and childish haircut to give life to our boy. Let's do it now.
Hộp sọ hình tròn đã vẽ rồi, giờ ta chỉ thêm chút kiểu tóc đơn giản để hình sinh động.<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-hair.jpg
</figure>I Don't Know How to Draw Hair! Help!

Cứu với, tôi không biết vẽ tóc


Easy, easy... there is nothing to fear. Nobody needs to be stylist or fashion designer to make the perfect hair. There isn't a right way to draw hair, so you'll need to try until you create the ideal haircut you want. Just remember that the hair is responsible for defining the personality of our characters. Oddly enough, the hair can express age, rebellion, conservatism...

Chớ lo, không có gì phải sợ. Chẳng cần phải là thợ làm tóc để vẽ tóc hoàn hảo đâu. Cứ vẽ kiểu tóc mình thích, chỉ cần nhớ tóc định hình tính cách của nhân vật, mô tả cả tuổi tác, tính nổi loạn, bảo thủ ... nữa đấyAn accurate and fast way to drawing cartoon hair is to seek photo references on the web! I do this all the time: grab a fashion magazine or try a Google search. After finding the ideal style, put the image as a reference next to your drawing board (or tablet) and start making a cartoon and simplified version of it.
Nhanh nhất và chính xác nhất là tìm hình tham khảo trên mạng ấy, còn không thì tóm tạp chí thời trang hay search google, rồi vẽ phác thảo theo.
2. Create an Older Character

Vẽ nhân vật già hơnStep 1

As usual, let's start with the eyes. This time we will draw faster, adding wrinkles, eyebrows and the eye pupils.
Bắt đầu ở con mặt, lần này ta vẽ nhanh rồi, thêm nếp nhăn, lông mày và con ngươi.Notice that we haven't changed a lot, we just expanded the eyebrow a bit. Older men have thicker eyebrows, occupying more space on the forehead. Eyelashes make no difference in men, they are always drawn in the same way.
Ta chẳng vẽ khác lắm, chỉ có điều lông mày sẽ rộng hơn. Các cụ có lông mày dầy hơn, chiếm nhiều chỗ trên trán hơn, còn lông mi thì chẳng gì khác cả.<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-charact2-eyes.jpg
</figure>Step 2

We will increase our chin a bit this time. Try something like this.
Cằm sẽ dài hơn một chút.Our character is already with a different "look"! This is very good. We will proceed by choosing the ideal nose for it.
Giờ thì nhân vật ta đã khác rồi đấy. Ta sẽ chọn mũi phù hợp.


<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-charact2-jaw.jpg
</figure>Step 3

Following what we did before, let's create the nose. This time I will make a completely different nose from before:
Notice that the ends of the nose are positioned very close to the bottom of the eyes. This is an effective technique to use when designing larger and wider noses. The idea is always to exaggerate to get a good result!
Hãy chú ý Cánh mũi nằm rất sát đáy mắt, mũi to hơn và rộng hơn.


<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-charact2-nose.jpg
</figure>Speaking of overkill, let's eliminate the mouth of our character in favor of another artifact...

Step 4

I decided to use another technique now: instead of drawing the mouth, we'll simply draw a big mustache to create a better persona for our character.
Thay vì vẽ miệng, ta sẽ một bộ râu to để làm nhân vật ta cá tính hơn.Done! A big and exaggerated mustache for our old friend!
Xong, một bộ râu to và cường điệu cho người bạn già của ta rồi.<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-charact2-mustache.jpg
</figure>Step 5

Remember what I said about the hair helps to represent age and personality? Check it out.
Nhớ tôi nói tóc cho biết tuổi tác và tính cách không. Xem này.We've just added some side hair and left him bald on top. Amazing how it creates a totally different look, isn't it? Also notice that I took the same ear from Tommy, our beloved boy. That's the advantage of working on templates. That's the magic of cartoon!

Ta vẽ chút tóc bên rìa, để trên đỉnh trọc. Thế là nhìn khác hẳn nhỉ. Nhớ tai vẫn y tai của thằng cu Tommy đấy.<figure>

.https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-charact2-hair.jpg <figcaption>I think our friend is a mad scientist!
Nhân vật của mình giống một nhà khoa học điên nhỉ.

</figcaption></figure>3. Create a Female Character

Vẽ nhân vật nữ

I don't know... I think Tommy needs a sister! He's been very lonely out there. Let's create a sister for him now, as if by magic:

Chả biết nữa, thì Tommy chắc cần cô chị, chớ không thì cô đơn chịu gì nỗi.

<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-charact3-complete.jpg
</figure>Hey!!! How did you do that so fast? Very simple ... Women have more delicate facial structures. Follow the step-by-step instructions below:
Ê, vẽ gì nhanh thế? Dễ mà, phụ nữ thì có đường nét khuôn mặt thanh tú. Hãy làm theo các bước sau:

Thin eyebrows;
Larger and expressive eyelashes;
Thinner chin;
Small nose with less details;
Long hair (use a real reference and choose any style you want).
mày mảnh
Mi dày và rộng hơn
Cẳm hẹp hơn
Mũi nhỏ, ít chi tiết hơn
Tóc dài, hãy tham khảo hình thật rồi chọn kiểu tóc bạn thích.
When you start to feel more comfortable, you can slowly create some more "realistic" details to your characters. Such as larger pupils...
Khi thoải mái, bạn có thể thêm vài chi tiết "thực" cho nhân vật, như con người chẳng hạn....<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-charact2-big-eyes.jpg
</figure>4. Facial Expressions

We are ready to add more emotions to our dear Lucy (yes, that's her name). Let's draw her after receiving the news that their school holidays have come to an end...
Nét biểu cảm trên khuôn mặt.

Giờ ta bặt đầu thêm cảm xúc cho bé Lucy nhé, ờ, tên nó là thế. Hãy vẽ lúc nó nhận được tin là sắp hết nghỉ học rồi.<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-charact3-cry.jpg
</figure>Again we achieve something totally different just adding two things: The tears and the new shape of her mouth! Isn't it amazing?!
Chỉ cần thêm hai chi tiết: nước mặt và hình dáng miệng. Tuyệt không?


Now let's get back to Tommy and ask him what he thinks about it:
Giờ quay lại với Tommy hỏi xem nó thấy thế nào:
<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-charact1-expression.jpg <figcaption>Hmm... I got a feeling that Tommy is planning something!
Hừm
Tôi có cảm giác thằng Tommy đang mưu đồ gì đấy</figcaption></figure>Notice that I've totally changed his expression just following the steps below:
Tôi thay đổi biểu lộ chỉ qua các bước sau:

Making one eyebrow lower than the other;
Cutting the eyes in half with the eyelashes;
Adding a smile (one side is higher, following the eyebrow);
Moving up the eye pupils to stay under the eyelashes.

Vẽ 1 lông mày thấp hơn cái kia
Chia đôi con mắt bằng lông mi
Thêm một nụ cười: một bên cao, giống lông mày
Dời con người cho nằm ngay dưới mi mắt
And that's it! We got the expected result with just these few changes. Hair, ears, nose, chin and the circular shape of the eyes are the same! Simple as that!
Thế là xong. Chỉ thay đổi chút xíu là khác ngay: Tóc, tai, mũi, cằm, bọng mắt đều như nhau.


5. Profile View

Hình nghiêng
Draw the template below again. Now we'll learn how to make Tommy and Lucy from the profile view:
Giờ tập vẽ bên hông Tommy và Lucy nhé.<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-template-profile.jpg
</figure>We will fit the face of both now:
Vẽ khuôn mặt vào<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-profileview.jpg <figcaption>Notice that, in profile, is the ear that stays in the center of the circle.
Lưu ý, trong hình nghiêng, tai vẫn ở giữa vòng tròn.
</figcaption></figure>Be aware of the main differences in structure when comparing them side by side. Pay attention to these details when drawing male and female characters:
Hãy để ý đến những khác biệt chính khi để cạnh nhau so sánh. Hãy lưu ý các chi tiết vẽ nhân vật nam và nữ.
Tommy's eyebrow is thicker
Lucy's chin is slightly projected in front of the face
Lucy's nose is thinner and pointed;
Lucy has big and feminine eyelashes.
Lông mày Tommy dầy hơn
Cằm Lucy hơn chìa ra trước
Mũi Lucy mảnh hơn và nhọn
Lucy có mi mắt to và nữ tính

6. Play With Angles

Nghịch các góc cạnh
Eyes, nose, mouth, ears... all the details that make up the face change its shape when viewed from different angles. It's very common to see cartoon characters looking at every possible direction with different camera angles, because they will need to react to situations and objects around them. This helps bring them more to life!
Mắt mũi miệng tai là các chi tiết làm khuôn mặt thay đổi khi nhìn từ các góc khác nhau. .<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-eyes-angles.jpg <figcaption>
Notice how the eye format is simplified when converted to cartoon. See it in red the oval shape in contrast to the circular shape of the real eye.

Hãy lưu ý hình dáng mắt đước giản hoá khi chuyển sang cartoon. Mắt cartoon có hình ovan trong khi mắt thực có hình tròn.

</figcaption></figure><figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-nose-angles.jpg <figcaption>The real nose is composed by several cartilages. Notice how its shape is drastically simplified in the cartoon.

</figcaption></figure><figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-ears-mouth-angles.jpg <figcaption>Understanding how the mouth behaves at different angles is essential. Remove the excess detail and try to keep only the basic shape of the lips. The ears are also dramatically simplified.

</figcaption></figure>Now we will put into practice everything we have learned so far... Below follows a basic template (only circles and directional guides) where we can practice our drawing skills in different positions:

Bây giờ ta hãy tập những gì đã học được nãy giờ. Dưới đây là mẫu cơ bản để bạn tập vẽ theo các tư thế khác nhau:<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-template-angles.jpg
</figure>Let's mark the eyes in different directions for each one of the circles...
Hãy đánh dấu cho mắt nhìn nhiều hướng.<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-template-eyes.jpg
</figure>Now, let's add some random jaws, with different sizes and shapes...
Thêm cằm, nhiều kích cỡ và hình dáng<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-template-jaws.jpg
</figure>Remember that cartoon style has two premises:
Hãy nhở phong cách cartoon có 2 tiền đề:


Simplify the face details in rounded shapes;
Exaggerate the facial expressions.
Giản hoá chi tiết khuôn mặt bằng các hình tròn
Cường điệu hoá diễn cảm của khuôn mặt

Once you managed to sketch the direction of the eyes and have chosen the proper chins, try to use your creativity to build how many faces you want. You can be sure that, if you practice at least 10 minutes per day of the techniques presented here, drawing cartoon faces will be as natural to you as breathing.
Khi phác thảo hướng nhìn của mắt và chọn cằm phù hợp xong, hãy thử sáng tạo vẽ nhiều khuôn mặt mình thích. Đảm bảo nếu mỗi ngày tập vẽ 10' những kỹ thuật đã trình bày ở đây, chuyện vẽ mặt cartoon sẽ dễ như hít thở vậy.

Let's summarize! To reinforce what I talked throughout the tutorial, let's remember the proper steps to draw cartoon faces:
Hãy tổng kết lại để nhớ những điều tôi đã nói trong bài học này. Hãy nhớ các bước vẽ mặt đúng:


Make a circle that will represent the skull of our character;
Vẽ 1 vòng tròn tượng trưng cho hộp sọ
Set the direction in which your character will be looking at and draw the guidelines;
Định hướng nhìn của đôi mắt rồi vẽ đường dẫn
Make the outline of the eyes in an oval shape;
Vẽ nét mắt hình ôvan
Draw the eye pupils (make them pointing to the nose, if you want a cute character). Don't forget the eyelashes;
Vẽ con ngươi (nhòm mũi, nếu muốn nhân vật dễ thương) Chớ quên mi mắt nhé.
Choose the correct eyebrow, depending on the age and gender of your character;
Vẽ mày chính xác, hợp tuổi và giới tính của nhân vật
Draw an appropriate jaw;
Vẽ cằm phù hợp
Draw simplified ears;
Vẽ hai tai giản hoá
Search haircut styles in Google (or a magazine) and use it as a guide reference for your sketch;
Tìm kiểu tóc trên Google hoặc tạp chí để tham khảo mà phác thảo tóc
Celebrate!
Chúc mừng

Below is my version:

<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-template-angles-complete.jpg
</figure><figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-emotions-example.jpg <figcaption>Example of how to use the same template to build distinct emotions. Notice that only the eyelashes and eyebrows were changed. Nothing more!!!</figcaption></figure>7. Research Multiple Ethnicities
Tìm hiểu các chủng tộc người

We are nearing the end of our tutorial. As a last tip, I would encourage you to continue experimenting with facial expressions and, whenever possible, to invest more in studies of the face. Learn how the eyes and mouth behave in different situations. Take a look at different ethnicities and the key features.

Sắp hết bài học rồi. Bí quyết cuối của tôi là hãy tiếp tục thử vẽ các nét mặt khác nhau, và nếu được, hãy đầu tư tâm sức nghiên cứu về mặt. Tìm hiểu xem mắt và miệng thế nào trong những tình huống khác nhau. Hãy quan sát các chủng tộc khác nhau và đặc điểm chính của họ nhé.
<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-ethnic-example.jpg <figcaption>For example, those of a black ethnic origin have a slightly flattened nose and more rounded cheek bones.
Ví dụ như dân da đen có mũi hơi tẹt và xương má tròn hơn</figcaption></figure>But remember: observing the real world does not mean copying! You want your character to be unique and not a copy of reality, right?

Ghi nhớ: quan sát thế giới thực không phải là sao chép. Bạn muốn nhân vật của mình độc đáo chứ không phải là bản sao của thực tế, phải không nào?
<figure> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-characters-examples.jpg
</figure><figure style="background-color: transparent;"> https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/2013/09/cartoonfaces-characters-examples-2.jpg


https://design.tutsplus.com/articles/cartoon-fundamentals-how-to-draw-a-cartoon-face-correctly--vector-15792</figure>