PDA

View Full Version : 7 điều Tâm huấnthangsautroimua
19-07-2017, 05:53 PM
<ruby>心訓七則 <rp></rp><rt>しんくんななそく</rt> <rp>)</rp></ruby>

1.<ruby>世<rp>(</rp><rt>よ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>中<rp>(</rp><rt>なか</rt><rp>)</rp></ruby>で<ruby>一番楽<rp>(</rp><rt>いちばんたの</rt><rp>)</rp></ruby>しく<ruby>立派<rp>(</rp><rt>りっぱ</rt><rp>)</rp></ruby>なことは<ruby>一生涯<rp>(</rp><rt>いっしょうがい</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>貫<rp>(</rp><rt>つらぬ</rt><rp>)</rp></ruby>く<ruby>仕事<rp>(</rp><rt>しごと</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>持<rp>(</rp><rt>も</rt><rp>)</rp></ruby>つことです。
  Điều tuyệt vời và vui nhất trên đời đó là có công việc để làm suốt đời.

2.<ruby>世<rp>(</rp><rt>よ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>中<rp>(</rp><rt>なか</rt><rp>)</rp></ruby>で<ruby>一番<rp>(</rp><rt>いちばん</rt><rp>)</rp></ruby>みじめなことは<ruby>人間<rp>(</rp><rt>にんげん</rt><rp>)</rp></ruby>として<ruby>教養<rp>(</rp><rt>きょうよう</rt><rp>)</rp></ruby>のないとことです。
  Điều thê thảm nhất trên đời đó là không được dạy dỗ làm người.

3.<ruby>世<rp>(</rp><rt>よ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>中<rp>(</rp><rt>なか</rt><rp>)</rp></ruby>で<ruby>一番<rp>(</rp><rt>いちばん</rt><rp>)</rp></ruby>さびしいことはすることのないこと す。
  Điều buồn nhất trên đời đó là không có việc gì để làm.

4.<ruby>世<rp>(</rp><rt>よ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>中<rp>(</rp><rt>なか</rt><rp>)</rp></ruby>で<ruby>一番<rp>(</rp><rt>いちばん</rt><rp>)</rp></ruby>みにくいことは<ruby>他人<rp>(</rp><rt>たにん</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>生活<rp>(</rp><rt>せいかつ</rt><rp>)</rp></ruby>をうらやむことです.
  Điều khó coi nhất trên đời đó là ganh tị với cuộc sống của người khác.

5.<ruby>世<rp>(</rp><rt>よ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>中<rp>(</rp><rt>なか</rt><rp>)</rp></ruby>で<ruby>一番尊<rp>(</rp><rt>いちばんとうと</rt><rp>)</rp></ruby>いことは<ruby>人<rp>(</rp><rt>ひと</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>為<rp>(</rp><rt>ため</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>奉仕<rp>(</rp><rt>ほうし</rt><rp>)</rp></ruby>し<ruby>決<rp>(</rp><rt>けっ</rt><rp>)</rp></ruby>して<ruby>恩<rp>(</rp><rt>おん</rt><rp>)</rp></ruby>にきせないことです。
  Điều đáng kính trọng nhất trên đời đó là phụng sự mà không đòi hỏi sự đáp trả.

6.<ruby>世<rp>(</rp><rt>よ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>中<rp>(</rp><rt>なか</rt><rp>)</rp></ruby>で<ruby>一番美<rp>(</rp><rt>いちばんうつく</rt><rp>)</rp></ruby>しい<ruby>事<rp>(</rp><rt>こと</rt><rp>)</rp></ruby>はすべてのものに<ruby>愛情<rp>(</rp><rt>あいじょう</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>持<rp>(</rp><rt>も</rt><rp>)</rp></ruby>つことです。
  Điều đẹp đẽ nhất trên đời đó là có lòng thương yêu đối với tất cả sự vật, con người xung quanh ta.

7.<ruby>世<rp>(</rp><rt>よ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>中<rp>(</rp><rt>なか</rt><rp>)</rp></ruby>で<ruby>一番悲<rp>(</rp><rt>いちばんかな</rt><rp>)</rp></ruby>しいことはうそをつくことです。
  Điều đau khổ nhất trên đời đó là nói dối.http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~ortho.../Fukuzawa.html (http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~ortho/med/main/Fukuzawa.html)