PDA

View Full Version : Trùng hợp ngẫu nhiên hay số phận sắp đặt



K_T
11-08-2011, 11:45 PM
<p> </p>
<p>Trong cuộc sống c&#243; những sự tr&#249;ng hợp ngẫu nhi&#234;n kh&#243; tin v&#224; kh&#244;ng thể giải th&#237;ch được, khi đ&#243;, một c&#225;ch tự nhi&#234;n, người ta bắt đầu nghĩ đến kh&#237;a cạnh b&#237; ẩn của số phận. Liệu c&#243; thể giải th&#237;ch những chuyện tr&#249;ng hợp kỳ lạ l&#224; tr&#242; chơi của số phận hay khoa học c&#242;n c&#243; những l&#253; thuyết kh&#225;c về b&#237; ẩn n&#224;y?</p>
<p>Tr&#234;n thực tế, ch&#250;ng ta đ&#227; biết đến những sự tr&#249;ng hợp ngẫu nhi&#234;n ở những người c&#249;ng huyết thống như anh chị em sinh đ&#244;i. Tuy vậy, những sự tương đồng n&#224;y kh&#244;ng chỉ dừng lại ở những người trong c&#249;ng một gia đ&#236;nh hay d&#242;ng họ, ch&#250;ng c&#242;n xuất hiện ở những người ho&#224;n to&#224;n xa lạ, thậm ch&#237; vượt qua mọi giới hạn về kh&#244;ng gian v&#224; thời gian. Sau đ&#226;y l&#224; một số trường hợp c&#243; thật tr&#234;n thế giới, những trường hợp m&#224; cho đến nay c&#225;c nh&#224; khoa học vẫn chưa c&#243; giải th&#237;ch thoả đ&#225;ng.</p>
<p><strong>Chuyện ho&#224;ng đế Umberto v&#224; người chủ qu&#225;n </strong></p>
<p>Một lần vua Umberto 1 của nước &#221; bước v&#224;o một nh&#224; h&#224;ng ở th&#224;nh phố Monza. Khi chủ qu&#225;n đ&#237;ch th&#226;n ra tiếp chuyện, vua Umberto v&#244; c&#249;ng bất ngờ nhận ra điều lạ l&#249;ng. Ng&#224;i v&#224; chủ qu&#225;n giống hệt nhau từ t&#234;n gọi, khu&#244;n mặt đến d&#225;ng người. Vậy l&#224; hai người đ&#224;n &#244;ng thuộc hai tầng lớp x&#227; hội c&#225;ch nhau một trời một vực bắt đầu đem những sự kiện trong cuộc đời m&#236;nh ra chi&#234;m nghiệm. V&#224; thật kỳ lạ hơn nữa, ch&#250;ng đều giống hệt nhau cứ như thể hai con người c&#243; chung một số phận vậy:</p>
<p><br />
- Sinh c&#249;ng ng&#224;y, c&#249;ng th&#225;ng, c&#249;ng năm (14-3-1844).</p>
<p>- Lấy vợ c&#249;ng c&#243; t&#234;n l&#224; Margherita v&#224; c&#249;ng tổ chức lễ cưới v&#224;o ng&#224;y 22-4-1966. Con trai đầu l&#242;ng đều t&#234;n l&#224; Vittoria.</p>
<p>- Chủ qu&#225;n tổ chức lễ khai trương nh&#224; h&#224;ng đ&#250;ng v&#224;o ng&#224;y vua Umberto đăng quang.</p>
<p>- Năm 1866, cả hai đều được nhận huy chương. Thời gian vị chủ qu&#225;n Umberto phục vụ trong qu&#226;n đội c&#242;n vua Umberto cũng l&#224; qu&#226;n nh&#226;n với cấp bậc đại t&#225;.</p>
<p>- Năm 1870, cả hai người đều được thăng chức. Chủ qu&#225;n Umberto l&#234;n chức trung sĩ c&#242;n vua Umberto được thăng chức tổng tư lệnh qu&#226;n đội.</p>
<p>Sau khi biết r&#245; được những sự tr&#249;ng hợp lạ l&#249;ng giữa người chủ qu&#225;n v&#224; m&#236;nh, nh&#224; vua đ&#227; suy nghĩ rất nhiều v&#224; tự hỏi l&#242;ng rằng tại sao m&#236;nh v&#224; người chủ qu&#225;n lại c&#243; chung những điểm tương đồng nhưng lại qu&#225; c&#225;ch biệt về địa vị x&#227; hội? Phải chăng m&#236;nh l&#224; kẻ may mắn nhất trần gian c&#242;n người chủ qu&#225;n kia bị thua thiệt? C&#243; lẽ cho rằng chủ qu&#225;n Umberto l&#224; người g&#225;nh chịu mọi điều kh&#244;ng may cho m&#236;nh n&#234;n s&#225;ng h&#244;m sau, ho&#224;ng đế Umberto đ&#227; ra lệnh phong tước hiệp sĩ cho chủ qu&#225;n Umberto.</p>
<p>Thế rồi ng&#224;y h&#244;m sau, khi chủ qu&#225;n Umberto l&#234;n đường đến ho&#224;ng cung gặp ho&#224;ng đế th&#236; vừa đặt ch&#226;n xuống &#244;ng đ&#227; bị một kẻ s&#225;t nh&#226;n nhảy đến bắn ba ph&#225;t đạn v&#224;o ngực khiến &#244;ng chết ngay. Nhận được hung tin, nh&#224; vua đến b&#234;n thi thể người chủ qu&#225;n để thăm viếng người kỳ lạ. Nhưng khi ho&#224;ng đế vừa đặt ch&#226;n bước xuống xe song m&#227;, một t&#234;n s&#225;t nh&#226;n đi&#234;n loạn kh&#244;ng biết từ đ&#226;u xuất hiện cũng bắn ba ph&#225;t đạn v&#224;o ngực nh&#224; vua khiến &#244;ng ng&#227; nh&#224;o ra đất chết ngay. C&#226;u chuyện c&#243; thật về vị ho&#224;ng đế Umberto v&#224; chủ qu&#225;n lạ l&#249;ng l&#224;m x&#244;n xao nước &#221; một dạo.</p>
<p><strong>C&#226;u chuyện của tổng thống Kennedy v&#224; Lincoln </strong></p>
<p>C&#226;u chuyện tr&#249;ng hợp nổi tiếng nước Mỹ l&#224; chuyện về hai vị tổng thống John Kennedy v&#224; Abraham Lincoln chẳng c&#243; g&#236; đ&#225;ng n&#243;i nếu như Kennedy v&#224; Lincoln chỉ t&#236;nh cờ l&#224; hai tổng thống duy nhất c&#243; họ mang 7 chữ c&#225;i. Tuy nhi&#234;n, số phận của hai vị tổng thống n&#224;y gắn kết với nhau bằng những điểm tương đồng kh&#243; giải th&#237;ch.</p>
<p>- Abraham Lincoln tr&#250;ng cử Tổng thống năm 1860; J.F.Kennedy tr&#250;ng cử năm 1960.</p>
<p>- Trong cuộc chạy đua v&#224;o Nh&#224; trắng, Lincoln chiến thắng đối thủ Stephen Douglas sinh năm 1813. C&#242;n đối thủ của Kennedy l&#224; Richard Nixon xinh năm 1913.</p>
<p>- Phu nh&#226;n của hai tổng thống đều bị sẩy thai trong thời gian sống ở Nh&#224; trắng.</p>
<p>- Cả hai đều bị &#225;m s&#225;t v&#224;o ng&#224;y thứ 6 v&#224; đều bị bắn v&#224;o đầu.</p>
<p>- Vi&#234;n thư k&#253; của Lincoln t&#234;n l&#224; Kennedy c&#242;n thứ k&#253; của Kennedy t&#234;n l&#224; Lincoln.</p>
<p>- Cả hai đều c&#243; ph&#243; tổng thống dưới quyền mang họ Johnson. Họ cũng ch&#237;nh l&#224; người kế nhiệm hai &#244;ng sau vụ &#225;m s&#225;t: Andrew Jackson kế nhiệm Lincoln sinh năm 1808 v&#224; Lydon Johnson, kế nhiệm Kennedy, sinh năm 1908. T&#234;n của cả hai đ&#234;u c&#243; 13 chữ c&#225;i.</p>
<p>- John Wilkess Booth, kẻ &#225;m s&#225;t Lincoln, sinh năm 1839, c&#242;n Lee Harvey Oswald, &#225;m s&#225;t Kennedy sinh năm 1939. T&#234;n của cả hai đều c&#243; 15 chữ c&#225;i.</p>
<p>- Lincoln bị bắn trước cửa nh&#224; h&#225;t “Ford”. Kennedy bị bắn trong xe “Lincoln”, do h&#227;ng Ford sản xuất.</p>
<p> </p>