PDA

View Full Version : tĩnh dạhungphong
03-09-2008, 04:54 PM
<p>c&#243; những khoảng trời xa rộng lắm</p>
<p>ngo&#224;i kia m&#226;y thắm nắng đang tươi</p>
<p>gi&#243; l&#249;a qua nội ru bao l&#225;</p>
<p>t&#237; t&#225;ch ng&#224;n sương giọt đ&#234;m sa</p>
<p> </p>

matroi
03-09-2008, 05:48 PM
<p>Thi sĩ l&#224; kẻ qưyền năng hơn cả tạo ho&#225; ! Hắn c&#243; thể thay đổi mọi quy luật về kh&#244;ng gian v&#224; thời gian.</p>
<p>(Xin mọi người b&#236;nh tiếp.....)</p>

hungphong
03-09-2008, 06:42 PM
<p>Đ&#226;y l&#224; g&#243;c s&#225;ng t&#225;c, nếu matroi c&#243; s&#225;ng t&#225;c hay h&#227;y post l&#234;n, đừng b&#236;nh luận kiểu "c&#243; &#253; đồ" như vậy, m&#236;nh biết bạn l&#224; ai !</p>

matroi
04-09-2008, 12:11 AM
<p><br>matroi<font color='#aaaaaa'><b> đ&#227; viết:</b></font><table style='BORDER-RIGHT: lightgrey 1px solid; BORDER-TOP: lightgrey 1px solid; FONT-SIZE: 11px; MARGIN-LEFT: 30px; MARGIN-RIGHT: 30px; BORDER-LEFT: lightgrey 1px solid; BORDER-BOTTOM: lightgrey 1px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #e6e6e6' width='90%'><tr><td></p>
<p>Thi sĩ l&#224; kẻ qưyền năng hơn cả tạo ho&#225; ! Hắn c&#243; thể thay đổi mọi quy luật về kh&#244;ng gian v&#224; thời gian.</p>
<p>(Xin mọi người b&#236;nh tiếp.....)</p>
<p></td></tr></table></p>
<p>T&#225;c giả hiểu nhầm lời b&#236;nh của m&#236;nh rồi. Thật ra lời b&#236;nh n&#224;y đúng cho hầu hết tất cả những người viết văn, viết thơ (nhất l&#224; những người viết thơ). Chắc chắn bạn thừa biết kh&#244;ng gian v&#224; thời gian trong thơ ca l&#224; kh&#244;ng gian v&#224; thời gian "bất b&#236;nh thường" - kh&#244;ng ho&#224;n to&#224;n chỉ l&#224; kh&#244;ng gian v&#224; thời gian vật l&#253; - c&#243; thể đ&#243; l&#224; kh&#244;ng gian v&#224; thời gian t&#226;m trạng.</p>
<p>Thực ra lời b&#236;nh của m&#236;nh l&#224; một c&#226;u khen chứ kh&#244;ng phải một c&#226;u ch&#234;. Bạn đúng l&#224; một "thi sĩ" - rất nhạy cảm.</p>

khongaica
04-09-2008, 12:24 AM
<p>&#250;i, chỗ n&#224;y c&#242;n được &#225;,</p>
<p>kh&#244;ng c&#243; chiến tranh đấm đ&#225;</p>
<p>gh&#233; v&#224;o nghỉ ch&#226;n nh&#225;</p>
<p>đừng n&#233;m chai n&#233;m đ&#225;</p>
<p>để em về gặp m&#225;</p>
<p>h&#225; h&#225; h&#225;</p>

ngoinhathieudanba
04-09-2008, 12:43 AM
<p><br>khongaica<font color='#aaaaaa'><b> đ&#227; viết:</b></font><table style='BORDER-RIGHT: lightgrey 1px solid; BORDER-TOP: lightgrey 1px solid; FONT-SIZE: 11px; MARGIN-LEFT: 30px; MARGIN-RIGHT: 30px; BORDER-LEFT: lightgrey 1px solid; BORDER-BOTTOM: lightgrey 1px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #e6e6e6' width='90%'><tr><td></p>
<p>&#250;i, chỗ n&#224;y c&#242;n được &#225;,</p>
<p>kh&#244;ng c&#243; chiến tranh đấm đ&#225;</p>
<p>gh&#233; v&#224;o nghỉ ch&#226;n nh&#225;</p>
<p>đừng n&#233;m chai n&#233;m đ&#225;</p>
<p>để em về gặp m&#225;</p>
<p>h&#225; h&#225; h&#225;</p>
<p></td></tr></table></p>
<p>Hic hic, thơ mắc cười qu&#225; !</p>

khoaclac
04-09-2008, 05:42 PM
<p>cho m&#236;nh s&#225;ng t&#225;c tiếp b&#224;i thơ của bạn khongaica nh&#233;:</p>
<p>B&#224;i thơ mắc cười qu&#225;</p>
<p>V&#244; duy&#234;n cho ăn v&#225;</p>
<p>nếu kh&#244;ng th&#236; xơi đấm đ&#225;</p>
<p>mặt m&#224;y sưng ch&#224; b&#225;</p>
<p>Về nh&#224; k&#234;u ba m&#225;</p>
<p>Lại bị xơi th&#234;m b&#225;</p>
<p>c&#225;i đầu u ch&#224; b&#225;</p>
<p>Chu&#244;n th&#244;i đừng nấn n&#225;</p>
<p>Kẻo ti&#234;u đời n&#224;y qu&#225;</p>
<p>h&#225; h&#225; h&#225;</p>

daylaai
04-09-2008, 06:50 PM
<p><br>hungphong<font color='#aaaaaa'><b> đ&#227; viết:</b></font><table style='BORDER-RIGHT: lightgrey 1px solid; BORDER-TOP: lightgrey 1px solid; FONT-SIZE: 11px; MARGIN-LEFT: 30px; MARGIN-RIGHT: 30px; BORDER-LEFT: lightgrey 1px solid; BORDER-BOTTOM: lightgrey 1px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #e6e6e6' width='90%'><tr><td></p>
<p>c&#243; những khoảng trời xa rộng lắm</p>
<p>ngo&#224;i kia m&#226;y thắm nắng đang tươi</p>
<p>gi&#243; l&#249;a qua nội ru bao l&#225;</p>
<p>t&#237; t&#225;ch ng&#224;n sương giọt đ&#234;m sa</p>
<p>**</td></tr></table></p>
<p>Đọc mấy c&#226;u n&#224;y xong, đọc tiếp mấy b&#224;i thơ b&#236;nh loạn vần "&#225; " ăn theo, c&#243; cảm tưởng như một c&#226;y lúa tội nghiệp v&#244; t&#236;nh bị đ&#225;m cỏ r&#225;c mọc chen.</p>

NgocThanh
05-09-2008, 10:51 PM
<p align="center"><font face="Verdana" color="#993366" size="4"><strong><em>Đ&#234;m chưa qua phố c&#242;n y&#234;n giấc ngủ</em></strong></font></p>
<p align="center"><font face="Verdana" color="#993366" size="4"><strong><em>Tiếng rao buồn như đ&#225;nh thức l&#242;ng ai</em></strong></font></p>
<p align="center"><font face="Verdana" color="#993366" size="4"><strong><em>G&#243;t ch&#226;n son giẫm m&#242;n con phố nhỏ</em></strong></font></p>
<p align="center"><font face="Verdana" color="#993366" size="4"><strong><em>G&#243;c b&#236;nh minh sao le l&#243;i xa xăm...</em></strong></font></p>