PDA

View Full Version : Các bài dự thi vòng bốnthanxuixeo
11-09-2011, 01:37 AM
<p> BGK cứ việc post b&#224;i thi của c&#225;c th&#237; sinh l&#234;n đ&#226;y nh&#233; ! </p>

mtd-group
12-09-2011, 07:56 AM
<p><span style="font-size: large;"><b><span style="color: black;">Đề thi V&#242;ng bốn: </span></b></span></p>
<p> </p>
<div align="center" style="text-align:center"><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: black;">Black eyes</span></strong></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;">A man came to work on Monday morning with two black eyes. His boss asked what happened.</span></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;">The man replied, “On Sunday, I was sitting behind a big woman at church. When we stood up to sing hymns, I noticed that her dress was caught in her butt crack, so I was trying to be nice and I pulled it out for her. Then, she turned around and punched me in the eye.”</span></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;">The boss asked, “Okay, so where did you get the other shiner?”</span></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;">“Well,” the man said, “I figured she didn’t want it out, so I pushed it back in.”</span></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;">--------------------------------------------------</span></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><i><span style="color: black;">shiner: black eye (tham khảo Lạc Việt mtd)</span></i></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><i><span style="color: black;">butt crack, buttcrack: the cleft between the cheeks of the buttocks.</span></i></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><i><span style="color: black;">black eye: A bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow.</span></i></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;">--------------------------------------------------</span></span></div>
<div><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: black;">Quy định:</span></strong></span></div>
<ul type="disc" style="margin-top:0in">
<li style="color:black;"><span style="font-size: medium;">Kh&#244;ng sao ch&#233;p hoặc copy &#253; tưởng của c&#225;c b&#224;i dịch tr&#234;n mạng, của người kh&#225;c hoặc của th&#237; sinh kh&#225;c (nếu c&#243;)</span></li>
<li style="color:black;"><span style="font-size: medium;">H&#236;nh thức b&#224;i dự thi: Đơn ngữ (chỉ tiếng Việt), đ&#250;ng định dạng giống y như b&#224;i gốc tiếng Anh (tức l&#224; xuống d&#242;ng, c&#225;ch d&#242;ng v.v... để BGK dễ so s&#225;nh, chấm b&#224;i). B&#224;i thi n&#224;o kh&#244;ng tr&#236;nh b&#224;y đ&#250;ng y&#234;u cầu n&#224;y sẽ bị loại</span></li>
<li style="color:black;"><span style="font-size: medium;">C&#225;ch gửi b&#224;i dự thi: gửi b&#224;i dự thi qua địa chỉ email: vietglelacviet@gmail.com. Khi nhận được email, BTC sẽ gởi thư x&#225;c nhận, nếu kh&#244;ng nhận được thư x&#225;c nhận, xin vui l&#242;ng kiểm tra lại. Tuyệt đối kh&#244;ng post b&#224;i dự thi của m&#236;nh l&#234;n thread trong thời gian diễn ra cuộc thi để tr&#225;nh những khiếu nại, ph&#224;n n&#224;n. Khi gửi mail, vui l&#242;ng chỉ gửi một b&#224;i dự thi, kh&#244;ng gửi nhiều lần, spam mail. Nếu vi phạm sẽ bị loại ra khỏi v&#242;ng thi.</span></li>
<li style="color:black;"><span style="font-size: medium;">H&#236;nh thức chấm thi: Số điểm ban đầu cho mỗi th&#237; sinh l&#224; 80đ tham gia v&#224; 20đ nếu dịch sao tr&#244;i chảy, xu&#244;i tai. Mỗi lỗi dịch sai, dịch xa sẽ bị trừ 5đ; mỗi chỗ dịch tốt, lựa chọn từ sắc sảo được cộng 5đ. Nếu c&#243; nhiều b&#224;i thi đồng số điểm cao nhất sẽ lựa chọn bằng h&#236;nh thức r&#250;t thăm may mắn.</span></li>
<li style="color:black;"><span style="font-size: medium;">Thời gian: 2 ng&#224;y (từ 9g s&#225;ng t5 08/9 đến 9g s&#225;ng t7 10/9) (b&#224;i dự thi gửi trễ hạn sẽ kh&#244;ng được t&#237;nh)</span></li>
</ul>

mtd-group
12-09-2011, 07:58 AM
<p><span style="font-family: Arial; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
<p> <span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 1<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: nvhieu<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Đ&#244;i mắt bầm t&#237;m.<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">S&#225;ng thứ 2, một anh ch&#224;ng đi l&#224;m với cặp mắt bị bầm t&#237;m. Sếp anh ta hỏi chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Anh ta trả lời, "Ng&#224;y Chủ nhật, em ngồi sau một phụ nữ to b&#233;o trong nh&#224; thờ. Khi mọi người đứng dậy h&#225;t Th&#225;nh ca, em thấy v&#225;y của b&#224; ấy bị kẹt ở giữa m&#244;ng, em đ&#227; cố tỏ ra tử tế v&#224; k&#233;o n&#243; ra gi&#250;p b&#224; ta. B&#224; ta liền quay lại thụi cho em một c&#250; v&#224;o mắt."<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">"Ồ vậy &#224;, thế tại sao mắt kia của cậu cũng bị bầm t&#237;m?", sếp anh ta lại hỏi.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Anh ta trả lời, "Dạ, em thấy b&#224; ta kh&#244;ng th&#237;ch việc em vừa l&#224;m n&#234;n em đ&#227; đẩy chiếc v&#225;y v&#224;o vị tr&#237; cũ."<o:p></o:p></span></p>
<p><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: black; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></strong><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #3366ff"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana">Nhận x&#233;t của BGK:</span></span></strong></span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: black; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="ListParagraph" style="margin: 0in 0in 10pt 0.25in"><span style="font-size: medium"><span style="color: #3366ff"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; mso-ansi-language: VI">- Bản dịch nhanh nhất vietgle v&#224; sẽ l&#224; bản dịch ho&#224;n hảo, nếu c&#226;u cuối r&#225;ng dịch b&#225;m s&#225;t từ, kh&#244;ng đi xa kiểu như<span style="mso-spacerun: yes"> </span>"D</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">ạ</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; mso-ansi-language: VI">, em th</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">ấ</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; mso-ansi-language: VI">y b&#224; ta kh&#244;ng th&#237;ch vi</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">ệ</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; mso-ansi-language: VI">c em v</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">ừ</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; mso-ansi-language: VI">a l&#224;m n&#234;n em đ&#227; đ</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">ẩ</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; mso-ansi-language: VI">y chi</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">ế</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; mso-ansi-language: VI">c v&#225;y v&#224;o v</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">ị</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; mso-ansi-language: VI"> tr&#237; cũ."<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Bạn bị trừ điểm hai chỗ chỉ trong một c&#226;u.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Dịch s&#225;t v&#224; đ&#250;ng sẽ l&#224; "L&#224; vầy, em đo&#225;n l&#224; b&#224; ấy kh&#244;ng th&#237;ch k&#233;o n&#243; ra ngo&#224;i n&#234;n em nh&#233;t n&#243; v&#244; trở lại"</span></span></span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: black; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="ListParagraph" style="margin: 0in 0in 10pt 0.25in"><span style="font-size: medium"><span style="color: #3366ff"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana">- </span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; mso-ansi-language: VI">Cảm ơn bạn đ&#227; tiếp tục ủng hộ cuộc thi. Từ tr&#234;n xuống bạn dịch rất tốt, tuy c&#243; đ&#244;i ch&#250;t BGK c&#243; thể “bắt gi&#242;” bạn chẳng hạn như “đẩy chiếc v&#225;y v&#224;o vị tr&#237; cũ”. Ch&#250;c bạn vui v&#224; hy vọng lần sau được gặp lại bạn.</span></span></span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: black; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:00 AM
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt;">B&#224;i dự thi số 2<o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt;">T&#225;c giả: thuyhoang<o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; font-size: 14pt;"><o:p> </o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt;">Cặp mắt bầm đen<o:p></o:p></span></b></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt;">Một anh ch&#224;ng đến sở l&#224;m v&#224;o s&#225;ng thứ Hai với cặp mắt bầm đen. Sếp hỏi anh đ&#227; xảy ra chuyện g&#236;.<o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt;">Anh đ&#225;p, “Ng&#224;y Chủ Nhật, em ngồi dự lễ sau lưng một chị phụ nữ to con. Khi đứng dậy h&#225;t th&#225;nh ca th&#236; em ph&#225;t hiện ra &#225;o đầm của chị ấy bị kẹt giữa hai khe m&#244;ng, v&#236; vậy em cố tỏ ra tốt bụng v&#224; em đ&#227; k&#233;o &#225;o đầm ra cho chị ấy. Rồi th&#236;, chị ấy quay lại v&#224; thụi cho em một quả đấm v&#224;o mắt.” <o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt;">“Ừ, thế th&#236; l&#224;m sao m&#224; “ch&#250;” bị bầm con mắt b&#234;n kia vậy?”<o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt;">“Dạ,” “Em nghĩ l&#224; chị ấy kh&#244;ng muốn k&#233;o &#225;o ra, n&#234;n em đ&#227; n&#243; nh&#233;t v&#224;o trở lại.”</span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"> </p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"> </p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><b style=""><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255);">Nhận x&#233;t của BGK:</span></b></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt;">
<p style="margin: 0in 0in 10pt 0.25in;" class="ListParagraph"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">- B&#224;i của Thủy Ho&#224;ng rất su&#244;n, &#234;m tai, cho đến chữ notice dịch th&#224;nh "ph&#225;t hiện" th&#236; hơi đao to b&#250;a lớn, kh&#244;ng chọn từ cẩn thận lắm.<span style=""> </span></span><b><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">notice</span></b><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">:<span style=""> </span>observe something: to see or catch sight of somebody or somethi</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">ng and register the fact in the mind: (Dịch đ&#250;ng: thấy, nhận thấy, để &#253; thấy)<span style=""> </span>v&#224; c&#226;u cuối kh&#244;ng để &#253; n&#234;n sai trật tự từ "đ&#227; n&#243;"<o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 10pt 0.25in;" class="ListParagraph"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">- Rất vui gă</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">̣</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">p la</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">̣</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">i ba</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">̣</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">n </span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">ở</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;"> v&#242;ng n&#224;y, b&#224;i ba</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">̣</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">n cũng kh&#225; tốt, “</span><b style=""><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">Okay: Th&#236; ra v&#226;</span></b><b style=""><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">̣</span></b><b style=""><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">y...”</span></b><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;"> th&#236; nghe hay h</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">ơ</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">n ba</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">̣</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">n nh&#233;</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">.</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
</span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:08 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 3<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: jerry<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: #000000"><b><span style="font-family: Verdana; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Mắt bầm</span></b></span><b><span style="font-family: Verdana; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Verdana; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">S&#225;ng thứ hai, một người đ&#224;n &#244;ng đến cơ quan với đ&#244;i mắt bầm t&#237;m. &#212;ng sếp hỏi han chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra.</span></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Verdana; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Anh ta trả lời: “H&#244;m Chủ nhật đi lễ nh&#224; thờ, t&#244;i ngồi đăng sau một b&#224; b&#233;o &#250;. Khi mọi người đứng dậy h&#225;t th&#225;nh ca, t&#244;i nhận thấy chiếc v&#225;y của b&#224; ta bị t&#250;m lại chỗ khe m&#244;ng, để tỏ l&#242;ng tử tế, t&#244;i mới k&#233;o ra cho bả. Ai ngờ bả quay lại, đấm một c&#250; v&#224;o mắt t&#244;i”.</span></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Verdana; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">&#212;ng sếp hỏi tiếp: “Ờ, thế anh bị bầm con mắt kia ở đ&#226;u?”</span></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Verdana; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người đ&#224;n &#244;ng đ&#225;p: “&#192;, khi t&#244;i thấy b&#224; ta kh&#244;ng muốn k&#233;o v&#225;y ra n&#234;n t&#244;i mới nh&#233;t v&#244; lại”.</span></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p>
<p><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="margin: 0in 0in 10pt 0.25in"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri">- Jerry </span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">l&#224; một trong hai người duy nhất bị trừ v&#236; chữ "ở đ&#226;u".<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Ngo&#224;i ra, cụm " hỏi han chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra" v&#224; "bị túm lại chỗ khe m&#244;ng" nghe kh&#244;ng xu&#244;i tai lắm, nhưng kh&#244;ng sai, n&#234;n BGK kh&#244;ng trừ điểm.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Tuy thế, bạn bị bắt gi&#242; ở chỗ dịch tho&#225;t "khi ... n&#234;n" trong c&#226;u "khi t&#244;i thấy b&#224; ta kh&#244;ng muốn k&#233;o v&#225;y ra n&#234;n"<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 5pt 0in 5pt 0.25in; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt">- </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">B&#224;i dịch của Jerry dùng t</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">ư</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI">̀ thu&#244;</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">̣</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI">c văn n&#243;i, d&#226;n d&#227; “ba</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">̉</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI">” n&#234;n l&#224;m cho c&#226;u văn tr</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">ở</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI"> n&#234;n d&#237; do</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">̉</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI">m. Tuy nhi&#234;n ba</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">̣</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI">n cũng bi</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">̣</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI"> v</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">ươ</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI">́ng m&#244;</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">̣</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI">t số lỗi nho</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">̉</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI"> nh</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">ư</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI"> “</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">ở</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI"> đ&#226;u</span></b><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">”>> “</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">ở</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI"> đ&#226;u ra/ ta</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">̣</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI">i sao</span></b><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">...” He</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">̣</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI">n gă</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">̣</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI">p la</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">̣</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI">i ba</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">̣</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI">n lần sau nh&#233;</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">.<o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:11 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 4<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: thothobuongbinh<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p>
<p><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">Đ&#212;I MẮT BẦM ĐEN</span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">Một người đ&#224;n &#244;ng đi l&#224;m v&#224;o s&#225;ng thứ hai với đ&#244;i mắt bầm đen. &#212;ng chủ hỏi đ&#227; c&#243; chuyện g&#236; xảy ra. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">Anh ấy trả lời, “H&#244;m chủ nhật ở trong nh&#224; thờ, em ngồi đằng sau một người phụ nữ to lớn. Khi đứng dậy h&#225;t th&#225;nh ca th&#236; em để &#253; thấy v&#225;y của c&#244; ấy bị kẹt v&#224;o giữa m&#244;ng, v&#236; vậy em đ&#227; cố tỏ ra tinh tế bằng c&#225;ch k&#233;o n&#243; ra ngo&#224;i gi&#249;m c&#244; ấy. Nhưng sau đ&#243; c&#244; ấy quay lại v&#224; đấm v&#224;o một b&#234;n mắt của em.”</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">&#212;ng chủ hỏi, “Được rồi, thế cậu bị bầm con mắt c&#242;n lại ở đ&#226;u?” </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt"> “&#192;,” người đ&#224;n &#244;ng n&#243;i, “Em đo&#225;n l&#224; c&#244; ấy kh&#244;ng muốn k&#233;o n&#243; ra ngo&#224;i n&#234;n em đ&#227; đẩy n&#243; trở lại chỗ cũ.”</span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Th</span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">ỏ thỏ </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">(90</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI"> điểm</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">) </span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">dịch hay ở những cụm "&#244;ng chủ hỏi ...", "để &#253; thấy" ...<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nhưng thỏ thỏ d&#249;ng kh&#244;ng hay c&#225;c cụm "cố tỏ ra tinh tế ", v&#224; dịch sai &#253; "ở đ&#226;u"<span style="mso-spacerun: yes"> </span>.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>So where did you get the other shiner?<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Dịch đ&#250;ng: c&#242;n con mắt bầm kia anh kiếm đ&#226;u ra?; v&#236; sao m&#224; con mắt kia cũng bầm t&#237;m lu&#244;n? "Ở đ&#226;u ra" th&#236; đ&#250;ng, nhưng "ở đ&#226;u" sẽ bị trừ điểm.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Chữ "Được rồi" cũng kh&#244;ng hay lắm, n&#234;n d&#249;ng "Th&#236; ra vậy"<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 5pt 0in 5pt 0.25in; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">B&#224;i của bạn kh&#225; tốt, cần l</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">ư</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI">u &#253; m&#244;</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">̣</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI">t số lỗi nho</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">̉</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI"> th&#244;i th&#236; b&#224;i di</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">̣</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI">ch ho&#224;n thi&#234;</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">̣</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI">n đấy “</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">bị bầm con mắt c&#242;n la</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">̣</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI">i </span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">ở</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI"> đ&#226;u?”</span></b><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI"> >> “ <b style="mso-bidi-font-weight: normal">tại sao lại bị bầm mắt c&#242;n la</b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI">̣</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: VI">i?” </span></b><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Ch&#250;c bạn vui. <o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:14 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 5<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: K_T<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p>
<p><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">Đ&#244;i mắt bầm t&#237;m</span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">S&#225;ng thứ hai, một anh ch&#224;ng v&#225;c x&#225;c đến cơ quan m&#224; đ&#244;i mắt bầm t&#237;m. &#212;ng chủ của anh ta hỏi xem đ&#227; xảy ra chuyện g&#236;. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">Anh ch&#224;ng trả lời, "h&#244;m chủ nhật, t&#244;i ngồi ph&#237;a sau một b&#224; to b&#233;o ở nh&#224; thờ. Khi ch&#250;ng t&#244;i đứng dậy để h&#225;t th&#225;nh ca th&#236; t&#244;i thấy &#225;o b&#224; ta bị nh&#233;t v&#224;o khe m&#244;ng, v&#236; vậy t&#244;i cố tỏ vẻ tử tế v&#224; k&#233;o &#225;o ra gi&#249;m b&#224; ta. Rồi th&#236; b&#224; ta quay lại v&#224; đấm v&#224;o một b&#234;n mắt của t&#244;i."</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">&#212;ng chủ hỏi, "Được rồi, vậy c&#242;n mắt b&#234;n kia sao lại bầm t&#237;m? "</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">"Qu&#225;i thật" anh ch&#224;ng n&#243;i, "t&#244;i tưởng l&#224; b&#224; ta kh&#244;ng muốn k&#233;o &#225;o ra, v&#236; vậy t&#244;i nh&#233;t trở v&#244;."</span></p>
<p class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">- K_T </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">dịch tốt b&#224;i n&#224;y, chỉ dịch xa ở c&#226;u cuối "Qu&#225;i thật". </span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">Well: (th&#225;n từ): used to introduce or resume something: used to introduce a comment or statement, or to resume a conversation<span style="mso-spacerun: yes"> </span><b>Dịch hay:</b> L&#224; thế n&#224;y, &#192; th&#236;, Ừ th&#236; ...<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Cả chữ "then" c&#243; nghĩa l&#224;<span style="mso-spacerun: yes"> </span>after that or subsequently in time, order, or position: dịch hay l&#224;: thế l&#224;... liền, ngay.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Dịch rồi th&#236; kh&#244;ng được hay lắm, nhưng chữ n&#224;y BGK kh&#244;ng trừ điểm ai cả.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 5pt 0in 5pt 0.25in; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Bạn d&#249;ng một số từ kh&#225; hay như “v&#225;c x&#225;c” (diễn tả đ&#250;ng t&#226;m trạng đi l&#224;m ng&#224;y thứ 2 chăng? ^_^), bạn bị trừ điểm ở một lỗi <b style="mso-bidi-font-weight: normal">“Qu&#225;i thật” >> “&#192; th&#236;,.../ V&#226;ng th&#236;...” </b>Hẹn<b style="mso-bidi-font-weight: normal"> </b>gặp bạn lần sau K_T nh&#233;.<o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:17 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt">B&#224;i dự thi số 6<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt">T&#225;c giả: quephuong<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; font-size: 14pt"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">Đ&#244;i mắt bầm đen<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">Một người đ&#224;n &#244;ng đi l&#224;m v&#224;o s&#225;ng thứ hai với hai con mắt bầm đen. Sếp của anh ta hỏi rằng chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">Anh ta trả lời, “H&#244;m chủ nhật, t&#244;i ngồi cạnh một b&#224; bự con trong nh&#224; thờ. Khi ch&#250;ng t&#244;i đứng l&#234;n để h&#225;t th&#225;nh ca, t&#244;i để &#253; thấy c&#225;i đầm của b&#224; ta d&#237;nh v&#224;o kẽ m&#244;ng, cho n&#234;n t&#244;i đ&#227; tử tế k&#233;o n&#243; ra cho b&#224; ta. V&#224; sau đ&#243;, b&#224; ta quay lại v&#224; thụi cho t&#244;i một quả v&#224;o mắt.”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">&#212;ng sếp hỏi, “Được rồi, vậy con mắt bầm t&#237;m kia th&#236; sao?”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">“&#192;,” anh ta trả n&#243;i, “T&#244;i nghĩ l&#224; b&#224; ta kh&#244;ng muốn k&#233;o n&#243; ra, n&#234;n t&#244;i nh&#233;t trở lại.”<o:p></o:p></span></p>
<p> <b><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51,102,255); font-size: 12pt">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="margin: 0in 0in 10pt 0.25in"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51,102,255); font-size: 12pt">- Quế Phương dịch su&#244;n sẻ, &#234;m tai.<span> </span>Những cụm QP dịch hay như "để &#253; thấy", "thụi" v&#224; c&#226;u cuối l&#224; c&#226;u mọi người hay dịch tho&#225;t.<span> </span>Quế Phương chỉ bỏ kh&#244;ng dịch "trying to", n&#234;n bị trừ 5 điểm.<span> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 5pt 0in 5pt 0.25in"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51,102,255); font-size: 12pt">- </span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51,102,255); font-size: 12pt">Rất cảm ơn bạn đ&#227; tham gia v&#242;ng 4, b&#224;i dịch của bạn th&#250; vị. Tuy nhi&#234;n, n&#234;n lưu &#253; một số lỗi n&#224;y sẽ l&#224;m b&#224;i dịch ho&#224;n chỉnh hơn<b>, “t&#244;i đ&#227; tử tế k&#233;o n&#243; ra” >> “t&#244;i cố tỏ ra tử tế v&#224; đ&#227; k&#233;o n&#243; ra”; “ngồi cạnh” >> “ngồi sau lưng/ ngồi ph&#237;a sau”. </b>Ch&#250;c bạn vui.<span> </span><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:20 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 7<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: bichthuy<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
<p class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">CẶP MẮT ĐEN.</span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">V&#224;o một buổi s&#225;ng thứ hai, người đ&#224;n &#244;ng đi l&#224;m với cặp mắt đen thui. C&#243; chuyện g&#236; xảy ra với anh vậy? &#212;ng chủ anh ta hỏi.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">Người đ&#224;n &#244;ng trả lời, “H&#244;m chủ nhật, t&#244;i đi lễ v&#224; ngồi cạnh một phụ nữ bự con. Khi ch&#250;ng t&#244;i đứng l&#234;n để h&#225;t th&#225;nh ca, t&#244;i để &#253; thấy &#225;o d&#224;i của c&#244; ta bị d&#237;nh v&#224;o người, v&#236; thế t&#244;i cố gắng l&#224;m cử chỉ đẹp để k&#233;o n&#243; ra d&#249;m c&#244; ta. Nhưng sau đ&#243; c&#244; ta đ&#227; xoay nắm đấm v&#224;o mắt t&#244;i.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">“Th&#244;i được rồi, vậy c&#242;n con mắt b&#234;n kia th&#236; tại sao lại bị vậy” &#212;ng chủ hỏi.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">“&#192;” người đ&#224;n &#244;ng n&#243;i, “T&#244;i nghĩ l&#224; c&#244; ấy kh&#244;ng muốn lấy n&#243; ra, n&#234;n t&#244;i đ&#227; d&#237;nh n&#243; trở lại như cũ”</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="margin: 0in 0in 10pt 0.25in"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">- B&#237;ch Thủy kh&#244;ng để &#253; hướng dẫn của BTC n&#234;n đ&#227; dịch black eyes th&#224;nh "mắt đen".<span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">black eye: A bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Dịch đ&#250;ng l&#224; mắt bầm t&#237;m; mắt th&#226;m t&#237;m.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Dịch sai l&#224;: mắt th&#226;m; vết th&#226;m; mắt đen; mắt đen nho; mắt n&#226;u; mắt th&#226;m quầng ...<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Ngo&#224;i ra, " was caught in her butt crack: Dịch hay: bị kẹt giữa m&#244;ng/khe m&#244;ng<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Dịch hơi xa: d&#237;nh v&#224;o m&#244;ng,"<span style="mso-spacerun: yes"> </span>c&#242;n "d&#237;nh v&#224;o người" th&#236; đi qu&#225; xa, n&#234;n bạn bị trừ th&#234;m 5đ nữa.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>"pushed it back in: nh&#233;t n&#243; v&#224;o lại, đẩy n&#243; trở lại chỗ cũ", d&#249;ng chữ "d&#237;nh" kh&#244;ng hay, BThuỷ nh&#233;.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Cảm ơn bạn đ&#227; gắn b&#243; với vietgle qua nhiều chặng thi dich vui học n&#224;y.<o:p></o:p></span></p>
<p class="ListParagraph" style="margin: 0in 0in 10pt 0.25in"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt">- </span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Cảm ơn bạn đ&#227; tiếp tục ủng hộ cuộc thi. “Black eyes” đ&#250;ng l&#224; “Cặp mắt đen” nếu dịch từng chữ một, nhưng ch&#250;ng ta n&#234;n hiểu đ&#226;y l&#224; “<b style="mso-bidi-font-weight: normal">Cặp mắt bầm đen/ bầm t&#237;m”. “ngồi cạnh” >> “ngồi sau lưng/ ngồi ph&#237;a sau” “&#225;o d&#224;i” >> “&#225;o đầm/ &#225;o v&#225;y”; “bị d&#237;nh v&#224;o người” >> “bị kẹt giữa khe m&#244;ng”; “t&#244;i đ&#227; d&#237;nh n&#243; trở lại” >> “t&#244;i đ&#227; nh&#233;t n&#243; trở lại”. </b>Hy vọng được gặp lại bạn lần sau.</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:28 AM
<p><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 8</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: bagiahonnhien</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">Mắt “Gấu (Tr&#250;c)”</span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">S&#225;ng thứ hai, một anh ch&#224;ng đến chỗ l&#224;m với hai con mắt bầm t&#237;m. &#212;ng sếp hỏi xem chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra với anh ch&#224;ng. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">Anh ta trả lời: “H&#244;m chủ nhật đi lễ nh&#224; thờ, em ngồi ngay sau một mụ b&#233;o. Khi đứng l&#234;n h&#225;t th&#225;nh ca, em thấy v&#225;y của mụ ta bị d&#237;nh v&#224;o m&#244;ng, e c&#243; l&#242;ng tốt k&#233;o ra cho. Thế m&#224; mụ ta vừa quay lại th&#236; mắt em “tiếp x&#250;c” ngay với nắm đấm của mụ”.<span style="mso-spacerun: yes"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">&#212;ng sếp thắc mắc: “Ừ, thế vết bầm c&#242;n lại do đ&#226;u m&#224; c&#243; vậy?”</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">“Hừm”, anh ch&#224;ng n&#243;i: “Em tưởng mụ ta kh&#244;ng muốn k&#233;o ra vậy n&#234;n em gắn lại như cũ”.</span></p>
<p class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">
<p class="ListParagraph" style="margin: 0in 0in 10pt 0.25in"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI">- B&#224;i dịch của BGHN d&#249;ng nhiều từ rất tự nhi&#234;n, d&#226;n gian "gấu tr&#250;c, anh ch&#224;ng, &#244;ng sếp, mụ b&#233;o"<span style="mso-spacerun: yes"> </span>.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>BGHN dịch bay bổng tho&#225;t &#253;, c&#243; nhiều tiến bộ trong lần n&#224;y.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nhưng em dịch sai những chỗ như sau, h&#227;y đọc th&#234;m phần giải th&#237;ch nh&#233;.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>"d&#237;nh v&#224;o m&#244;ng", "tiếp x&#250;c" , "gắn"<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nếu kh&#244;ng những<span style="mso-spacerun: yes"> </span>bị lỗi sai v&#236; dịch tho&#225;t n&#224;y, c&#226;u truyện của em sẽ rất nhộn.</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma"><o:p></o:p></span></p>
<p class="ListParagraph" style="margin: 0in 0in 10pt 0.25in"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- </span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">B&#224;i dịch của bạn thật d&#237; dỏm, tuy vậy bạn n&#234;n lưu &#253; một số lỗi nhỏ n&#224;y nh&#233; “v&#225;y bị d&#237;nh v&#224;o m&#244;ng” >> “v&#225;y bị kẹt v&#224;o khe m&#244;ng”; “e c&#243; l&#242;ng tốt k&#233;o ra cho” >> “em tỏ ra tử tế v&#224; đ&#227; k&#233;o v&#225;y ra cho”; “em gắn lại như cũ” >> “em đ&#227; nh&#233;t n&#243; v&#244; như cũ”. Hy vọng bạn lu&#244;n l&#224; người bạn th&#226;n thiết của Vietgle.</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
</span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:31 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 9<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: lamdat<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">“Cặp mắt n&#226;u”<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Một người đ&#224;n &#244;ng đi l&#224;m với “cặp mắt n&#226;u” v&#224;o s&#225;ng thứ hai. Sếp hỏi anh ta đ&#227; xảy ra chuyện g&#236;.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Anh ta trả lời, “h&#244;m chủ nhật, t&#244;i ngồi ph&#237;a sau một người phụ nữ mập mạp trong nh&#224; thờ. Khi ch&#250;ng t&#244;i đứng dậy để h&#225;t th&#225;nh ca, t&#244;i đ&#227; n&#243;i với người phụ nữ ấy rằng chiếc v&#225;y c&#244; tay mặc bị d&#237;nh v&#224;o kẻ m&#244;ng, cho n&#234;n t&#244;i đ&#227; rất lịch sự v&#224; k&#233;o n&#243; ra cho c&#244; ấy. Sau đ&#243;, c&#244; ta quay người lại v&#224; đấm v&#224;o con mắt của t&#244;i.”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Sếp hỏi, “ Được rồi, thế “con mắt bị n&#226;u c&#242;n lại" anh lấy ở đ&#226;u ra?”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Anh ta n&#243;i: “ th&#236; t&#244;i đo&#225;n l&#224; c&#244; ta kh&#244;ng muốn t&#244;i k&#233;o n&#243; ra, cho n&#234;n t&#244;i nh&#233;t n&#243; trở lại vị tr&#237; cũ.”<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="margin: 0in 0in 10pt 0.25in"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">- L&#226;m Đạt dịch "Black eyes" th&#224;nh "mắt n&#226;u l&#224; sai xa lắc rồi."<span style="mso-spacerun: yes"> </span>black eye: A bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Dịch đ&#250;ng l&#224; mắt bầm t&#237;m; mắt th&#226;m t&#237;m.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Dịch sai l&#224;: mắt th&#226;m; vết th&#226;m; mắt đen; mắt đen nho; mắt n&#226;u; mắt th&#226;m quầng ...<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Ngo&#224;i ra, </span><b><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>notice</span></b><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">:<span style="mso-spacerun: yes"> </span>observe something: to see or catch sight of somebody or something</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'"> and register the fact in the mind: (Dịch đ&#250;ng: thấy, nhận thấy, để &#253; thấy<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Dịch hơi xa: ph&#225;t hiện; nhận ra.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>C&#242;n dịch "đ&#227; n&#243;i" th&#236; sai ho&#224;n to&#224;n Đạt nh&#233;.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Tương tự vậy: try to be nice: dịch đ&#250;ng: cố tỏ ra lịch sự, định l&#224;m cử chỉ đẹp...<span style="mso-spacerun: yes"> </span>dich hơi xa:<span style="mso-spacerun: yes"> </span>cố gắng l&#224;m một việc hết sức tốt đẹp;<span style="mso-spacerun: yes"> </span>cố tỏ ra tốt; đ</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&#227; t</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ử</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> t</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ế</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> ;<span style="mso-spacerun: yes"> </span>c</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ố</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> t</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ỏ</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> ra tinh t</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ế</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">,<span style="mso-spacerun: yes"> </span>co</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">̀n dịch " đ&#227; rất lịch sự " th&#236; xa lắc xa lơ rồi.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Lần sau r&#225;ng dịch kỹ hơn em nh&#233;.<o:p></o:p></span></p>
<p class="ListParagraph" style="margin: 0in 0in 10pt 0.25in"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">- </span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Cảm ơn bạn đ&#227; g&#243;p b&#224;i dự thi lần n&#224;y, b&#224;i dịch của bạn vui tươi, d&#237; dỏm “Cặp mắt n&#226;u” (đ&#250;ng l&#224; bầm- n&#226;u/ đen/ t&#237;m), tuy nhi&#234;n n&#234;n lưu &#253; một số lỗi sau đ&#226;y bạn nh&#233;, “t&#244;i đ&#227; n&#243;i với người phụ nữ ấy rằng” (so với version gốc th&#236; bạn dư &#253; n&#224;y phải kh&#244;ng?) “kẻ m&#244;ng” >> “kẽ m&#244;ng”. Hy vọng được gặp lại bạn lần thi sau.</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:35 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 10<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: meoconuyenphuong<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Một người đ&#224;n &#244;ng đi l&#224;m v&#224;o s&#225;ng thứ hai với hai đ&#244;i mắt th&#226;m đen. Sếp của anh ta hỏi chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">&#212;ng ấy trả lời, "V&#224;o chủ nhật, t&#244;i ngồi đằng sau một phụ nữ to con ở nh&#224; thờ. Khi ch&#250;ng t&#244;i đứng dậy h&#225;t th&#225;nh ca, t&#244;i nhận ra v&#225;y c&#244; ấy bị kẹt giữ ngấn m&#244;ng của c&#244; ấy, t&#244;i cố tỏ ra tốt n&#234;n t&#244;i k&#233;o ra cho c&#244; ấy.Rồi, c&#244; ta quay người lại v&#224; đấm v&#224;o mắt t&#244;i."<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Sếp hỏi, "Okay, vậy tại sao mắt b&#234;n kia của anh cũng bị th&#226;m?"<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">"&#192;," &#244;ng ấy n&#243;i, "T&#244;i nhận ra rằng c&#244; ta kh&#244;ng k&#233;o n&#243; ra, n&#234;n t&#244;i nh&#233;t n&#243; lại."<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="margin: 0in 0in 10pt 0.25in"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">- M&#232;o Con Uy&#234;n Phương l&#224; người duy nhất h&#244;m nay m&#224; c&#242;n qu&#234;n dịch tựa đề, n&#234;n m&#232;o con bị trừ ngay 5 điểm.<span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">Black eye: A bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Dịch đ&#250;ng l&#224; mắt bầm t&#237;m; mắt th&#226;m t&#237;m. Dịch mắt th&#226;m, th&#226;m đen l&#224; sai rồi b&#233; nh&#233;.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>" kẹt giữ ngấn m&#244;ng của c&#244; ấy" sai ch&#237;nh tả chữ "giữa", try to be nice: dịch đ&#250;ng: cố tỏ ra lịch sự, định l&#224;m cử chỉ đẹp...<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Dịch th&#224;nh "cố tỏ ra tốt" kh&#244;ng su&#244;n tai, lần sao chọn từ kỹ hơn nh&#233; UP.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>C&#226;u cuối, UP bỏ lu&#244;n chữ "want" kh&#244;ng dịch, n&#234;n m&#232;o con lại bị trừ điểm nữa rồi.<o:p></o:p></span></p>
<p class="ListParagraph" style="margin: 0in 0in 10pt 0.25in"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">- </span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Rất vui v&#236; bạn đ&#227; tham gia lần thi v&#242;ng 4 n&#224;y. C&#243; phải bạn đ&#227; qu&#234;n dịch tựa đề? >> bạn đ&#227; “tặng” điểm lại cho BGK rồi. B&#224;i bạn dịch kh&#225; tốt, tuy nhi&#234;n n&#234;n để &#253; một số lỗi ch&#237;nh tả nhỏ nh&#233;, c&#226;u cuối <b style="mso-bidi-font-weight: normal">“T&#244;i nhận ra rằng c&#244; ta kh&#244;ng k&#233;o n&#243; ra” >> “T&#244;i đo&#225;n l&#224;/ nghĩ l&#224;/ cho l&#224; c&#244; ta kh&#244;ng muốn k&#233;o n&#243; ra</b>”. Ch&#250;c bạn vui.</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:39 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 11<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: lamngoc<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Mắt bầm t&#237;m<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">S&#225;ng thứ hai, một người đ&#224;n &#244;ng đi l&#224;m với cặp mắt bầm t&#237;m. Người chủ của anh ta hỏi đ&#227; xảy ra chuyện g&#236;.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người đ&#243; trả lời, “Chủ nhật, t&#244;i ngồi sau chị b&#233;o trong nh&#224; thờ, khi ch&#250;ng t&#244;i đứng l&#234;n h&#225;t Th&#225;nh ca, t&#244;i thấy v&#225;y của chị ta bị nh&#233;t giữa kẽ m&#244;ng v&#236; thế t&#244;i cố tỏ ra lịch sự cho n&#234;n đ&#227; k&#233;o n&#243; ra cho chị ta. Thế rồi chị ta quay lại v&#224; đấm v&#224;o mắt t&#244;i.”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người chủ hỏi tiếp, “ra vậy, c&#242;n con mắt kia anh bị khi ở đ&#226;u?”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">“Ờ” người đ&#224;n &#244;ng n&#243;i: “T&#244;i hiểu ra chị ta kh&#244;ng muốn k&#233;o n&#243; ra, thế l&#224; t&#244;i nh&#233;t n&#243; v&#224;o lại”.<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="margin: 0in 0in 10pt 0.25in"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">- LamNgọc dịch hay cho đến c&#226;u gần cuối: so where did you get the other shiner?<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Dịch đ&#250;ng: c&#242;n con mắt bầm kia anh lấy đ&#226;u ra; v&#236; sao m&#224; con mắt kia cũng bầm t&#237;m lu&#244;n? "Ở đ&#226;u ra" th&#236; đ&#250;ng, nhưng dịch th&#224;nh "</span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">khi </span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">ở đ&#226;u" sẽ bị trừ điểm :D<span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><b><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Figure</span></b><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">: believe or conclude: to believe or come to the conclusion that something is the case (informal) : cho</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'"> l&#224;; đo&#225;n l&#224;; nghĩ l&#224; . Dịch l&#224; "hiểu ra" cũng<span style="mso-spacerun: yes"> </span>rất hay, nhưng chưa lột tả được &#253;, nghe kh&#244;ng "đ&#227;" tai.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Lam Ngọc c&#243; một cụm từ rất hay, &#237;t ai dịch được l&#224; "Ra vậy", lột tả đ&#250;ng &#253; chữ Okay trong trường hợp n&#224;y.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>1. indicating agreement: used to indicate agreement to or approval of what somebody said or did : được rồi, đồng &#253;; th&#236; ra vậy<o:p></o:p></span></p>
<p class="ListParagraph" style="margin: 0in 0in 10pt 0.25in"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">- </span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Cảm ơn bạn đ&#227; lu&#244;n th&#226;n thiết với cuộc thi. B&#224;i bạn dịch vẫn tiếp tục giữ phong độ như trước, tuy nhi&#234;n một số lỗi nhỏ cần n&#234;n lưu &#253; <b style="mso-bidi-font-weight: normal">“c&#242;n con mắt kia anh bị khi ở đ&#226;u” >> “l&#224;m sao m&#224; anh lại bị bầm lu&#244;n con mắt kia?”; “T&#244;i hiểu ra” </b>>> <b>“T&#244;i đo&#225;n l&#224;/ nghĩ l&#224;/ cho l&#224; c&#244; ta kh&#244;ng muốn k&#233;o n&#243; ra</b>”. Ch&#250;c bạn vui.</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:39 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 12<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: rickytran<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Đ&#244;i mắt th&#226;m quầng<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người đ&#224;n &#244;ng nọ đến cơ quan v&#224;o s&#225;ng Thứ 2 với đ&#244;i mắt th&#226;m quầng. Sếp của anh ta hỏi đ&#227; xảy ra chuyện g&#236;. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người đ&#224;n &#244;ng trả lời: “H&#244;m Chủ Nhật, t&#244;i đ&#227; ngồi đằng sau một b&#224; "phốp ph&#225;p" trong nh&#224; thờ, khi ch&#250;ng t&#244;i đứng l&#234;n để h&#225;t Th&#225;nh ca, t&#244;i chợt ph&#225;t hiện ra v&#225;y của b&#224; ấy bị kẹt giữa hai khe m&#244;ng, cho n&#234;n t&#244;i đ&#227; cố tỏ ra lịch sự v&#224; k&#233;o n&#243; ra gi&#250;p b&#224; ấy. Ngay lập tức, b&#224; ấy quay đầu lại v&#224; tặng cho t&#244;i một c&#250; đấm v&#224;o mắt.” <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">&#212;ng Sếp lại hỏi: “Hiểu, thế c&#242;n mắt b&#234;n kia sao cũng bị th&#226;m quầng vậy?”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">“L&#224; thế n&#224;y!” Người đang &#244;ng n&#243;i “T&#244;i nghĩ rằng b&#224; ấy kh&#244;ng th&#237;ch t&#244;i k&#233;o n&#243; ra n&#234;n t&#244;i đ&#227; nh&#233;t n&#243; trở lại như cũ.”<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="margin: 0in 0in 10pt 0.25in"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI">- Ricky Trần </span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">l&#224; người c&#243; hai cụm xuất sắc:<span style="mso-spacerun: yes"> </span>b&#224; "phốp ph&#225;p", v&#224; "L&#224; thế n&#224;y" rất đắc.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nhưng dịch Black eyes l&#224; "mắt th&#226;m quầng" th&#236; sai b&#233;t rồi.<span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">Black eye: A bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Dịch đ&#250;ng l&#224; mắt bầm t&#237;m; mắt th&#226;m t&#237;m.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>C&#242;n lại th&#236; b&#224;i dịch ho&#224;n hảo, rất hay.<o:p></o:p></span></p>
<p class="ListParagraph" style="margin: 0in 0in 10pt 0.25in"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- </span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Cảm ơn bạn đ&#227; đ&#243;ng g&#243;p b&#224;i dự thi. B&#224;i dịch của bạn d&#237; dỏm, vui tươi. Tuy nhi&#234;n “Black eyes” trong b&#224;i n&#224;y phải n&#234;n hiểu l&#224; “Cặp mắt/ Đ&#244;i mắt bị bầm”. Hẹn gặp lại bạn lần thi sau nh&#233;.</span><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:43 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 13<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: dtqtrang<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Đ&#244;i mắt bầm t&#237;m<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Một người đ&#224;n &#244;ng đến l&#224;m việc v&#224;o s&#225;ng thứ hai với đ&#244;i mắt bầm t&#237;m. &#212;ng chủ của anh ta hỏi c&#243; chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Anh ta trả lời, “H&#244;m chủ nhật, t&#244;i ngồi ph&#237;a sau một người phụ nữ to b&#233;o ở trong nh&#224; thờ. Khi ch&#250;ng t&#244;i đứng dậy để h&#225;t th&#225;nh ca, t&#244;i ph&#225;t hiện ra rằng v&#225;y của b&#224; ta bị d&#237;nh v&#224;o kẽ m&#244;ng, v&#236; thế t&#244;i đ&#227; cố gắng l&#224;m một việc hết sức tốt đẹp v&#224; t&#244;i đ&#227; k&#233;o n&#243; ra cho b&#224; ta. Vậy m&#224; nỡ l&#242;ng n&#224;o, b&#224; ta quay người lại v&#224; đấm v&#224;o con mắt của t&#244;i.”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">&#212;ng chủ của anh ta lại hỏi, “Được rồi, vậy c&#242;n con mắt bầm t&#237;m c&#242;n lại th&#236; anh nhận được n&#243; ở đ&#226;u hả?”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>“Haiz,”, anh ta n&#243;i, “T&#244;i tưởng l&#224; b&#224; ta kh&#244;ng muốn t&#244;i l&#224;m gi&#250;p b&#224; ta việc ấy, v&#236; thế t&#244;i đ&#227; nh&#233;t n&#243; lại v&#224;o kẽ m&#244;ng của b&#224; ta.”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI">- Dtqtrang cũng l&#224; th&#237; sinh trung th&#224;nh của kỳ thi dịch vui n&#224;y.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Bạn tiến bộ qua từng b&#224;i dịch.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Tuy thế, b&#224;i dịch n&#224;y, bạn cũng sai ở những chỗ như sau: "bị d&#237;nh" "hết sức tốt đẹp", "kh&#244;ng muốn t&#244;i l&#224;m gi&#250;p b&#224; ta việc ấy," ...<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nhưng bạn đ&#227; hiểu đ&#250;ng "black eyes", bạn th&#234;m cụm "nỡ l&#242;ng n&#224;o" rất hợp t&#236;nh hợp l&#253;, tuy ... qu&#225; tho&#225;t.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Cảm ơn DTQTrang.</span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma"><o:p></o:p></span></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma">- </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Rất vui v&#236; bạn lu&#244;n đồng h&#224;nh c&#249;ng cuộc thi. B&#224;i dịch của bạn kh&#225; tốt, chỉ lưu &#253; một số lỗi nhỏ n&#224;y <b style="mso-bidi-font-weight: normal">“Vậy m&#224; nỡ l&#242;ng n&#224;o”</b> (đ&#250;ng l&#224; “l&#224;m ơn mắc o&#225;n” nhỉ) nhưng <b style="mso-bidi-font-weight: normal">“Then” >> Liền/ Ngay sau đ&#243;... “nhận được n&#243; ở đ&#226;u hả”>> “l&#224;m sao m&#224; bị bầm..”</b> Ch&#250;c bạn vui.</span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:43 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 14<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: mattroiden<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Mắt th&#226;m<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Một người đ&#224;n &#244;ng đi l&#224;m v&#224;o s&#225;ng thứ Hai với đ&#244;i mắt th&#226;m t&#237;m. Sếp của &#244;ng mới hỏi c&#243; chuyện g&#236; xảy ra thế. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người đ&#224;n &#244;ng trả lời l&#224; “ H&#244;m Chủ nhật, t&#244;i ngồi sau một phụ nữ to b&#233;o ở nh&#224; Thờ, khi ch&#250;ng t&#244;i đứng l&#234;n để h&#225;t th&#225;nh ca th&#236; t&#244;i để &#253; thấy v&#225;y b&#224; ấy d&#237;nh v&#224;o r&#227;nh m&#244;ng, t&#244;i cố ra tay nghĩa hiệp, gi&#250;p b&#224; ấy k&#233;o n&#243; ra. Thế m&#224;, b&#224; ta quay lại v&#224; gi&#225;ng cho t&#244;i một đ&#242;n v&#224;o mắt”. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">&#212;ng sếp mới hỏi tiếp, “Được rồi, thế c&#242;n mắt kia th&#236; sao?”. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người n&#224;y mới trả lời “&#192;, t&#244;i tưởng b&#224; ta kh&#244;ng muốn k&#233;o n&#243; ra n&#234;n t&#244;i nh&#233;t n&#243; trở lại.”<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI">- Mattroiden </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">lẽ ra lần n&#224;y v&#224;o v&#242;ng bắt thăm, nhưng mtd bị trừ điểm cho c&#225;i ti&#234;u đề "mắt th&#226;m", thiếu "t&#237;m".<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Cụm "cố ra tay nghĩa hiệp" rất hay, n&#234;n mặc d&#249; rất muốn trừ điểm, BGK vẫn kh&#244;ng thể trừ được.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Ri&#234;ng cụm "d&#237;nh v&#224;o r&#227;nh m&#244;ng" kh&#244;ng sai, nhưng người Việt đ&#226;u ai n&#243;i vậy, phải kh&#244;ng?<span style="mso-spacerun: yes"> </span>C&#226;u cuối mtd dịch ch&#237;nh x&#225;c, tuy chữ "Ok" v&#224; "Well" chưa đắt.</span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Cảm ơn bạn đ&#227; tham gia v&#242;ng 4 n&#224;y. B&#224;i dịch của bạn tốt, tuy vậy n&#234;n lưu &#253; lỗi nhỏ n&#224;y nh&#233; “d&#237;nh v&#224;o r&#227;nh m&#244;ng” >> “bị kẹt v&#224;o kẽ m&#244;ng/ r&#227;nh m&#244;ng”. Ch&#250;c bạn vui.</span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:46 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 15<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: KattHoang<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Bầm mắt.<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">S&#225;ng thứ Hai, một ch&#224;ng nh&#226;n vi&#234;n nọ bước v&#224;o sở l&#224;m với cặp mắt th&#226;m x&#236; sưng v&#249;. Sếp nh&#236;n thấy liền hỏi c&#225;i qu&#225;i g&#236; đ&#227; xảy ra với anh ta.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Anh ch&#224;ng khốn khổ đ&#225;p, “Thưa sếp, h&#244;m chủ nhật em đi nh&#224; thờ, ngồi sau một mụ mập &#250;. Đến khi đứng dậy h&#225;t th&#225;nh ca, v&#225;y mụ kẹt lu&#244;n v&#224;o c&#225;i khe m&#244;ng. Em l&#224; người tốt, n&#234;n mới cố k&#233;o ra gi&#250;p mụ, ai d&#232; mụ quay lại gi&#225;ng thẳng cho em một đấm v&#224;o mắt n&#224;y đ&#226;y ạ.”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Sếp lại hỏi, “Th&#244;i được rồi, thế sao mắt kia của cậu cũng bầm nốt?”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">“Ối chao, l&#250;c đ&#243; em nghĩ mụ ta th&#237;ch n&#243; kẹt như vậy n&#234;n em mới lấy tay nh&#233;t lại v&#224;o.” anh ch&#224;ng trả lời.<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI">- KattHoang </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">dịch rất sinh động, hấp dẫn.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>C&#225;c cụm như "anh ch&#224;ng, sếp, c&#225;i qu&#225;i g&#236; (!), mụ mập &#250;, gi&#225;ng thẳng ..."<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nhưng KattHoang dịch sai c&#225;c cụm sau:<span style="mso-spacerun: yes"> </span>"l&#224; người tốt".<span style="mso-spacerun: yes"> </span>try to be nice: dịch đ&#250;ng: cố tỏ ra lịch sự, định l&#224;m cử chỉ đẹp...<span style="mso-spacerun: yes"> </span>"th&#237;ch n&#243; kẹt như vậy" cũng kh&#244;ng sai, nhưng chưa lột tả được &#253; t&#225;c giả.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Lần sau nhớ dịch s&#225;t, b&#225;m &#253; hơn nh&#233; KattHoang.<span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">Cảm ơn bạn lu&#244;n s&#225;nh bước c&#249;ng vietgle.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 5pt 0in 5pt 0.25in; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">- </span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Cảm ơn bạn lu&#244;n đồng h&#224;nh với cuộc thi. Đọc b&#224;i dịch của bạn, BGK kh&#244;ng khỏi ph&#236; cười bởi lối kể rất vui v&#224; d&#237; dỏm. Tuy vậy n&#234;n lưu &#253; một số lỗi nhỏ n&#224;y nh&#233; “c&#225;i qu&#225;i g&#236; đ&#227; xảy ra”>> “chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra” (đ&#250;ng l&#224; truyện cười n&#234;n cho th&#234;m một ch&#250;t qu&#225;i nhưng ở đ&#226;u Sếp muốn biết chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra th&#244;i). “Em l&#224; người tốt” >> “Em cố tỏ ra tử tế” ^_^ (v&#226;ng, bạn l&#224; người tốt). Hy vọng được gặp lại bạn lần sau.<o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:48 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 16<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: Phut ngau hung<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Hai mắt th&#226;m t&#237;m<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Buổi s&#225;ng đầu tuần, một anh nọ đi l&#224;m với đ&#244;i mắt th&#226;m t&#237;m. &#212;ng chủ hỏi anh ta chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Anh ta trả lời: "H&#244;m chủ nhật, t&#244;i đi nh&#224; thờ, ngồi ph&#237;a sau một b&#224; “sumo”. Khi ch&#250;ng t&#244;i đứng dậy h&#225;t th&#225;nh ca; thấy &#225;o đầm của b&#224; ta bị “h&#237;t” v&#224;o r&#227;nh khuất giữa m&#244;ng, v&#236; vậy m&#224; t&#244;i k&#233;o &#225;o ra d&#249;m b&#224; ta, tỏ ra m&#236;nh l&#224; người tử tế. Sau đ&#243; th&#236; b&#224; ta quay lại dộng v&#224;o mắt t&#244;i."<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">&#212;ng chủ hỏi: "Th&#236; ra l&#224; vậy, thế th&#236; sao anh bị bầm mắt b&#234;n kia?"<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Anh ta n&#243;i: "Ờ th&#236; t&#244;i nghĩ l&#224; b&#224; ta kh&#244;ng muốn k&#233;o n&#243; ra, cho n&#234;n t&#244;i nh&#233;t n&#243; v&#224;o lại chỗ cũ.”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">- Ph&#250;t ngauhung c&#243; hai cụm rất đắc l&#224; "Th&#236; ra l&#224; vậy, Ờ th&#236; ..."<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Ngo&#224;i ra bạn dịch rất h&#224;i hước v&#224; tho&#225;ng như "một anh nọ", b&#224; sumo, dộng.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Đặc biết c&#226;u cuối của bạn dịch rất tốt.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Tuy thế, cụm "h&#237;t v&#224;o r&#227;nh khuất giữa m&#244;ng" chẳng Việt t&#237; n&#224;o, phải kh&#244;ng.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nh&#236;n chung, b&#224;i dịch của bạn xuất sắc. Cảm ơn bạn rất nhiều.</span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 5pt 0in 5pt 0.25in; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">- </span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Cảm ơn bạn đ&#227; đ&#243;ng g&#243;p b&#224;i dự thi lần n&#224;y. Văn phong rất hay v&#224; kh&#244;ng k&#233;m phần h&#224;i hước “mập mạp/ to b&#233;o...”= “sumo”. Hẹn gặp lại bạn v&#242;ng thi số 5.<o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:51 AM
<p> <span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt;">B&#224;i dự thi số 17<o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt;">T&#225;c giả: Alex<o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt;"><o:p> </o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt;">Đ&#244;i mắt th&#226;m t&#237;m<o:p></o:p></span></b></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt;">Một người nọ s&#225;ng thứ Hai đi l&#224;m với đ&#244;i mắt bị th&#226;m t&#237;m. Sếp anh ta hỏi thăm xem chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra. <o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt;">Người đ&#243; trả lời: “h&#244;m qua em đi lễ (nh&#224; thờ) ngồi sau một mụ to ục ịch. Khi đứng l&#234;n h&#225;t th&#225;nh ca, em thấy &#225;o v&#225;y của mụ bị kẹp giữa khe m&#244;ng mụ, n&#234;n em hết sức nhẹ nh&#224;ng k&#233;o ra gi&#249;m mụ &#237;. Bấy giờ mụ quay lại v&#224; thụi c&#225;i độp v&#224;o mắt em một c&#225;i.” <o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt;">“Ối trời đất ơi, … th&#244;i được rồi, … thế c&#242;n con mắt bầm t&#237;m kia th&#236; sao?” – &#212;ng sếp hỏi. <o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt;">“Dạ, em nghĩ chắc l&#224; mụ &#237; kh&#244;ng muốn lấy n&#243; ra, n&#234;n em nh&#233;t n&#243; lại như trước ạ. Hic!”<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style=""><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: normal;" class="ListParagraph"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">- Alex lần n&#224;y tinh thần thoải m&#225;i hay sao m&#224; dịch rất quậy.<span style=""> </span>Th&#234;m thắt nhiều chỗ qu&#225; nghen Alex.<span style=""> </span>Alex dịch đ&#250;ng theo tinh thần truyện cười, cộng điểm cho Alex những chỗ như "một người nọ, sếp anh ta, đ&#244;i mắt th&#226;m t&#237;m, thụi c&#225;i độp, kh&#244;ng muốn lấy n&#243; ra, nh&#233;t n&#243; lại như trước"<span style=""> </span>Nhưng Alex bỏ kh&#244;ng dịch cụm "trying to be nice" n&#234;n bị trừ điểm chỗ n&#224;y.<span style=""> </span>Cảm ơn Alex.</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: normal;" class="ListParagraph"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">- </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">Cảm ơn bạn đ&#227; lu&#244;n th&#226;n thiết với cuộc thi n&#224;y. Bạn vẫn l&#224; người dịch kỹ lưỡng v&#224; chăm ch&#250;t cho b&#224;i thi của m&#236;nh. Bạn diễn tả &#253; n&#224;y “<b style="">em hết sức nhẹ nh&#224;ng k&#233;o ra gi&#249;m mụ” </b>(để mụ ta kh&#244;ng ph&#225;t hiện ra c&#243; một người đ&#224;n &#244;ng đang gi&#250;p m&#236;nh???)>> “<b style="">em cố tỏ ra tử tế...</b>”. Ch&#250;c bạn vui.</span><span style="font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:52 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 18<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: thanhtram<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Đ&#244;i mắt bầm....<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">C&#243; một anh ch&#224;ng đi đến cơ quan v&#224;o s&#225;ng thứ hai với đ&#244;i mắt bị bầm đen. Sếp của anh hỏi đ&#227; c&#243; chuyện g&#236; xảy ra.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Anh ch&#224;ng trả lời: "H&#244;m chủ nhật, em đi nh&#224; thờ v&#224; ngồi ph&#237;a sau một b&#224; b&#233;o n&#250;c n&#237;ch. Khi mọi người đứng l&#234;n để h&#225;t Th&#225;nh ca, em nh&#236;n thấy c&#225;i vạt &#225;o của b&#224; ta bị kẹt v&#224;o giữa c&#225;i m&#244;ng đồ sộ của b&#224; ta. Em đ&#227; tỏ ra l&#224; người hết sức lịch sự v&#224; em đ&#227; k&#233;o n&#243; ra hộ b&#224; ta. Sau đ&#243;, b&#224; ta quay lại v&#224; đấm thẳng v&#224;o một con mắt của em."<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">&#212;ng sếp: "Được rồi, thế c&#242;n con mắt c&#242;n lại th&#236; sao?"<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Anh ch&#224;ng: "Em nghĩ rằng b&#224; ta kh&#244;ng th&#237;ch lấy n&#243; ra, cho n&#234;n em đ&#227; trả n&#243; về chỗ cũ !".....<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">- Thanh Tr&#226;m dịch cũng rất tho&#225;ng, rất tự nhi&#234;n.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Những cụm từ hay của TT như "c&#243; một anh ch&#224;ng", truyện cười th&#236; n&#234;n dịch như vậy, "một người đ&#224;n &#244;ng" nghe cứng lắm.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>"một b&#224; b&#233;o n&#250;c n&#237;ch" l&#224; cụm hay, nhưng hơi lố đ&#243; nghen TT.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Cụm "khi mọi người đứng l&#234;n để h&#225;t TC" cũng rất tự nhi&#234;n, &#237;t ai dịch được.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nhưng TT dịch sai ba chỗ "vạt &#225;o", "đ&#227; tỏ ra l&#224;" v&#224; "trả n&#243; về".<span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">Cảm ơn bạn nhiều.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 5pt 0in 5pt 0.25in; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">- </span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Cảm ơn bạn đ&#227; tham gia v&#242;ng thi n&#224;y. B&#224;i bạn dịch kh&#225; tốt, văn phong d&#237; dỏm “b&#233;o n&#250;c n&#237;ch” (c&#243; nghĩa l&#224; b&#233;o dữ dội, ục ịch???), bạn n&#234;n lưu &#253; một số lỗi nhỏ n&#224;y nh&#233; “c&#225;i vạt &#225;o” (kh&#244;ng biết c&#243; phải vạt &#225;o kh&#244;ng???)>> &#225;o đầm b&#224; ta bị kẹt giữa khe m&#244;ng”; “trả n&#243; về chỗ cũ”>> “nh&#233;t n&#243; lại như cũ”. Ch&#250;c bạn vui. <o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:54 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 19<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: sweety<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Mắt bầm t&#237;m<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">S&#225;ng đầu tuần, một người đ&#224;n &#244;ng đến cơ quan với 2 con mắt t&#237;m bầm. Sếp anh ta hỏi chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người đ&#224;n &#244;ng: “H&#244;m Chủ nhật, t&#244;i ngồi đằng sau một phụ nữ to b&#233;o trong nh&#224; thờ. Khi mọi người đứng l&#234;n h&#225;t th&#225;nh ca, t&#244;i thấy v&#225;y của b&#224; ta bị mắc v&#224;o r&#227;nh m&#244;ng. T&#244;i liền tử tế k&#233;o n&#243; ra gi&#250;p b&#224; ta. Thế l&#224; b&#224; ta quay lại v&#224; thoi một c&#250; v&#224;o mắt t&#244;i”. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Sếp hỏi tiếp: “Ra thế, vậy sao con mắt kia của anh cũng bầm lu&#244;n?”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">“Ừm, th&#236; t&#244;i cho l&#224; b&#224; ta kh&#244;ng muốn k&#233;o v&#225;y ra n&#234;n t&#244;i nh&#233;t n&#243; v&#224;o m&#244;ng b&#224; ta trở lại”, người đ&#224;n &#244;ng trả lời.<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">- </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">Lần n&#224;y Sweety đ&#227; v&#224;o danh s&#225;ch bốc thăm cho giải nhất kỳ n&#224;y v&#236; gần như kh&#244;ng sai chỗ n&#224;o hết.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Tuy dịch kh&#244;ng sai, nhưng Sweety dịch kh&#244;ng linh hoạt, h&#224;i hước bằng c&#225;c bạn kh&#225;c.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Đọc truyện cười của sweety, BGK kh&#244;ng cười được, hơi nghi&#234;m nghị qu&#225;, hic hic.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Bạn dịch chữ "okay" th&#224;nh "Ra thế" rất hay.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Sweety dịch sai 1 chỗ : try to be nice: dịch đ&#250;ng: cố tỏ ra lịch sự, định l&#224;m cử chỉ đẹp...<span style="mso-spacerun: yes"> </span>"liền tử tế" th&#236; dở qu&#225;, phải kh&#244;ng n&#224;o?<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Cảm ơn bạn đ&#227; lu&#244;n đồng h&#224;nh của vietgle trong mọi kỳ thi.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 5pt 0in 5pt 0.25in; mso-layout-grid-align: none"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">- </span><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">B&#224;i dịch của bạn rất hay v&#224; chăm ch&#250;t từng c&#226;u, từ. Tuy vậy n&#234;n lưu &#253; lỗi nhỏ n&#224;y nh&#233; “T&#244;i liền tử tế” >> “T&#244;i cố tỏ ra tử tế”. Hẹn gặp lại bạn lần sau.<o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:56 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 20<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: smile4ever</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Đ&#244;i mắt bầm đen<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Một người đ&#224;n &#244;ng đến chỗ l&#224;m v&#224;o buổi s&#225;ng Thứ Hai với hai con mắt m&#224;u nho đen. Chủ anh ta hỏi rằng chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người đ&#224;n &#244;ng trả lời rằng. “V&#224;o Chủ Nhật, l&#250;c đ&#243; em đang ngồi ph&#237;a sau một b&#224; d&#225;ng hộ ph&#225;p trong nh&#224; thờ. Khi tất cả đứng dậy để h&#225;t th&#225;nh ca, em để &#253; thấy v&#225;y b&#224; ta bị l&#250;n giữa hai m&#244;ng của bả, n&#234;n em tỏ ra l&#224; người lịch sự v&#224; k&#233;o v&#225;y bả ra gi&#249;m. Tiếp đ&#243;, con mụ ấy quay lại v&#224; n&#227; v&#224;o mắt n&#224;y của em”. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người chủ hỏi tiếp,”Hiểu rồi, vậy ch&#250; lấy đ&#226;u ra chỗ bầm tr&#234;n con mắt kia?”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">“&#192; th&#236;,”người đ&#224;n &#244;ng n&#243;i,”em ngỡ mụ ấy kh&#244;ng th&#237;ch k&#233;o ra, n&#234;n em nh&#233;t trở lại v&#224;o trong.”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">- Smile4ever </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">dịch đ&#250;ng "mắt bầm đen", vậy m&#224; b&#234;n dưới lại chế th&#234;m "mắt nho đen" l&#224;m g&#236; để bị trừ điểm?<span style="mso-spacerun: yes"> </span>BGK th&#237;ch cụm "d&#225;ng hộ ph&#225;p" của Smile4ever, tuy đi hơi xa, nhưng đ&#243; l&#224; một từ tiếng Việt &#237;t người nghĩ đến.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Ngo&#224;i ra, Smile d&#249;ng từ "n&#227; v&#224;o mắt" nghe cũng rất tiếu l&#226;m.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Tuy thế bạn dịch v&#225;y bị "l&#250;n" v&#224;o hai m&#244;ng th&#236; dở ẹt, ai n&#243;i vậy bao giờ.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nh&#236;n chung, bạn hiểu c&#226;u chuyện v&#224; dịch n&#243; với văn phong đặc biệt của m&#236;nh, chỉ cần ch&#250; &#253; đến việc chọn lọc từ cho đắt nữa l&#224; ho&#224;n hảo.</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"><span style="mso-spacerun: yes"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 08:59 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 21<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: bichchi<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">L&#205; DO MẮT TH&#194;M<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Một người đ&#224;n &#244;ng đến l&#224;m việc v&#224;o s&#225;ng thứ Hai với hai mắt th&#226;m t&#237;m. &#212;ng chủ thấy vậy liền hỏi chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người đ&#224;n &#244;ng trả lời: "H&#244;m chủ nhật ở nh&#224; thờ, t&#244;i ngồi đằng sau một phụ nữ to b&#233;o. Khi ch&#250;ng t&#244;i đứng dậy để h&#225;t th&#225;nh ca, t&#244;i để &#253; thấy c&#225;i v&#225;y của b&#224; ta bị d&#237;nh chặt trong cặp m&#244;ng, v&#236; vậy t&#244;i đ&#227; cố gắng tỏ ra lịch sự v&#224; k&#233;o n&#243; ra cho b&#224; ấy. Sau đ&#243;, b&#224; ta quay lại v&#224; đấm v&#224;o một mắt của t&#244;i. "<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">&#212;ng chủ hỏi: "Hiểu rồi, vậy c&#242;n con mắt kia tại sao cũng bị th&#226;m?"<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">"V&#226;ng," người đ&#224;n &#244;ng n&#243;i, "T&#244;i tin l&#224; b&#224; ta kh&#244;ng muốn k&#233;o n&#243; ra n&#234;n t&#244;i đ&#227; nh&#233;t n&#243; lại v&#224;o m&#244;ng b&#224; ta."<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI">- B&#237;ch Chi </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">dịch c&#243; nhiều tiến bộ.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Bạn d&#249;ng từ<span style="mso-spacerun: yes"> </span>"Hiểu rồi" rất tốt.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Bạn dịch hai c&#226;u cuối kh&#243; dịch rất tốt.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nhưng bạn hiểu chưa đ&#250;ng nghĩa từ "black eyes", "figure" v&#224; " was caught in her butt crack"<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Figure tuy c&#243; nghĩa l&#224;: believe or conclude: to believe or come to the conclusion that something is the case (informal): Nhưng m&#236;nh kh&#244;ng dịch th&#224;nh "tin" được, trong c&#226;u chuyện n&#224;y, m&#236;nh n&#234;n dịch l&#224; cho l&#224;; đo&#225;n l&#224;; nghĩ l&#224; ... th&#236; đ&#250;ng hơn.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>was caught in her butt crack: n&#234;n dịch l&#224;: bị kẹt giữa m&#244;ng/khe m&#244;ng ; người Việt đ&#226;u ai n&#243;i l&#224; "d&#237;nh chặt trong cặp m&#244;ng" phải kh&#244;ng?<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Cảm ơn bạn lu&#244;n nhiệt t&#236;nh tham gia thi dịch c&#249;ng Vietgle.</span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 09:01 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 22<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: phonglinh<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Bầm mắt<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Một người đ&#224;n &#244;ng đến l&#224;m việc v&#224;o s&#225;ng thứ Hai với hai mắt bầm đen. &#212;ng chủ anh ta hỏi chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người đ&#224;n &#244;ng trả lời: "V&#224;o ng&#224;y Chủ Nhật, t&#244;i đang ngồi đằng sau một người phụ nữ to lớn tại nh&#224; thờ. Khi ch&#250;ng t&#244;i đứng l&#234;n để h&#225;t th&#225;nh ca, t&#244;i nhận thấy v&#225;y của b&#224; ta bị d&#237;nh chẹt v&#224;o kẻ m&#244;ng của m&#236;nh, n&#234;n t&#244;i đ&#227; cố tỏ ra tốt bụng v&#224; k&#233;o n&#243; ra gi&#250;p b&#224; ấy. Thế l&#224;, b&#224; ấy quay lại v&#224; đấm v&#224;o mắt t&#244;i. "<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">&#212;ng chủ hỏi: "Được rồi, vậy từ đ&#226;u anh c&#243; con mắt bầm đen kia?"<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">"V&#226;ng th&#236;" người đ&#224;n &#244;ng n&#243;i, "T&#244;i nghĩ b&#224; ta kh&#244;ng muốn k&#233;o n&#243; ra, v&#236; vậy t&#244;i đ&#227; nh&#233;t n&#243; trở lại."<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">- Lần n&#224;y chuyện cười th&#236; kh&#243; l&#242;ng biến th&#224;nh thơ được rồi, phải kh&#244;ng Phong Linh?<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Tuy vậy, giọng văn của PL vẫn mượt m&#224;, &#234;m tai, n&#234;n chưa đủ giọng h&#224;i :D.<span style="mso-spacerun: yes"> </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>Phong linh bị trừ điểm bởi cụm " bị d&#237;nh chẹt v&#224;o kẻ m&#244;ng của m</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">&#236;nh"<span style="mso-spacerun: yes"> </span>V</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">ừa sai ch&#237;nh tả chữ "kẻ", lại d&#249;ng th&#234;m từ "d&#237;nh chẹt" ngộ nghĩnh.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>"Cố tỏ ra tốt bụng" cũng kh&#244;ng sai, nhưng "cố tỏ ra lịch sự" sẽ đ&#250;ng ho&#224;n cảnhn&#224;y hơn PL nh&#233;.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>PL d&#249;ng chữ "V&#226;ng th&#236;" cho chữ "well" trong c&#226;u cuối rất hay.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Ch&#250;c mừng bạn lọt v&#224;o v&#242;ng ... bốc thăm chọn người giỏi nhứt :D.</span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 09:03 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 23<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: songtranh<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Đ&#244;i mắt bầm<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Anh ch&#224;ng nọ đi l&#224;m v&#224;o s&#225;ng thứ 2 với 2 con mắt bầm đen. Sếp nh&#236;n thấy mới hỏi anh ta đ&#227; xảy ra chuyện g&#236;.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Anh ta b&#232;n kể: “H&#244;m chủ nhật đi lễ nh&#224; thờ, t&#244;i ngồi sau lưng một b&#224; b&#233;o &#250;. L&#250;c đứng dậy chuẩn bị h&#225;t th&#225;nh ca, t&#244;i để &#253; thấy v&#225;y b&#224; ấy mắc ở kẽ m&#244;ng. Để tỏ ra l&#224; người tử tế, t&#244;i mới với tay k&#233;o v&#225;y xuống gi&#250;p cho b&#224; ấy. Thế m&#224; b&#224; ta quay lại v&#224; tặng cho t&#244;i một c&#250; ngay v&#224;o mắt.”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">“Oh, ra l&#224; vậy. Thế c&#242;n vết bầm b&#234;n mắt n&#224;y?”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">“Ah, t&#244;i cứ tưởng b&#224; ấy kh&#244;ng th&#237;ch bị k&#233;o v&#225;y ra như vậy n&#234;n t&#244;i đ&#227; cố nh&#233;t n&#243; về lại chỗ cũ”.<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI">- </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">S&#244;ng Tranh dịch rất hay b&#224;i n&#224;y, vừa h&#224;i, vừa ch&#237;nh x&#225;c.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nhưng bị trừ điểm ba chỗ "Oh, ah, v&#224; "cố nh&#233;t n&#243; về lại chỗ cũ", th&#234;m "cố" v&#224;o l&#224;m g&#236;, v&#224; trốn dịch hai từ kh&#243; bằng Oh, Ah &#224; ?<span style="mso-spacerun: yes"> </span>:D<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Dịch "k&#233;o v&#225;y xuống" cũng kh&#244;ng ch&#237;nh x&#225;c lắm nh&#233; ST, k&#233;o ra th&#244;i, k&#233;o xuống th&#236; nguy!<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Cụm "mắc ở kẽ m&#244;ng" nghe cũng kỳ kỳ phải kh&#244;ng n&#224;o?<span style="mso-spacerun: yes"> </span>tuy kh&#244;ng sai, BGK kh&#244;ng trừ điểm, nhưng kh&#244;ng hay.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>C&#242;n lại th&#236; b&#224;i dịch rất lưu lo&#225;t, văn phong tự nhi&#234;n.</span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 09:05 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 24<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: echop<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">MẮT BẦM<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">V&#224;o buổi s&#225;ng đầu tuần, anh ch&#224;ng nọ đi l&#224;m với đ&#244;i mắt bầm đen. Sếp anh ta hỏi c&#243; chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra với anh ta.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Ch&#224;ng ta đ&#225;p, “h&#244;m qua, em đi lễ v&#224; ngồi sau lưng một b&#224; b&#233;o. Khi mọi người đứng dậy để h&#225;t th&#225;nh ca, th&#236; em ph&#225;t hiện v&#225;y của b&#224; ta mắc v&#224;o c&#225;i khe giữa hai c&#225;i m&#244;ng đồ sộ, cho n&#234;n em đ&#227; cố l&#224;m một người tốt l&#224; k&#233;o n&#243; ra khỏi c&#225;i khe ấy. Thế l&#224; b&#224; ta quay phắt lại v&#224; thụi một c&#225;i v&#224;o một b&#234;n mắt của em.”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Sếp n&#243;i tiếp, “Hiểu rồi, ơ thế con mắt bầm kia cậu bị ở đ&#226;u?”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">“Dạ th&#236;” ch&#224;ng ta trả lời: “Em nghĩ l&#250;c đ&#243; b&#224; ta ko muốn k&#233;o n&#243; ra n&#234;n em đ&#227; đẩy cho n&#243; v&#224;o lại trong khe ấy”<span style="mso-spacerun: yes"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">- Ếch ộp dịch lưu lo&#225;t, tự nhi&#234;n.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>C&#225;c cụm từ như "anh ch&#224;ng, ch&#224;ng ta, sếp, hiểu rồi, dạ th&#236; ..."<span style="mso-spacerun: yes"> </span>"Thế l&#224; b&#224; ta quay phắt lại v&#224; thụi một c&#225;i v&#224;o một b&#234;n mắt của em." rất hay.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nhưng Ếch dịch chưa đ&#250;ng nguy&#234;n chỗ n&#224;y " ph&#225;t hiện v&#225;y của b&#224; ta mắc v&#224;o c&#225;i khe giữa hai c&#225;i m&#244;ng đồ sộ, cho n&#234;n em đ</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">&#227; c</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">ố</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"> l&#224;m m</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">ộ</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">t ng</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">ười tốt "<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Notice:<span style="mso-spacerun: yes"> </span>observe something: to see or catch sight of somebody or something and register the fact in the mind: (Dịch đ&#250;ng: thấy, nhận thấy, để &#253; thấy)<span style="mso-spacerun: yes"> </span>C&#242;n try to be nice th&#236;<span style="mso-spacerun: yes"> </span>dịch đ&#250;ng phải l&#224; vầy: cố tỏ ra lịch sự, định l&#224;m cử chỉ đẹp...<span style="mso-spacerun: yes"> </span>C&#242;n "mắc v&#224;o c&#225;i khe giữa hai c&#225;i m&#244;ng đồ sộ" th&#236; h&#236;nh tượng qu&#225;, hic!</span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 09:07 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 25<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: nhunghuynh<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Những con mắt bầm đen<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Một người đ&#224;n &#244;ng s&#225;ng thứ 2 đi l&#224;m với 2 con mắt bầm đen. Sếp anh ta thấy vậy b&#232;n hỏi chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người đ&#224;n &#244;ng trả lời "V&#224;o chủ nhật, em ngồi cạnh một n&#224;ng "b&#233; bự" trong nh&#224; thờ. Khi ch&#250;ng em đứng dậy để h&#225;t th&#225;nh ca th&#236; em chợt ph&#225;t hiện ra v&#225;y của n&#224;ng bị mắc kẹt giữa "2 c&#225;i chảo" của n&#224;ng, n&#234;n em cố cư xử lịch thiệp v&#224; k&#233;o n&#243; ra hộ n&#224;ng. Thế rồi n&#224;ng quay lại v&#224; tống cho em một c&#250; v&#224;o mắt.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Sếp lại hỏi "Được rối, thế do đ&#226;u m&#224; con mắt thứ 2 của anh lại bị bầm nữa?"<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người đ&#224;n &#244;ng trả lời " &#192;, em hiểu ra l&#224; c&#244; n&#224;ng kh&#244;ng muốn em k&#233;o n&#243; ra v&#236; thế em lại nh&#233;t c&#243; v&#224;o."<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-ansi-language: VI">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI">- </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">B&#224;i dịch của HuynNhung rất h&#224;i hước hahaha</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">.<span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">N&#224;o l&#224; " n&#224;ng "b&#233; bự" ", bị mắc kẹt giữa "2 c&#225;i chảo" ,<span style="mso-spacerun: yes"> </span>cố cư xử lịch thiệp v&#224; k&#233;o n&#243; ra hộ n&#224;ng, tống cho em một c&#250; v&#224;o mắt....<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nhung kh&#244;ng ch&#250; &#253; đến ch&#237;nh tả tiếng Việt n&#234;n sai ở mấy chỗ như "Được rối", "nh&#233;t c&#243; v&#224;o".<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Một từ HN cũng chưa cẩn thận khi dịch l&#224; "figure". </span><b><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"><span style="mso-spacerun: yes"> </span></span></b><b><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Figure: </span></b><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">believe or conclude: to believe or come to the conclusion that something is the case (informal) : cho l&#224;; đo&#225;n l&#224;; nghĩ l&#224; . Dịch l&#224; "hiểu ra" cũng<span style="mso-spacerun: yes"> </span>rất hay, nhưng chưa lột tả được &#253;, nghe kh&#244;ng "đ&#227;" tai.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Tựa đề c&#243; chữ "những" hơi dở nghen Nhung, m&#236;nh dịch "hai" sẽ hay hơn, v&#236; đ&#226;u ai c&#243; ba mắt đ&#226;u n&#224;o :D<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Cảm ơn bạn đ&#227; gắn b&#243;, nhiều t&#236;nh với Vietgle, Lạc Việt. </span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 09:08 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 26<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: hongha<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">HAI VẾT TH&#194;M<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">Một anh nọ đi l&#224;m v&#224;o s&#225;ng thứ hai với đ&#244;i mắt th&#226;m t&#237;m. Sếp của anh ta hỏi xem đ&#227; c&#243; chuyện g&#236; xảy ra.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">Anh nọ kể: “H&#244;m chủ nhật, em ngồi đằng sau một người phụ nữ to b&#233;o trong nh&#224; thờ. Khi đứng l&#234;n để chuẩn bị h&#225;t th&#225;nh ca, em thấy v&#225;y c&#244; ấy bị d&#237;nh đ&#233;t v&#224;o “phao c&#226;u”, em đ&#227; cố tỏ ra lịch sự v&#224; k&#233;o v&#225;y ra cho c&#244; ấy. Sau đ&#243; th&#236; c&#244; ta quay lại v&#224; đấm một ph&#225;t v&#224;o một b&#234;n mắt em”.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">&#212;ng sếp n&#243;i: “Đồng &#253;, vậy thế vết th&#226;m c&#242;n lại từ đ&#226;u ra?”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">“V&#226;ng”, anh nọ đ&#225;p, “Em cho l&#224; c&#244; ta kh&#244;ng muốn k&#233;o n&#243; ra, n&#234;n em đ&#227; nh&#233;t n&#243; trở lại”.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">- </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">B&#224;i dịch của Hồng H&#224; cũng h&#224;i hước kh&#244;ng k&#233;m.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Giọng văn tự nhi&#234;n, tr&#244;i chảy, gần như kh&#244;ng sai chỗ n&#224;o.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>C&#225;c cụm từ bạn d&#249;ng hay như "một anh nọ, sếp anh ta, phụ nữ to b&#233;o"<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Bạn dịch đ&#250;ng c&#226;u cuối, c&#226;u kh&#243; đối với nhiều người.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Tuy thế, chữ Well v&#224; Okay của bạn tuy kh&#244;ng sai chưa đắt.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nếu m&#236;nh d&#249;ng l&#224; "Th&#236; ra vậy" v&#224; "L&#224; thế n&#224;y" th&#236; sẽ hay hơn nhiều, phải kh&#244;ng ?<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Tiếc một điều l&#224; ch&#237;nh chỗ dễ nhất l&#224; black eyes, bạn l&#224; dịch l&#224; "vết th&#226;m", thật uổng, phải kh&#244;ng?<span style="mso-spacerun: yes"> </span>C&#242;n "d&#237;nh đ&#233;t v&#224;o “phao c&#226;u”" th&#236; h&#224;i hước, đầy h&#236;nh tượng, nhưng chưa lột tả được &#253; của c&#226;u.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Ch&#250;c mừng bạn lọt v&#224;o v&#242;ng ... bốc thăm chọn người dịch giỏi nhất của v&#242;ng n&#224;y.</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"> </p>

mtd-group
12-09-2011, 09:12 AM
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt;">B&#224;i dự thi số 27<o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt;">T&#225;c giả: hannah<o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt;"><o:p> </o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt;">Đ&#212;I MẮT “PANDA” (Đ&#244;i mắt th&#226;m t&#237;m)<o:p></o:p></span></b></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt;">Một người đ&#224;n &#244;ng s&#225;ng thứ Hai đi l&#224;m với đ&#244;i mắt bị bầm t&#237;m. Sếp của &#244;ng ta hỏi han xem c&#243; chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra. <o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt;">&#212;ng trả lời: “h&#244;m qua em đi nh&#224; thờ ngồi sau một b&#224; bự con lớn x&#225;c. Khi đứng l&#234;n h&#225;t Th&#225;nh ca, em thấy &#225;o đầm của b&#224; bị kẹp giữa kẽ m&#244;ng b&#224; ấy, n&#234;n em gắng sức cẩn thận k&#233;o ra gi&#249;m cho. Thế rồi b&#224; quay lại v&#224; đấm c&#225;i đốp v&#224;o mắt em.” <o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt;">“Ừm, thế sao con mắt kia của cậu cũng bị bầm?" – &#212;ng sếp hỏi. <o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt;">“Dạ, em đo&#225;n l&#224; b&#224; ta kh&#244;ng muốn lấy n&#243; ra, n&#234;n em nh&#233;t n&#243; lại như trước đấy ạ!”<o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"> </p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt;" class="MsoNormal"><b style=""><span style="font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: normal;" class="ListParagraph"><span style="font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">- </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;">&#221; tưởng lớn gặp nhau hay sao m&#224; Hannah với BGHN c&#249;ng nghĩ tới con Panda?<span style=""> </span>Văn phong của Hannah cũng rất tự nhi&#234;n, c&#225;ch xưng h&#244; th&#226;n mật, &#234;m tai.<span style=""> </span>Nhưng d&#249;ng từ "&#244;ng" nghe kh&#244;ng ổn trong một truyện cười như vầy phải kh&#244;ng?<span style=""> </span>Hannah dịch kh&#244;ng đ&#250;ng một chỗ l&#224; " gắng sức cẩn thận " try to be nice, dịch đ&#250;ng phải l&#224;: cố tỏ ra lịch sự, định l&#224;m cử chỉ đẹp.<span style=""> </span>Nếu kh&#244;ng d&#249;ng chữ "&#212;ng trả lời:" , Hannah đ&#227; v&#224;o v&#242;ng bốc thăm những người dịch giỏi nhứt v&#242;ng n&#224;y.</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;"><span style=""> </span><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 09:14 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 28<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: thiennhien<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Đ&#244;i mắt bầm t&#237;m<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Một anh ch&#224;ng đi l&#224;m v&#224;o s&#225;ng thứ Hai với hai mắt bầm t&#237;m. &#212;ng chủ của anh ta hỏi chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Anh ta trả lời "V&#224;o h&#244;m chủ nhật, t&#244;i đang ngồi ph&#237;a sau một người phụ nữ to con ở nh&#224; thờ. Khi ch&#250;ng t&#244;i đứng l&#234;n h&#225;t th&#225;nh ca, t&#244;i để &#253; thấy chiếc đầm của c&#244; ấy bị d&#237;nh v&#224;o r&#227;nh m&#244;ng, v&#236; vậy t&#244;i đ&#227; cố tỏ ra tốt bụng k&#233;o n&#243; ra khỏi gi&#250;p c&#244; ta. Sau đ&#243;, c&#244; ta quay lại v&#224; đấm v&#224;o mắt của t&#244;i."<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">&#212;ng chủ hỏi "Vậy &#224;, thế c&#242;n con mắt bầm kia ở đ&#226;u ra? "<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">"Ừm" anh ta n&#243;i "T&#244;i nghĩ c&#244; ta kh&#244;ng muốn k&#233;o n&#243; ra, v&#236; thế t&#244;i đ&#227; nh&#233;t n&#243; v&#224;o lại".<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">- </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">Thi&#234;n Nhi&#234;n dịch rất tốt b&#224;i thi n&#224;y.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Tuy bạn chưa chọn được từ "đắt", nhưng bạn dịch kh&#244;ng sai chỗ n&#224;o.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Những chỗ l&#224;m bạn bị trừ điểm, rất &#237;t, l&#224; "d&#237;nh v&#224;o r&#227;nh m&#244;ng, v&#236; vậy t&#244;i đ&#227; cố tỏ ra tốt bụng"<span style="mso-spacerun: yes"> </span>kh&#244;ng sai, nhưng cũng chưa s&#225;t &#253;.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>V&#236; thế, ch&#250;c mừng bạn lọt v&#224;o v&#242;ng bốc thăm chọn người dịch giỏi nhứt v&#242;ng n&#224;y.<span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">Cố gắng giữ vững phong độ, TN nh&#233;.</span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 09:16 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 29<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: cactuslove (tran bang phuong)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Mắt th&#226;m<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Một &#244;ng đến sở l&#224;m v&#224;o s&#225;ng thứ Hai với cặp mắt th&#226;m t&#237;m. &#212;ng chủ mới hỏi chuyện g&#236; xảy ra thế.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người đ&#224;n &#244;ng n&#224;y trả lời, "H&#244;m Chủ Nhật ở nh&#224; Thờ t&#244;i ngồi sau một b&#224; to b&#233;o. Khi ch&#250;ng t&#244;i đứng l&#234;n h&#225;t b&#224;i th&#225;nh ca th&#236; t&#244;i để &#253; thấy chiếc v&#225;y b&#224; ấy kẹt v&#224;o "khe chia đ&#244;i l&#242;ng chảo", t&#244;i đ&#224;ng ho&#224;ng k&#233;o n&#243; ra khỏi chỗ đ&#243;. Thế m&#224; b&#224; ấy quay lại v&#224; cho một c&#250; đấm v&#224;o mắt t&#244;i."<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">&#212;ng chủ mới hỏi, " Kh&#244;ng tệ đ&#226;u, thế c&#242;n con mắt c&#242;n lại th&#236; sao?"<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người đ&#224;n &#244;ng n&#224;y n&#243;i "&#192;, t&#244;i tưởng b&#224; ta kh&#244;ng muốn lấy n&#243; ra n&#234;n t&#244;i k&#233;o n&#243; về chỗ cũ."<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">- </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">Xin ch&#224;o Th&#237; sinh mới toanh.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Hoan ngh&#234;nh bạn đ&#227; dũng cảm tham dự cuộc thi n&#224;y.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Một cuộc thi với giải thưởng l&#224; gi&#250;p tay dịch của ch&#250;ng ta th&#234;m cao, học hỏi th&#234;m nhiều điều hay, chứ kh&#244;ng phải chỉ l&#224; giải thưởng nhỏ x&#237;u kia, phải kh&#244;ng bạn.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>V&#236; sao n&#243;i bạn dũng cảm, v&#236; v&#224;o v&#242;ng thi, BGK sẽ "mổ xẻ" bạn n&#225;t nhừ như tương, kh&#244;ng chỗ n&#224;o n&#250;p được.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nhưng đ&#243; l&#224; xuất ph&#225;t từ tinh thần học hỏi, muốn gi&#250;p đỡ cho nhau, chứ kh&#244;ng phải để l&#224;m m&#236;nh xấu hổ đ&#226;u, BP nh&#233;. </span><b><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">Black eye</span></b><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">: A</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI"> bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow, n&#234;n dịch l&#224; mắt bầm t&#237;m; mắt th&#226;m t&#237;m, c&#242;n mắt th&#226;m th&#236; bị trừ điểm rồi :D<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Bạn dịch rất hay c&#226;u "để &#253; thấy chiếc v&#225;y b&#224; ấy kẹt v&#224;o "khe chia đ&#244;i l&#242;ng chảo",<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Thật h&#224;i hước hahahaha.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nhưng "đ&#224;ng ho&#224;ng" th&#236; sai xa hết một c&#226;y số lận.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>try to be nice, dịch đ&#250;ng l&#224;: cố tỏ ra lịch sự, định l&#224;m cử chỉ đẹp... th&#244;i bạn nh&#233;.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Hai c&#226;u sau kh&#243; m&#224; bạn dịch rất hay, chỉ trừ chỗ "Okay" m&#224; dịch th&#224;nh " Kh&#244;ng tệ đ&#226;u, " th&#236; kh&#244;ng đ&#250;ng rồi.<span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">Okay c&#243; nghĩa l&#224; 1. indicating agreement: used to indicate agreement to or approval of what somebody said or did : Dịch l&#224; "Th&#236; ra vậy" sẽ hay hơn bạn nh&#233;.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Cảm ơn BP rất nhiều.<o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 09:17 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 30<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: Rain Meteor<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Đ&#244;i mắt bầm t&#237;m<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Một người đ&#224;n &#244;ng trở lại c&#244;ng việc v&#224;o buổi s&#225;ng thứ hai với đ&#244;i mắt bị th&#226;m t&#237;m. &#212;ng chủ hỏi chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người đ&#224;n &#244;ng trả lời: “V&#224;o ng&#224;y chủ nhật. t&#244;i ngồi cạnh một b&#224; b&#233;o trong nh&#224; thờ. Khi t&#244;i đứng h&#225;t b&#224;i Th&#225;nh Ca, th&#236; thấy chiếc v&#225;y b&#224; ta bị kẹt v&#224;o khe giữa ở m&#244;ng, t&#244;i cố l&#224;m cử chỉ đẹp v&#224; k&#233;o n&#243; ra gi&#250;p b&#224; ta. Sau đ&#243;, b&#224; ta quay người qua t&#244;i v&#224; bụp v&#224; một b&#234;n mắt t&#244;i.”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">&#212;ng chủ n&#243;i : “vậy &#224;, thế c&#242;n con mắt c&#242;n lại bị ở đ&#226;u?<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">“đấy” người đ&#224;n &#244;ng n&#243;i : “ t&#244;i nghĩ b&#224; kh&#244;ng muốn như vậy n&#234;n đ&#227; nh&#233;t ngược lại v&#224;o trong.”<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">Đọc truyện của bạn chưa thấy mắc cười cho lắm (^..^) , bạn dịch kh&#244;ng ch&#237;nh x&#225;c v&#224;i chỗ, "đi l&#224;m" nhưng bạn dịch l&#224; "trở lại c&#244;ng việc" hay "thế c&#242;n mắt b&#234;n kia sao lại bị bầm?" th&#236; bạn lại b&#225;m v&#244; từ "thế c&#242;n con mắt c&#242;n lại bị ở đ&#226;u?"; "ngồi đằng sau" chứ kh&#244;ng phải "ngồi b&#234;n cạnh". Ngo&#224;i ra c&#242;n sai ch&#237;nh tả "bụp v&#224;"</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 09:20 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 31<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: Anh Khi<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Cặp mắt bầm<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">S&#225;ng thứ hai, một người đ&#224;n &#244;ng đi l&#224;m với hai mắt bầm. &#212;ng chủ người n&#224;y hỏi chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người đ&#224;n &#244;ng n&#224;y trả lời, “Bữa chủ nhật, t&#244;i ngồi ph&#237;a sau một b&#224; mập trong nh&#224; thờ. Khi ch&#250;ng t&#244;i đứng dậy h&#225;t th&#225;nh ca, t&#244;i để &#253; thấy v&#225;y của b&#224; ấy bị kẹp d&#237;nh v&#224;o khe m&#244;ng, vậy n&#234;n t&#244;i ra vẻ tử tế v&#224; thế l&#224; k&#233;o v&#225;y ra cho b&#224; ấy. Rồi b&#224; ấy quay lại đấm một ph&#225;t v&#224;o mắt t&#244;i."<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">&#212;ng chủ hỏi, "&#192;, vậy tạị sao mắt b&#234;n kia bị bầm?"<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người đ&#224;n &#244;ng đ&#243; n&#243;i: "Ừ th&#236; t&#244;i cho l&#224; c&#244; ấy kh&#244;ng muốn vậy n&#234;n t&#244;i cho v&#225;y d&#237;nh lại như ban đầu.”<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma">- </span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">Cũng một th&#224;nh vi&#234;n mới nữa.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Xin ch&#224;o Anh Khi.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Hoan ngh&#234;nh bạn đến với kỳ thi dịch vui để học của Vietgle.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Tuy b&#224;i dịch của bạn kh&#244;ng d&#249;ng từ h&#224;i hước, m&#224; BGK đọc v&#244; cười ho&#224;i, tại sao vậy ta?<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Bạn chưa c&#243; kinh nghiệm dịch nhiều, n&#234;n chưa để &#253; đến tiểu tiết.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Khi gọi "b&#224; ấy", khi gọi "c&#244; ấy".<span style="mso-spacerun: yes"> </span>lần sau, nhớ đọc lại trước khi gởi đi, AnhKhi nh&#233;.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Ngo&#224;i ra, hai chỗ l&#224;m bạn bị trừ điểm l&#224;<span style="mso-spacerun: yes"> </span>"kẹp d&#237;nh v&#224;o khe m&#244;ng, vậy n&#234;n t&#244;i ra vẻ tử tế v&#224; thế l&#224; "<span style="mso-spacerun: yes"> </span>v&#224; "c&#244; ấy kh&#244;ng muốn vậy n&#234;n t&#244;i cho v&#225;y d&#237;nh lại như ban đầu.”<span style="mso-spacerun: yes"> </span>try to be nice, dịch đ&#250;ng l&#224;: cố tỏ ra lịch sự, định l&#224;m cử chỉ đẹp; v&#224; pushed it back in: nh&#233;t n&#243; v&#224;o lại như trước th&#244;i AK nh&#233;.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nh&#236;n chung, AK nắm được hết tinh thần b&#224;i dịch, bạn chỉ cần để &#253; th&#234;m ch&#250;t x&#237;u để chọn từ ch&#237;nh x&#225;c hơn, hay hơn l&#224; điểm bạn sẽ cao vọt.</span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 09:22 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 32<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: nangtienca<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Cặp mắt bầm <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">V&#224;o một ng&#224;y s&#225;ng thứ hai, c&#243; một người đ&#224;n &#244;ng đi l&#224;m với hai mắt bầm đen. &#212;ng chủ của anh ta đ&#227; hỏi chuyện g&#236; xảy ra.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Người đ&#224;n &#244;ng trả lời: “H&#244;m chủ nhật, l&#250;c ở trong nh&#224; thờ t&#244;i ngồi ph&#237;a sau một người phụ nữ mập mạp. Khi ch&#250;ng t&#244;i đứng l&#234;n để h&#225;t th&#225;nh ca, t&#244;i nh&#236;n thấy &#225;o đầm của b&#224; ta kẹt giữa c&#225;i m&#244;ng đồ sộ của bả, v&#236; vậy t&#244;i đ&#227; tỏ ra l&#224; người hết sức lịch sự v&#224; k&#233;o n&#243; ra cho bả. Sau đ&#243;, b&#224; ta quay lại v&#224; đấm thẳng v&#224;o một con mắt của t&#244;i.”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">&#212;ng chủ hỏi: “Được rồi, thế con mắt bầm đen kia l&#224; sao?”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">“&#192;h,” người đ&#224;n &#244;ng n&#243;i, “T&#244;i nghĩ rằng b&#224; ta kh&#244;ng muốn lấy n&#243; ra, n&#234;n đ&#227; trả về chỗ cũ.”<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">- N&#224;ng Ti&#234;n C&#225; dịch b&#224;i n&#224;y l&#234;n tay hẳn.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Điểm rất cao, nhưng vẫn chưa v&#244; được v&#242;ng bốc thăm đặc biệt :D<span style="mso-spacerun: yes"> </span>C&#225; hiểu đ&#250;ng hết b&#224;i, chỉ bị trừ điểm c&#243; hai chỗ "đ</span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&#227; t</span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ỏ</span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> ra l&#224; ng</span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">ười hết sức lịch sự" v&#224; "trả về chỗ cũ.”<span style="mso-spacerun: yes"> </span>try to be nice: dịch đ&#250;ng: cố tỏ ra lịch sự, định l&#224;m cử chỉ đẹp.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>pushed it back in: nh&#233;t n&#243; v&#224;o lại như trước .<span style="mso-spacerun: yes"> </span>C&#225; sai giống AK nhỉ.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Hoan h&#244; NTC&#225;.</span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

thanhtram@e-sinwoo.com
12-09-2011, 04:33 PM
<p>BGK ơi...... sao đăng to&#224;n thiếu c&#226;u cuối ko dạ....???? B&#224;i em l&#224;m đủ m&#224; cũng bị thiếu k&#236;a...???</p>

mtd-group
12-09-2011, 05:18 PM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 33<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: sweetgirl<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Mắt th&#226;m t&#237;m<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Một người đ&#224;n &#244;ng đi l&#224;m v&#224;o s&#225;ng thứ Hai với đ&#244;i mắt th&#226;m t&#237;m. Sếp hỏi anh ta chuyện g&#236; đ&#227; xảy ra.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Anh ta đ&#225;p: “H&#244;m Chủ Nhật, em ngồi đằng sau một phụ nữ cao lớn trong nh&#224; thờ. Khi bọn em đứng l&#234;n h&#225;t th&#225;nh ca th&#236; em nhận ra l&#224; v&#225;y c&#244; ấy bị kẹp d&#237;nh giữa phần m&#244;ng, n&#234;n em tỏ ra tử tế gi&#250;p c&#244; ấy k&#233;o chiếc v&#225;y ra. M&#224; sau đ&#243;, c&#244; ta quay lại v&#224; thoi v&#224;o mắt em..”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Sếp thắc mắc: “Ờ, vậy c&#242;n con mắt th&#226;m t&#237;m c&#242;n lại ở đ&#226;u ra?" <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">“Dạ,” anh ta n&#243;i, “Em nghĩ l&#224; c&#244; ấy kh&#244;ng muốn l&#244;i chỗ đ&#243; ra, n&#234;n em sửa cho chiếc v&#225;y về tư thế cũ”.<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">Giọng văn tự nhi&#234;n, lưu lo&#225;t, nhưng thiếu chất h&#224;i :)<span style="mso-spacerun: yes"> </span>SG dịch kh&#244;ng sai chỗ n&#224;o, nhưng d&#249;ng từ chưa xuất sắc.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Hai c&#226;u bạn dịch tốt l&#224; "thoi v&#224;o mắt em..” v&#224; "Ờ, vậy c</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">&#242;n con m</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">ắ</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">t th&#226;m t&#237;m c&#242;n l</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">ạ</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">i </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">ở</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"> </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">đ&#226;u ra?".<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Chỉ t&#243;m được SG ở chỗ "sửa cho chiếc v&#225;y về tư thế cũ” để trừ điểm.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Tuy kh&#244;ng sai, nhưng hơi tho&#225;t rồi, dịch s&#225;t pushed it back in: nh&#233;t/đẩy n&#243; v&#224;o lại như cũ.<span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">Ngo&#224;i ra, "nhận ra" l&#224; v&#225;y c&#244; ấy bị kẹp d&#237;nh giữa phần m&#244;ng"<span style="mso-spacerun: yes"> </span>notice:<span style="mso-spacerun: yes"> </span>observe something: to see or catch sight of somebody or something and register the fact in the mind: Dịch đ&#250;ng: thấy, nhận thấy, để &#253; thấy<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Dịch hơi xa: ph&#225;t hiện; nhận ra.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Chữ "kẹp d&#237;nh" cũng chưa đắt lắm khi m&#244; tả c&#225;i &#225;o bị kẹt :D khi đứng dậy.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Ch&#250;c SG lu&#244;n giữ vững phong độ v&#224; đ&#227; lọt v&#244; v&#242;ng bốc thăm d&#224;nh cho người dịch giỏi nhất kỳ n&#224;y.<span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 05:25 PM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 34<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: duyman<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Mắt bị bầm t&#237;m<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Ngừơi đ&#224;n &#244;ng đến l&#224;m việc v&#224;o s&#225;ng thứ hai với đ&#244;i mắt bị bầm t&#237;m.Xếp của anh ta hỏi chuyện g&#236; đ&#227;m xảy ra.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Ngừơi đ&#224;n &#244;ng đ&#225;p lại rằng,’’V&#224;o chủ nhật, t&#244;i đang ngồi một người đ&#224;n b&#224; to lớn ở nh&#224; thờ. Khi ma ch&#250;ng t&#244;i đứng dậy để h&#225;t th&#225;nh ca, I nhận ra rằng v&#225;y của c&#244; ấy kẹt ở trong r&#227;nh m&#244;ng của c&#244; ấy, v&#236; vậy t&#244;i cố gắng thật tử tế v&#224; k&#233;o n&#243; ra gi&#249;m c&#244; ấy. Sau đo, c&#244; ấy quay lại v&#224; đấm v&#224;o mắt t&#244;i.”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">Sếp hỏi l&#224;,”Vậy th&#236;, l&#224;m c&#225;ch n&#224;o mắt b&#234;n ki bị bầm?”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">“Th&#236;,”người đ&#224;n &#244;ng bảo l&#224;,”T&#244;i nghĩ l&#224; c&#244; ấy kh&#244;ng muốn t&#244;i k&#233;o n&#243; ra, v&#236; vậy t&#244;i đẩy v&#224;o lại gi&#249;m c&#244; ấy. ”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'">- </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">Duy Mẫn ơi Duy Mẫn, sao lần n&#224;o cũng sai ch&#237;nh tả t&#249;m lum vầy n&#232;.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>R&#225;ng kiểm tra ch&#237;nh tả lại sau khi l&#224;m b&#224;i xong, v&#224; trước khi gởi b&#224;i thi đi nh&#233;.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>V&#244; trường m&#224; l&#224;m sai như vầy th&#236; thầy chấm điểm thấp l&#224; c&#225;i chắc rồi bạn ơi.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>DM bị trừ điểm 6 lỗi ch&#237;nh tả, tcộng 12 điểm.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>" t&#244;i đang ngồi một người đ&#224;n b&#224; to lớn"<span style="mso-spacerun: yes"> </span>nghĩa l&#224; răng????<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Cụm từ try to be nice: dịch đ&#250;ng: cố tỏ ra lịch sự, định l&#224;m cử chỉ đẹp...<span style="mso-spacerun: yes"> </span>"cố gắng thật tử tế"<span style="mso-spacerun: yes"> </span>kh&#244;ng hay nghen DM.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nh&#236;n chung DM c&#243; nhiều tiến bộ trong kỳ thi n&#224;y.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nhưng DM vẫn lọt v&#224;o v&#242;n gbốc thăm ... giải thiệt t&#236;nh, chớ chưa v&#224;o v&#242;ng chọn người giỏi nhứt được.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Chắc c&#242;n l&#226;u qu&#225;.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>H&#227;y cố gắng cẩn thận hơn DM nh&#233;.</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"> <o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

mtd-group
12-09-2011, 05:29 PM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">B&#224;i dự thi số 35<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">T&#225;c giả: cookie<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">Đ&#212;I MẮT BẦM T&#205;M<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">V&#224;o s&#225;ng thứ hai, một người đ&#224;n &#244;ng nọ đi l&#224;m với hai mắt bầm t&#237;m. &#212;ng chủ gạn hỏi &#244;ng ta chuyện g&#236; xảy ra. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">&#212;ng ta kể lại, "V&#224;o h&#244;m chủ nhật, t&#244;i ngồi ph&#237;a sau một phụ nữ mập bự ở nh&#224; thờ. Khi ch&#250;ng t&#244;i đứng dậy h&#225;t th&#225;nh ca, T&#244;i thấy &#225;o đầm của b&#224; ta bị mắc kẹt v&#224;o r&#227;nh m&#244;ng, v&#236; vậy t&#244;i tỏ ra lịch sự k&#233;o ra d&#249;m cho b&#224; ta. Sau đ&#243;, b&#224; ta quay lại v&#224; đấm ngay v&#224;o mắt t&#244;i"<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">&#212;ng chủ hỏi, "Vậy &#224;, thế tại sao con mắt kia cũng bầm nốt?"<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">"&#192;," người đ&#224;n &#244;ng nọ trả lời, "T&#244;i tưởng rằng b&#224; ta kh&#244;ng muốn n&#243; ở ngo&#224;i, v&#236; vậy t&#244;i đẩy n&#243; mắc kẹt trở lại”<o:p></o:p></span></p>
<p> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Tahoma">Nhận x&#233;t của BGK:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="ListParagraph" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 0.25in"><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">Bản dịch vững, dịch hay hai chỗ " tỏ ra lịch sự k&#233;o ra d&#249;m cho b&#224; ta" v&#224; "Vậy &#224;, thế tại sao con mắt kia cũng bầm nốt?" v&#224; chữ "tưởng rằng" rất hay.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nhưng c&#226;u cuối lại đi qu&#225; xa "kh&#244;ng muốn n&#243; ở ngo&#224;i, v</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">&#236; v</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">ậ</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI">y t&#244;i </span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">đẩy n&#243; mắc kẹt trở lại”<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Cookie xem lại phần giải th&#237;ch từ vựng v&#242;ng n&#224;y thiệt kỹ nh&#233;.</span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>

songtranh
13-09-2011, 12:04 AM
<p><span><span lang="VI" style="font-family: Verdana; color: #3366ff; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'Calibri (Vietnamese)'; mso-ansi-language: VI">BGK đ&#227; viết: "...v&#224; trốn dịch hai từ kh&#243; bằng Oh, Ah &#224; ?<span style="mso-spacerun: yes">** </span>:D..."</span></span></p>
<p><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Hi BGK, em kh&#244;ng c&#243; trốn dich từ Okay đ&#226;u, Khi d&#249;ng từ "Ồ ra l&#224; vậy..", &#253; em l&#224; muốn diễn tả sự ngạc nhi&#234;n th&#237;ch th&#250; của &#244;ng sếp. N&#243; cũng giống như từ "ra l&#224; vậy" hay "th&#236; ra l&#224; vậy", "ra thế", nhưng th&#234;m từ "Ồ" v&#224;o phần n&#224;o diễn đạt sự ngạc nhi&#234;n th&#237;ch th&#250; ấy. Chẳng hạn như khi m&#236;nh nghe một c&#226;u chuyện g&#236; đ&#243; hấp dẫn, c&#243; vẻ h&#224;i hước th&#236; m&#236;nh hay Ồ, &#192;,... như 1 từ cảm th&#225;n đ&#243; m&#224;. Em chẳng thấy sai n&#234;n mới giữ nguy&#234;n như vậy ^**^..</p>

mtd-group
13-09-2011, 12:27 AM
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt"><span style="color: #ff0000"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; font-size: 18pt">Kết quả v&#242;</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: Arial">ng 4 cuộc thi “Đi t&#236;m ng&#244;i sao dịch thuật VG 2011”</span></b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></b></p>
<p style="text-align: center"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p>
<p>
<table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="312" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; margin: auto auto auto 4.85pt; width: 3.25in; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext">
<tbody>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">THI SINH<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">Điểm<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 1">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">K_T<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">95<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 2">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">quephuong<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">95<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 3">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">lamngoc<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">95<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 4">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">rickytran<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">95<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 5">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">Phut ngau hung<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">95<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 6">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">Alex<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">95<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 7">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">sweety<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">95<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 8">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">phonglinh<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">95<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 9">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">nhunghuynh<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">95<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 10">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">hongha<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">95<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 11">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">thiennhien<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">95<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 12">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">sweetgirl<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">95<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 13">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">thuyhoang<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">93<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 14">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">mattroiden<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">93<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 15">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">KattHoang<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">93<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 16">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">smile4ever<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">93<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 17">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">songtranh<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">93<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 18">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">hannah<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">93<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 19">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">echop<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">91<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 20">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">nvhieu<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">90<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 21">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">jerry<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">90<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 22">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">thothobuongbinh<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">90<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 23">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">Anh Khi<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">90<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 24">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">nangtienca<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">90<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 25">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">cookie<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">90<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 26">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">bichthuy<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">85<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 27">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">bagiahonnhien<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">85<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 28">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">lamdat<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">85<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 29">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">thanhtram<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">85<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 30">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">bichchi<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">85<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 31">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">cactuslove<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">85<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 32">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">Rain Meteor<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">83<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 33">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">duyman<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">83<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 34">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">dtqtrang<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">80<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 35; mso-yfti-lastrow: yes">
<td valign="bottom" width="201" nowrap="nowrap" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 151pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Verdana; color: blue; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">meoconuyenphuong<o:p></o:p></font></span></p>
</td>
<td valign="bottom" width="111" nowrap="nowrap" x:num="" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 83pt; padding-right: 5.4pt; height: 15pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: Verdana; color: red; mso-bidi-font-family: Arial"><font size="3">78<o:p></o:p></font></span></b></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: black; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial">Vậy l&#224; v&#242;ng n&#224;y c&#243; 12 bạn (c&#249;ng đạt 95đ) được r&#250;t thăm may mắn chọn người ra người “ẳm” giải cao nhất.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: black; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial">Kết quả r&#250;t thăm:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: black; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial">Th&#237; sinh xuất sắc nhất: </span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: red; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial">Ph&#250;t ngẫu hứng</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: black; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: black; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial">Th&#237; sinh may mắn nhất v&#242;ng 4: </span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: red; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial">Phong Linh</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: black; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; color: black; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial">Xin ch&#250;c mừng 2 bạn v&#224; ch&#250;c mừng tất cả th&#237; sinh đ&#227; đoạt điểm cao “ch&#243;t v&#243;t” ở v&#242;ng 4 n&#224;y. Hẹn gặp lại v&#242;ng 5!</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></span></p>
<p> </p>

vntruongson
13-09-2011, 05:30 AM
<div style="width: 100%; padding: 5px;">thanxuixeo đ&#227; viết:</div>
<div style="padding: 5px 5px 5px 20px; background-color: rgb(239, 239, 239);">
<p> BGK cứ việc post b&#224;i thi của c&#225;c th&#237; sinh l&#234;n đ&#226;y nh&#233; ! </p>
</div>
<p> </p>
<p>Anh bạn trẻ n&#224;y kỳ n&#224;y kh&#244;ng thi m&#224; l&#224;m trợ l&#253; cho ban gi&#225;m khảo &#224;?! Một ch&#224;ng trai trẻ rất nhiệt t&#236;nh v&#224; trong s&#225;ng! Trung thu vui vẻ nha anh bạn, TXX! I love U, hihihihi.</p>

Phong Linh
13-09-2011, 04:32 PM
<p><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="font-size: medium;">Mỗi người dịch c&#243; 1 lần, c&#242;n BGK dịch những...35 lần <img src="http://tratu.vietgle.vn/Smiles/8.gif" alt="" /></span></span></p>