PDA

View Full Version : 完美的奇迹 - Kỳ tích hoàn mỹkattyyang
19-09-2011, 11:54 PM
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-large;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">完美的奇迹</span></span></span><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="font-size: large;"><br />
Kỳ t&#237;ch ho&#224;n mỹ</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;">http://www.tudou.com/programs/view/Fu5BgMW1nQo/</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;">(ca kh&#250;c ch&#237;nh trong cuộc thi hoa hậu người Hoa ho&#224;n cầu năm 2011)</p>
<table width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img height="378" width="600" border="2" src="/diendan/FileUpload/image/hoahau.jpg" alt="" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">在停电的夜到处是心烦</span><span lang="ZH-CN"> </span><span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">是焦急</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Trong đ&#234;m c&#250;p điện nơi nơi phiền muộn, lo &#226;u<br />
<span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">你又在散步笑着数星星</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">chỉ c&#243; em đang tản bộ vui cười với sao trời<br />
<span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">当花花世界爱去比流行比心机</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Giữa nơi phồn hoa n&#224;y, t&#236;nh y&#234;u hơn tất cả sự h&#224;o hoa, danh lợi.<br />
<br />
</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">都一样多无趣!</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Tất cả đều v&#244; vị cả!<br />
<span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">你只想做自己</span><br />
em chỉ muốn l&#224; ch&#237;nh m&#236;nh<br />
</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">难得的假期</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Một kỳ nghĩ hiếm c&#243;<br />
<span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">大家想游玩</span><span lang="ZH-CN"> </span><span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">想休息</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">ai nấy c&#249;ng đều vui chơi, nghỉ ngơi<br />
<span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">你说故事让寂寞小孩听</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">em ngồi kể chuyện cho c&#225;c em nhỏ c&#244; đơn<br />
<span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">许多人在意自己多聪明多年轻</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Mọi người đều muốn m&#236;nh trẻ trung v&#224; th&#244;ng minh<br />
<span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">你只希望每天都能值得回忆</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">nhưng em chỉ ước muốn mỗi ng&#224;y đều đ&#225;ng nhớ<br />
<span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">你关心谁遇到了难题</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Em quan t&#226;m ai đ&#243; gặp kh&#243; khăn<br />
<span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">就把勇气全力传递</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">v&#224; truyền cho họ sự dũng cảm<br />
<span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">你关心谁被遗忘</span><span lang="ZH-CN"> </span><span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">隔离</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Em quan t&#226;m ai đ&#243; bị qu&#234;n l&#227;ng<br />
<span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">就把暖意温柔传递</span><br />
v&#224; mang đến họ hơi ấm v&#224; t&#236;nh thương.<br />
<span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">有漂亮的心就有漂亮表情</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Người c&#243; tr&#225;i tim nh&#226;n hậu m&#227;i xinh đẹp<br />
<span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">有美丽的真情会实现美丽愿景</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">tấm ch&#226;n t&#236;nh sẽ biến ước mơ th&#224;nh hiện thực đẹp đẽ<br />
<span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">越感激就有越多幸运</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">t&#236;nh thương mang đến nhiều điều may mắn<br />
<span lang="ZH-CN" style="font-family: SimSun;">你的微笑像完美的奇迹</span><br />
Nụ cười em ch&#237;nh l&#224; điều thần kỳ nhất</span></span><br style="" />
.................................</p>