căn bản là con người bên do thái họ sống kỷ luật, tôn trọng và có trách nhiêm