Muối Sunfat có phản ứng với axit sunfuaric không mọi người?