Different Speeds of Light?


Tốc độ ánh sáng khác nhau?


As far as we know, all types of light move at one speed when in a vacuum. The speed of light in a vacuum is 299,792,458 meters per second. That speed is really fast, but even when you're traveling that fast, it takes a while to get places in space. It takes about seven minutes for light from the Sun to reach Earth. It takes over four years for the light from our Sun to get to the nearest star. It would take a particle of light over 100,000 years to get from one side of our galaxy to the other side. All of those values are light moving through a vacuum. You can slow light down in other substances such as the atmosphere, water, or a diamond. Light moves at about 124,000,000 meters per second (less than half the speed in a vacuum) in a diamond.Như ta đã biết, trong chân không mọi loại ánh sáng đều di chuyển với tốc độ như nhau. Tốc độ ánh sáng trong chân không là 299.792.458mét/giây. Tốc độ đó nhanh kinh khủng, nhưng dù có đi nhanh đến thế, thì vẫn mất một thời gian mới đến được một nơi trong vũ trụ. Ánh sáng phải mất chừng bảy phút mới từ Mặt trời đến được Trái đất. Phải mất hơn 4 năm, ánh sáng của Mặt trời của ta mới đến được ngôi sao gần nhất. Sẽ mất hơn 100.000 năm, một hạt ánh sáng mới từ đầu bên này đến được đầu bên kia của thiên hà. Mọi giá trị bên trên là ánh sáng truyền đi trong môi trường chân không. Trong các chất khác như không khí, nước và kim cương, ánh sáng có thể đi chậm lại. Ánh sáng di chuyển qua kim cương với tốc độ khoảng 124.000.000 mét/giây (chưa bằng một nửa tốc độ trong chân không).