Speed it Up, Slow it Down


Tăng tốc, giảm tốcThe physics of motion is all about forces. Forces need to act upon an object to get it moving, or to change its motion. Changes in motion won't just happen on their own. So how is all of this motion measured? Physicists use some basic terms when they look at motion. How fast an object moves, its speed or Velocity, can be influenced by forces. (Note: Even though the terms 'speed' and 'velocity' are often used at the same time, they actually have different meanings.)
Nghiên cứu về mặt vật lý của chuyển động toàn là nghiên cứu về lực. Lực cần để tác động lên một vật làm nó chuyển động, hoặc lực cần để thay đổi chuyển động của vật này. Thay đổi chuyển động không tự xảy ra. Vậy làm sao để đo lường được mọi khía cạnh của chuyển động này?
Các nhà vật lý sử dụng một số thuật ngữ căn bản khi nghiên cứu chuyển động. , Tốc độ hoặc vận tốc của một vật, một vật chuyển động nhanh ra sao, có thể là do lực tác động lên nó. (Lưu ý: mặc dù thuật ngữ “tốc độ” hay “vận tốc” thường được sử dụng đồng thời, nhưng thực ra nghĩa của chúng khác nhau.)
Acceleration is a twist on the idea of velocity. Acceleration is a measure of how much the velocity of an object changes in a certain time (usually in one second). Velocities could either increase or decrease over time. Mass is another big idea in motion. Mass is the amount of something there is, and is measured in grams (or kilograms). A car has a greater mass than a baseball.Gia tốc là một khái niệm liên quan đến vận tốc. Gia tốc là đại lượng xác định tốc độ của một vật thay đổi ra sao trong một khoảng thời gian (thường là trong một giây). Vận tốc có thể tăng hoặc giảm theo thời gian. Khối lượng cũng là một khái niệm quan trọng trong chuyển động. Khối lượng là lượng vật chất có trong một vật, và được đo bằng gram (hoặc ki-lô-gam). Xe ô tô có khối lượng lớn hơn khối lượng của một quả bóng chày.


Bài trước: 1. Mechanics and Motion

Bài sau:

Bài đọc thêm: