+ Trả lời Chủ đề

Chủ đề: 11.Work

Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Mới nở Hoang Viet Anh is on a distinguished road Hoang Viet Anh's Avatar
  Ngay tham gia
  Sep 2014
  Bài viết
  20
  Rep Power
  0

  11.Work

  All Work and no Play
  Toàn công chẳng có gì vui


  Work, work, work. You might head off to your job one day, sit at a computer, and type away at the keys. That's all we do here. Is that work? To a physicist, only parts of it are. Work is done when a force that is applied to an object moves that object. The work is calculated by multiplying the force by the amount of movement of an object (W = F * d). A force of 10 newtons, that moves an object 3 meters, does 30 n-m of work. A newton-meter is the same thing as a joule, so the units for work are the same as those for energy – joules.

  Công, công, công. Một ngày nọ đi làm, ta ngồi vào máy tính rồi gõ phím liền tù tì. Ở đây ta chỉ làm bao nhiêu chuyện đó thôi. Đó có phải là công không? Đối với một nhà vật lý, chỉ vài phần trong chuyện đó là công. Công được thực hiện khi lực tác động lên một vật làm vật đó chuyển động. Công được tính bằng cách nhân lực với quãng đường vật di chuyển được (W = F * d). Một lực 10 Niu-tơn làm di chuyển một vật 3 mét, sẽ thực hiện một công bằng 30 n.m. Niu-tơn-mét cũng tương tự joule, nên đơn vị đo công tương tự đơn vị đo năng lượng joule.


  Sitting and looking at a computer screen is not work. Tapping on the keyboard and making the keys move is work. Your fingers are applying a force and moving the keys. Driving to your job is not work because you just sit, but the energy your car engine uses to move the car does work. You have to exert a force AND move something to qualify as doing work.

  Ngồi dán mắt vào màn hình máy tính không phải là công. Gõ phím và làm phím chuyển động là công. Ngón tay ta tác động một lực và làm phím chuyển động. Lái xe đi làm không phải là công vì ta chỉ ngồi ỳ đó, nhưng năng lượng mà động cơ xe sử dụng để di chuyển xe đã tạo ra công. Ta phải tác dụng một lực VÀ làm vật di chuyển mới được xem là đang tạo công.


  Imagine that you are holding a brick above the ground. Your arm is straight out in front of you and it's pretty tough to hold. Slowly, your arm gets tired, the brick feels heavier and heavier, and you finally have to stop to let your arm rest. Even though you put forth a lot of effort to hold the brick up, did you do any work on the brick? Nope. The brick didn't move. No work was done if no movement happened. If you lifted the brick again after your arm had rested, that would be work.

  Hãy tưởng tượng ta đang cầm một viên gạch trên mặt đất. Cánh tay duỗi thẳng trước mặt và khá khó giữ. Tay ta mỏi dần, còn viên gạch càng lúc càng nặng hơn, nặng hơn mãi, rồi cuối cùng thì ta cũng phải dừng lại để thư giãn cánh tay. Dù có hết sức ráng giữ viên gạch trên tay, nhưng ta có tạo ra chút công nào lên viên gạch không? Không. Viên gạch này đâu có di chuyển. Sẽ chẳng có công nào được tạo ra nếu không có chuyển động. Nếu nâng viên gạch này lên trở lại, sau khi cánh tay nghỉ ngơi xong, thì đó mới là công.
  Lần sửa cuối bởi Hoang Viet Anh, ngày 30-09-2014 lúc 12:08 PM.

 2. #2
  Mới nở Hoang Viet Anh is on a distinguished road Hoang Viet Anh's Avatar
  Ngay tham gia
  Sep 2014
  Bài viết
  20
  Rep Power
  0

  Re: 11.Work

  Transfer of Energy

  Truyền năng lượng

  Work transfers energy from one object to another. We've already talked about moving objects. What else? Work is also linked to the expansion and compression of gases. When a gas tries to expand, it exerts an increasing force on the surfaces of a container and may make those surfaces move. The gas would then be doing work and transferring energy to the container. If you heat a balloon (carefully), the molecules of air in the balloon gain energy and strike the inner walls of the balloon with greater force. Because the inner surface of the balloon is flexible, that surface moves outward. The air does work, and transfers energy to the balloon. If you compress a balloon, you do work, and transfer energy to the air inside the balloon.

  Công truyền năng lượng từ vật này sang vật khác. Ta đã nói về chuyện công làm vật di chuyển rồi. Còn gì nữa nhỉ? Công cũng gắn liền với việc chất khí co giãn. Khi một chất khí muốn giãn nở, nó sẽ tạo một lực mạnh dần lên bề mặt vật chứa và có thể làm bề mặt ấy chuyển động. Lúc này khí sẽ tạo ra công và truyền năng lượng sang vật chứa. Nếu đun nóng khí cầu (một cách cẩn thận), các phân tử khí trong khí cầu sẽ tích năng lượng và đập vào thành bên trong khí cầu mạnh hơn. Vì mặt trong của khí cầu mềm dẻo, nên bề mặt ấy sẽ di chuyển ra ngoài (phồng ra). Khí này đã tạo công, và truyền năng lượng đến quả khí cầu. Khi ép một quả bóng, ta cũng sẽ tạo công, và truyền năng lượng sang không khí bên trong quả bóng này.
  Lần sửa cuối bởi Hoang Viet Anh, ngày 30-09-2014 lúc 12:09 PM.

 3. #3
  Mới nở Hoang Viet Anh is on a distinguished road Hoang Viet Anh's Avatar
  Ngay tham gia
  Sep 2014
  Bài viết
  20
  Rep Power
  0

  Re: 11.Work

  Measuring Work for Gases

  Đo công của chất khí

  When scientists measure the work done on, or by, gases, they look at the system at the beginning and the end of the project. They look at the initial and final states. To figure out the total work done on, or by, a gas system, they use the formula W = P (delta)V. W stands for work, P is the pressure of the system (for gases), and delta V is the change in volume for the system. A variation would be W = V(delta P), where V is volume, and delta P is the change in pressure. The delta values are taken at the beginning and end.

  Khi các nhà khoa học đo công tác động lên, hoặc được tạo ra bởi, chất khí, họ sẽ nghiên cứu hệ thống này lúc bắt đầu và lúc kết thúc thí nghiệm. Họ xem xét trạng thái ban đầu và trạng thái kết thúc. Để tính tổng công tác động lên, hoặc được tạo ra bởi, một hệ thống khí, họ sẽ dùng công thức W = P (delta)V. Trong đó W là công (work), P là áp suất của hệ thống (chất khí ), và delta V là chênh lệch về thể tích của hệ thống này. Một cách viết khác là W = V( delta P), trong đó V là thể tích (volume), còn delta P là chênh lệch về áp suất. Giá trị delta được đo vào lúc bắt đầu và kết thúc thí nghiệm.


  Sometimes they might take measurements while things are happening. Those are measurements of intermediate states. They could then use the intermediate measurements to calculate work, and then total those work values up to figure the total work done.

  Đôi khi họ có thể đo khi đang tiến hành thí nghiệm. Các số đo đó gọi là số đo của trạng thái trung gian. Sau đó có thể sử dụng các số đo của trạng thái trung gian này để tính công rồi cộng hết các giá trị công ấy lại để tính tổng công sinh ra.
  Lần sửa cuối bởi Hoang Viet Anh, ngày 30-09-2014 lúc 12:09 PM.

+ Trả lời Chủ đề
Quyền viết bài
 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình