Tiếng Việt
汉语
Đông
Tây
Nam
Bắc
Đông nam

西


东南
Tây nam
西南
Đông bắc
东北
Tây bắc

西北