CHAUD ET FROID
ẤM LẠNH

Pierrot le fermier vient d’apporter tout un chargement de vieilles bûches pour le feu.
Bác nông dân Pierrot vừa mang đến cả một đống khúc gỗ lâu năm để nhóm lửa.

Il faut les couper en petits tronçons le plus rapidement possible, a-t-il dit, avant qu’il ne pleuve.
Phải chẻ thành những khúc nhỏ nhanh nhất có thể trước khi trời mưa, ông nói.

C’est une journée très froide et venteuse. Le vent est tellement froid qu’on a l’impression d’avoir les joues glacées.
Đó là một ngày lạnh giá và lộng gió. Gió lạnh đến nỗi người ta có cảm giác hai gò má bị đóng băng.

Papa s’habille très chaudement. Tom et Lulu mettent également de bons gros vêtements bien chauds.
Người cha mặc rất ấm. Tom và Lulu cũng mặc những bộ đồ dày cộm rất ấm.

Papa scie les grosses bûches en plus petits morceaux. Ces plus petits morceaux, il les taille en toutes petites bûchettes à l’aide d’une hache. Tom et Lulu sont chargés d’emporter les bûchettes dans l’abri à bois.
Người cha chẻ những khúc gỗ to thành những khúc nhỏ hơn. Ông lại xẻ những khúc gỗ nhỏ hơn này thành những que củi nhỏ nhờ vào một cái rìu. Tom và Lulu có nhiệm vụ mang những que củi này vào kho chứa gỗ.

Après quelques heures de dur labeur, tout le bois est coupé et l’abri à bois est rempli de bûchettes.
Sau nhiều giờ làm việc vất vả, gỗ đã được chẻ hết và kho chứa cũng đầy củi.

« On va allumer un feu ? » demande Papa. Les enfants sont transis de froid.
« Chúng ta sẽ nhóm lửa chứ ? Người cha hỏi. Bọn trẻ đều lạnh cóng.

En rentrant à la maison, Papa emporte quelques bûchettes.
Lúc trở về nhà, người cha mang về một số củi.

Les enfants tremblent encore de froid devant la cheminée, où le feu vient d’être allumé.
Ngồi trước lò sưởi, nơi vừa nhóm lửa, bọn trẻ vẫn còn run vì lạnh.

Les flammes les réchauffent lentement.
Ngọn lửa dần sưởi ấm bọn trẻ.

Maman leur apporte à chacun une délicieuse tasse de chocolat bien chaud.
Người mẹ mang cho chúng mỗi đứa một tách sô cô la còn nóng ngon tuyệt.

« Cela va vous retaper », dit-elle.
« Cái này sẽ giúp các con ấm trở lại », người mẹ bảo.

Les enfants approchent prudemment les lèvres des tasses brûlantes. Hmm, cela sent délicieusement bon.
Bọn trẻ cẩn thận kề môi vào tách nóng hổi. Hmm, ngon ơi là ngon.

Il leur semble que le chocolat chaud s’insinue dans tout leur corps, jusqu’aux orteils.
Bọn trẻ cảm thấy sô cô la nóng lan khắp cơ thể, xuống tận ngón chân.

En un rien de temps, ils sont totalement réchauffés. Tellement réchauffés qu’ils en sont abattus. Tellement abattus qu’ils … en … tombent … endormis.
Chỉ trong chốc lát, toàn thân bọn trẻ đã ấm lên. Ấm đến nỗi chúng cảm thấy đuối sức. Lả người đến mức… chúng lăn ra … ngủ.