When you Don't give up..You cannot fail!!
Thất bại là khi ta bỏ cuộc!