Ten crucial pieces of parenting advice from Janusz Korczak
10 lời khuyên quan trọng dành cho các bậc phụ huynh của Janusz Korczak

A prominent Polish educator, children’s author, doctor and social activist, Janusz Korczak was one truly outstanding man — a hero who refused to save his life three times for the sake of others.
Là một nhà giáo dục Ba Lan lỗi lạc, tác giả viết sách thiếu nhi, bác sĩ, đồng thời là nhà hoạt động xã hội, Janusz Korczak quả thực là một người rất đáng chú ý - một anh hùng đã từ chối cứu mạng sống mình vì người khác.

We share these ten profoundly insightful thoughts from his pedagogical books, How to Love a Child and Loving Every Child.
Chúng tôi chia sẻ 10 tư tưởng hết sức sâu sắc này được rút ra từ cuốn sách sư phạm của ông: How to Love a Child and Loving Every Child (Làm thế nào để yêu một đứa trẻ và yêu mọi đứa trẻ).

Don’t expect your children to fulfill your ambitions. Help them to become who they truly are, not who you are.

Đừng mong con sẽ thực hiện những tham vọng của bạn. Hãy giúp chúng là chính mình, chứ không phải là bạn.

Don’t expect your child to return everything you invested in him. You gave him his life, how can he pay you back? He will give life to another, and then to another, and this is an irreversible act of gratitude.

Đừng mong con trả lại những gì bạn đã cho nó. Bạn cho nó cuộc sống, thì làm sao nó có thể trả lại cho bạn được đây? Nó sẽ cho người khác cuộc sống, và cứ như thế cuộc sống lại được tiếp diễn, và đây là hành động biết ơn không thể đảo ngược.

Never vent your resentments at your child, and you will avoid disappointment later on in life. You reap what you sow.

Không bao giờ được phép giận cá chém thớt, trút giận lên con trẻ thì sau này bạn khó mà tránh khỏi sự thất vọng đấy. Gieo nhân nào, gặt quả nấy.

Don’t look down on your child’s problems. Everything in life is given according to what one can handle. Remember, a child’s life is just as challenging, and it might be even more challenging than yours, since he doesn’t have any life experience.

Đừng coi thường những khó khăn mà con gặp phải. Trong cuộc sống, điều gì xảy ra cũng đều có thể giải quyết được hết. Hãy nhớ, cuộc sống của con cũng đầy thử thách, và thậm chí là còn nhiều thử thách hơn cuộc sống của bạn nữa đấy, vì nó đâu đã có kinh nghiệm sống đâu.

Never belittle your child!

Không bao giờ được phép xem thường con!

Don’t forget that the most important encounters in life are our encounters with children. Pay more attention to them, as we can never know whom we will encounter in that child.

Đừng quên rằng cuộc gặp gỡ quan trọng nhất trong đời là cuộc gặp gỡ của chúng ta với con cái. Hãy chú ý nhiều hơn đến chúng, vì chúng ta đâu thể biết chúng ta sẽ gặp gỡ đứa con ấy như thế nào trong tương lai đâu.

Don’t be too hard on yourself if you can’t do something for your child. Just remember, you’ve never done enough if you haven’t done everything you can.

Đừng quá khắt khe với bản thân mình nếu bạn không thể làm điều gì đó cho con. Chỉ cần nhớ rằng, bạn luôn thiếu sót nếu bạn chưa làm mọi thứ có thể.

A child is not a tyrant who takes over your life. He is not just your flesh and blood. He is a precious Cup of Life that was given to you so you could light up their creative fire. He is a declaration of love shared by two people, and from the moment of his or her birth, they will not just be raising a child, but a living soul.

Một đứa trẻ không phải là một tên bạo chúa chi phối cuộc sống của bạn. Nó cũng không phải chỉ là máu thịt của bạn. Mà nó là tặng phẩm quý giá trong cuộc đời bạn nhận được nên bạn có thể làm bừng sáng ngọn lửa sáng tạo của chúng. Con trẻ là tuyên ngôn tình yêu của bố và mẹ, và kể từ lúc bé chào đời, ông bố bà mẹ ấy không chỉ sẽ phải nuôi dưỡng một đứa bé mà là một tâm hồn nữa.

Learn to love someone else’s child. Never treat someone else’ child the way you wouldn’t want your child to be treated.

Hãy học cách yêu mọi trẻ em. Đừng bao giờ đối xử với đứa trẻ khác theo cách mà bạn không muốn con mình bị đối xử như vậy.

Love your child no matter who or what they are — even if they turn out to be untalented or unsuccessful as an adult. Rejoice when communicating with them, because a child is a celebration of life that is always with you.

Hãy yêu con dù nó thế nào đi chăng nữa - ngay cả khi lớn lên chúng trở thành đứa bất tài hay vô dụng. Hãy vui chơi với chúng, vì một đứa trẻ là chính là niềm vui mà cuộc sống đã mang lại cho bạn.
http://brightside.me/inspiration-fam...orczak-126305/