How to escape quicksand
Bị sa lầy vào chỗ cát lún, làm sao để thoát?The first step to getting stuck in quicksand: Don't freak out. Humans actually can't drown in the stuff, because we float in it. Getting out can be simple, if you follow these instructions.
Khi bị sa lầy vào chỗ cát lún, trước tiên: Đừng hốt hoảng, không phải phản ứng quá dữ dội làm gì cả. Thật ra thì con người chúng ta không thể bị chìm nghỉm trong cát đâu vì chúng ta có thể nổi được mà. Nếu làm theo những hướng dẫn này thì dễ dàng thoát ra được thôi.