The Elephant and The Rope
Con voi và sợi dây thừng


Click image for larger version

Name:	50-useful-proverbs-all-english-speakers-should-know35.jpg
Views:	164
Size:	130.5 KB
ID:	18860

Here’s one of the most empowering short stories I’ve lately read. The author is unknown but its message is of utmost important.
Truyện này là một trong những truyện ngắn truyền cảm hứng nhiều nhất tôi đọc gần đây. Không rõ tác giả là ai nhưng thông điệp nhắn gửi thì vô cùng ý nghĩa.As my friend was passing the elephants, he suddenly stopped, confused by the fact that these huge creatures were being held by only a small rope tied to their front leg. No chains, no cages. It was obvious that the elephants could, at anytime, break away from the ropes they were tied to but for some reason, they did not. My friend saw a trainer nearby and asked why these beautiful, magnificent animals just stood there and made no attempt to get away.
Khi anh bạn tôi đi ngang qua những con voi, anh đột nhiên dừng lại, không hiểu vì sao những con vật to xác như vậy lại chịu để cho người ta cột vào bằng một sợi dây thừng nhỏ xíu ở chân trước. Không xiềng xích, không đeo rọ. Rõ ràng là những con voi ấy có thể làm đứt sợi dây cột chúng kia bất kì lúc nào nhưng vì một lý do nào đó mà chúng không làm vậy. Anh bạn tôi thấy một người quản tượng gần đó nên hỏi vì sao những con vật to xác, dễ thương này chịu đứng đó mà không tìm cách trốn thoát.

“Well,” he said, “when they are very young and much smaller we use the same size of rope to tie them and, at that age, it’s enough to hold them. As they grow up, they are conditioned to believe they cannot break away. They believe the rope can still hold them, so they never try to break free.” My friend was amazed. These animals could at any time break free from their bonds but because they believed they couldn’t, they were stuck right where they were.
Bác ta trả lời: "À, từ khi chúng còn nhỏ xíu đã bị cột bằng cái sợi dây thừng ấy, bấy giờ thì chỉ cần sợi dây như vậy là giữ chúng được. Khi chúng lớn lên, chúng vẫn cứ nghĩ rằng chúng không thể trốn thoát nổi. Chúng tin cái sợi dây thừng vẫn giữ được chúng, nên chúng chẳng bao giờ cố thoát đi cả." Anh bạn tôi ngạc nhiên lắm. Những con vật này có thể trốn đi bất kì lúc nào khỏi sợi dây cột chúng nhưng chúng tin là mình không thể nên cứ mãi bị cột như vậy.


How many of us are being held back by old, outdated beliefs that no longer serve us? How many of us have avoided trying something new because of a limiting belief? Worse, how many of us are being held back by someone else’s limiting beliefs?
Bao nhiêu người trong chúng ta bị những tín điều cũ rích, lạc hậu trói buộc? Bao nhiêu người trong chúng ta đã tránh thử làm điều gì đó mới mẻ chỉ bởi vì một niềm tin giới hạn nào đó? Tệ hơn, bao nhiêu người trong chúng ta bị trói buộc bởi những tín điều hạn hẹp của người khác?http://theunboundedspirit.com/short-...-and-the-rope/