+ Trả lời Chủ đề

Chủ đề: Tiếng lóng (Misterduncan)

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Vượt ngàn trùng sóng emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc's Avatar
  Ngay tham gia
  Nov 2008
  Bài viết
  1,530
  Rep Power
  20

  Tiếng lóng (Misterduncan)  In this lesson, we’re going to talk about a very fascinating part of the English language. Give me an ‘S’, Give me an ‘L’ Give me an ‘A’ ‘Give me an N’ ‘Give me an G’. Yes, today we’re going to talk about Slang. So the first question must be...what exactly is slang?
  Trong bài học này, chúng ta sẽ bàn về một phần hết sức thú vị trong tiếng Anh. Cho tôi chữ “S-L-A-N-G” nào. Đúng rồi, hôm nay mình sẽ bàn về tiếng lóng. Vậy câu hỏi đầu tiên phải là... Nói chính xác thì từ lóng là gì?


  Using slang means replacing a common word or sentence with a totally new one. The use of slang has been around for many years. It is often associated with younger people. Mainly due to the fact that each new generation wants it’s own identity. So in many ways it would be true to say that slang defines a generation. Lets take a look at a simple example of slang.
  Sử dụng từ lóng nghĩa là thay một từ hoặc một câu thông dụng bằng một từ hoặc câu hoàn toàn mới. Người ta đã sử dụng từ lóng đây đó lâu rồi, nhưng thường thanh niên mới dùng. Chủ yếu vì thế hệ mới nào cũng muốn có nét riêng của mình. Thế cho nên nói rằng từ lóng xác định thế hệ rất đúng về nhiều mặt. Ta hãy xem một ví dụ đơn giản của từ lóng.

  Can you see what I’ve got in my hand? Look!..i have some money. There are many slang words that can mean money. For example, we can say
  Bạn thấy tôi có gì trong tay không? Coi nè! .. tôi có một ít tiền. Có nhiều từ lóng có thể có nghĩa là tiền. Chẳng hạn như, chúng ta có thể nói:

  “Cash”
  “Dosh”
  “Dough”
  “Foldable Stuff”
  “Moolah”
  “Notes”
  “Readies”
  “Smackers”.


  We can also use slang to express certain currencies. For example, The English Pound, could be described as..”Quid” or “Nicker”. So in my hand I have 20 Quid. The US Dollar on the other hand..can be called “Buck” or “Green-Back”. So I could say…In my pocket I have 20 Bucks.Ta cũng có thể sử dụng tiếng lóng để chỉ vài loại tiền. Ví dụ như, đồng bảng Anh, có thể được miêu tả là.." Quid" hoặc" Nicker". Vậy là trong tay tôi có 20 Quid. Còn đô la Mỹ có thể được gọi là" Buck" hoặc" Green-Back". Nên tôi có thể nói... trong túi tôi có 20 bucks.

  Another word that has had many slang terms given to it, is the word “Great”. For example, instead of saying great, we could say:
  Một từ khác cũng có rất nhiều từ lóng để gọi nó, là từ "Great". Chẳng hạn như, thay vì nói great, ta có thể nói:


  “That’s ace”
  “That’s awesome”
  “That’s bad”
  “That’s bona”
  “Cool”
  “Excellent”
  “Far-Out”
  “Intense”
  “Radical”
  “Wicked”.  Xuất sắc”
  Tuyệt vời
  Xịn quá
  Thật tuyệt
  Xịn
  Xuất sắc
  Xuất sắc
  Cực kỳ
  Cừ khôi
  “Tài tình
  ”.

  These days, the most commonly used slang word for good or great is “Awesome!” and “Cool!”. Between you and me, I think that’s pretty awesome.
  Ngày nay, từ lóng thường dùng thay cho good và great là "Awesome!" và" Cool!". Nói riêng với bạn thôi nghe, tôi nghĩ thế thật tuyệt.

  Did you know that the word ‘cool’ has been around as a slang term for over 50 years! So as you can see there are many slang words around. Although it’s worth remembering that some slang terms from years ago are no longer used today. For example…in the past we may have described a woman as a bird or a chick..Nowadays these two terms are considered, very offensive...so if you used it today, you may…get a slap in the face!


  Bạn có biết từ 'cool' đã được dùng làm từ lóng hơn 50 năm rồi không! Cho nên bạn có thể thấy có nhiều từ lóng được dùng lắm. Tuy cũng nên nhớ một số từ lóng dùng nhiều năm trước đây, nay không còn đươc sử dụng nữa. Ví dụ như trong quá khứ, người ta có thể mô tả phụ nữ là bird hoặc chick. Ngày nay hai thuật ngữ này bị coi là từ hết sức xúc phạm... cho nên nếu bây giờ mà dùng, thì bạn có thể bị tát vào mặt đấy!

  Let’s take a look at some more slang words.
  Common Examples of Modern Slang
  Mình hãy tìm hiểu thêm vài t
  lóng nhé.
  Các ví d từ lóng hin đi thường gặp


  “Aggro” = Means to fight violently with someone or use aggressive behaviour
  “Babe” = A young attractive Woman
  “Barbie” = A slang word from Australia, meaning barbecue
  “Berk” = A stupid or foolish person
  “Cabbage” = A person who is “Brain-dead” from an injury or on a Life-Support machine
  “Cancer Stick” = A Cigarette
  “Chav” = A poorly educated person; often used nowadays in the UK to describe young anti-social people
  “Cheerio” = This means goodbye
  “Chill-Out” = Relax
  “Choppers” = Your Teeth
  “Dead” = Meaning Extremely. For example..”It is dead hot in here”
  “Diamond” = This is used to mean wonderful or great. Originally used in London
  “Diddle” = To cheat someone or lie to them
  “Dish” = A good-looking and attractive man
  “Egg-Head” = A clever and intelligent person
  “Emo” = A shy, emotional young person
  “Erk” = An unimportant and worthless person
  “Fag” = A Cigarette
  “Fancy” = To be attracted to someone. I really fancy you!
  “Fisty-Cuffs” = A fight using the clenched hands
  “Fit” = Meaning, an attractive person. She is really fit. He is really fit.
  “Fuddy-Duddy” = An old fussy person
  “Gay” = Unfashionable or Useless. This T-shirt is so gay.
  “Get a Life” = Do something useful. Sort yourself out.
  “Google Box” = The Television.
  “Graveyard Hours” = To work through the night

  " Aggro" = Nghĩa là cãi nhau d di hoc có thái độ hung hăng
  " Bane" = thiếu n hp dn
  " Barbie" = t lóng Úc, nghĩa là barbecue
  "Berk" = người ngu ngc hocđần độn
  " Cabbage" = người "chết não" do bị thương hay đang thở máy
  " Cancer Stick " = thuc
  " Chav" = người kém giáo dục, nay thường được dùng Anh đ chỉ những thanh niên khó gần, ít giao thiệp
  " Cheerio" = nghĩa là tm bit
  "Chill-Out" = Thư giãn
  " Chopper" = Răng
  " Dead" = Nghĩa là Cc kỳ. Chng hn." đây cực nóng"
  " Diamond" = nghĩa là wonderful hoc great. Ban đu được dùng Luân Đôn
  " Diddle" = la bp; nói di
  " Dish" = người đàn ông hp dn và đp trai
  "Egg-head" = người khôn ngoan và thông minh
  " Emo" = thanh niên nhút nhát, nhiều tình cm
  " Erk" = người không quan trng, vô dụng
  " Fag " = thuốc lá
  " Fancy" = thích; bị thu hút. Tôi rất thích em!
  " Fisty-Cuffs" = trận đánh dùng nắm đấm
  " Fit" = nghĩa, một người hấp dẫn. Cô ấy thật thon thả. Anh ấy thật hấp dẫn.
  "Fuddy-Duddy" = Người hủ lậu
  " Gay" = Không hợp thời trang hoặc Vô dụng. Chiếc áo thun này quê quá.
  " Get a life" = Hãy làm chuyện hữu ích. Hãy tự giải quyết các vấn đề của mình.
  " Google Box" = Ti vi.
  " Graveyard Hours " = làm việc thâu đêm


  Examples of Slang From The USA
  Các Ví d về Tiếng lóng của Mỹ


  “Airhead” = A stupid person
  “Bad” = This means good.
  “Barf” = To be sick or Vomit
  “Cruise” = To drive or move fast
  “Dough” = This means money
  “Dynamite” = Something that is impressive or exciting
  “Far-Out” = Something that is Unbelievable
  “Gut-Full” = This means enough of. I’ve had a Gut-full of you.
  “Hang Five” = Wait a moment
  “Pad” = Your apartment or home
  “Screw-up” = Make a big mistake. In the UK we say cock-up.
  “Split” = Leave. It’s time to split
  “Time-Out” = Take a break
  “Take it Easy” = Be careful
  “Out There” = Perform well
  “Wheels” = your car. Can I borrow your wheels?
  “Zip” = Nothing or zero  " Airhead" = người đn đn
  " Bad" = nghĩa là tt.
  " Barf" = bnh hoc Ói
  "Cruise" = lái nhanh hoc di chuyn nhanh
  " Dough" = nghĩa là tin
  "Dynamite" = th gây n tượng hoc hng thú
  "Far-out" = Phi thường
  " Gut-Full " = nghĩa là đ. Tôi chịu đựng bạn đủ rồi.
  " Hang Five" = Ch một chút
  " Pad" = căn h hay căn nhà Ca bn
  " Screw-up" = phm li nng. nước Anh, mình nói là cock-up.
  " Split" = Ra đi. Đã đến lúc phi lên đường rồi
  "Time-Out" = ngh gii lao
  "Take it Easy" = cn thn
  "Out there" = làm tt
  "Wheels" = xe hơi ca bn. Tôi có th mượn xe bn không?
  " Zip" = Không gì hoc số không

  So as you can see, the world of slang is an ‘awesome’ and ‘far-out’ place. Part of the fun of learning English is discovering these new expressions and widening your use of the language to fit into your everyday life. This is Misterduncan in England..saying Hang tight until next time. Bye-si-bye!, “Cheerio”, “Later”..”Ta-rah”, “See ya…wouldn’t wanna be ya!”, “Goodbye!”


  Vậy là như bn thy đấy, thế gii tiếng lóng thật “awesome” và “far-out”. Hc tiếng Anh vui ở chỗ khám phá ra các cách nói mới này và m rng vic s dng ngôn ng phù hợp với đời sng hàng ngày. Đây là Misterduncan xứ Anh... đang nói Hang tight until next time. Bye-si-bye!, “Cheerio”, “Later”..”Ta-rah”, “See ya…wouldn’t wanna be ya!”, “Goodbye!
  Lần sửa cuối bởi emyeukhoahoc, ngày 03-10-2017 lúc 03:48 PM.

+ Trả lời Chủ đề
Quyền viết bài
 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình