Time, not material goods, 'raises happiness'
Thời gian, chứ không phải hàng hoá vật chất “sẽ mang lại hạnh phúc”

Using money to free-up time is linked to increased happiness, a study says. In an experiment, individuals reported greater happiness if they used £30 ($40) to save time - such as by paying for chores to be done - rather than spending the money on material goods. Psychologists say stress over lack of time causes lower well-being and contributes to anxiety and insomnia. Yet, they say even the very wealthy are often reluctant to pay people to do the jobs they dislike.


Một nghiên cứu cho biết, dùng tiền để có thêm thời gian rảnh rỗi sẽ làm ta thêm hạnh phúc. Trong một thí nghiệm, mọi người cho biết nếu chi ra 30 bảng Anh( 40 USD) để tiết kiệm thời gian - như trả tiền thuê người giúp việc nhà – thì họ vui hơn là chi số tiền đó để mua hàng hoá vật chất. Các chuyên gia tâm lý nói căng thẳng vì thiếu thời gian sẽ làm bớt khoẻ mạnh và góp phần gây ra lo lắng và mất ngủ. Thế nhưng, họ cho biết thậm chí những người cực giàu cũng thường chẳng muốn chi tiền để người khác làm thay những công việc mình không thích làm.


"In a series of surveys we find that people who spend money to buy themselves more free time are happier - that is they have higher life satisfaction," said Dr Elizabeth Dunn, a psychologist professor at the University of British Columbia, Canada. Rising incomes in many countries has led to a new phenomenon. From Germany to the US, people report "time famine", where they get stressed over the daily demands on their time.


Tiến sĩ Elizabeth Dunn, giáo sư tâm lý tại Đại học British Columbia, Canada cho biết: "Sau một loạt khảo sát, chúng tôi phát hiện ra những người chi tiền để có thêm thời gian rảnh rỗi thì hạnh phúc hơn – nghĩa là họ hài lòng với cuộc sống hơn". Tăng thu nhập ở nhiều quốc gia đã dẫn đến một hiện tượng mới. Từ Đức tới Mỹ, mọi người tuyên bố "thiếu thời gian", khiến họ bị căng thẳng vì nhu cầu thời gian mỗi ngày.


Psychologists in the US, Canada and the Netherlands set out to test whether money can increase happiness levels by freeing up time. More than 6,000 adults in the US, Canada, Denmark and the Netherlands, including 800 millionaires, were asked questions about how much money they spent on buying time. The researchers found that fewer than a third of individuals spent money to buy themselves time each month. Those who did reported greater life satisfaction than the others.


Các nhà tâm lý tại Mỹ, Canada và Hà Lan đã thực hiện một cuộc thí nghiệm để xem liệu tiền có thể làm tăng mức hạnh phúc bằng cách có thêm thời gian hay không. Hơn 6.000 người lớn ở Mỹ, Canada, Đan Mạch và Hà Lan, trong đó có cả 800 triệu phú, được hỏi họ đã dùng bao nhiêu tiền để mua thời gian. Các nhà nghiên cứu thấy rằng chưa tới 1/3 số người đã dùng tiền để mua thời gian cho mình mỗi tháng. Những người này cho biết mình hài lòng với cuộc sống hơn những người khác.


http://www.bbc.com/news/science-environment-40703519