Will Your Job Be Automated? 70 Percent of Americans Say No

Công việc của bạn sẽ được tự động hóa không? 70% người Mỹ trả lời “không”

Most Americans believe their jobs are safe from the spread of automation and robotics, at least during their lifetimes, and only a handful says automation has cost them a job or loss of income. Still, a survey by the Pew Research Center also found widespread anxiety about the general impact of technological change. Three-quarters of Americans say it is at least “somewhat realistic” that robots and computers will eventually perform most of the jobs currently done by people. Roughly the same proportion worry that such an outcome will have negative consequences, such as worsening inequality.

Hầu hết mọi người Mỹ đều tin rằng công việc của họ sẽ không bị sự phổ biến của tự động hóa và người máy làm tổn hại, ít nhất trong cuộc đời họ, và chỉ vài người nói rằng tự động hoá đã làm họ mất việc hoặc mất thu nhập. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy ngày càng có nhiều người lo lắng về ảnh hưởng chung của việc thay đổi công nghệ. Ba phần tư người Mỹ cho biết việc người máy và máy tính cuối cùng sẽ làm hầu hết mọi công việc con người đang làm, ít ra cũng là chuyện “hơi hiện thực”. Cũng cỡ bao nhiêu đó người lo ngại rằng chuyện này sẽ mang lại những hậu quả không hay, chẳng hạn như ngày càng bất bình đẳng hơn.

“The public expects a number of different jobs and occupations to be replaced by technology in the coming decades, but few think their own job is heading in that direction,” Aaron Smith, associate director at the Pew Research Center, said.

Aaron Smith, phó giám đốc của Trung tâm nghiên cứu Pew, cho biết: "Công chúng nghĩ một số công việc và nghề nghiệp sẽ bị thay thế bằng công nghệ trong những thập kỷ tới, nhưng ít ai nghĩ rằng công việc mình đang làm sẽ bị thế. (đi theo chiều hướng đó)”

More than half of respondents expect that fast food workers, insurance claims processors and legal clerks will be mostly replaced by robots and computers during their lifetimes. Nearly two-thirds think that most retailers will be fully automated in 20 years, with little or no human interaction between customers and employers. Americans’ relative optimism about their own jobs might be the more accurate assessment. Many recent expert analyses are finding less dramatic impacts from automation than studies from several years ago that suggested up to half of jobs could be automated.

Hơn một nửa số người được hỏi cho rằng công nhân ngành thức ăn nhanh, nhân viên giải quyết bồi thường bảo hiểm và thư ký ngành luật hầu hết sẽ bị thay bằng người máy và máy tính trong thời của họ. Gần 2/3 nghĩ hầu hết các công ty bán lẻ sẽ hoàn toàn tự động hóa trong vòng 20 năm, sẽ rất ít hoặc không có tương tác kiểu người giữa khách hàng và chủ hãng. Có lẽ đánh giá chính xác hơn chính là tinh thần khá lạc quan của người Mỹ về công việc mình làm. Nhiều phân tích của chuyên gia gần đây thấy người dân ít cảm thấy rúng động vì tự động hóa hơn, so với nghiên cứu của vài năm trước, mọi người cho rằng nửa số công việc có thể bị tự động hóa.


https://www.voanews.com/a/jobs-lost-to-automation-jobs-70-percent-of-americans-say-no/4056731.html