Russian satellite lost after being set to launch from wrong spaceport
Vệ tinh của Nga mất liên lạc vì đã bị phóng ... nhầm sân bay vũ trụ


3004.jpgDeputy prime minister admits programmers gave the $45m device coordinates for Baikonur rather than Vostochny cosmodrome
Ông phó thủ tướng thừa nhận các lập trình viên đã cài đặt tọa độ cho thiết bị trị giá 45 triệu đô la ấy như thể là nó được phóng đi từ sân bay Baikonur chứ không phải là sân bay Vostochny


Russian deputy prime minister Dmitry Rogozin said on Wednesday the loss of a 2.6bn-rouble ($45m) satellite launched last month was due to an embarrassing programming error.
Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin hôm thứ tư cho biết vệ tinh trị giá 2,6 tỷ rúp (45 triệu đô la) được phóng hồi tháng trước bị mất liên lạc là do lỗi lập trình lúng ta lúng túng.

The Vostochny spaceport, laid out in the thick taiga forest of the Amur region, is the first civilian rocket launch site in Russia.
Sân bay vũ trụ Vostochny, đặt trong rừng rậm taiga thuộc vùng Amur, là bãi phóng tên lửa dân sự đầu tiên ở Nga.

“The rocket was really programmed as if it was taking off from Baikonur,” said Rogozin. “They didn’t get the coordinates right.”
Ông Rogozin nói: "Thật ra tên lửa được lập trình như thể nó được phóng từ Baikonur. Các tọa độ được lập trình sai."It had been given bearings for take-off from a different cosmodrome – Baikonur – which Moscow leases from Kazakhstan.
Tên lửa đó mang theo vệ tinh được lập trình phóng từ một sân bay vũ trũ khác là Baikonur, cái sân bay vũ trụ này Moscow thuê của Kazakhstan.Dịch từ theguardian