NASA's $1 Billion Probe Just Sent Back Mind-Meltingly Gorgeous New Images of Jupiter
Tàu thăm dò vũ trụ 1 tỷ đô của NASA vừa gửi về những hình ảnh mới đẹp tuyệt vời của Sao Mộc

NASA's $US1 billion Juno spacecraft completed its 10th high-speed trip around Jupiter on December 16.
Con tàu vũ trụ Juno 1 tỷ đô la của NASA đã hoàn thành vòng bay thứ 10 quanh sao Mộc vào ngày 16 tháng 12.

The robot gets relatively close to the gas giant planet and takes new photos with its JunoCam instrument roughly every 53 days, while travelling at speeds up to 130,000 mph (209,000 km/h).
Chú rô bốt tiến khá sát hành tinh khổng lồ đầy khí này 53 ngày một lần với tốc độ khoảng 209.000km/h và ghi lại những hình ảnh mới bằng công cụ JunoCam.

It can take days or sometimes weeks to receive the images, but the wait is worth it.
Có thể phải mất nhiều ngày hoặc đôi khi là vài tuần mới nhận được những hình ảnh như vậy, nhưng rất đáng để chờ đợi.

NASA launched Juno in 2011, and it took nearly five years for the probe to reach Jupiter.
NASA đã phóng Juno vào năm 2011, và mất gần 5 năm, con tàu này mới tiếp cận được sao Mộc.

Researchers at NASA and the Southwest Research Institute uploaded the raw image data to their websites in late December. Since then, dozens of people have processed the black-and-white files into gorgeous, calendar-ready colour pictures.
Các nhà nghiên cứu tại NASA và Viện nghiên cứu Southwest đã đăng những bức ảnh thô lên website chính thức của họ hồi cuối tháng 12. Sau đó hàng chục người đã xử lý những file ảnh đen trắng thành những bức ảnh đầy màu sắc tuyệt đẹp.Juno's orbit takes it far beyond Jupiter - then quickly and closely around the world - to minimise exposing electronics to the planet's harsh radiation fields.


(NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin Gill)
During each 53.5-day orbit, called a perijove, JunoCam records a new batch of photos.


(NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin Gill)
The spacecraft is the only one ever to fly above and below Jupiter's poles.(NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán Doran)
Researchers are trying to make sense of the gas giant's swirling mess of polar cloud formations, like these captured during Juno's tenth perijove.


(NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán Doran)
The planet's many bands of cloud groups are also a scientific puzzle.


(NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Seán Doran)
Some of the storms seen on Jupiter are larger than Earth's diameter.
(NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán Doran)
A full set of JunoCam images looks like this:


(NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin Gill)
But some fans of the spacecraft have figured out how to stitch them together into time-lapse movies.

https://www.sciencealert.com/nasa-s-...ges-of-jupiter