Shocking story
Câu chuyện kinh hoàng


Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	217
Size:	28.7 KB
ID:	19391
A handsome man went into a hotel and asked to see the boss. When the boss came, the story began.
Một ông đẹp trai đi vào khách sạn hỏi gặp chủ khách sạn. Câu chuyện bắt đầu khi chủ khách sạn ra.

Man: Is room 39 empty?
Người đàn ông: Phòng 39 còn chỗ không?
Boss: Yes, sir.
Chủ khách sạn: Còn chứ.
Man: Can I book it?
Người đàn ông: Tôi đặt phòng ấy nha?
Boss: Of course you can.
Chủ khách sạn: Tất nhiên được chứ.
Man: Thank you.
Người đàn ông: Cám ơn ông.

Before going to the room, the man asked the boss to provide him with a black knife, a white thread 39cm and an orange 73g.
Trước khi về phòng, người đàn ông yêu cầu chủ khách sạn mang cho ông ta một con dao đen, một sợi chỉ trắng dài 39cm và một quả cam 73g.

The boss agreed though he was surprised at the weird things the man asked to have.
Chủ khách sạn đồng ý dù cảm thấy ngạc nhiên vì người đàn ông kia đòi hỏi mấy thứ kì cục ấy.

The man went into his room, he didn't ask for food or anything else.
Người đàn ông về phòng mình, ông ta không gọi đồ ăn hay bất cứ thứ gì khác.

Unfortunately for the boss, his room was next to room 39.
Không may cho chủ khách sạn, phòng của ông lại sát bên phòng số 39.

After midnight, the boss heard strange voices and noise in that man's room. Voices of wild animals and of utensils and dishes being thrown on the floor.
Sau nửa đêm, chủ khách sạn nghe thấy giọng nói lạ và tiếng ồn trong phòng người đàn ông đó.

The boss didn't sleep that night. He kept thinking and wondering what might be the source of the noise.
Đêm ấy chủ khách sạn thức trắng. Ông ta nghĩ hoài, không biết tại sao lại có tiếng động kia.

In the morning, when the man handed the keys to the boss, the latter asked to see the room first.
Sáng hôm sau, khi người đàn ông trả chìa khóa phòng cho chủ khách sạn, chủ khách sạn yêu cầu được kiểm trả phòng trước đã.

He went to the room and found everything alright. Nothing unusual. He even found the thread, the black knife and the orange on the table.
Ông ta vào phòng và thấy mọi thứ đều ổn. Chẳng có gì bất thường cả. Thậm chí còn thấy sợi chỉ, con dao đen và quả cam trên bàn.

The man paid the bill and gave the bellboys a very good tip and left the hotel smiling.
Người đàn ông trả tiền và boa rất hậu hĩnh cho nhân viên hành lý rồi vui vẻ rời khách sạn.

The boss was in a shock but he didn't reveal what he heard to the bellboys. In fact, he started to doubt himself.
Bấy giờ chủ khách sạn ngạc nhiên lắm nhưng không nói cho nhân viên hành lý biết những gì mình đã nghe được. Thật ra thì ông ta bắt đầu hoài nghi chính mình.

After one year, the man showed up again. He asked to see the boss again. The boss was in a puzzle.
Một năm sau, người đàn ông ấy lại xuất hiện. Ông ta lại đòi gặp chủ khách sạn. Chủ khách sạn băn khoăn quá đỗi.

The man asked the same things: room 39, black knife, white thread 39cm and an orange 73g.
Người đàn ông ấy lại đòi hỏi những thứ y chang: phòng 39, con dao đen, sợi chỉ 39cm và một quả cam 73g.

This time, the boss wanted to know the truth by all means possible. He spent a sleepless night, waiting for something to happen. After midnight, the same voices and noises started, this time louder and more indecipherable than the year before.
Lần này chủ khách sạn muốn biết sự thật bằng mọi cách có thể. Ông ta thức trọn đêm, chờ đợi xem điều gì xảy ra. Sau nửa đêm, lại có những tiếng nói và âm thanh y hệt lần trước, lần này thì lớn hơn và kì bí hơn.

Again, before leaving, the man paid his bill and left a large tip on the table for the bellboys. The smile didn't leave his face.
Một lần nữa, trước khi rời khỏi, người đàn ông trả tiền phòng và để tiền boa hậu hĩnh trên bàn cho nhân viên hành lý. Ông ta luôn cười vui vẻ.

The boss started searching for the meaning of everything the man asked to have. Why did he ask room 39? why the white thread? why the black knife??? In fact, the boss didn't arrive to any convincing answer to all these questions.
Chủ khách sạn bắt đầu tìm hiểu xem tất cả những thứ người đàn ông kia đòi hỏi nghĩa là gì. Vì sao lại đòi phòng số 39? Sao lại cần một sợi chỉ trắng? Một con dao màu đen??? Thật sự chủ khách sạn không tìm ra được lời giải thỏa đáng.

The boss now was eagerly waiting for the month of March, the month in which the man showed up.
Chủ khách sạn bây giờ nôn đến tháng Ba lắm, vì người đàn ông kia xuất hiện trong tháng này mà.

To his surprise, on the first day of March, the same man showed up. He asked the same questions. Wanted to book the same room, wanted to have the same things as before.
Chủ khách sạn kinh ngạc vì đúng ngày 1 tháng 3, người đàn ông kia xuất hiện. Ông ta vẫn yêu cầu những thứ tương tự lần trước. Muốn căn phòng ấy và những thứ như thế.

The boss again heard the same noises, this time more louder than before.
Chủ khách sạn lại nghe thấy những âm thanh ấy, lần này càng lớn hơn.

In the morning, when the man was leaving the hotel, the boss apologized politely to the man and asked to know the secret behind the noises in the room.
Buổi sáng khi người đàn ông chuẩn bị rời khách sạn thì chủ khách sạn lịch sự xin lỗi hỏi người đàn ông bí mật đằng sau những âm thanh trong phòng.

Man: If I tell you the secret, do you promise to never reveal it to anyone else?'
Người đàn ông: Nếu tôi nói bí mật cho ông biết, ông hứa sẽ không tiết lộ cho ai chứ?

Boss: I promise I will never let anyone know.
Chủ khách sạn: Tôi hứa sẽ không cho ai biết.

Man: Swear
Người đàn ông: Ông thề đi.

Boss: I swear I won't reveal your secret.
Chủ khách sạn: Tôi thề sẽ không tiết lộ bí mật của ông đâu.

So finally, the man revealed his secret to the boss.
Thế là cuối cùng người đàn ông cũng tiết lộ bí mật cho chủ khách sạn.

Unfortunately, the boss was a sincere person. Until now he hasn't revealed his secret to anyone.
Tiếc là chủ khách sạn lại là một người trung tín. Cho đến hôm nay ông ta vẫn chưa nó cho ai biết bí mật kia.

When he does, I will let you know!
Khi nào ổng tiết lộ, mình sẽ nói cho bạn biết!

Thank you for your time .
Cám ơn bạn đã dành thời gian đọc ^^