Another country has banned boiling live lobsters.
Lại thêm một quốc gia nữa ban lệnh cấm luộc tôm hùm sống.


Click image for larger version

Name:	imrs.php.jpg
Views:	54
Size:	89.8 KB
ID:	19396
Lobsters may be one of the most popular crustaceans in the culinary arts. But when it comes to killing them, there’s a long and unresolved debate about how to do it humanely, and whether that extra consideration is even necessary.
Tôm hùm có lẽ là một trong những loài giáp xác phổ biến nhất trong nghệ thuật ẩm thực. Nhưng nói về chuyện giết tôm hùm thì người ta tranh cãi rất nhiều và chưa đi đến hồi kết rằng làm sao để giết tôm một cách nhân đạo, và có thật sự cần thiết phải cân nhắc thêm khi giết tôm hay không?

The Swiss Federal Council issued an order this week banning cooks in Switzerland from placing live lobsters into pots of boiling water — joining a few other jurisdictions that have protections for the decapod crustaceans.
Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ tuần này vừa ban hành một lệnh cấm các đầu bếp ở Thụy Sĩ cho tôm hùm còn sống vào nồi nước sôi - cùng với quốc gia khác có quy định bảo vệ loài giáp xác 10 chân này.

Boiling lobsters alive is already illegal in some places, including New Zealand and Reggio Emilia, a city in northern Italy, according to the animal rights group Viva.
Theo tổ chức bảo vệ quyền của động vật Viva thì một số nơi trong đó có New Zealand và Reggio Emilia, thành phố ở miền bắc Ý, đã cấm luộc tôm hùm sống.

Switzerland’s new measure stipulates that beginning March 1, lobsters must be knocked out — either by electric shock or “mechanical destruction” of the brain — before boiling them, according to Swiss public broadcaster RTS.
Quy định mới của Thụy Sĩ nêu rằng kể từ ngày 1 tháng Ba, phải giết chết tôm hùm - bằng điện hoặc gây mê - trước khi luộc, theo đài truyền hình Thuỵ Sĩ RTS.

A Swiss government spokeswoman said the law there was driven by the animal rights argument.
Một người phát ngôn của chính phủ Thuỵ Sĩ cho biết quy định ấy chịu ảnh hưởng bởi quan điểm của các nhà hoạt động vì quyền động vật.

“There are more animal friendly methods than boiling alive, that can be applied when killing a lobster,” Eva van Beek of the Federal Office of Food Safety and Veterinary Affairs said in an email.
Eva van Beek thuộc Văn phòng Liên Bang về An toàn thực phẩm và Hoạt động thú y viết trong một email: "Khi giết tôm, có thể dùng nhiều cách thân thiện với con vật hơn là luộc sống."

Van Beek told The Washington Post that there had been a motion to ban all lobster imports to the country, but the federal government “thought this measure was not applicable due to international trading laws.”
Van Beek nói với tờ Washington Post rằng đã có kiến nghị cấm tất cả hoạt động nhập khẩu tôm hùm vào Thụy Sĩ, nhưng chính quyền liên bang "nghĩ rằng biện pháp này không thể áp dụng được vì các điều luật thương mại quốc tế."

Van Beek added: “Switzerland’s consumption of lobster [is] negligible. We are a landlocked country, lobster is thus regarded as a rather exotic delicacy, which is served only in special restaurants.”
Van Beek nói thêm: "Lượng tiêu thụ tôm hùm của Thụy Sĩ không đáng kể. Chúng tôi là quốc gia không giáp biển, nên tôm hùm được xem là cao lương mỹ vị ngoại lai, chỉ có trong những nhà hàng đặc biệt."

Switzerland’s new order also states that lobsters, and other decapod crustaceans, can no longer be transported on ice or in ice water, but must be kept in the habitat they’re used to — saltwater, according to RTS.
Quy định mới của Thụy Sĩ cũng nêu rõ tôm hùm, và các loài giáp xác 10 chân khác, không thể được vận chuyển trong trạng thái đông lạnh mà phải giữ trong môi trường quen thuộc của chúng - là nước mặn, theo RTS.

Click image for larger version

Name:	k.jpg
Views:	46
Size:	117.8 KB
ID:	19397


https://www.washingtonpost.com/news/...=.fa483983659c