Hope for Great Barrier Reef with discovery of hardcore 100 able to withstand climate change
Hy vọng dành cho Great Barrier Reef khi phát hiện thấy 100 rạn san hô kiên cường chịu được biến đổi khí hậu
Australia’s Great Barrier Reef is more resilient to climate change and better able to regenerate itself than previously thought, scientists have said. A new study has revealed a collection of 100 individual reefs spread throughout the 2,000 mile-long marine ecosystem that not only withstand warming seas and attacking starfish but also protect others. Although only constituting around three per cent of the whole Great Barrier Reef, the newly discovered coral formations are being likened to the “cardiovascular system” of the World Heritage Site.

Các nhà khoa học cho biết rạn san hô Great Barrier Reef của Úc giỏi chịu đựng biến đổi khí hậu hơn và có khả năng tự phục hồi tốt hơn ta tưởng. Một nghiên cứu mới cho biết một nhóm 100 rạn san hô riêng lẻ trãi dài suốt hệ sinh thái biển 2.000 dặm, không chỉ chịu được nước biển ấm lên và chịu được sự tấn công của sao biển mà còn bảo vệ được những thứ khác nữa. Mặc dù chỉ chiếm khoảng 3% trong rạn san hô Great Barrier Reef, nhưng việc hình thành những rạn san hô mới khám phá ra này được xem là "hệ tim mạch" của điểm di sản thế giới này.

Above average ocean temperatures have caused unprecedented “bleaching” in recent years, where coral expels the algae that gives it colour and provides most of its energy. The Great Barrier Reef has also suffered widespread outbreaks of coral-eating crown-of-thorns starfish. However, the new research by the University of Queensland found a collection of reefs lying in cooler areas able to supply their larvae - fertilised eggs - to other reefs via ocean currents.

Nhiệt độ nước biển trên trung bình đã khiến đại dương bị "tẩy trắng" chưa từng thấy trong những năm gần đây, nơi san hô thải ra tảo khiến chúng có màu sắc và mang lại đa phần năng lượng cho nó. Rạn san hô Great Barrier Reef cũng bị nạn dịch sao-biển-phủ-gai-chuyên-ăn-san-hô bùng phát lan rộng. Tuy nhiên, nghiên cứu mới của trường Đại học Queensland đã tìm thấy một nhóm các rạn san hô nằm ở những khu vực nước mát hơn có thể mang trứng được ấu trùng thụ tinh của chúng tới các rạn san hô khác qua các dòng hải lưu.

Published in the journal PLOS Biology, it estimates the 100 reefs are able to supply larvae to almost half of the entire ecosystem in a single year. "The presence of these well-connected reefs on the Great Barrier Reef means that the whole system of coral reefs possesses a level of resilience that may help it bounce back from disturbances, as the recovery of the damaged locations is supported by the influx of coral larvae from the non-exposed reefs," said Dr Karlo Hock, who led the research.

Đăng trong tạp chí sinh học PLOS, nghiên cứu này ước tính có 100 rạn san hô có thể cung cấp ấu trùng cho gần nửa hệ sinh thái này trong một năm. Tiến sĩ Karlo Hock, người phụ trách công trình nghiên cứu này, cho biết. "Sự hiện diện của những rạn san hô gắn kết với nhau ở Great Barrier Reef này có nghĩa là toàn bộ hệ rạn san hô này có một khả năng hồi phục có thể giúp nó trở về tình trạng trước khi bị tổn hại, nhờ có dòng ấu trùng san hô của các rạn san hô không bị tác động trợ giúp."


http://www.telegraph.co.uk/science/2017/11/28/hope-great-barrier-reef-discovery-hardcore-100-able-withstand/