Is your voice holding you back?
Giọng nói của bạn có kiềm hãm bước tiến của bạn không?

When you’re constantly in the public eye, you need a lot of confidence and presence. But for Jessica Procini, a Philadelphia-based lifestyle coach, the way she spoke felt like an impediment. The 28-year-old found that at her speaking engagements, “people would make comments like, ‘You should do voiceovers for kids movies’ or ‘How old are you?’ or ‘How long have you been in the business?’,” said Procini of her voice, which had a higher pitch than many other women she knew. “[They were] starting to question my work or question my credibility.”

Khi luôn được công chúng để ý đến, bạn cần nhiều tự tin và phong cách. Nhưng với Jessica Procini, một huấn luyện viên về phong cách sống ở Philadelphia, cô nói giống bị lắp/cà lăm. Cô gái 28 tuổi này thấy hễ cô bắt đầu mở miệng là “mọi người sẽ nhận xét kiểu như 'em nên thuyết minh cho phim dành cho trẻ em' hoặc 'em bao nhiêu tuổi rồi?' hoặc 'em làm việc này lâu chưa?', Procini kể về giọng mình, cao hơn giọng nhiều phụ nữ khác cô từng biết. "[Họ] bắt đầu chất vấn về công việc của tôi hoặc uy tín của tôi."

Two years ago she signed up for vocal training to learn techniques to make herself sound more authoritative. The way you sound can define how you’re perceived at work. From remedying "vocal fry" to sounding less like a child, more and more women are going to great — and expensive lengths — for better pitch.

Hai năm trước, cô đã đăng ký luyện thanh để học kỹ thuật làm giọng của mình có nhiều uy lực hơn. Cách bạn nói có thể cho biết ở chỗ làm bạn được mọi người cảm nhận thế nào. Từ việc chữa hết "giọng kèn kẹt" cho đến việc giọng nghe ít giống con nít hơn, ngày càng nhiều phụ nữ sẽ khổ luyện rất nhiều - và rất tốn kém – mới có được một giọng nói (có cao độ) hay hơn.

“We worked a lot on breathing, and it turns out that a lot of issues are specifically tied to how I breathe when I talk,” Procini said of her own efforts. She learned when to take pauses, when to take breaths and how to deal with vocal fry. That’s a type of speech that creates a “crackly, bacon-popping sound”, said Casey Klofstad, an associate professor of political science at the University of Miami who has studied voice and its career impact. It occurs when you lower your voice to its lowest possible register (think Kim Kardashian) and puts stress on all of the equipment in the throat.

"Chúng tôi luyện hít thở rất nhiều, và hóa ra có nhiều vấn đề liên quan đến cách tôi hít thở khi nói," Procini kể về nỗ lực của chính mình. Cô đã học được khi nào thì tạm dừng, khi nào thì thở và cách xử lý giọng kèn kẹt. Casey Klofsta, giáo sư khoa chính trị của Đại học Miami, người đã nghiên cứu về giọng nói và ảnh hưởng của giọng nói đối với sự nghiệp cho biết, đó là kiểu nói tạo ra âm thanh "xèo xèo lách tách khi nướng thịt xông khói", xảy ra khi bạn hạ giọng thấp nhất có thể (nghĩ về Kim Kardashian) và ép lên mọi bộ phận trong cổ họng.

http://www.bbc.com/capital/story/20150302-when-your-voice-is-a-turnoff