How the Government can help to turn 100,000 tonnes of surplus food into 240 million meals for the needy
Chính phủ này có thể giúp chuyển 100.000 tấn thực phẩm dư thừa thành 240 triệu bữa ăn cho người nghèo như thế nào.

Peter Sargeant has devoted his working life to growing food for Britain’s dinner tables, so nothing irks him more than having to plough perfect, ripe crops straight back into the soil. Yet it is a fact of life in farming that food goes unharvested not because nobody wants it, but because it is too expensive to get it to people who are going hungry.

Peter Sargeant đã dành trọn những năm tháng làm việc của cuộc đời để trồng lương thực cho nước Anh nấu bữa tối, cho nên chẳng gì khiến ông bực bằng phải cày lật vào đất trở lại rau trái ngon lành, chín muồi. Tuy nhiên đó lại là sự thật khi làm nông: lương thực không thu hoạch vì chẳng ai cần, nhưng lại quá tốn kém để mang cho những người đang đói.

Mr Sargeant, the chief operating officer for salads and mushrooms at G’s Fresh, which has almost 30,000 acres under cultivation, must decide each month whether excess crops are simply left in the field or if, somehow, he can get them to charities that turn them into meals for those who need them most. That is where FareShare, which is being supported by The Telegraph’s Christmas Charity Appeal, comes in.

Ông Sargeant, giám đốc điều hành trồng salad và nấm ở G‘s Fresh, có gần 30.000 mẫu đất nông nghiệp, phải quyết định mỗi tháng: nên bỏ mặc trên cánh đồng rau củ dư thừa hay, bằng cách nào đó, mang cho những tổ chức từ thiện để biến chúng thành thức ăn cho người cần nhất. Đó chính là điểm FareShare, được The Telegraph’s Christmas Charity Appeal hỗ trợ, chung tay vào.

FareShare arranges for surplus food to be collected from food producers and taken to thousands of charities across the country that feed people for free, ranging from hospices to church halls. It’s a complex business that involves far more than simply arranging for a lorry to turn up at the farm gates and load up with carrots or potatoes to be driven to a depot. Mr Sargeant, whose company farms land in the Midlands, the South and in several European countries, said: “Even for something as simple as mushrooms, there are a lot of costs involved in getting them to charities".

FareShare thu xếp để thu gom thực phẩm dư thừa của các nhà sản xuất thực phẩm rồi mang cho hàng ngàn tổ chức từ thiện trên khắp đất nước, để cho dân ăn miễn phí, từ các viện tế bần cho đến nhà ăn của nhà thờ. Đó là một công việc phức tạp, gồm nhiều việc chứ không chỉ là sắp xếp cho xe tải đến trước cửa nông trại rồi chất cà rốt khoai tây lên xe để chở tới kho. Ông Sargeant, có công ty chuyên trồng trọt ở Midlands, miền Nam và một số nước châu Âu, cho biết: "Ngay cả một thứ đơn giản như nấm, cũng tốn đủ thứ tiền để mang cho các tổ chức từ thiện."


http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/25/government-can-help-turn-100000-tonnes-surplus-food-240-million/