Women have less leisure time than 15 years ago - as men take more for themselves
Phụ nữ ít có thời gian vui chơi giải trí hơn so với 15 năm trước - trong khi nam giới lại dành nhiều thời gian vui chơi hơn cho mình
It may not come as a shock to women that when it comes to housework, figures show they are more than pulling their weight. But it may surprise them to find that far from taking on more of the burden, men are spending more time having fun than they were 15 years ago - and shouldering less of the unpaid work. Figures from the Office for National Statistics suggest that the amount of time men spend on leisure activities rose from 42.88 hours in 2000 to 43 hours a week in 2015. Over the same period, the number of leisure hours taken by women dropped - from 39.24 in 2000 to 38.35 in 2015.

Khi xem số liệu về làm việc nhà, phụ nữ có lẽ chẳng bất ngờ gì khi biết họ không chỉ làm phần việc của mình. Mà điều có thể làm họ ngạc nhiên khi biết rằng đàn ông chẳng những đã không chia sẻ gánh nặng thêm, mà lại dành nhiều thời gian để vui chơi giải trí hơn 15 năm trước – và ít gánh vác bớt những việc không lương. Số liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia cho thấy thời gian nam giới dành cho các hoạt động giải trí tăng từ 42,88 giờ trong năm 2000 lên 43 giờ một tuần vào năm 2015. Cùng thời kỳ này, số giờ giải trí của phụ nữ giảm - từ 39,24 năm 2000 còn 38,35 vào năm 2015.

The ONS said the data "suggests that there is a growth in inequality between men and women when it comes to taking leisure time”. Men are now taking quite a lot more time each week for leisure and women are taking less compared with 2000. It added: "Leisure time for women could be less than for men because although women are more frequently engaged in part-time work than men, they spend more time completing unpaid work such as household chores and childcare. The hours spent on unpaid work are likely to replace those hours that could have been spent on leisure activities."

Cơ quan Thống kê Quốc gia (ONS) cho biết dữ liệu "cho thấy thời gian vui chơi tăng không đều giữa nam và nữ“. Mỗi tuần đàn ông dành khá nhiều thời gian để giải trí còn phụ nữ lại bỏ ra ít thời gian hơn so với năm 2000. Cơ quan này cho biết thêm: "Thời gian vui chơi giải trí của phụ nữ có thể ít hơn nam giới vì tuy phụ nữ thường làm việc bán thời gian nhiều hơn nam giới, nhưng họ lại mất nhiều thời gian để hoàn thành những việc không được trả lương như dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái hơn. Thời gian làm những việc không lương thường thì thay cho thời gian lẽ ra dành cho các hoạt động vui chơi giải trí."

An increased care burden could be behind some of the disparity. People in their forties and fifties have become known as the "sandwich generation" who must care for elderly parents while supporting children who are not yet financially independent and may still be living at home.
Gánh nặng chăm sóc gia đình tăng lên có thể là nguyên nhân của một số bất bình đẳng này. Người ở độ tuổi 40-50 được xem là "thế hệ bánh mỳ kẹp thịt", họ vừa phải chăm sóc bố mẹ già, vừa phải nuôi con chưa độc lập về tài chính nên có thể vẫn còn đang sống chung ở nhà.http://www.telegraph.co.uk/news/2018/01/09/women-have-less-leisure-time-15-years-ago-men-take/