tự do thoải mái ở
have the run of (some place)Meaning: To be able move freely around an entire area; the freedom to use something.
Được di chuyển tự do trong cả khu vực; tự do sử dụng


Example:
After being cramped in an apartment for years, our dog loves having therun of the big backyard at our new house.

Sau bao năm bị tù túng trong căn hộ, chú chó của chúng tôi sung sướng tung tăng thoải mái trong khu vườn to tướng trong căn nhà mới.


While she's away, I've got the run of her house.
Khi bà đi khỏi, tôi được tự do thoải mái trong nhà bà.

They love that we allow the dogs to have the run of the house and sleep with us.
Tụi nó thích chúng tôi cho lũ chó tự do tung tăng trong nhà và ngủ chung với chúng tôi.