Ngồi mát ăn bát vàng
Bất giá bất sắc
不稼不穑
bù jià bù sè
Dịch nghĩa: Ngồi mát ăn bát vàng
Ăn sẵn nằm ngửa


【解释】:不参与农事操作,讽刺人无功而受禄。
Giải thích: Không tham gia việc đồng áng, châm biếm người không có công mà hưởng lộc.
Giải thích âm Hán Việt: Giá: gieo hạt. Sắc: thu hoạch ngũ cốc.


VD: 奴隶主不稼不穑,却过着奢侈的生活。
Chủ nô ngồi mát ăn bát vàng, lại còn sống cuộc sống xa xỉ.
如今改革开放了,农村办起了工厂,不稼不穑的农民已经越来越多了。
Ngày nay cải cách mở cửa rồi, nông thôn thành lập công xưởng, nông dân ngồi mát ăn bát vàng ngày càng nhiều.

English: (of persons) do not sow, do not reap.