Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
Bất kiến quan tài bất hạ lệ
不见棺材不下泪
bú jiàn ɡuān cái bù xià lèi
Dịch nghĩa: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
Ngoan cố lì lợm


【解释】:喻不到走投无路的境地不肯死心。
Giải thích: Chưa đến bước đường cùng thì chưa chịu cam tâm.
Giải thích âm Hán Việt: Kiến: thấy. lệ: nước mắt.


VD: 现在的年轻人啊,不见棺材不下泪。
Thanh niên bây giờ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
他是个不见棺材不下泪的主。
Hắn ta là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

English: Nobody has ever shed tears without seeing a coffin.