Thuật ngữ political correctness (tính từ là: politically correct; thường viết tắt là PC) được dùng để mô tả ngôn ngữ, những chính sách, hoặc các biện pháp nhằm tránh xúc phạm hoặc làm tổn thương các thành viên của các nhóm cụ thể trong xã hội.

The term political correctness (adjectivally: politically correct; commonly abbreviated PC) is used to describe language, policies, or measures that are intended to avoid offense or disadvantage to members of particular groups in society.

https://en.wikipedia.org/wiki/Political_correctness

nói năng, cư xử tế nhị;
nên tránh nói năng và hành động khiến người khác phật lòng/bị tổn thương/cảm thấy bị xúc phạm/hoặc làm mất lòng người khácMột số ngữ cảnh ví dụ:

It is not politically correct to laugh at speech impediments.
thật không tế nhị khi cười nhạo tật nói khó khăn.
https://www.encyclopedia.com/social-...al-correctness

Is political correctness preventing free speech?
Có phải cư xử khéo léo đang ngăn cản tự do ngôn luận?
https://www.quora.com/Is-political-c...-some-examples


It is not politically correct to object to the gender pay gap;
Thật không tế nhị khi phản đối chênh lệch mức lương theo giới tính.
https://www.theguardian.com/commenti...al-correctness

Some people think that "fireman" is a sexist term, and prefer the politically correct term "firefighter".
Một số người nghĩ "fireman" là một từ mang tính phân biệt giới tính, và thích từ firefighter" tế nhị hơn.
https://dictionary.cambridge.org/dic...sh/firefighter

Click image for larger version

Name:	uni201805941-1545049921412890391974-crop-15450512362971106573537.jpg
Views:	16
Size:	90.3 KB
ID:	19723
The #MeToo movement has sparked a global conversation. In response, some have said the world has become too politically correct? Do you think the #MeToo movement has gone too far?
Phong trào #MeToo khiến cả thế giới om sòm cả lên. Có người phản ứng lại bảo càng ngày càng có nhiều người té nước theo mưa. Cô có nghĩ vụ #MeToo đã quá lố rồi không?