a lump of coal in stocking
nỗi thất vọng


There was a time when naughty children would receive, instead of a present in their Christmas stocking, a lump of coal. So it means a punishment, or at the very least something unpleasant.
Ngày xưa, vào dịp Giáng sinh, những đứa trẻ hư thay vì nhận được một món quà trong vớ, chúng sẽ nhận được một cục than. Cho nên, cục than trong vớ có nghĩa là một hình phạt, hoặc ít nhất là một thứ khiến mình không vui.

Ngữ cảnh sử dụng:

put/drop/leave a lump of coal in someone's stocking
làm một người thất vọng

get a lump of coal in stocking
bị thất vọng

be the lump of coal in someone's stocking.
là nỗi thất vọng của một người.It's beginning to look like retail shareholders are going to get lumps of coal in their stockings this Christmas.
Bắt đầu trông có vẻ như các cổ đông bán lẻ sẽ thất vọng ê chề vào mùa giáng sinh này.