Why young doctors are quitting the medical profession in droves
Tại sao bác sĩ trẻ bỏ nghề y ngày càng nhiềuRohit Chitkara could barely contain his excitement when he received a letter in the post one morning from University College London. He’d been accepted into one of the most competitive medical schools in the country, and his parents were delighted. His father, a surgeon, had warned him about the difficulties of a career in medicine, but Chitkara, who’d always had a knack for science, wanted a job where he could help people. Medicine seemed the perfect fit.
Một sáng nọ, Rohit Chitkara gần như không kiềm chế được niềm vui sướng khi nhận được thư của Đại học College London trong thùng thư. Anh được nhận vào một trong những trường y tốt nhất nước và bố mẹ anh hết sức vui mừng. Bố anh, một bác sĩ phẫu thuật, đã cảnh báo anh về những khó khăn của nghề y, nhưng Chitkara, người luôn giỏi khoa học, muốn có một công việc mình có thể giúp đỡ mọi người. Nghề y có vẻ hết sức phù hợp.

But just four years after graduating Chitkara, then 28, decided to leave the profession for good. He was exhausted with his life as a junior doctor; the long hours, high pressure and lack of appreciation from patients had driven him to breaking point. “People who have spent their whole lives dreaming of becoming a doctor are leaving,” he explains.
Nhưng chỉ bốn năm sau khi tốt nghiệp, Chitkara lúc đó 28 tuổi, đã quyết định bỏ nghề vĩnh viễn. Anh kiệt sức với cuộc sống một bác sĩ cấp dưới (mới ra trường): làm nhiều giờ, áp lực cao và bệnh nhân thiếu lòng biết ơn đã khiến anh hết chịu đựng nỗi. “Những người dành cả cuộc đời mơ trở thành bác sĩ đang bỏ nghề”, anh giải thích.

Chitkara is just one of thousands of junior doctors in the UK who has left the NHS in recent years, as health chiefs talk of a “brain drain” depriving hospitals of their talent. The General Medical Council reports that a quarter of young medics feel ‘burnt out’ by the strains of the job, according to a new 70,000-person survey, while in 2017, only 43 per cent of junior doctors stuck to their NHS career path after finishing their first two years of training, down from 71 per cent in 2011.
Chitkara chỉ là một trong hàng ngàn bác sĩ cấp dưới ở Anh đã bỏ NHS (cơ quan y tế quốc dân) trong mấy năm gần đây, vì các lãnh đạo ngành y nói về hiện tượng "chảy máu chất xám" đang cướp nhân tài của bệnh viện. Đại hội đồng y khoa Anh quốc báo cáo rằng ¼ bác sĩ trẻ cảm thấy “kiệt quệ” vì công việc căng thẳng, theo một cuộc khảo sát mới lên 70.000 người, trong khi năm 2017, chỉ có 43 phần trăm bác sĩ mới ra trường tiếp tục đi theo con đường làm nghề dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân sau khi hoàn thành 2 năm đào tạo đầu tiên, giảm so với 71% vào năm 2011.

More young doctors are opting to take breaks, work abroad, or leave the profession entirely. The most commonly-blamed culprits are long hours, stress, and the fear that minor mistakes will land doctors in legal trouble.
Nhiều bác sĩ trẻ đang chọn tạm nghỉ, làm việc ở nước ngoài hoặc bỏ nghề hoàn toàn. Thủ phạm gây ra chuyện này thường bị đổ lỗi nhất là làm việc nhiều giờ, căng thẳng và e sợ những sai lầm nhỏ sẽ đẩy bác sĩ vào hệ lụy pháp lý.


https://www.telegraph.co.uk/women/wo...ession-droves/