take sth out on sb
trút giận lênNghĩa:

to treat someone badly because you are upset or angry, even if they have done nothing wrong

đối xử tệ với một người vì bạn khó chịu hoặc tức giận, dù họ chẳng làm gì saiVí dụ:


I know you've had a bad day, but you don't have to take it out on me!
Em biết anh đã có một ngày tồi tệ, nhưng anh đâu cần phải trút giận lên đầu em!

He took out his anger on his family.

Anh ấy trút cơn giận lên người nhà.

I know you've got a headache, but don't take it out on me!
Tôi biết anh đau đầu, nhưng đừng có trút giận lên tôi!