Tận trung báo quốc
Xích tâm báo quốc
赤心报国
chì xīn bào ɡuó
Dịch nghĩa: Tận trung báo quốc
Một lòng vì tổ quốc


【解释】:竭尽忠心,报效国家。
Giải thích: Hết lòng trung thành, đền ơn đất nước.
Giải thích âm Hán Việt: Xích tâm: trung thành. Báo quốc: đền nợ nước.


VD: 只要能赤心报国,哨所再苦再累我都不怕。
Chỉ cần có thể tận trung báo quốc, trạm gác này có cực khổ mệt mỏi hơn nữa tôi cũng không sợ.
生为宋民,死为宋鬼,赤心报国,一死而已。
Sống là dân Tống, chết làm ma Tống, tận trung báo quốc, thà chết mà thôi.

English: Loyalty to the country.