Nhìn xa trông rộng
Sùng luận hồng nghị
崇论宏议
chónɡ lùn hónɡ yì
Dịch nghĩa: Nhìn xa trông rộng
Nhìn xa thấy rộng
Lý luận cao minh


【解释】:指高明宏大越的议论或见解。
Giải thích: Chỉ ý kiến hoặc ngôn luận sáng suốt vĩ đại.
Giải thích âm Hán Việt: Sùng: cao. Hồng: lớn.


VD: 只有天才,才能有这样的崇论宏议。
Chỉ có thiên tài mới có thể nhìn xa trông rộng như vậy.

English: An exalted discussion and extensive statement.