+ Trả lời Chủ đề

Chủ đề: Cách đề ra quyết tâm trong năm mới rồi thực hiện

Kết quả 1 đến 7 của 7
 1. #1
  Thích bay HuynhNhu1 will become famous soon enough HuynhNhu1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  66
  Rep Power
  50

  Cách đề ra quyết tâm trong năm mới rồi thực hiện

  How to Make (and Keep) a New Year's Resolution

  Cách đề ra (và thực hiện) các quyết tâm trong năm mới

  Are you making a resolution for 2019? Warning: More than half of all resolutions fail, but this year, they don’t have to be yours.
  Bạn có đang đề ra quyết tâm cho năm 2019 không? Cảnh báo: hơn nửa số quyết tâm sẽ không thực hiện được, nhưng năm nay, quyết tâm của bạn có thể thành hiện thực.


 2. #2
  Thích bay HuynhNhu1 will become famous soon enough HuynhNhu1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  66
  Rep Power
  50

  Re: Cách đề ra quyết tâm trong năm mới rồi thực hiện

  Pick the Right Resolution

  Chọn đúng quyết tâm

  A lot of these resolutions fail because they’re not the right resolutions. And a resolution may be wrong for one of three main reasons:
  Nhiều quyết tâm không thực hiện được vì không đúng. Không đúng vì một trong ba lý do chính sau đây:

  • It’s a resolution created based on what someone else (or society) is telling you to change.
  • It’s too vague.
  • You don’t have a realistic plan for achieving your resolution.
  • Vì đó là quyết tâm dựa trên điều người khác (hoặc người đời) biểu mình phải thay đổi.
  • Vì quá mơ hồ.
  • Vì không có kế hoạch hợp lý để thực hiện.
  Lần sửa cuối bởi HuynhNhu1, ngày 01-02-2019 lúc 03:08 PM.

 3. #3
  Thích bay HuynhNhu1 will become famous soon enough HuynhNhu1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  66
  Rep Power
  50

  Re: Cách đề ra quyết tâm trong năm mới rồi thực hiện

  Your goals should be smart — and SMART (specific, measurable, achievable, relevant and time-bound).
  Mục tiêu đề ra phải SMART.
  • Specific. Cụ thể. Giảm cân: 2 tháng xuống 2 ký, chẳng hạn
  • Measurable. Đo được. Có app để mỗi ngày mỗi đo để theo dõi chuyện giảm cân chẳng hạn.
  • Achievable. Khả thi. Ví dụ để dành tiền mỗi tháng 2 triệu chẳng hạn.
  • Relevant. Liên quan.
  • Time-bound. Có hạn kỳ.

 4. #4
  Thích bay HuynhNhu1 will become famous soon enough HuynhNhu1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  66
  Rep Power
  50

  Re: Cách đề ra quyết tâm trong năm mới rồi thực hiện

  Create Your Plan

  Lên kế hoạch.

  Your end goal won’t just magically appear. Here are ways to figure out how to get there.
  Kết quả không bỗng dưng mà có. Phải nghĩ ra cách để đạt được, sau đây là các cách thực hiện:
  If you’re trying to form or break a habit, we suggest breaking down that habit into its three parts: a cue, a routine and a reward.
  Bạn đang muốn tạo hoặc bỏ một thói quen chẳng hạn, hãy chia thói quen thành 3 phần: cue, routine và reward


  For example:


  Bad Habit: I check FB too often.
  Thói quen xấu: Mình xem FB nhiều quá.


  Cue: I feel isolated.
  Mình cảm thấy cô đơn.


  Routine: I check FB.
  Mình xem FB.


  Reward: I feel connected.
  Mình thấy gần gũi bạn bè.  Way to change the behavior: Instead of checking FB, get up and talk to a colleague.
  Cách thay đổi hành vi này: Thay vì xem FB, hãy đứng dậy, tìm đồng nghiệp nói chuyện.

 5. #5
  Thích bay HuynhNhu1 will become famous soon enough HuynhNhu1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  66
  Rep Power
  50

  Re: Cách đề ra quyết tâm trong năm mới rồi thực hiện

  MAKE IT PERSONAL

  Soạn cụ thể cho riêng mình


  Of course, the cue and routine for a common bad habit, like smoking, is as individual as the person trying to quit. You may need to do some work to figure out what the real cue for the habit you want to change is, and then what will replace it.
  Dĩ nhiên cue và routine của một thói quen xấu phổ biến, như hút thuốc thì tùy theo người đang muốn bỏ hút. Nhưng mình cũng cần nghĩ ra real cue muốn thay đổi và thay thế bằng cái gì.


  Both the cue and reward should be easy and obvious. For running, a cue could be just putting on your running clothes, even if at first you don’t do anything after that. Then add the first step in the new routine: Put on running clothes, walk around the block. And then the reward at the end of the action must be an actual reward, too, so that it reinforces the routine and makes you want to do it.
  Cả cue lẫn reward phải dễ thực hiện và rõ ràng. Ví dụ chạy bộ. 1 cue có thể chỉ là mặc đồ chạy bộ vô, chả cần làm gì khác nữa. Rồi thêm vào routine mới: mặc đồ chạy bộ vô rồi đi một vòng quanh khu phố. Rồi reward khi làm xong cũng phải thực tế, thì mới thực hiện đều đặn được, và khiến mình muốn làm tiếp.


  For running, a reward can be a nice long shower, a piece of chocolate or indulging in a feeling of pride...
  Ví dụ reward có thể là tắm lâu và sướng, hay một mẩu kẹo sô-cô-la hay cảm thấy tự hào về bản thân...


  Any resolution plan should include room for mistakes. Focus on what you’re doing good for yourself rather than what mistake you made.
  Mọi kế hoạch ra quyết tâm đều phải chừa chỗ phạm sai lầm. Tập trung vào mình làm gì tốt cho bản thân chớ không chú ý làm chi đến sai lầm đã phạm.


 6. #6
  Thích bay HuynhNhu1 will become famous soon enough HuynhNhu1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  66
  Rep Power
  50

  Re: Cách đề ra quyết tâm trong năm mới rồi thực hiện

  Leap Over Resolution Hurdles

  Vượt qua trở ngại

  No one’s perfect, and your quest for your resolution won’t be either. But you can get back on track.
  Chẳng ai hoàn hảo cả, đề ra quyết tâm cũng vậy, nhưng mình có thể quay về lối đi đúng.

  First, remember no matter how well you plan, change is hard.
  Đầu tiên nhớ là cho dù lên kế hoạch kỹ thế nào, thay đổi cũng khó.

  So make sure you have a plan to jump over them.
  Vì thế hãy đảm bảo có sẵn kế hoạch vượt qua khó khăn nếu có.

  Here are a few common problems people face in achieving their goals:
  Sau đây là vài khó khăn thường gặp khi muốn đạt được mục tiêu đề ra:


  A perceived lack of progress can be frustrating.
  Nản vì không thấy tiến bộ.

  Focusing on whatever the smaller number it is: your progress, or how much you have left to do.
  Hãy tập trung vào con số tiến bộ nhỏ hơn hoặc mình còn phải làm bao nhiêu nữa

  Ví dụ:
  • I’ve already run one mile and in another mile I’ll double it. Mình chạy được 1 dặm rồi, dăm kế mình sẽ tăng gấp đôi
  Không nên nghĩ:
  • I’ve run just one mile and I still have four more to go. Mình mới chạy được 1 dặm, giờ còn 4 dặm nữa .
  Try to be positive, but realistic.
  Hãy ráng lạc quan, nhưng thực tế.

  Hãy đặt những câu hỏi sau:
  • Wish: What do you want? Bạn muốn gì?
  • Outcome: What would the ideal outcome be? What will your life look like when you hit your goal? Kết quả lý tưởng là gì? Đời mình sẽ ra sao khi đạt được?
  • Obstacle: You know yourself. What will try to stop you? Trở ngại: Bạn biết mình quá mà. Điều gì sẽ ngăn trở bạn?
  • Plan: How will you get around it? Bạn sẽ vượt qua bằng cách nào?
  Answering these questions doesn’t need to take a lot of time.
  Trả lời những câu hỏi này không nên để mất nhiều thời gian.

  We suggest three to five minutes to start.
  Bỏ ra từ 3-5 phút thôi.

  Lần sửa cuối bởi HuynhNhu1, ngày 01-02-2019 lúc 01:54 PM.

 7. #7
  Thích bay HuynhNhu1 will become famous soon enough HuynhNhu1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  66
  Rep Power
  50

  Re: Cách đề ra quyết tâm trong năm mới rồi thực hiện

  Find a Community

  Tìm một nhóm cùng thực hiện với mình


  You don’t need to do it alone, especially if your resolution starts in the new year when you’ll have plenty of company in trying to make a life change.
  Không cần phải một mình ra quyết tâm, nhất là đầu năm, sẽ có cả đống người muốn đổi đời.

  STATE YOUR GOAL

  NÓI RA MỤC TIÊU CỦA MÌNH

  You don’t necessarily need to find a special group, but you should let a person or two know that you’re setting a goal.
  Không cần phải tìm một nhóm đặc biệt, nhưng nên cho một hai người biết mình đang đặt ra mục tiêu để đạt đến.

  That way it’s a public commitment, and you might feel like you have a community supporting you that wants to see you succeed.
  Thế là nhiều người biết, và mình sẽ cảm thấy có người ủng hộ mình muốn mình thành công.  STAND TO LOSE SOMETHING

  SẴN SÀNG MẤT GÌ ĐÓ

  Namely, money.
  Tiền chẳng hạn.

  That could mean you give your brother $100 and you can’t get it back until you reach your goal.
  Ví dụ, đưa em trai 100 đô, nếu không đạt được mục tiêu đề ra thì không được lấy lại.

  FIND LIKEMINDED RESOLVERS
  TÌM NGƯỜI CÓ CÙNG QUYẾT TÂM GIỐNG MÌNH

  You may find online support groups and forums (on Facebook or not) full of people who are reaching for the same goal. But real life groups can help too.
  Nhóm bạn hoặc diễn đàn trên mạng (dù trên FB hay không) đầy những người muốn đạt mục tiêu giống mình. Cả nhóm bạn ngoài đời cũng vậy.

  CUT BACK ON BAD INFLUENCES

  DẸP BỎ NHỮNG NGƯỜI CÓ ẢNH HƯỞNG XẤU

  If you clearly state what you’re trying to do, and that person continually pushes back, it could be a sign that the relationship isn’t a good one for you.

  Nếu đã nói rõ điều mình định làm mà người đó cứ bàn lui, thì đó là dấu hiệu quan hệ này không tốt cho bạn.


  Lần sửa cuối bởi HuynhNhu1, ngày 01-02-2019 lúc 01:52 PM.

+ Trả lời Chủ đề
Quyền viết bài
 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình