Facebook responds to critics with plan to invest $300m in local news
Facebook đáp lại chỉ trích bằng kế hoạch đầu tư 300 triệu đô cho báo chí trong vùng
Facebook is investing $300m (£233m) in local journalism projects amid mounting criticism over fake news on its platform and its role in the demise of regional newspapers.
Facebook đang đầu tư 300 triệu đô la (tương đương 233 triệu bảng Anh ) vào các dự án báo chí địa phương trong bối cảnh chỉ trích ngày càng nhiều về tin tức giả mạo trên nền tảng của nó và vai trò của nó trong việc làm sụp đổ của các tờ báo trong vùng.

The company said it would be investing in local reporters and newsrooms as well as helping media organisations to create sustainable business models. It said the three-year project would be part of its efforts to "fight fake news, misinformation, and low quality news on Facebook", and said there was an "opportunity and a responsibility, to help local news organisations grow and thrive".
Công ty này cho biết họ sẽ đầu tư cho các phóng viên địa phương và phòng biên tập tin tức cũng như giúp các tổ chức truyền thông tạo ra mô hình kinh doanh bền vững. Họ nói rằng dự án ba năm này sẽ là một phần trong nỗ lực "chống lại tin tức giả, thông tin sai lệch và tin tức chất lượng thấp trên Facebook", và nói rằng có "cơ hội và trách nhiệm, để giúp các tổ chức tin tức địa phương phát triển và thịnh vượng."

News of the investment comes just days after Facebook unveiled a new fact-checking service in the UK to deal with disinformation on its site, as it struggles to cope with the onslaught of accounts posting such content. The announcement is among the first initiatives since Sir Nick Clegg, Britain's former deputy Prime Minister, joined Facebook as head of global affairs and communications tasked with repairing the company's reputation.
Tin tức về khoản đầu tư này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Facebook tiết lộ một dịch vụ kiểm tra tính xác thực mới ở Anh để xử lý nạn tin tức giả trên trang của mình, khi cố gắng đối phó với sự tấn công dữ dội của các tài khoản đăng các nội dung như thế. Thông báo này là một trong những sáng kiến đầu tiên kể từ khi ông Nick Clegg, cựu Phó Thủ tướng Anh, tham gia Facebook với tư cách là người đứng đầu truyền thông và quốc tế vụ, với nhiệm vụ khôi phục danh tiếng của công ty.

Facebook has been battling the rise of fake news online since it discovered that a Russian troll farm had been using its platform to spread misleading content in the run-up to the 2016 US presidential election. During that election, some fake news stories were shared more than real stories.
Facebook đã và đang chiến đấu với nạn tin giả tăng vọt trên mạng kể từ khi phát hiện ra một tổ chức chuyên khiêu khích quấy rối trên mạng của Nga đã sử dụng nền tảng của nó để truyền bá nội dung sai lệch trong thời gian trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Trong cuộc bầu cử đó, tin giả còn được chia sẻ nhiều hơn cả chuyện thật.

However, even though Facebook is aware of the issues, and deletes many of those accounts it finds responsible, it has so far been unable to stamp out bad actors completely and in November revealed it had removed more than 1.5 billion fake accounts in the six month period starting June.
Thế nhưng, dù Facebook nhận ra vấn đề và xóa nhiều tài khoản mà họ cho là đã gây ra chuyện, cho đến nay vẫn không thể loại bỏ hết những người lừa đảo và vào tháng 11, họ tiết lộ mình đã xóa hơn 1,5 tỷ tài khoản giả mạo trong giai đoạn 6 tháng, bắt đầu từ tháng 6.
Source: https://www.telegraph.co.uk/technolo...ishers-battle/